LIII 1903

 

BLZ. 385

GENEALOGIE "VAN ZUIJLEN VAN NATEWISCH"

HOOFDZAKELIJK GETROKKEN UIT DE LEENREGISTERs.

DOOR J.W. Des TOMBE

1. Jacob van Zuijlen, Hr. van Natewisch erve zijns vaders van de Natewisch, wordt hiermede beleend 18 Jan. 1542. Hij vernieuwt den eed en lijftocht zijne moeder Lutgarde Borre van Amerongen hieraan 8 Mei 1544. Na het overlijden zijner moeder geeft hij haar lijftocht aan zijn echtgenoote Mechteld Vermuer als douarie 25 Mei 1347 2). Men herinnert zich dat van ‘de twee weerden te Wiel en Maurik: de eerste het Sandt genaamd reeds in 1487 uit de familie was vervreemd; de andere ,,de Grote Weerdt" was nog in zijn geheel op David gekomen. Deze had de helft dier bezitting 1 Juli 1537 verkocht aan Dirk Jansz.; de wederhelft ,,den halven Groten Weert" ontving Jacob van Zuylen 18 Januari 1542. Voor deze halve weerd vernieuwt hij den eed e,n lijftocht er zijn moeder aan, om ook na haar dood zijn vrouw daarmee te lijftochten, 25 Mei 1547. De lijftocht is nu aldus omschreven ,,‘t huys Natewisch met eenen weert die in pacht hebben Willem Vernoy en Johan Albertsz., noch eenen weert die in pacht heeft Henrick Verstege, noch eenen weert genoomt den Bollen, die in pacht heeft Henriek van Cleeff, tsamen in den gerichte van Maurik en Amerongen gelegen" 3). Jacob van Zuylen van Natewisch, zoon van Juff, Lutgaerde, deed hulding eed en manschap voor zijn moeder, toen deze beleend werd 21 Mrt 1544 met een h. lands enz. onder Amerongen, haar aangekomen door den dood van haren broeder Jan van Amerongen 4). Jacob van Zuylen van Natewisch, broeder van Stephana, juffer ten Dael daer moeder af was Lutgaerd van

2) Leenactenboeken.

3) Ibid.

4) Leenreg. Dompi-. p. 15.

 

Blz 386

Amerongen, overleed 3 Nov. 1575 1). Zijn kinderen waren:

1e David die volgt K;

2e Derck;, die volgt L en

3e Ludolpha die Otto van Leeuwen huwt, zooals later zal blijken.

Alvorens over te gaan tot de volgende generatie moet ik hier melding maken van Corad van Zuijlen. Philipszone, neef van Jacob hr van Natewisch. Deze draagt aan Conrad 26 Aug. 1544 een uiterwaard op:, de Cleyne weerdt genoemt". Conrad was toen minderjarig, maar op 21 Febr. 1546 was hi,j bli,jkbaar mondig, op welken datum hij dc rechte helft dier weerd opdraagt aan zijn moederr Mechteld Everdijk, huisvrouw van Herman Verstegen. De gcheele kleine weerd kwam later, 4 ,Januari 1552, op Dirk van der Eme genaamd Broickhusen 2), zoodat ik vermoed dat deze zijtak met Clonrad uitstierf. Van Buchell vermeldt noch Philips, noch Conrad in ziin Ms. Genealogie van Zuylen van Natewisch.

K. david van Zuylen, Hr van Natewisch wordt als erfgenaam zijn, vaders 23 Oct. 157G beleend met de Natewisch en op dienzelfden dag lijftocht hij zijn vrouw Geertruijd Voncken met dat huis en met de ,,Groote weert, streckende van de Cornwert in den Rhyn. 3) Hij draagt 12 Mrt 1591 een weerde te Maurik, aan de Stichtsche zijde, waarboven den Graaf van Culenburch en beneden David van Zuylen van Natewisch naastgelegen zijn, op aan Dirk van Zuylen van Natewisch (zijn broeder) 4) en 5 Sept. 1595 draagt hij de weerd ,,den Rol" genaamd op aan zijn zuster Ludolpha, huisvrouw van Otto van Lewen, die er haar man aan lijftocht 17 Mei 1615 5), Otto van Leeuwen vernieuwt op dienzelfden datum den eed namens David voor het huis te Natewisch. .David werd wegens het huis Natewisch in 1582 beschreven in de Ridderschap van Utrecht en geeft zich 1594 aan onder de Ridderen en Edelen, die vermeenden gerechtigd te zijn tot de jacht in den lande van Utrecht 6). Hij wordt 18 Juni 1597 7) gecommitteerd tot Maarschalk in ‘t Overkwartier van ‘t Sticht en gedeporteerd

1) Matth. Fund. p. 470.

