blz.20

Archiefsprokkels uit Rhenen.

Medegedeeld door W. WIJNAENDTS van RESANDT.

 

I.

In het op het Rijksarchief te Utrecht aanwezige gerechtelijk en schepenarchief der stad Rhenen bevindt zich o. m. een zeer belangrijk register getiteld:

cellen van Testamenten 1676-1784. Bij doorlezing van dit deel trof het mij dat daarin zooveel uit een genealogisch oogpunt belangwekkende inschrijvingen voorkwamen, waarom liet mij niet ondienstig leek de voornaamste acten ten behoeve mijner medelezers op te teekenen en in regestvorm hieronder mede te deelen.

Compareert juffr. Margaretha van Beeck weduwe van wijlen Jr. Dirck Vonck van Lienden, enz. 24 Apr. 1677.

Compareert den Hoog Ed. geb. Heere Huybert Vonck van Lienden tot de Tollenburgh ende d'Hoog Ed. geb. Joffr. Mechteld van Reede tot Nederhorst, echteluyden .

Compareeren Jor Johan Vonck van Lienden oudt borgemeester deser stadt ende joffr. Magdalena van Rijswijk echteluyden, enz. 2 Juli 1679.

Compareert Vrouwe Maria Vonck van Lienden huysvrouw van den Hooged. geb. heer Frederick van der Velde overste lieutenant, en legateert aan haar neve den heer Dirck van Brienen, capiteyn, enz. 3 Juli 1690.

Compareert vrouwe Anna Vonck van Lienden huysvrouw van den heer en Mr. Frederik Klerck oudtborgemeester en syndicus deser stadt en gecommitteerde raet der admiraliteijt in Zeeland, enz. 3 Sept. 1694.

De heer Huybert Vonck van Lienden tot den Tollenburgh verzoekt opening van het testament van zijn zuster vrouwe Anna Vonck van Lienden huysvrouw van den Heer en Mr. Frederik Klerck, enz. 25 Maart 1697.

blz. 61

Archiefsprokkels uit Rhenen.

Medegedeeld door W. WIJNAENDTS van RESANDT.

Werden in liet eerste gedeelte van dit opstel mededelingen gedaan uit een oud testamentboek van Rhenen thans volgen een aantal aanteekeningen uit eenige registers welke getiteld zijn : Registers van transporten, cessien, overgiften en decreten, en laten die aanvangen met het jaar 1681, hoewel die boeken zelf veel vroeger beginnen.

Gompareeren Sr. Willem Palmers en Joost Boonsaeyer oudt-gasthuismeester dezer stad als voogde Johanna Boonsaeyer , onmondige dochter van den schepen Aert Boonsayer en Geertruijt van Hooft in leeven echtelieden, en transporteeren aan Hille Vonck een halve morgen tabaksland buiten de Bergpoort 11 Juni 1681.