Genealogie van Dirck Vonck Van Lienden

I. Dirck Vonck Van Lienden, geb. omstr. 1470, † vóór 1531, tr. omstr. 1500 Johanna Pelgromsdochter de Kemp, dr. van Pelgrom.
Uit dit huwelijk:
1. Hillebrant, volgt IIa.
2. Gerrit Vonck Van Lienden.
3. Gosen (Goosen) Vonck Van Lienden, sergeant, tr. Jantgen Rutgersdochter.
4. Pelgrom, volgt IIb.
5. Jan, volgt IIc.
6. Dirck Dirksz, volgt IId.

Notitie bij Dirck: overl. voor 1531 (Archief Heren en graven van Culemborg, InvNr 4799, fol. 18 )
gegoed onder Meerten, brak zijn molen af op grond van een overeenkomst met de Heer van Culemborg dd. 09-01-1495; Gens Nostra 1982 pag. 106; Dossier Asch van Wijk, CBG;
De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 2.2 en folio 3.1 :
Hij word in de jacht procedures gezegd te zijn de grootvader der verweerders. Hij was door zijn zoon Jan in 1529 beschreven werdt, vermoedelijk geboren tusschen 1460 en 1470. En daar zijn oudste zoon Jan en zijn tweede zoon Hillebrand heette, kan men hem vermoeden te zijn een zoon van Jan Vonck Hillebrandszoon
Notitie bij het overlijden van Dirck: overleden op 61 jarige leeftijd
Notitie bij Johanna Pelgromsdochter: als weduwe beleend met vier morgen land dd. 17-07-1531
Gens Nostra 1982 pag. 164
Notitie bij Gerrit: priester, door overgifte van Janna weduwe van Elijt van Lockhorst, hofstede te Liende, Tijnsboek Betuwe deel 2003 fol. 15 dd. 25-06-1537 ( col. Asch van Wijk: CBG)
Archief Kleine Kapittels en Kloosters, Inv Nr 505-5, fol. 15, d.d. 25 juni 1537: Ten overstaan van de abt van St Paulus te Utrecht draagt Janna, weduwe van Elys van Lockhorst, door haar voogd Jan van Wijck, op ten behoeve van heer Gerrit Vonck, priester, een hofstede te Lienden, tijnsgoed van de hof te Lienden, die de abdij bezat.
Notitie bij Gosen (Goosen): Osenvoren A53 Bank van Kesteren prot. 129 dd. 22-08-1632; Leenakten Gelre Driel 692

IIa. Hillebrant Vonck Van Lienden, Kerkmeester te Lienden 1518.., † 1567, tr. 1514 Margriet van Hattem, dr. van Johan Roelofss en Alidt van Wijck.
Uit dit huwelijk:
1. Hellenberch ( Hellenborgh) Vonck Van Lienden, tr. omstr. 1537 Hendrick van Wijck, † omstr. 1566, zn. van Zeger en Agnes Holl.
2. Marie Vonck Van Lienden, tr. Dirck Lijster.
3. Roelof, volgt IIIa.
4. Dirck Hillebrants, volgt IIIb.
5. Johan Vonck Van Lienden, geb. vóór 1540, † na 1605, tr. vóór 1605 Claesken Lijster.

Notitie bij Hillebrant: Kerkmeester te Lienden 1518 (Gelre, Bijdragen en Mededelingen 2 (1899), p. 211);Hij kocht op 12-05-1525 een Culemborgs leengoed onder Lienden, kreeg op 28-11-1527 van Hertog Karel vrijdom van pondschatting wegens zijn diensten bij de inneming van Rhenen ( Nav. XLVI blz 534,) (G. Van Hasselt, Geldersch Maandwerk 2, Arnhem 1807, p. 204-205) en betaalde erfrente uit zijn hofstede te Lienden (1542 - 1567); Gens Nostra 1982 pag. 164; Gens Nostra 1981 pag. 24 en 391; Schilfgaarde : notitie over lenen te Lienden en Leede; Jaarboek CBG 1993 blz 124 - 125; Dossier Asch van Wijk, CBG ; vermeld 1530, 1543 (Rechterlijk archief Tiel, schepenakten 1543-1548, fol 24); De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 fol.I.2, kolom 1; De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 2.2 en 3.2; Archief Heren en graven van Culemborg, InvNr 6016a, ca 1540/1545: Hille Vonck, in plaats van de huisvrouw van Helias van Lockhorst, betaalt 35 st erfpacht uit een hofstad te Lienden, groot 1 mrgen, die van de joffer van Liendenplacht te zijn.
Notitie bij het publiceren van Hillebrant: NB: als de broers Jan en Hillebrant Dirksz Vonck, en Hillebrant Vonck Roelofsz alle drie een tante Maria Vonck hebben gehad, betekent dat dat hun vaders, t.w. Dirk en Roelof, dus broers moeten zijn geweest en een zuster hebben gehad Maria, die gehuwd was met Dirk Lijster.
Gezien de overige bekende gegevens zullen Dirk, Roelof en Maria Vonck kinderen zijn geweest van Hillebrant Vonck en Margriet van Hattem (hoewel natuurlijk niet zeker is dat Margriet van Hattum de moeder van hen allen zal zijn geweest).
Notitie bij het huwelijk van Margriet en Hillebrant: CBG Jb 1993 p 125; collectie Asch van Wijk: no 12 ongefolieerd gegevens Vonck van Lijnden; (Huis Prattenburg, Familiearchief Van Asch van Wijck).
Notitie bij Hellenberch ( Hellenborgh): vermeld 1556-1566; De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 2.2 en 3.2
Notitie bij het huwelijk van Hendrick en Hellenberch ( Hellenborgh): Nav. XXVI, blz.373
Jaarboek CBG 1993 blz 124 - 125 ; gerichtsman in de Bank van Kesteren 1559, te Lienden 1560, pachter van een hofstede met 40 morgen land in de Oudeweerd te Kesteren 1561 -ovl.. Ovl. door doodslag op of kort voor 13 mei 1566 (waarna Zijn weduwe pachtster was tot 1577, Zn. van Zeger Van Wijck en waarschijnlijk Agnes Holl.;Dossier Asch van Wijk, CBG
Notitie bij Hendrick: gerichtsman te Lienden 1560, gerichtsman in de Bank van Kesteren 1559, pachter van een hofstede te Kesteren 1561; hij word door zijn oom Dirk van Wijck dood gestoken c. op of kort voor 13 mei 1566 (waarna zijn weduwe pachtster was tot 1577), zn v Zeger van Wijck en waarschijnlijk Agnes Holl (Rechterlijk Archief Rhenen, InvNr 512-3 (1559); ORA NB, InvNr 102, fol 2 verso (1560); InvNr 103, fol 23, 61verso; Familiearchief Van Wijck, InvNr 33, R3).

