Brief van J.S. van Rappert,

daterend 26 februari

Hoog Wel Geboren Heer

Met veel dankzegging ontvangt UHWG de bescheiden omtrent de familie Blumenthal terug. Indien heb ik niet al te veel gevergd ware, zoude ik wenschen die omtrent de van Vliets in hun geheel te mogen raadplegen, vermits ik te dezen aanzien niet juist kan nagaan, welke der takken die familie wordt bedoeld, all zijnde dit eene opgaaf welke mij door den Heer van Dam te Rotterdam is verzocht, dezelfde die het genoegen had U H W G het leenregister van Gelderland te Suppediteren.

Hierbij de wapenkaart der familie Vonck van Lienden waarbij ik eene geslachtlijst deselve betreffende heb gevoegd, als bespeurende ik dat die in vele opzigten de Wapenkaart opheldert. De terugzending dezer stukken presseert niet. Alleen zij het mij vergund U H W G inlichting te vragen hoe het komt dat deze familie zoo het volle wapen der van Lijndens heeft gevoerd, en tot dat geslacht echterin geene dadelijke betrekking heeft gestaan. Is zulks het gevolg van usurpatie of bastaardij? In het laatste geval zou daarvan, dunkt mij bij Bultans meer bepaald melding zijn gemaakt dan hij u heeft gedaan, want hij raakt die snaar maar even aan, en leidt den naam van Vonck af van ettincelle, terwijl hier Dirk van Lienden wordt gezegd gehuwd geweest te zijn met Catharina Vonck, dochter van Alef en van Ida van Neverden, de daarbij vermelde separatie van het huis Aspremont kan voorgewend zijn, doch is ook dit huwelijk eene fictie geweest, en is Rutger Vonck van Lienden, werkelijk in 1377 in de Ridderschap van Gelderland beschreven geweest ? Indien ik onbescheiden ben dan is het meer uit zucht om de waarheid te weten, dan om eenige andere reden, en ik vlei mij dat U H W G mijne vragen dus daarom wel zal willen verschonen.

Ter wegneming voorts der mogelijke tegensporigheid welke UHWG tuschen de aantekeningen der familie Ter Schmitten en die van Vonck van Lienden, omtrent Johan Wilhelm, en Hendrik Wilhelm Rappard, mogt kunnen op maken heb ik de eer U H W G te onderrigten, dat het broeders waren, die met twee Zusters, uit de familie Ter Schmitten waren getrouwd.

Met bijzondere hoogachting verblijf ik