LANDDAG RECESSEN Staten van HERTOGDOM GELRE en GRAAFSCHAP ZUTPHEN

 

Wat zijn landdagsrecessen? Deze term werd vóór 1795 gebruikt om de besluiten van het hoogste Gelderse bestuursorgaan, de Landdag, aan te duiden. Dat bestuur heeft gefunctioneerd vanaf het eind van de 16e eeuw tot 1798.

De recessen zijn geen notulen in de huidige betekenis, omdat de discussie die tot het besluit heeft geleid er niet in opgenomen is. En dat is heel jammer voor de onderzoekers, die zodoende nauwelijks inzicht krijgen in de besluitvorming. Toch is het een uiterst belangrijke bron voor de Gelderse geschiedenis, die echter vanwege de omvang en ontoegankelijkheid moeilijk hanteerbaar is. Er bestaan wel een aantal indexen uit de tijd zelf, maar die voldoen niet aan de huidige eisen. Een nieuwe toegang was dus heel wenselijk.

De recessen zelf zijn te vinden op diverse plaatsen. De archieven van het Hof van Gelre, de Gelderse Rekenkamer en de Staten van de kwartieren bevatten alle min of meer volledige series.

Van alle besluiten wordt een samenvatting gegeven. Deze samenvattingen kunt u hier raadplegen. De inleiding, bijlagen en index vindt u alleen in de gedrukte uitgave. De tot nu verschenen delen beslaan de periode 1711-1750. Nieuwe delen zijn in voorbereiding.

Lijst van afkortingen

fo. = folio

G.P.L. = Gelders Plakkatenlijst 1740 - 1815

G.G.P. = Groot Gelders Placaet-boeck

H.E.M. = Hare Edele Mogenden (Staten van Gelre en Zutphen)

H.H.M. = Hare Hoog Mogenden (Staten Generaal)

Hof = Hof van Gelre en Zutphen

Rekenkamer = Rekenkamer van Gelre en Zutphen (Landschap)

Staten = Staten van het Hertogdom Gelre en Graafschap Zutphen

L.R. = Landdagsrecessen

N.B. alleen de recessen waarin de naam Vonk of Vonck voorkomt zijn weergegeven

 

20 april 1720

041 Verzoek van Peter Vonck toegestaan om brieven van voorspraak aan de keurvorst van de Palts om de door de admodiateur (pachter) van de Urmondse tol (Palts) in beslag genomen schepen vrij te geven, de arrestatie van Willem Vonck en de gewezen admodiateur Colette op te heffen alsmede om vergoeding van de gemaakte onkosten.

(Hof 1481, fo. 454-458)

4 mei 1731

048 Rekest van Hermen Ulrich van Goes over de stuiting van de tweede huwelijksafkondiging met Anna Juliana van Rohe en zijn arrestatie door Dr. Jacob Vonk, richter van de heerlijkheid Leur. Verzoek om het Hof te machtigen een uitspraak te doen.

Na ingekomen berichten van Thomas Cornelis van der Marck en Dr. Jacob Vonck wordt het Hof gemachtigd een uitspraak te doen.

(Rekenkamer S 22, fo. 1388-1390)

14 oktober 1752

118 Aanstelling door H.E.M. van Mr. Cornelis Walraven Vonck, secretaris van de stad Nijmegen, tot historieschrijver met als opdracht de geschiedenis van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen te beschrijven vanaf 1581.

(Rekenkamer S 29, fo. 264, 265)

4 april 1754

011 Benoeming van Andries Schimmelpenninck van der Oije en Mr. Cornelis Walraven Vonck tot Gecommitteerden ter Generaliteit.

Voor kennisgeving aangenomen.

(Rekenkamer S 30, fo. 18, 19) Zie: Lijsten.

9 oktober 1754

100 Aanstelling van Mr. Cornelis Walraven Vonck tot richter van de stad Nijmegen in plaats van wijlen Derk Singendonck.

Voor kennisgeving aangenomen.

(Rekenkamer S 30, fo. 278)

17 oktober 1754

139 Missive van de Rekenkamer inzake een verzoek van Jacob Derk van Lynden, lid van de Krijgsraad te 's-Gravenhage, om bij zijn afwezigheid de rentmeester Vonck op het Valkhof te Nijmegen te mogen laten wonen.

Verzoek toegestaan.

(Rekenkamer S 30, fo. 363, 364)

1721 oktober 16

083 Bekendmaking door het kwartier van Nijmegen van de benoeming van Hendrik Vonk tot beziender van de Grote Gelderse Tol te Tiel in plaats van Jacob Post.