De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 2.2
Notitie bij het overlijden van Hendrick: overleden door doodslag op of kort voor 13 mei 1566
Notitie bij Marie: de Nederlandse Leeuw 1986 k. 561 H.R.R. II
b. Rhenen, Not. A. van Wijck, d.d. 1 okt 1602:
Reijer van Hattem en Francisca van Wijck, e.l., verklaren schuldig te zijn aan Pelgrim Corneliss en Anna Gerritsdr, e.l., een jaarlijkse losrente van 70 car. g per jaar. Notie hebbend van Johan van Wijck, Jan Vonck en Hillebrant Vonck Dircxz, gebroeders, en Hillebrant Vonck Roeloffsz, als erfgenamen van haar za. moeije Marie Vonck, weduwe van wijlen Dirck Lijster, en voorn. Johan Vonck Dircxz, hem sterk makende voor Jan Berntsz als man en voocht van (open), ook mede-erfgenaam van voorss. Marie Vonck, mitsgaders Guert Lijster als genomineerde momber van de kinderen van Gerrit Keijsers geprocreert bij Claesken Lijsters voornt. Voor welcke kinderen de voorss. Johan Vonck, burgemeester, hem sterk makende en hij met Dirck Kreijvangers als mombers van de onmondige kinderen van za. Elisabeth Lijsters geprocreert bij Johan de Keijser, en Jan Berch als vader en voocht van zijn kind geprocreert bij zijn za. huijsfrouw Elisabeth Lijsters, hebben getransporteert .
Tiel, nr. 139, fol. 75, 6 april 1589:
Scabini und mede geerfden in Nederbetuwe doen kondt und tuijgen openbaerlick dat wij tot requisitie van Maria Voncken, weduwe z. Dirrick Lijster, als een mede erffgename van z. Johanna van Hattem, met hoer gegaen zijn bij Lubbert van Bommel und hebben hem affgeheist rekeninge ende betalinge van alsodane pensionen oder renten als den voorn. Bemmel jaerlicx van een kamp lantz gelegen op Avensaeth, geheiten den Wijnkelcamp, z. Johanna van Hattem tot gelden plach und nu op Maria Voncken vurss. verstorven ... bij Cornelis verhuet tot Ingen als volm. van Maria Voncken vurss. ...
Notitie bij Johan: de Nederlandse Leeuw 1986 k. 56; H.R.R. II;
b. Not. A. van Wijck, 555, 17 nov 1605:
Johan Vonck, als man en voocht van Claesken Lijsters als mede-erfgenaam van zal. Janne Lijsters, mitsgaders als speciaal procuratie hebbend van Johan van Wijck, Jan Vonck en Hillebrant Vonck Dircxz, gebroeders, en Hillebrant Vonck Roeloffsz, als erfgenamen van haar za. moeije Marie Vonck, weduwe van wijlen Dirck Lijster, en voorn. Johan Vonck Dircxz, hem sterk makende voor Jan Berntsz als man en voocht van (open), ook mede-erfgenaam van voorss. Marie Vonck, mitsgaders Guert Lijster als genomineerde momber van de kinderen van Gerrit Keijsers geprocreert bij Claesken Lijsters voornt. voor welcke kinderen de voorss. Johan Vonck, burgemeester, hem sterk makende en hij met Dirck Kreijvangers als mombers van de onmondige kinderen van za. Elisabeth Lijsters geprocreert bij Johan de Keijser, en Jan Berch als vader en voocht van zijn kind geprocreert bij zijn za. huijsfrouw Elisabeth Lijsters, hebben getransporteert …
Notitie bij het overlijden van Johan: mede-erfgenamen van wijlen joffr. Joanna Lijsters (N.L. 1986 blz. 56)
Notitie bij het huwelijk van Claesken en Johan: Nederlandse Leeuw jaargang 1986 blz 56; 1605 nov. 17, Rhenen. Johan Vonck en Claesken Lijsters, mede-erfgenamen van wijlen joffr. Janna Lijsters; - en procuratie hebbende van Johan van Wijck Jan Vonck en Hillebrant Vonck, Dirckszonen, gebroeders, als erfgenamen van hun moeye Marie Vonck, wed. Dirck Lijster;
- en voorn. Johan Vonck Dircksz., zich sterk makende voor Jan Berntsz. als man van . . . (niet ingevuld), ook erfgenaam van Marie Vonck; - mitsgaders Evert Lijster als momber van de kinderen van wijlen Gerrit Keyser bij Claesken Lijsters voornoemd;
-met nog borgemeester Johan Vonck en Dirck Kreevanger als mombers van de onmondige kinderen van Elizabeth Lijs­ters, hij zal. Johan de Keyser en Jan Bercheyck als vader van zijn kind bij dezelfde Elizabeth; transporteren aan Cornelis van Schoonhoven en Mechteitgen Rutgers Deraidt een huis in de Lange Heerstraat. (RA. Utrecht, ra. nr. 511, pak 1500-1623). Schepenacten ‘De Marsch’ Transporten dd. 25-6-1612 Rochus van Dullemen monster commissaris en Hadewich Lodewijck Jansdr. E.L. transport aan: Johan Vonck Diricksz x Claesge Lijsters en haer luijden erfgenamen de vrije erfscheiding van 6 morgen lands in de Marsch, O. de prebendaten van Horst, W. Adriaen Hendricsz, N. de Clinckweteringh, Z. de Mortwelling

IIIa. Roelof Vonck Van Lienden, geb. omstr. 1520, Gerichtsman in de Bank van Kesteren.
Zijn zoon:
Hillebrant, volgt IVa.

Notitie bij Roelof: gedaagd wegens de jacht 1560; de Nederlandse Leeuw 1986 k. 56; H.R.R. II ; gerichtsman in de Bank van Kesteren 1566 (ORA NB, InvNr 103, fol 28).
Jaarboek CBG 1993 blz 124 - 125; De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 3.2

IVa. Hillebrant Vonck Van Lienden, geb. omstr. 1550, † vóór 1630, tr. Jeriphaesken Sormens.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Vonck Van Lienden.
2. Grietgen Vonck Van Lienden, tr. Gerrit Huijgen.
3. Annen Vonck Van Lienden.
4. Fijtgen Vonck Van Lienden.
5. Bartgen Vonck Van Lienden, tr. Joost Herbertsen.
6. Pelgrom, volgt Va.
7. Adrijaentgen Vonck Van Lienden, geb. Rhenen vóór 1620, tr. 1e (ondertr. Rhenen 5 jan.) 16401 Jan Jansen van Lockerberh, geb. Rhenen vóór 1620; tr. 2e (ondertr. Rhenen 21 jan.) 16492 Willem Cornelisz van Wolfswinkel, geb. Rhenen vóór 1620.

