1917 jaargang XXXV


blz 213, 214
Verkooping van wapenborden uit de kerk te Rhenen in 1798, medegedeeld door A. HOYNCK VAN PAPENDRECHT.

Uit een handschrift, dat mij eenige jaren geleden welwillend ter lezing werd gegeven, noteerde ik een passage, waarin de openbare verkooping van wapenborden uit de kerk te Rhenen in 1798 wordt behandeld. Vele lezers van dit maandblad zullen  daar wellicht belang in stellen; mogelijk zijn er nog verschillende van de opgenoemde borden in wezen. Het bedoelde manuscript is een door den oud-burgemeester Klerck gehouden dagboek, dat in Augustus 1794 begonnen en tot in 1799 geregeld bijgehouden is, waarna dan nog eenige korte aanteekeningen volgen uit de jaren 1802--1805. Het is getiteld ,Journael zeder het inkomen der Engelschen in Rhenen om daer hun hospitael te houden”. De schrijver was Mr. Dirk Klerck, die in 1777 schepen 1) en later burgemeester van Rhenen werd. Het is een folio-boek van 110 bladen.Over het verwijderen van familiewapens uit het kerkgebouw on de daarop gevolgde publieke verkooping schrijft de samensteller van het dagboek als volgt. 27 September 1798. Vandaag zijn de wapenborden alhier verkogt in de kerk, nadat men alvorens gepublicoert hadde, dat een iegelijk zijn wapens kon affhalen binnen zes weken, mits voor elk bord betalende drie guldens ten behoeve van de kerk. Gelukkig dat ik die van de familje Klerck, welke negen stuks waren, bij de eerste bekendmaking om de wapenborden uit dekerk te halen, hebbe te huijs gehaalt, als wanneer de drie gulden daar nog niet opstonden. Zijn also van een 60 of 70 stuks. die er in de kerk waren, 34 onaffgehaalde wapens verkogt als :

Alleen die waar de naam Vonck in voorkomt zijn weergegeven:

No 8

van Rijswijck en Vonck van Lienden

No 15

D.W. van Brienen, burgemeester 4 quartieren

Brienen

Keujser

Vonck van Lienden

Klerck de Zon

No 19

Vonck van Lienden

No 20

Brederode en Vonck van Lienden met deze quartieren:

Brederode gezegt Cloetinge

Wees

Vonck van Lienden

Vonck van Lienden

Borssele

Buuren

Obiit 

Brakel

Bruijn

Laleijn

Leefdaell

sept 1691 

Lockhorst

Eck

Bourbon

Gellicum

        

Boekop

Kuijnre

No 22

van Beek weduwe Vonck van Lienden

No 23

Brederode en Vonck van Lienden quartieren als boven

No 24

Brederode en Vonck van Lienden quartieren als boven

No 26

Vonck van Lienden, weduwe van Overste van de Velde, 16 quartieren

Vonck van Lienden

Vonck van Lienden

Rhenen

Lawick

Brakell

Bruin

Bruin

Asperem

Lockhorst

Eck

Renesse

Ruiter

Boecop

Kuinre

Kuinre

Dagverlies

No 27

Vonck van Lienden

No 28

Gijsbert van Brienen , 4 quartieren:

van Brienen

de Ruiter

Vonck van Lienden

Golstein

No 31

van Brederode en Vonck van Lienden, 16 quartieren 

No 32

van Brederode en Vonck van Lienden, 16 quartieren