Regesten Kesteren Collectie Ir. J. van Beynum

RA Gelderland ger. signaat Kesteren NB 102 fol. 20v, 17-07-1559

Exceptie, ingebracht door Christoffel van Elderen als man joffern Gerit van Groetfelt, ehrthijys huysfrouw gewesen van Walraven van Hattum; Derick Vonck als volm. van Walraven van Hattems onmundige kynderen; Job Janss cum suis, Schweer Dericks, Henrick Ponss; Arien van Oirt, volm. syns moders, en Margarita, Jan van Spithoevens weduwe, met haer kijnderen tegen de erffgenamen van den kinderen van Jan van Plees en Cathrinen van Uitwick. Anfenckelick als der verwerder exceptie antworden dat zij geen gebruicker als huyrlinghe van desen werdt und lant daerom questie doen, bij exhibitie van coopbrieven, daer doen en bewesen kunnen dat bij Johan van Hattum, der beclaechte voorsate, den weert gekoft en betaelt is van eynen Johan van Eck en Jonckvrouw Malsen E.L., inferierend dat zij derhalve van denselven weert proprietarii. De volm. van de cleger zegt: Er zijn 4 pachtcedulen, n.l. waerin Jan van Hattum en Alit E.L. van Margareta van Wilick in 1511 op den hilligen paessavont die alinghe bouwinge in pachtonge angenomen en gebruickt hebben. In 1521 hebben Johan van Hattum en Alit E.L. van Jofferen Beatrix van Oppendorp, frouwe tot Gossenich, dezelfde bouwing 12 jaer lanck aengenomen en in pachting gehat. Na affsterven van Johan van Hattum heeft zijn weduwe Alit in 1533 weer gepacht. In 1544 heeft domini Walraven van Hattum van joffer Beatrix vurs., wed. van Johan Schellartz van Oppendorp, de bouwing, gelegen in den kerspel van Inghen in pacht verkregen. De vrouwe van der Meher, der beclachten voersaete, pachtte de hof al in 1491. Johan van Hattum en zijn zonen zijn nakomelingen der vrouwe van der Mehr.

RA Gelderland ger. signaat Kesteren NB 104 fol. 138, 18-11-1591

Gewesen ts Walraven van Hattem, aenlr, en Johan Vonck, dese ook voor moder en broder, dat Verwr betalen sall, maar Walraven moet wel een eed afleggen.

RA Gelderland ger. signaat Kesteren NB 104 fol. 160v, 12-06-1592

Geridt Henrickss, volm. van Margriet Vonck, wed. Z. van Geridt van Hattem, belooft te betalen aen Cornelis Verbrugh Franckss den alden up Jacobi des toekomenden jaers '93 de som van 53 g.

RA Gelderland ger. signaat Kesteren NB 104 fol. 190v, 14-05-1593

Pons van der Eem Derickss spr. aen Margrieth Voncken, wed. Geridt van Hattem, voor 11 g dorpsongelden in 1592.

RA Gelderland ger. signaat Kesteren NB 105 fol. 109v, 28-02-1603

Geritdt Wilhems als momber der onmundige kinderen van Johan Peterss spr. aan Margriet Voncken, wed. Geridt van Hattem, voor 100 g hoofdsom, welke penningen voorss. Geridt van Hattem als borge voor Henrick van Hattem verobligeert heeft, en 50 daler van verlopen interesse.

RA Gelderland ger. signaat Kesteren NB 105 fol. 170, 13-02-1604

Margarita Voncken, wed. van Geridt van Hatthem, als transport hebbende van Nell Aertsdr, wed. Adriaen Wilhems spr. aan Henrick Geridt Janss als man van Maria van Dyen als erfgenaam haers vaders Jan van Dyen, voor de helft van l73 g l4 st. met rente sedert Petri 1580, en de helft van 155 g 6 st en rente tot 1603, wesende de rechte helft 120 g, die de wed. van Geridt van Hatthem voor Jan van Dijen heeft moeten opleggen en betalen cracht sentantie aan de erfgenamen van Bart van Hatthem Henricks, noch voor 50 g schade.