Notitie bij Hillebrant: De Nederlandse Leeuw 1986 k. 56; H.R.R.; Testamenten De Marsch prot. 9 dd. 07-04-1630; vermeld in 1605 als erfgnaam van zijn tante Maria Vonck.
Notitie bij het huwelijk van Jeriphaesken en Hillebrant: Testamenten De Marsch prto. 9 dd. 07-04-1630
Notitie bij Jan: Testamenten De Marsch prot. 9 dd. 07-04-1630
Notitie bij Grietgen: Testamenten De Marsch prot. 9 dd. 07-04-1630
Notitie bij Annen: Testamenten De Marsch prot. 9 dd. 07-04-1630
Notitie bij Fijtgen: Testamenten De Marsch prot. 9 dd. 07-04-1630
Notitie bij Bartgen: Testamenten De Marsch prot. 9 dd. 07-04-1630
Notitie bij Adrijaentgen: Testamenten De Marsch prot. 9 dd. 07-04-1630;
Geertje Cornelis van Wolfwinkel, sieck te bedde leggende, vereert aan haar drie nichten Judith, Gijsbertje en Harmke van olfswinckel, won. Scherpenzeel, enige goederen. Tot haar erfgenamen stelt zij de vier nagelaten kinderen van haar broer Willem van Wolfswinckel bij Adriaentje Vonck, met name
Barth, Gerrigje, Maria en Uliana Willems van Wolfswinkel. (RHCZOU; Stadsgerecht Rhenen 472; 12-01-1674).

Va. Pelgrom Vonck Van Lienden, geb. vóór 1617, Veerman te Rhenen, † omstr. 1660, tr. 1e (ondertr. ) vóór 1637 Maritje Hermans; tr. 2e Zetten 10 dec. 16372 Maeritje Dircks Vermeer, geb. Zetten omstr. 1614, † Rhenen omstr. 1649, dr. van Dirck; tr. 3e (ondertr. Rhenen 20 okt.) 16502 Gerretgen Gosens Laeckemond, geb. Wageningen vóór 1630.
Uit het eerste huwelijk:
1. Herman, volgt VIa.
Uit het tweede huwelijk:
2. Dirckjen Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 9 jan. 1642.
3. Jeriphaesjen Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 26 juni 1643.3
4. Jan Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 18 mei 1644.3
5. Bertgen Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 11 maart 1646.3
6. Grietgen Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 11 maart 1646.3
7. Margrietje Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 28 juni 1648.3
8. Dirck Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 10 okt. 1649.3
Uit het derde huwelijk:
9. Roelof, volgt VIb.
10. Henrik Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 1 jan. 1654.3
11. Grietjen Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 5 aug. 1655.3
12. Anneken Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 25 okt. 1657.3
13. Pellemijntje Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 9 juni 1660,4 † Rotterdam 15 juli 1738, tr. Rotterdam 16 mei 17025 Cornelis Pietersz van Alphen.

Notitie bij Pelgrom: Veerman en bewoner van het oude veerhuis te Rhenen in de periode 1642-1657; gebruikte in 1643 het veerhuis ook als boerderij en stalde er koebeesten en had op eigen kosten een grote schuur " van vier gebinten" laten bouwen
DTB Rhenen; Oud Rhenen november 1984; Testamenten De Marsch prot. 9 dd. 07-04-1630
Notitie bij Gerretgen Gosens: jonge dochter van Laeckemond/ Wageningen; zij wordt als huurster van het Rhenense veer vermeld in 1661 en als veervrouw in 1677
Notitie bij Bertgen: [2-ling]
Notitie bij Grietgen: [2-ling]
Notitie bij Grietjen: zij of haar moeder wordt waarschijnlijk genoemd als bewoonster van het oude veerhuis (achterhuis) te Rhenen, dat toen weer was opgebouwd na de verwoesting door de Fransen in 1672

VIa. Herman Vonck Van Lienden, geb. vóór 1648, tr. 1e Grietje Peters; tr. 2e Rhenen 5 april 16682 Hendrikje Goossens; tr. 3e Kesteren (ondertr. Rhenen 11 aug.) 16722 Margritha Hendricks Montanus, geb. 1640.
Uit het tweede huwelijk:
1. Maria Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 28 aug. 1670,3 begr. Utrecht 31 okt. 1717.6
2. Goossen, volgt VIIa.
Uit het derde huwelijk:
3. Pell ( Pelgrom Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 11 mei 1673.3
4. Pelgrom, volgt VIIb.
5. Henderickske Vonck Van Lienden, ged. Kesteren 25 jan. 1685.7
6. Hendrickjen Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 9 dec. 1688.3

Notitie bij Herman: wonend in de Marsch
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Herman: Kerkelijk objRelatie (getuige): na 1688
Notitie bij Hendrikje: wonend in de Marsch

VIIa. Goossen Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 17 maart 1672.3
Zijn dochter:
Maria Goosense Vonck, geb. Eck en Wiel vóór 1691, tr. Rijswijk (Gld) 1 maart 17118 Adolf Wouterse van Murmelen, geb. vóór 1691.

Notitie bij de geboorte van Maria Goosense: vader waarschijnlijk op basis van het patroniem Goosens

VIIb. Pelgrom Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 19 maart 1675,3 tr. Rhenen 6 febr. 17012 Trijneken Cornelissen de Beijer, geb. 1670, dr. van Cornelis Tonis en Jannichie de Beijer.
Uit dit huwelijk:
1. Magarietha Vonck Van Lienden, geb. 1700, tr. Lienden 10 nov. 17439 Cornelis Klaassen van Meerten, ged. Lienden 11 juni 1721,10 zn. van Klaes Jansen en Willemke Cornelisse van Ingen.
2. Herman Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 8 maart 1711.3
3. Cornelis Vonck Van Lienden, ged. Lienden 22 okt. 1713.11
4. Antonie, volgt VIIIa.