2) Leenactenboekeu.

3) Ibid.

4) Leeactenboeken.

5) Ibid.

6) Matth. de jur. gladii p. 599

7) 3 Reg v Comm fo 115

 

BLZ. 387

24 Aug. 1621 1), als zijnde geestverwant van Oldenbarneveld 2). Welk een verandering sedert de dagen van Bisschop David, naar wien zijn grootvader zeker genoemd zal zijn en wiens voornaam hij ook weer draagt ! - Hij verzoekt en verkrijgt verlof om na zijn ontzetting uit zijn ambt tot Paschen 1622 op het huis Duurstede te mogen blijven wonen. Zooals wij vermeldden was hij gehuwd met Geertuijd Vonck (of Voncken); later schijnt hij getrouwd te zijn met Anna van Renes(se); volgens van Buchell met Juffr. Anna Joostdr. van Vyanen, wed. Johan van Renesse. Terwijl hij het maarschalksahbt waarnam, was hij getrouwd met Mechteld de Jong, wed. van Duchorst 3). De huwelijksproclamaties van Jor. David van Zuylen van Natewisch, wed. van ,Juff. Anna van Renes, wonende te Wijck, met Mechteld de Jonghen, wede. van Duchorst, wonende te Utrecht zijn aangeteekend 15 Augs 1691 en is het huwelijk voltrokken te St. Geertruyd te Utrecht 24 Augs. d. a. v. - Jan Christiaenszn. wonende te Wijck verkoopt aan Jor. David van Z. v. Natew., Maerschalk van den Overkwartier ‘s lants van Utr. en Mechteld de Jong, sijn huijsvr., een jaarlijksche losrente, waarvoor hij het goed de Vogelpoel gelegen te Wijck, verbindt, 12 Mrt. 1611 4), D avid bekent van de hoofdsom en rente voldaan te zijn 1613 5). Ook op 21 Juli 1614 leent Jor David, Maarschalk, enz. en Joffr. Mechteld de Jong, zijn vrouw, een som aan Henrik Aertsz. waarop hij land tot onderpand krijgt, gelegen op de Heemstede in ‘t gericht Oud Wulven 6); ook hiervan bekent hij geheel voldaan te zijn 14 Juni 1623.

1) 10e Reg. v. Comm. fo. 181 vo.

2) Utr. Jaarboekje 1903, Mengelwerk p. 38.

3) Zuster van den Advocaat Mr. Herman de Jonghe. ( Aant . Helmich van \Velle).

4) Leenreg. v. ’t Sticht BB fo 70 vo .

5) Ibid fo. 71.

6) Ibid. fo. 154.

7) Zie voor Walphard v. Z. v. Natew., tijdgenool v. David, later.

 

BLZ 394

Q. Jacob van Zuylen van Natewish. trouwde Ennerentiana van Rede, zuster van Maria voornoemd. Hij was 7 Sept. 1664 overleden en zijn vrouw hertrouwt met Huybert Vonck van Tollenberch. Het blijkt dat hij toen onmondige kinderen had, aan wie 1/6 of 3 morgen uit de weerd de Hol toekwam. Dit goed werd door hun stiefvader en moeder opgedragen aan Johanna v. Z. v. Natew., gehuwd met Berend v. Oostrum van Broekhuysen. Van deze kinderen is ons slechts een bekend en wel Geertruyd Emmerentie van Zuylen van Natew., die (wonende te Rhenen) Juni 1677 Frederik Ernst van Reede, wonende te Zanten, trouwt. Dit echtpaar draagt met anderen op 5 Dec. 1696 1/4 gedeelten van 51/2 morgen land, afkomstig van Jacob v. Z. v. Natew. (en in 1642 door dezen verkocht), op aan Willem van Nassau, graaf v. Roechefort, aan wien ook 2/3 gedeelte uit de weerd te Maurik door de erfgenamen van Reinum is opgedragen.