RA Gelderland ger. signaat Kesteren NB 107 fol. 109v, 25-10-1613

Henrick van Huevel als volm. van Johan van Ewyck als gewesene ontfanger van de dwarsdijcxpenningen spr. aen Josina van Hattem, dochter van Walraven van Hattem, en Johan Vonck Dirckss voor soo veel hij van de goederen van voorn. Walraven is possiderende, voor 81 g 19 s als reste van meerder somm overmits hem deselve in sijne rekening van de dwarsdijcxpenn. niet en zijn gevalideert.

RA Gelderland ger. signaat Kesteren NB 107 fol. 117, 21-02-1614

Johan van Ewijck als ontfanger der dwarsdijcxpenn. laat aenspreken Johan Vonck, Hugo van Hattem, Peter van Hattem en Josina van Hattem als voor 3 g 19 st, welcke somme der verweerderen vader Za als heymreat den eischer belooft heeft.

 

Regesten Betuwe Collectie D.F. Tollenaar

Recht. archief Lienden nr. 2 fol. 4v, 21-10-1673

Gerarda Vonck van Lienden, weduwe, spreeckt aen Gerrit van Hattem wegens in 1671 verschenen landpacht.

RA Gelderland protocol van bezwaar NB 203 fol. 69v, 20-10-1651

Aelbert Willemss en Beatris van Hattem, e.l., promt. aan Gerrit Vonck Pelgromss uit 1 mn boomgaert te Inghen aan den Dijck en uit een huijsinge te Inghen; ten Z en W Geurt van Essevelt.

Recht. archief Zaltbommel nr. 313 fol. 206, 31-07-1630

Jor. Henrick Vonck van Lienden, revoceerende alsulcke dispositie als hij op 12-08-1626 gemaeckt heeft, van nieuws in cracht van wterste will gelegateert aen Joofr. Henrica van Zuijlen, weduwe Jor. Niclaes van Braeckel, in sijnen leven drost ter Lheede, ende haeren erven, de somme van 200 g. Jor. Dirck Vonck Adamsz van Lienden, sijne neve, alsulcke leengoederen gnt., Collenburch als hij onder de heerlickheijt van der Marsche liggende heeft, Capiteijn Dirck Vonck Geritsz van Lienden 9 mergen bouwlants, leenroerich, tot Ommeren geleegen met een campken daeraen, van den kijnderen van Walraven van Hattem hergecomen.

 

Regesten Over-Betuwe Collectie Ir. J. van Beynum

RA Gelderland rechterlijk archief Buren 80 (nu 102) fol. 258, 27-11-1662

Cornelis Adriaens van Rossum x Hendricxken Voncken, Jan Adriaensen van Rossum, Jan de Cruyff x Anneken Adriaens van Rossum, Willem van Hattum x Mayken Adriaens van Rossum, mitsgaders Gerit Heuff x Adriaentje Adriaens van Rossum, alle kinderen en aengetrouwde kinderen en erfgenamen van wijlen Adriaen Corneliss van Rossum en Fransken Vermeulen, renunceren van t contract tussen hen en hun moeder van 2 Nov. 1656.

RA Gelderland rekenkamer Neder-Betuwe nr. 5196, 00-00-1560

Christoffel van Elderen en Deryck Vonck gecomponeert van een Peen, daer Za Walraven van Hattem in gevallen was.

RA Gelderland rekenkamer Neder-Betuwe nr. 5207, 12-07-1560 (Bijlagen)

Christoffel van Elderen als man en momber zijner huisvr. en Derick Vonck als momber van Za Walraven van Hattems kinderen verdragen zich met den amptman over boeten.

Regesten Neder-Betuwe Collectie Ir. J. van Beynum

RA Gelderland protocol Meerten en Aalst NB 242 fol. 51v, 09-01-1677

Arnoldus van Hattum transp. aan Anthonis Janss van Westrhenen x Anna Vonck van Lienden 2 mn weyl. in den groten Ham, die hij besit craeht maeghgescheyt.