Notitie bij Pelgrom: wonend in de Marsch
Testamenten De Marsch prot. 7 dd. 07-03-1725
Notitie bij Magarietha: Testamenten De Marsch prot. 7 dd. 07-03-1725
Notitie bij Herman: Testamenten De Marsch prot. 7 dd. 07-03-1725
Notitie bij Cornelis: Testamenten De Marsch prot. 7 dd. 07-03-1725

VIIIa. Antonie Vonck Van Lienden, geb. Rhenen 7 maart 1725,12na 1773, tr. 1e Lienden 4 juli 174713 Johanna Klaassen van Meerten, geb. Lienden,14 ged. Lienden 19 jan. 1727,14 dr. van Klaes Jansen en Willemke Cornelisse van Ingen; tr. 2e Lienden 23 jan. 175815 Dirkje van Ingen, geb. Eck en Wiel omstr. 1730, ged. Lienden.14
Uit het eerste huwelijk:
1. Trijntje Vonck Van Lienden, ged. Lienden 18 febr. 1748.16
2. Pellegrom Vonck Van Lienden, ged. Lienden 5 okt. 1749.17
3. Willemijntje Vonk, ged. Lienden 7 juli 1752.18
4. Willem, volgt IXa.
Uit het tweede huwelijk:
5. Catharina (Trijneke) Vonck Van Lienden, ged. Lienden 23 jan. 1758,19 † Kesteren 23 okt. 1819,20 tr. 1e Opheusden 15 maart 178921 Dirk Kok(Kock), ged. Opheusden; tr. 2e Opheusden 3 nov. 179322 Gerrit Tijssen Van Der Heijden, geb. Opheusden 18 aug. 1754,23 † ald. na 1803, zn. van Tijs Gerrritsen van der Heijden en Anneke Cornelisse en wedr. van 1e Cornelia van Heumen en 2e Menske van Broekhuisen.
6. Hermannus ( Hermen), volgt IXb.
7. Johanna Vonck Van Lienden, ged. Lienden 7 aug. 1763,24vóór 1803, tr. Lienden 25 dec. 178825 Leendert van Oort, ged. Lienden 27 mei 1764,26 watermolenaar, † Lienden 5 dec. 1851,27 zn. van Hendrik en Geertrui de Jong.
8. Hermijntje (Hermina),(Harmijntje) Vonk, ged. Lienden 6 okt. 1765,28 begr. ald. 6 nov. 1810,14 tr. Lienden 1 mei 179129 Jacob van Ochten, ged. Lienden, begr. Opheusden 14 dec. 1808.30
9. Jan, volgt IXc.
10. Cornelia Vonck Van Lienden, ged. Lienden 4 april 1773,31 † ald. 23 okt. 1817,32 tr. Lienden Dirk Tap, ged. Lienden 30 jan. 1785,33 † ald. 9 sept. 1831,34 zn. van Jacob en Dirkje van Ingen.

Notitie bij Antonie: testamente De Marsch prot. 7 dd. 7-3-1725
Notitie bij Gerrit: [R.A. Arnhem overlijden opzoeken]
Notitie bij het overlijden van Hermijntje (Hermina),(Harmijntje): DTB Opheusden
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Hermijntje (Hermina),(Harmijntje): Nav. XXXVIII blz 238

IXa. Willem Vonck Van Lienden, ged. Lienden 17 maart 1754,35 † ald. vóór 1815, tr. Lienden 10 juni 179236 Johanna Veldkamp, geb. Rijswijk, ged. omstr. 1760, † Lienden 9 dec. 1852,37 dr. van Evert en Anna van Maaseijk; zij hertr. Lienden 4 nov. 181538 Mor Spies.
Uit dit huwelijk:
1. Antonie, volgt Xa.
2. Willem Vonck, ged. Lienden 13 april 1794.39
3. Johanna Vonck, geb. Lienden 2 april 1798,40 † ald. 7 jan. 1853.41
4. Anna Vonck, geb. Lienden 24 okt. 1800.42
5. Evert, volgt Xb.
6. Pelgrom, volgt Xc.
7. Johannes Vonck Van Lienden, geb. Lienden 1 jan. 1810.43

Notitie bij Johannes: geboren na overlijden vader

Xa. Antonie Vonck Van Lienden, geb. Lienden 4 april 1794,39 arbeider, † Lienden 21 jan. 1866,41 tr. Lienden 2 nov. 183844 Johanna van Klinkenberg, ged. Lienden 25 juli 1802,45 † ald. 30 dec. 1855,46 dr. van Evert en Johanna Spies.
Uit dit huwelijk:
Johanna Vonk, geb. Lienden 17 aug. 1842,47 † ald. 8 nov. 1898,48 tr. Lienden 30 april 186549 Hendrik Spies, geb. Lienden 14 juli 1837,50 † Jutphaas 17 juli 1916,51 zn. van Evert en Margaretha de Weger.

Xb. Evert Vonck, geb. Lienden 13 febr. 1802,52 † Ingen 30 sept. 1864,53 tr. Lienden 26 okt. 183854 Hendrikje Everdina van Meerten, geb. Maurik 14 nov. 1812, † Ingen 29 dec. 1883, dr. van Jan en Hendrika van Ginkel.
Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt XIa.
2. Johanna Hendrika Janna Vonk, geb. Ingen 23 juli 1841,55 dienstmeid, † Ingen 31 jan. 1869,56 tr. Maurik 20 okt. 186857 Jan van Kalkeren, geb. Maurik 20 sept. 1834,58 † ald. 11 april 1904,59 zn. van Goose en Fijke van den Uitert.
3. Evert Jan, volgt XIb.
4. Janna Antonia Vonk, geb. Lienden 3 okt. 1844,60 † ald. 25 maart 1849.61
5. Johanna Everdina Vonk, geb. Ingen 1 febr. 1847,62 † ald. 23 maart 1857.63
6. Kind, geb. Lienden 4 dec. 1849,64 † ald. 4 dec. 1849.64
7. Gerrit, volgt XIc.
8. Johanna Hendrika Everdina Vonk, geb. Lienden 26 juni 1857,65 † ald. 29 dec. 1899,66 tr. Lienden 26 maart 188662 Willem de Jager, geb. Ingen 12 april 1856,67 † Lienden 10 aug. 1919,68 zn. van Willem en Dirkje van Ingen.

XIa. Willem Vonk, geb. Ingen 10 juni 1839,69 arbeider, † Ingen 2 febr. 1913,70 tr. Lienden 15 mei 186371 Petronella Heymen, geb. Millingen 3 april 1825, † Ingen 6 maart 1908, dr. van Bert en Aleida Bergman.
Uit dit huwelijk:
1. Rutger, volgt XIIa.
2. Everdina Vonk, geb. Ingen 11 sept. 1865,72 † ald. 26 dec. 1903,73 tr. Lienden 1 mei 189074 Dirk Jan van Wamel, geb. Maurik 5 aug. 1858, machinist-schipper, † Lienden 24 juli 1926, zn. van Peter Jan en Clasina Wilhelmina Daniels.
3. Willem, volgt XIIb.

XIIa. Rutger Vonk, geb. Ingen 29 mei 1863,75 † Maurik 12 maart 1937,76 tr. Wamel 6 april 189477 Petronella Catharina Callaars, geb. Tiel 13 juni 1865,78 dienstmeid, † Maurik 23 dec. 1925,79 dr. van Antonius en Geertrui Verkammen.
Uit dit huwelijk:
1. Petronella Geertruida Vonk, geb. Wamel 28 jan. 1895, huishoudster, † Nijmegen 5 nov. 1974.
2. Geertruida Vonk, geb. Wamel 7 okt. 1896.
3. Wilhelmina Antonia Vonk, geb. Wamel 14 maart 1899, huishoudster, † Maurik 7 aug. 1974.
4. Antonius Wilhelmus, volgt XIIIa.