(Rekenkamer S 21, fo. 736)

1 april 1727

043 Verzoek toegestaan van Thomas Cornelis van der Marck, heer van Leur en Maria Adriana van der Marck, erfgenamen van wijlen Henrick Adriaen van der Marck, alsmede van Jan van den Ende en Jan van Dijck, executeurs testamentair, om opheffing van de beslaglegging op de roerende en onroerende goederen van de erflater door Willem van Wichen, Johan Swaan en P. Vonk en om een proces tegen laatstgenoemden aan te spannen voor het Hof.

(Rekenkamer S 22, fo. 662-664)

( De Landdagsrecessen van 24 april 1723 vermelden: Henrick Adriaen van der Merck.

1730 april 20

027 Huwelijksdispensatie verleend aan Jan van Soest en Geurtje van Marwijk weduwe Wouter Vonk, zusterskinderen.

(Rekenkamer S 22, fo. 1234)

1730 oktober 19

090 Verzoek van Hermen Ulrig van Goes om machtiging van het Hof kennis te nemen van zijn geding tegen Dr. Jacob Vonk, richter van de heerlijkheid Leur.

Verwezen naar het gericht van Leur om te dienen van advies.

(Rekenkamer S 22, fo. 1327-1329)

1731 mei 4

048 Rekest van Hermen Ulrich van Goes over de stuiting van de tweede huwelijksafkondiging met Anna Juliana van Rohe en zijn arrestatie door Dr. Jacob Vonk, richter van de heerlijkheid Leur. Verzoek om het Hof te machtigen een uitspraak te doen.

Na ingekomen berichten van Thomas Cornelis van der Marck en Dr. Jacob Vonck wordt het Hof gemachtigd een uitspraak te doen.

(Rekenkamer S 22, fo. 1388-1390)

1731 oktober 15

106 Bekendmaking door het kwartier van Nijmegen van de benoeming van Cornelis van Houten tot beziender van de Grote Gelderse Tol te Tiel in plaats van Hendrik Vonk.

Voor kennisgeving aangenomen.

(Rekenkamer S 22, fo. 1438)

1734 oktober 19

054 Verzoek van Adriaan Cock en Johan Vonk, richters van de hoge heerlijkheid Lienden, om toestemming tot verkoop van land onder Aalst, toebehorend aan de kerk van Lienden.

Verzoek toegestaan.

(Rekenkamer S 23, fo. 494-496)

1739 oktober 15

102 Klacht van Dr. Jacob Vonk, richter van de heerlijkheid Leur, mishandeld te zijn door Herman Verheijen bij de beëdiging van schepen Jan Vos. Verzoek om machtiging te verlenen aan de momber de dader te vervolgen.

Verwezen naar het gericht van Leur.

(Rekenkamer S 24, fo. 679-682)

1743 augustus 1

052 Verzoek van Thomas Cornelis van der Marck,5 heer van Leur, om het Hof te machtigen Dr. Jacob Vonk, richter van de heerlijkheid Leur, te vervolgen wegens het eigenmachtig arresteren van 5 leden van de familie Verheijen.

Verwezen naar het Hof.

(Rekenkamer S 25, fo. 1144-1149)

1743 oktober 14

087 Bericht van Thomas Cornelis van der Marck, heer van Leur, over een geschil naar aanleiding van het eigenmachtig arresteren van 5 leden van de familie Verheijen door Dr. Jacob Vonk, richter van de heerlijkheid Leur,

De zaak tussen de heer van Leur en de richter zal dienen voor het Hof.

Machtiging aan Thomas Cornelis van der Marck om in procedures tegen de familie Verheijen de jongste schepen van het gericht of een bekwaam persoon als schout aan te stellen.

(Rekenkamer S 25, fo. 1072-1074)

088 Verzoek van Gerard Willem van Balveren om machtiging te verlenen aan het Hof kennis te nemen van al zijn zaken tegen Dr. Jacob Vonk.

Verzoek toegestaan.

(Rekenkamer S 25, fo. 1075)

1745 april 30

050 Het kwartier van Nijmegen stelt aan de orde het geding tussen Gerard Willem van Balveren en Dr. Jacob Vonk, richter van de heerlijkheid Leur, met zijn minderjarige dochter Theodora Cornelia Vonk, die eerstgenoemde in geschrifte heeft beledigd. Op advies van voornoemd Kwartier zal de zaak dienen voor het schepengericht van Nijmegen.H.E.M. voegen zich naar dit advies.

(Rekenkamer S 26, fo. 507, 508)

1754 juni 14

090 Huwelijksdispensatie verleend aan Mr. Johan Vermehr en Petronelle Vonk, zusterskinderen.

(Rekenkamer S 30, fo. 596)

1759 oktober 13

132 Aanstelling van Huijbert van Harderwijk tot gemeensman te Wageningen in plaats van Adrianus Vonk.

(Rekenkamer S 32, fo. 581, 582)