RA Gelderland protocol Meerten en Aalst NB 242 fol. 219, 24-12-1723

Elisabeth van Gulick, wed. Arien Tonisse van Luttervelt, deelt haar goederen wegens zwakheyt en oude dagen tussen haar 5 kinderen: Antonis van Luttervelt; Henrick van Luttervelt x Henderina van Hattem; Nicolaas van Luttervelt; Steven Vonck van Lienden x Elisabet van Luttervelt en Thijs Wouterse van Eysendoorn x Lutera van Luttervelt. Elk der kinderen moet jaarlijks 20 g aan de moeder betalen. Hendrick en Henderia krijjgen 10 ht boulant in Meerten, 2 mn bij de Pottumse brug in Aalst en 1 1/2 mn boomg. en boulant in Meerten.

RA Gelderland protocol van Hien en Dodewaard NB 257 fol. 508v, 01-11-1779

Maria Buddingh, wed. van Willem Budding, geass. met haar zoon Peter Budding, leent van Anthony Budding en Catharina van Hattum E.L. te Herveld op 4 mn bouwland "De Zelk": O. Aaldert van Wely, W. Cornelis Tijsseling, Z. Wouter Vonk en Dries van Eldik, N. erfgen. van Rijk Rijken.

RA Gelderland protocol van Ingen NB 234 fol. 17, 20-10-1651

Alard Willemsen en Beatrix van Hattum E.L. promnt Gerrit Vonck Pelgrumss uit 1 mn boomgaert aan de Ingense dijk.

RA Gelderland protocol van Ingen NB 234 fol. 286, 28-11-1732

Juffr. Anna Maria Vonck van Lienden, wede van Dirck van Hattum, residerende tot Uytregt, transp. aan Roelof van de Weert en Heyltje de Graauw E.L.

RA Gelderland protocol van Maurik NB 223 fol. 47, 24-04-1665

Johan van Hattums gemachtigde draagt op aan Johan Pronck, commis, 2 1/2 mn bouwl. "de korte ackers" in Nederwijcker maet, belast met 30 st jaerlicx aen den grave van Culenb. Als waerborgen stellen zich de gemachtigde (de scholtus Gerard Uytenweerde) en Joff. Joanna Vonck.

RA Gelderland protocol van Maurik NB 223 fol. 131, 10-06-1683

Goossen van Westrhenen x Elisabeth van Hattum promnt den scholtis Gerard Uyttenweerde x Johanna Vonck van Lienden 1000 g uit huis, enz, 6 1/2 mn aan de Homoetse steech.

RA Gelderland protocol van Ommeren NB 239 fol. 132, 22-10-1734

Johanna Maria Vonck heeft met toestand van Adrianus Vonck van Lienden als momber van haar minderjarige kinderen bij wijlen Dirk van Hattem vercoft aan Bart van Triest x Anna Elisabeth van der Horst 2 weycampen, ider 14 ht, n.l. "Van Laers weyde" en "de Dries".

RA Gelderland signaat van Neder-Betuwe NB 203 fol. 69v, 20-10-1651

Aellert Willemssen en Beatris van Hattem E.L. promiserunt aan Gerrit Vonck Pelgromssen uit 1 mn boomgaert te Inghen aan den Dijck: O. Willem Janss, Z. raetsheer Bemmel, N. Bandijck en uit een huysinge te Inghen: O. de g. straeth, Z. en W. Geurt van Essevelt, N. het gemeyne voetpath.

 

Regesten Nederland Deel I Collectie D.F. Tollenaar

Gelderse Rekenkamer nr. 5196, fol. 115v, 00-00-1560

Chrijstoffel van Elderen en Derijck Vonck gecomponeert van een peen, daer zalyger Walraven van Hattem in gevallen was.