XIIIa. Antonius Wilhelmus Vonk, geb. Maurik 21 aug. 1908, † ald. 14 aug. 1973, tr. 23 juni 1937 Engelina Walthera van den Hoven, geb. Maurik 16 dec. 1912,80 dr. van Philippus Theodorus en Theodora Giesbers.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Theodra Vonk, tr. Hendrikus Steenvoorde.
2. Phillipus Theodorus, volgt XIVa.
3. Theodora Vonk, tr. Rüdiger Armbrecht.
4. Rutgerus, volgt XIVb.

XIVa. Phillipus Theodorus Vonk, geb. Maurik 31 juli 1939, † ald. 31 maart 1997, tr. Ans Exterkate.
Uit dit huwelijk:
1. Bianca Vonk, tr. Ids Roos.
2. Jeroen Vonk, tr. Natasja Spies.
3. Ewald, volgt XVa.

XVa. Ewald Vonk, tr. Moniek.
Uit dit huwelijk:
1. Dimitri Vonk.
2. Ingmar Vonk.

XIVb. Rutgerus Vonk, geb. Maurik 14 maart 1949, † ald. 12 april 2010, tr. Hendrika van Rooy.
Uit dit huwelijk:
1. Suzan Vonk.
2. Marcel Vonk.

XIIb. Willem Vonk, geb. Ingen 10 febr. 1870,81 steenfabrieksarbeider, † Haalderen 5 sept. 1931,82 tr. Lienden 9 febr. 189341 Hendrika van Wamel, geb. Ingen 19 mei 1873,83 † Bemmel 10 maart 1952, dr. van Hendrik en Barbara Engelina Gartsen.
Uit dit huwelijk:
1. Willem, volgt XIIIb.
2. Elisabeth Petronella Vonk, geb. Ingen 5 febr. 1895,84 dienstmeid te Utrecht, † Tiel 12 april 1981, tr. Bemmel 4 juni 192020 Baltus Vermeulen, geb. Tiel 3 maart 1894, lampenmaker, † Tiel 6 juli 1948, zn. van Gerrit en Hendrika Rust.
3. Ruth Gerardus, volgt XIIIc.
4. Hendrika Vonk, geb. Ingen 5 maart 1899,85 † Bemmel 7 mei 1960, tr. Bemmel Gerard Theodorus Meeuwissen, geb. Bemmel 15 juni 1892, † ald. 6 aug. 1973, zn. van Bernardus en Berendina Aalbers.
5. Pietronella Vonk, geb. Lienden 8 dec. 1900,86 † Bemmel 26 febr. 1984, tr. Bemmel 11 aug. 1927 Bernardus Hendrikus Berendsen, geb. Bemmel 11 aug. 1902, molenaarsknecht, † Nijmegen 3 mei 1980, zn. van Gradus Bernardus en Hendrina Wilhelmina Wemmers.
6. Everdina Vonk, geb. Ingen 18 nov. 1904, † Bemmel 5 april 2005, tr. Bemmel 6 okt. 1928 Hendrikus Huting, geb. Bemmel 18 nov. 1897, steenfabrieksarbeider, † Haalderen 1 febr. 1971, zn. van Wilhelmus en Theodora Burgers.
7. Gosina Catharina Vonk, geb. Ingen 15 sept. 1907, † Bemmel 24 juli 1992, tr. Bemmel 8 sept. 1932 Antonius Albertus Derksen, geb. Bemmel 21 okt. 1906, † ald. 13 febr. 1995, zn. van Johannes Theodorus en Theodora Hendrina Mahler.
8. Bernardus Vonk, geb. Ingen 8 nov. 1909, steenfabrieksarbeider, † Bemmel 29 aug. 1977, tr. na 1929 Hendrika Maria Witjes, geb. Doornenburg 6 dec. 1900, † Beek-Ubbergen 22 nov. 1986, dr. van Jacobus en Johanna Dikker.
9. Cornelis, volgt XIIId.
10. Hendrikus Johannes, volgt XIIIe.

XIIIb. Willem Vonk, geb. Ingen 30 juli 1893,87 steenfabrieksarbeider, † Bemmel 22 maart 1975, tr. Gendt 19 aug. 192288 Hendrika Catharina Derksen, geb. Gendt 2 april 1900, † Nijmegen 7 juni 1984, dr. van Batholomeus en Caatje Cornelissen.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Bartholomeus Vonk, geb. Haalderen 5 aug. 1923, steenfabrieksarbeider, † Nijmegen 28 maart 1997.
2. Bartolomeus Wilhelmus Vonk, geb. Haalderen 8 febr. 1925, soldaat, † Soekaboemi Java (Indonesie) 27 jan. 1948.89
3. Hendrika Catharina Vonk, tr. Johannes Cornelissen, zn. van Hendrikus Antonius en Johanna Hofmans.
4. Catharina Hendrika Vonk, tr. Johannes Theodorus Wilhelmus Tap.
5. Elisabeth Maria Vonk, tr. Wilhelmus Martinus Franciscus Timmer.
6. Maria Elisabeth Vonk, geb. Haalderen 1 mei 1931, † ald. 4 jan. 1940.41
7. Rutgerus Antonius, volgt XIVc.
8. Arnoldus Bernardus Vonk, geb. Haalderen 12 okt. 1934, steenfrabrieksarbeider, † Nijmegen 26 april 1994, tr. Margaretha Jacoba Johanna Wannet.
9. Bernardus Wilhelmus, volgt XIVd.
10. Antonia Petronella Vonk, geb. Haalderen 17 april 1938, † 22 okt. 1999, tr. Johannes Gijsbertus Gertsen.
11. Johannes Antonius Cornelis, volgt XIVe.
12. Petronella Maria Elisabeth Vonk, tr. Johannes Arnoldus Antonius Matthijssen, geb. Haalderen 31 maart 1940, † Nijmegen 7 maart 1997.
13. Willem Vonk, geb. Bemmel 3 april 1944,90 † ald. 3 april 1944.90

Notitie bij het overlijden van Bartolomeus Wilhelmus: Gesneuveld tijdens de oorlogshandelingen bij de onafhankelijkheidsstrijd op Java toen Nederlands Indie

XIVc. Rutgerus Antonius Vonk, tr. Johanna Wilhelmina Lentjes.
Uit dit huwelijk:
1. Rutgerus Wilhelmus Theodorus J. Vonk.
2. Maurice Johannes Arnold Vonk.

XIVd. Bernardus Wilhelmus Vonk, tr. Theodora Gerarda Fredrika van den Brink.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Hendrikus Albertus Vonk.
2. Frederika Theodora Petronella Vonk, tr. Wilfried Franciscus Wilhelmus Delsink.
3. Wilhelmina Hendrika Helena Vonk.

XIVe. Johannes Antonius Cornelis Vonk, tr. 1e Everdina Gerarda Jansen; tr. 2e Willie Takes.
Uit het eerste huwelijk:
1. Gerarda Maria Vonk, tr. Hans Schluter.
2. Catharina Everdina Vonk, tr. Robertus Nicolaas Wilhelmus Teunissen, zn. van Nicolaas Johannes en Maria Wilhelmina Rasing.
3. Theodora Johanna Vonk, tr. Marcel Hendriks.

XIIIc. Ruth Gerardus Vonk, geb. Ingen 1 jan. 1897,91 steenfabrieksarbeider, † Nijmegen 12 april 1986, tr. 1e Bemmel 2 jan. 191988 Gijsberta Wilhelmina Derksen, geb. Rensen ( Belgie) 20 juli 1894,92 † Groesbeek 27 jan. 1945,93 dr. van Hendrikus en Wilhelmina van Gellekom; tr. 2e Bemmel omstr. 1947 Theodora Johanna Derksen, geb. Bemmel 18 okt. 1904, † Gendt 22 febr. 1973, zuster van zijn eerste echtgenote.
Uit het eerste huwelijk:
1. Hendrina Wilhelmina Vonk, geb. Haalderen 27 maart 1919, tr. Bemmel 24 sept. 1947 Johannes Antonius Derksen, geb. Bemmel 27 aug. 1921, † ald. 9 juni 1963, zn. van Johannes Theodorus en Theodora Hendrina Mahler.
2. Willem, volgt XIVf.
3. Henricus Gerardus, volgt XIVg.
4. Theodorus Antonius Vonk, geb. Haalderen 19 febr. 1927, † ald. 20 maart 1927.94

XIVf. Willem Vonk, geb. Haalderen 24 mei 1921, † Groesbeek 19 april 1968, tr. Elisabeth Maria Razing.
Uit dit huwelijk:
1. Rutgerus Johannes Antonius Maria Vonk.
2. Wilhelmus Johannes Hendrikus Vonk.

XIVg. Henricus Gerardus Vonk, geb. Haalderen 23 nov. 1923, † Bemmel 2 juni 1983, tr. Bemmel 3 juli 1947 Maria Peters, geb. Bemmel 3 juli 1926, † Nijmegen 31 dec. 2003, dr. van Johannes Hermanus en Bertha Hendrina Duijf.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbertha Johanna Maria Vonk, tr. Rudolf Johannes Janssen, zn. van Johannes Henricus en Hendrina Cornelia Rutjes.
2. Maria Hendrina Johanna Vonk, tr. Lambertus Johannes Peek, zn. van Lambertus Johannes en Helena Fr. C. van Swaaij.
3. Ruth Gerardus Johannes Maria, volgt XVb.
4. Johanna Antonia Maria Hendrina Vonk, tr. Andreas Lambertus Vermeulen, zn. van Theodorus Albertus en Petronella Straatman.
5. Hendrina Alberta Maria Vonk, tr. Robertus Joseph Maria Marttin, zn. van Petrus Franciscus en Catharina J.m. Schrammen.
6. Antonia Gerarda Maria Vonk, tr. Nicolaas G.h.m. Arts, zn. van Gerardus Hendrikus en Machtilda Maria Jans.
7. Ingrid Antonia Maria Vonk, tr. Franciscus A.h.m. Hombergen, zn. van Adrianus Franciscus W. en Jacoba Martina Johanna van der Ven.

XVb. Ruth Gerardus Johannes Maria Vonk, tr. Maria C.e. Severens, geb. Voerendaal 27 juli 1953, † Nijmegen 31 juli 1996.
Uit dit huwelijk:
1. Ramona Elisabeth Maria Vonk.
2. Tamara Catharina Maria Vonk.
3. Ylona Vonk.

XIIId. Cornelis Vonk, geb. Ingen 17 sept. 1912, steenfabrieksarbeider, † Bemmel 6 jan. 1985, tr. Bemmel omstr. 1940 Geertruida Johanna Hendrika van den Brink, geb. Beuningen 24 juli 1914, † Bemmel 20 april 1987, dr. van Wilhelmus Hendrikus en Grada Gerritje Jansen.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Hendrikus Vonk, geb. Haalderen 2 okt. 1941, steenfabrieksarbeider, † Nijmegen 29 aug. 1972, tr. Gendt 29 dec. 1969 Berendina Wilhelmina Maria Huisman, geb. Gendt 22 sept. 1942, † Haalderen 18 juni 1997, dr. van Petrus Hendrikus en Antonia Maria de Haas.
2. Hendrikus Bernardus Wilhelmus, volgt XIVh.
3. Geertruida Cornelia Theodora Vonk, tr. Antonius Huisman, geb. Gendt 28 juli 1944, † Bemmel 5 sept. 1988, zn. van Petrus Hendrikus en Antonia Maria de Haas.
4. Cornelia Hendrika Geertruida Vonk, tr. Emanuel Hendrikus Gooyer, zn. van Jacob en Cornelia Benardina van der Horst.

XIVh. Hendrikus Bernardus Wilhelmus Vonk, tr. Theodora Ardina Vissers, dr. van Petrus en Hendrina Wilhelmina van Geffen.
Uit dit huwelijk:
1. Natasja Wilhelmina Johanna Vonk.
2. Ramon Petrus Cornelis Vonk.

XIIIe. Hendrikus Johannes Vonk, geb. Ingen 27 sept. 1914, steenfabrieksarbeider, † Groesbeek 28 juli 1974, tr. Bemmel 31 aug. 1944 Gerarda Antonia Rikken, geb. Haalderen 19 maart 1916, † Bemmel 15 jan. 2004, dr. van Johannes en Gerarda Berendina Rensen.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Joannes Leopold, volgt XIVi.
2. Johannes Hendrikus Gerardus, volgt XIVj.
3. Hendrikus Rutgerus Albertus, volgt XIVk.
4. Gerardus Cornelius Theodorus, volgt XIV-l.
5. Bernardus Cornelis Maria, volgt XIVm.
6. Gerarda Hendrika Maria Vonk, tr. Hendrik Jansen, geb. Rheden 18 april 1951, loodgieter, † Arnhem 8 jan. 2001, zn. van Gerrit en Aleida Jansen.
7. Hendrika Petronella Wilhelmina Vonk, tr. Albertus Petrus Braam, zn. van Albertus en Annigje P.j. van den Heuvel.
8. Theodorus Antonius Franciscus Vonk, tr. Hendrika Anna Catharina Gerarda Ebben, dr. van Gerardus Franciscus Maria en Petronella van Merwijk.
9. Antonius Franciscus Maria, volgt XIVn.
10. Josephina Maria Johanna Vonk, tr. Johannes Antonius Theodorus Milder, zn. van Jacobus Gradus Antonius en Gerarda Johanna Brussen.
11. Maria Brigitta Louisa Vonk, tr. Hendrikus Albertus Braam, zn. van Hendrikus Albertus en Theodora Derksen.