Gelderse Rekenkamer nr. 5207, 12-07-1560

Christoffell van Elderen als man en momber zijner huisvr. en Derick Vonck als momber van zr. Walraven van Hattems kijnderen verdragen zich met den amptman over eener peenen van 50 roesenobelen daer z. Walraven van Hattem over Johan van Oerdt geclaecht hadde.

Hof van Gelderland Civiel proces Ao 1574 nr. 19, 18-10-1574 ( zie processen jacht voor volledige tekst)

Wij Henrick van Hattem Henricxz den olden, nu wonende in het kerspel Kesteren en voorheen in het kerspel Lienden, verklaren dat hij ten tijde van Hertog Karel met Hillebrant Vonck en Pilchrim Vonck, die toen te Lienden woonden, altijd de klokkenslag placht te volgen zoals de andere naburen en huisluiden deden en dat hij met hen binnen Lochem gelegerd is geweest. Ook verklaart hij dat naar zijn weten in de laatste 45 of 46 jaar niemand anders uit het kerspel Lienden (in de ridderschap) beschreven is dan Cornelis van Braeckell. 20-10-1574. Jelis van Wijck, Johan van Ewick, Johan van Berch, Adriaen Holl, Wouter Adriaenss, Gerfaes van Grootfelt, Johan van Wijck Thonisz, Willem Hermanss en Henrick van Hattem den jongen verklaren onder meer dat de Vonckelingen door hen niet als edellieden gekend of beschouwd worden, maar dat zij ze houden voor huisluiden, zoals zij zelf zijn.

Hof van Gelderland Civiel proces Ao 1610 nr. 6, 00-00-1610

Arnt van Silvolden c.s. contra J. van Eck c.s. betreffende het weghalen van weit en hout. 19-08-1607. Johan van Oerdt, richter van Beusichem en Soelmont, Cornelis Adriaens en Anthonis Tonisz, schepenen van Beusichem en Soelmont, verklaren dat Jan Guddensz als man en voogd van Anna Floris en Mechtelt Florisdr, nagelaten wedue van Cornelis Thonis Verkerck, als mede-erfgenamen van Mr. Johan van Hattem, advocaat der rechten licentiaeth, haeren neef za., gerechtelijcke possessie genomen hebben van alle die goederen bij haeren voorsz. neeff za. achtergelaten in den gerechte van Beusichem ende Soelmont. Voorts verklaren zij dat Gherit Florisz tot Beusichem za. heeft nagelaten 3 kinderen mijt namen Anthonis Gheritsz, Floris Gheritsz ende Alijt Gheritsdr ende heeft Thonis Gheritsz voern. achtergelaten 2 dochteren te weten die huijsfrouwe van Thomas Aelbertsz ende van Aert van Zilvolden mijt namen Anna [Thonis] en Marij Thonis gesusteren ende Floris Gheritsz voern. heeft van gelijcken achtergelaten 2 dochteren mijt namen Mechtelt Floris, naegelaten weduwe van Cornelis Thonisz Verkerck en Anna Floris des voerss. Jan Guddensz huisfrouwe en Alijt Gheritsdr heeft achtergelaten eene soen te weten Mr. Johan van Hattem ende dese voerss. vrouwe persoenen mijtten anderen rechte broederen en suster kijnderen sijn. 23-04-1608. Arndt van Silvolden en Thomas Aelberts voor hun selven ende als mannen van ore respective huijsfrouwen Marie [Thonisz] ende Anna Thonisz sampt. Jan Guddensz als man van Anne Floris en Mechtelt Floris, weduwe Cornelis Verkerck, erffegenamen van zal. Mr. Johan van Hattem, clegers, tegen Jan van Eck Cornelisz, Jan van Hattem Walravens, Jan Vonck Dirricksen ende Cornelis van Wijck, beclaechden. Mr. Johan van Hattem is 16-08-1607 sonder geboorte overleden en begraven. 22-08-1607. Johan van Hattem bezat seeckere hoffsteden ende landerien tot Ingen. 30-07-1608.