XIVi. Wilhelmus Joannes Leopold Vonk, geb. Denderwindeke ( Belgie) 1 juni 1945, ged. Meerbeke ( Belgie) 3 juni 1945, buschauffeur, † Nijmegen 29 nov. 2001, tr. Elisabeth van Baardewijk, dr. van Arnoldus Wilhelmus en Theodora de Kluis.
Uit dit huwelijk:
1. Arnoldus Wilhelmus Hendrikus, volgt XVc.
2. Wilhelmus Hendrikus Johannes Vonk.

XVc. Arnoldus Wilhelmus Hendrikus Vonk, tr. Marion Jacqueline van Aalten, dr. van Albertus Willem Johan en Gerritje Veeneman.
Uit dit huwelijk:
1. Lars Wilbert Vonk.
2. Bowien Vonk.
3. Thom Vonk.

XIVj. Johannes Hendrikus Gerardus Vonk, tr. Antonia Neijenhuis, dr. van Johannes Hendrikus en Anna Maria Tap.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Hendrikus Vonk, tr. Maayke Alberta Johanna Maria de Beer, dr. van Constant Ivo Cornelis Maria en Marianne Grada Maria Theresia Osinga.
2. Hendrikus Anna Maria Gerarda Vonk.

XIVk. Hendrikus Rutgerus Albertus Vonk, tr. Adriana Geertruida Johanna Hendrika Romeijn, dr. van Matthijs Pieter en Trijntje Hartman.
Uit dit huwelijk:
1. Jeroen Vonk.
2. Maarten, volgt XVd.

XVd. Maarten Vonk, tr. Christel van Eldik.
Uit dit huwelijk:
Tijs Vonk.

XIV-l. Gerardus Cornelius Theodorus Vonk, tr. Gerrie Geertruida Wilhelmina Bolhoeve, dr. van Gerritje Bolhoeve.
Uit dit huwelijk:
1. Alexandra Maria Vonk.
2. Robertus Hendrikus Vonk, tr. Wendy Engelen.

XIVm. Bernardus Cornelis Maria Vonk, tr. Hendrika Petronella Jacoba Scholten, dr. van Johannes Petrus en Anna Wilhelmina Kersten.
Uit dit huwelijk:
1. Michel Vonk.
2. Baukje Vonk, tr. Abdennacer El Aazzouci, zn. van Lahsen en Hadia Zougar.

XIVn. Antonius Franciscus Maria Vonk, tr. Berendina Johanna Geertruida Alofs, dr. van Lambertus Johannes en Geertruida Elisabeth Kloppenburg.
Uit dit huwelijk:
1. Linda Vonk.
2. Rob Vonk.
3. Tim Vonk.

XIb. Evert Jan Vonk, geb. Ingen 11 nov. 1842,95 arbeider, † IJzendoorn 11 okt. 1909,77 tr. Lienden 16 mei 187271 Margaretha van Verseveld, geb. Lienden 25 maart 1839, † IJzendoorn 16 april 1920, dr. van Gerrit en Hendrika van Remmerden.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, volgt XIIc.
2. Hendrica Everdina Vonk, geb. IJzendoorn 3 jan. 1874,96 † Ruurlo 17 aug. 1959,97 tr. Elst 25 juni 190332 Gerrit Jan ter Beek, geb. Elst 26 april 1871,98 † Arnhem 5 mei 1937,99 zn. van Gerrit Jan en Anna Willemina Arentsen.
3. Hendrikus, volgt XIId.
4. Janna Vonk, geb. IJzendoorn 20 sept. 1878, † Utrecht 11 febr. 1939,100 tr. IJzendoorn 23 mei 1906101 Dirk van Dok, geb. Den Helder 6 febr. 1880,102 zn. van Frans en Wilhelmina Everdina Duijvetter.
5. Gerritje Vonk, geb. IJzendoorn 23 sept. 1880, † Utrecht 4 jan. 1957,103 tr. IJzendoorn 3 dec. 1908104 Gijsbert Age Leijenaar, geb. Utrecht 16 april 1883,105 † ald. 10 febr. 1958,106 zn. van Age en Janstje Glaudemans.
6. Wilhelmina Vonk, geb. IJzendoorn 27 juli 1883, † Tiel 12 jan. 1921,107 tr. IJzendoorn 27 mei 1914108 Willem van de Wal, geb. IJzendoorn 30 aug. 1888,109 arbeider, fruithandelaar, winkelier, zn. van Rijk en Elisabeth van Alphen.

XIIc. Gerrit Vonk, geb. Lienden 20 sept. 1862,110 † Arnhem 20 juni 1939,111 tr. Rhoon 20 jan. 1898112 Pauwlina Rienstra, geb. Poortugaal 2 okt. 1867,113 † Driebergen 14 maart 1932,114 dr. van Paulus Thomas en Pieternella Cornelia Brand.
Uit dit huwelijk:
1. Paulus Cornelis Vonk, geb. Rhoon 18 juni 1898.115
2. Gerrit Jan Vonk, geb. Rhoon 22 dec. 1899,116 Kleermaker, † Arnhem 11 sept. 1945,117 tr. na 1920 Martha Cornelia van Wagensveld.
3. Wilhelmus Alexander Vonk, geb. Rhoon 10 febr. 1902.118

Notitie bij Gerrit: > geboren als Verseveld, kind is bij huwelijk erkend
Notitie bij de geboorte van Gerrit: geboren als Gerrit van Verseveld, geecht bij het huwelijk van zijn ouders