Antwoort, ingedient door Johan Vonck ende Johan van Eck, den Ed. Hove van Gelderlant overgegeven vuijt den name ende vanwegen Johan van Eck, Jan van Hattem Walravens en Johan Vonck Dircxz ende Cornelis van Wijck soe sij genootdruckt worden t procederen, beclaechden alhier, op en tegen Arndt van Sijlvolden ende Thomas Aelberts voor hun selven ende als mannen ende mombers van heure respective huisfrauwen Maria [Thonisdr] en Anna Thonisdr, samptt. Jan Guddensz als man en voocht van Anna Floris ende Mechtelt Floris weduwe van Cornelis Verkerck in qualite soe sij ageeren in desen. Seggen die beclaechden excipienten a bonafide te bekennen die clegers inqualite soe sij procederen tsijn susterlingen van den voornoemden za. Mr. Johan van Hattem van moeders sijde van een halve suster heergecomen. Seggen die beclaechden excipienten sijn naeste susterlingen en neven mede-erffgenamen van den selven Van Hattem van vaders sijde volgens vermogens certificatie onder. Als in den ersten van za. Otto van Buijren gewesene echteman van Agniese van Hattem gewesene suster van Anthonis van Hattem vader za. Mr. Johans van Hattem voorss. Ten anderen van za. Dirck Aertsz, rentmeester tot Bueren, en gewesene echteman van Johanna van Hattem oock susteren van den voorgemelten Anthonis van Hattem vader za. Johans van Hattem voornt. Ten derden van za. Walraven van Hattem vader van den voorss. Jan van Hattem Walravens, mede beclaechde ende excipient alhier. Voorschreven Otto van Bueren en joffrauw Agniese van Hattem, echteluijden, sonder echte lijff en erven nae t laten gestorven en overleeden zijn en hun nalatenschap o.a. aan za. Mr. Johan van Hattem heeft nagelaten. Voorseijde Dirck Aertsz, rentmeester, en Johanna van Hattem, e.l., sonder achte lijffs erven afflijvich geworden sijnde hare goederen en nalatenschappen aen een sijde van wegen voorss. Johanna van Hattem gesuccedeert en gecomen zijn mede op den voorgemelten Mr. Jan van Hattem. Johanna van Hattem is binnen Tiel gestorven. 24-11-1609.

Request door de Raden aan Johan Vonck, Johan van Eck en Johan van Hattem, sampt. ende besonders in verband met een verzoek door Arnt van Silvolden.

Bijlage E.

Inventaris van brieven in bezit van Johan van Hattem. Een rentebrief spreekende op Thonis van Hattem 3 g. uit een camp lants gelegen in Ingenervelt, verschijnt St. Petersdach ad Cathedram. Huwelijks voorwaarden van Aert van Eck gedateerd 00-00-1489. Brief van jof. Janne van Hattem gedateerd 00-00-1575.

Bijlage F. 05-03-1608.

Henrick Foijert, schout en richter te Lienden, verklaart ... Jan Vonck als volmechtich van 't samentlicke erffgen. van za. Mr. Johan van Hattem Thoeniss van zijns vaders zijde ...

Bijlage G. 10-05-1608.

Schepenen van Zandwijk verklaren dat Johan Vonck (van Lienden), Goossen Toenisz, Cornelis van Wijck, Dirck Verhuijt, Gerrit van Grootfelt als man ende momber zijnder huijsfrouw, Johan van Eck ende Joost Aerts als mannen ende mombaren haerder huijsfrouwen, voor haerv selven ende mede haer sterckmaeckende voor haer met broederen, susteren, neven ende nichten, haer als rechte erfgenamen van Jan van Hattem Toenisz za. in cas van de goederen van zijnde za. vader Thoenis van Hattem haeren L. oom hergecommen, in possessie ingenomen hebben (goederen) bij za. Jan van Hattem naegelaten ende Jan van Hattem Toenisz za. haeren L. neef affter gelaten.

Bijlage O. 06-03-1608.

Johan Vonck, Dirrick Verhuijten (ondertekend Verhuith) en Goossen van Wijck Ariaens verklaren op verzoek van Gerrit van Grootfelt, volmachtich van mede die t'sementlicke erffgenamen van za. Johan van Hattem Toenisz, van sijne za. vaders sij, dat sij gesaemender handt geweest en vergadert sijn geweest, ongeveerlich 16-12-1607, ten huijse van Aert Spoor, int Vergulden Hooft binnen Cuijlenburch. Aldaer Anna Gerrits, gewesener meegcht van za. Jan van Hattem Toenis voors. die welcke ... hebben hooren ... vercondigen too weten dat Aernt van Silvolden cum suis, nae het affsterven van Jan van Hattem voorsz., seeckere kofferens mit schriften gevisiteert hadde en ... seeckere geschriften ende sommige brieven daer van verbrandt. Bijlage R. 30-09-1607. Interrogatorium ingestelt durch Johan van Hattem Walravens als mede-erffgen. van za. Johan van Hattem Tonisz vuijt cracht seeckere huwelicxe voorwaerde desen E. gerechte van Culeborch geexhibeert op die persoon van Anneken Gerrijts, gewesene dienstmaeght van voirgen. Johan van Hattem Toenisz om die to seggen haer rechte conde der waerheijt. Erfgenamen van Johan van Hattems moeders zijde zijn Arnt van Silvolden, Thomas Aelbertss met hun vrouwen, de vrouw van Johan Godden en de weduwe van Cornelis Toenisz genaemt Schram. Bijlage T. 26-09-1607. Johan Vonck Dirricksz und Dirrick Verhuedt voor haer selven, ende mede in name van wegen der semptel., sich pretenderende, erffgenamen van Johan van Hattem Toeniss za. hen van sijns vaders wegen aangeerft ... 30-03-1610. Sententie inzake de eijsch van Arndt van Silvolden cum socijs, clegers, contra Jan van Eck Cornelisz cum suis, beclaechde. Bijlage. Johan Vonck Dircksen, Goossen van Wijck Adriaenss, Johan van Eck en Gerit van Grootfelt, voor hem selven, en mede vuijt den name ende van weegen die mede erffgenamen van za. Johan van Hattem Thonissen van vaders weegen, en sijn naelaetenschap van sijne vaders weegen gesuccedeert op die voorgen. suppltt. en hunne consoorten, weesende neeff susterlingen en dat in cracht seeckere huwelicxvoorwaerde tusschen Anthonis van Hattem Johans vader, en Joffrouwe Alit sijn echte huijsvrouwe, des voorgen. Johans vader en moeder opgericht, daer inne die goederen van beijde zijt conthoralen verbonden, tot aen die yrste en tweede graet, gelick den gelijcke huwelicxvoorwaerde tusschen den voorgen. Anthonis van Hattem thwe gesusteren waeren opgericht, daer in Johan van Hattem Toniss in gelijcke was mede erffgenaem geweest in cracht der selver gelijck dat tweemael is notorium, en hebben die voorgen. suppltt. nae doode van voorgen. Johan van Hattem sich aenstondt in die possessie gegeven ... dat Arndt van Silvolden en Thomas Aelbertssen, mannen en mombaren haerer respective huisvrouwen erffgenamen van moeders weegen, die sich oock daer nae hebben willen aenmatigen gerechticht to sijn, in die goederen van vaders sijde wie well verbonden. (zie origineel blz. 14)

Arnhem, Commanderij van St. Jan nr. 280, R. 280, 00-00-1519

Johan van Hattem verklaart in erfpacht ontvangen te hebben van heer Willem Quinon, commandeur te Arnhem, 3 morgen land in de Brey, in het kerspel Inghen in de Nederbetue, voor 3 gouden rijnsche guldens per jaar. In dorso: Original erfpachtsbrieff over 3 tot 4 of 31/2 mergen lants tot Inghen die Breye genoomt, die de erfgenaemen Achtevelt Vonck hebben onder gehadt, enz. Hic annotatum 19-05-1721. Is niet met consent van den ridderorden van St. Jan uitgedaen.

Tiel, nr. 139 fol. 75, 06-04-1589

Scabini und mede geƫrfden in Nederbetuwe doen kondt und tuijgen openbaerlick dat wij tot requisitie van Maria Voncken, weduwe z. Dirrick Lijster, als een mede erffgename van z. Johanna van Hattem, met hoer gegaen zijn bij Lubbert van Bommel und hebben hem affgeheist rekeninge ende betalinge van alsodane pensionen oder renten als den voorn. Bemmel jaerlicx van een kamp lantz gelegen op Avensaeth, geheiten den Wijnkelcamp, z. Johanna van Hattem tot gelden plach und nu op Maria Voncken vurss. verstorven ... bij Cornelis verhuet tot Ingen als volm. van Maria Voncken vurss. ...

Tiel, nr. 139 fol. 123, 14-01-1591

Hubert van Wijck, als volm. die weduwe Vonck ...

 

Regesten Nederland Deel III Collectie D.F. Tollenaar

Rhenen, Not. A. van Wijck 17-11-1605

Johan Vonck, als man en voocht van Claesken Lijsters als mede-erfgenaam van zal. Janne Lijsters, mitsgaders als speciaal procuratie hebbend van Johan van Wijck, Jan Vonck en Hillebrant Vonck Dircxz, gebroeders, en Hillebrant Vonck Roeloffsz, als erfgenamen van haar za. moeije Marie Vonck, weduwe van wijlen Dirck Lijster, en voorn. Johan Vonck Dircxz, hem sterk makende voor Jan Berntsz als man en voocht van (open), ook mede-erfgenaam van voorss. Marie Vonck, mitsgaders Guert Lijster als genomineerde momber van de kinderen van Gerrit Keijsers geprocreert bij Claesken Lijsters voornt. voor welcke kinderen de voorss. Johan Vonck, burgemeester, hem sterk makende en hij met Dirck Kreijvangers als mombers van de onmondige kinderen van za. Elisabeth Lijsters geprocreert bij Johan de Keijser, en Jan Berch als vader en voocht van zijn kind geprocreert bij zijn za. huijsfrouw Elisabeth Lijsters, hebben getransporteert ...

Rhenen, Not. A. van Wijck nr. 512.17, fol. 6, 09-06-1608

Thomas Aelbertsz als man en voogd van zijn vrouw, oudste erfgenaam van zal. Johan van Hattem, machtigt Aert Vonck, zijn zwager, en Henrick Rempst, procureur van het gerecht Rhenen, in omnibus ad lites.

Rhenen, Not. A. van Wijck nr. 555, 17-11-1605

Johan Vonck en Claesken Lijsters, mede-erfgenamen van wijlen Joffr. Janna Lijsters, en procuratie hebbende van Johan van Wijck, Jan Vonck [Dircksz] en Hillebrant Vonck Dircksz, gebroeders, als erfgenamen van hun moeye Marie Vonck, weduwe Dirck Lijster, en voorn. Johan Vonck Dircksz, zich sterk makende voor Jan Berntsz als man van (opengelaten), ook erfgenaam van Marie Vonck, mitsgaders Evert Lijster als momber van de kinderen van wijlen Gerrit keyser bij Claesken Lijsters voorn., met nog borgemeester Johan Vonck en Dirck Kreevanger als mombers van de onmondige kinderen van Elizabeth Lijsters, bij zal. Johan de Keyser en Jan Bercheyck als vader van zijn kind bij dezelfde Elizabeth transporteren aan Cornelis van Schoonhoven en Mechteltgen Rutgers Deraidt een huis in de Langestraat.

Utrecht, Not. J. van den Doorslagh 28-02-1725

Akte van repudiatie van de boedel van Dirck van Hattem. Vermeld worden Alida Jacoba van Hattem, dochter van Dirck van Hattem en Elisabeth Rauwers, en Johanna Maria Vonck van Lienden, weduwe van Dirck van Hattem. Als voogden treden op Hendricus Aerntsen, rector van de Latijnse school, en Pieter Monck, advocaat.