XIId. Hendrikus Vonk, geb. IJzendoorn 12 sept. 1875,119 schipper, molenaarsknecht, straatveger, † Vught 13 mei 1954, tr. ’s-Hertogenbosch 26 aug. 1903120 Theodora Petronella de Bok, geb. Hedel 13 febr. 1875, † ’s-Hertogenbosch 10 mei 1950.
Uit dit huwelijk:
1. Evert Jan, volgt XIIIf.
2. Hendrika Antonia Vonk, geb. ’s-Hertogenbosch 11 aug. 1906,121 † ald. 25 febr. 1982, tr. ’s-Hertogenbosch 6 juli 1929122 Franciscus Wilhelmus Johannes Govers, geb. ’s-Hertogenbosch 26 jan. 1903,123 sigarenmaker, kelner, † ’s-Hertogenbosch 17 juli 1972.
3. Margaretha Vonk, geb. ’s-Hertogenbosch 22 dec. 1908, † Tilburg 12 juni 1956, tr. ’s-Hertogenbosch 18 juli 1931 Wilhelmus Antonius van Nimwegen, geb. ’s-Hertogenbosch 5 april 1907,119 † ald. 31 jan. 1992.
4. Antonius Hendrikus Vonk, geb. ’s-Hertogenbosch 3 okt. 1910,119 kok, † ’s-Hertogenbosch 29 jan. 1988, tr. Fournes, Frankrijk 22 sept. 1945 (door echtsch. ontbonden ald. 20 april 1947) Florine Marie Verbecq, geb. Marquillies, Frankrijk 9 jan. 1909.
5. Wilhelmus Theodorus, volgt XIIIg.
6. Elisabeth Vonk, geb. ’s-Hertogenbosch 21 juli 1915, † ald. 17 febr. 1994, tr. ’s-Hertogenbosch 14 sept. 1940 Antonius Wilhelmus Anna Tiebosch, geb. ’s-Hertogenbosch 28 maart 1909,119 † Ammerzoden 7 juni 1971.

Notitie bij Hendrikus: > draagt oorbel i.v.m. slechtziendheid
Notitie bij het huwelijk van Theodora Petronella en Hendrikus: > trouwen zonder aanwezigheid familie i.v.m. geloofskwestie
Notitie bij het huwelijk van Franciscus Wilhelmus Johannes en Hendrika Antonia: Getuige: Libertus Johannes Beem (32)/Evert Jan Vonk (24)
Notitie bij Franciscus Wilhelmus Johannes: Orthenstraat, ’s-Hertogenbosch
Geert van Calcarplein, ’s-Hertogenbosch
06-07-1929: Buitenhaven 9, ’s-Hertognbosch
04-05-1937: Busschieterstraat 36, ’s-Hertogenbosch
12-09-1938: Citadellaan 177, ’s-Hertogenbosch

XIIIf. Evert Jan Vonk, geb. ’s-Hertogenbosch 6 juni 1905,119 lijstenmaker, † ’s-Hertogenbosch 18 febr. 1965, tr. ’s-Hertogenbosch 23 april 1927 Allegonda Antonetta Maria Meeuwsen, geb. 10 juli 1907, † ’s-Hertogenbosch 8 maart 1995.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus Alfonsus Theodorus Vonk, geb. ’s-Hertogenbosch 6 sept. 1927, † 1 okt. 1996.124
2. Allegonda Hendrika Vonk, geb. ’s-Hertogenbosch 1 april 1930, † vóór 1996.
3. Everdina Johanna Vonk, geb. ’s-Hertogenbosch 16 sept. 1932, † ald. 25 nov. 1932.
4. Everdina Johanna Vonk, geb. ’s-Hertogenbosch 19 okt. 1933, † Boxtel 2 april 2003, tr. Harrie Beukers.
5. Renetta Margaretha Catharina Alberta Vonk.

XIIIg. Wilhelmus Theodorus Vonk, geb. ’s-Hertogenbosch 8 sept. 1912, † Venlo 4 april 1959, tr. Venlo 18 dec. 1933 Johanna Maria Agnes Kohlen, geb. Venlo 20 mei 1913, † ald. 8 mei 1974.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Theodora Wilhelmina Vonk, tr. H. van de Perre.
2. Theodora Maria Henrica Vonk, tr. Boy Nijholt, geb. Venlo 5 april 1934, † ald. 8 juni 1999.

XIc. Gerrit Vonk, geb. Lienden 12 mei 1854,125 arbeider, † Lienden 28 jan. 1927,56 tr. Lienden 11 aug. 1880126 Aartje Zegveld, geb. Ommeren 10 jan. 1859,127 dr. van Elisabeth Zegveld.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus, volgt XIIe.
2. Cornelis, volgt XIIf.
3. Everdina Vonk, geb. Ingen 3 sept. 1884,128 † Rhenen 11 jan. 1958,101 tr. Lienden 5 okt. 191184 Jan den Otter, geb. Ingen 9 okt. 1886,129 schipper, zn. van Jan Dirk en Elisabeth van Stuivenberg.
4. Elisabeth Vonk, geb. Lienden 6 dec. 1885,130 tr. Lienden 23 april 190856 Huibert Jan van Ingen, geb. Maurik 11 maart 1885,59 zn. van Herman en Hendrika de Leeuw.
5. Wilhelmina Vonk, geb. Ingen 13 april 1887,69 † Lienden 22 maart 1897.131
6. Aartje Vonk, geb. Ingen 20 april 1889,132 tr. ’s-Gravenhage 15 nov. 1913133 Cornelis van Meenen, geb. omstr. 1886, zn. van Cornelis en Adriana Johanna Doesberg.
7. Gerritje Vonk, geb. Ingen 17 april 1891,134 † Maurik 29 juli 1922,135 tr. Lienden 14 sept. 1911136 Marinus Antonie van Esterik, geb. Eck en Wiel 7 jan. 1888,137 schipper, zn. van Marinus en Cornelia van Ewijk.
8. Johannes Vonk, geb. Ingen 22 jan. 1893,138 tr. Beesd 24 juni 192088 Helena Verbeek, geb. Beesd 17 aug. 1891,139 dr. van Jan Willem en Aagje Heikoop.
9. Gerardus Vonk, geb. Ingen 10 juni 1894,64 † ald. 11 sept. 1895.125
10. Grietje Vonk, geb. Ingen 11 aug. 1896.140
11. Wilhelmus Vonk, geb. Ingen 18 febr. 1898,84 † Lienden 10 aug. 1898.141
12. Gerard Vonk, geb. Ingen 11 aug. 1899,142 † ald. 30 april 1900.143
13. Evert Vonk, geb. Ingen 13 febr. 1901.85

XIIe. Hendrikus Vonk, geb. Ingen 11 aug. 1881,144 tr. Lienden 25 april 190771 Johanna Willemina van Blijderveen, geb. Ingen 5 sept. 1884,145 dr. van Willem Johannes en Dirkje Geertruida van Schaijk.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Vonk, geb. Ingen 11 aug. 1908, † ald. 24 jan. 1909.146
2. Willem Johannes Cornelis Vonk, geb. Ingen 26 febr. 1910.147
3. Gerrit Vonk, geb. Ingen 6 okt. 1912.148

XIIf. Cornelis Vonk, geb. Ingen 18 febr. 1883,61 † Lienden 2 dec. 1955, tr. Lienden 3 mei 1911138 Gerritje van Verseveld, geb. Ingen 15 juli 1885,149 † ald. 19 juli 1972, dr. van Hendrik Gerrit Dirk en Johanna Gijsberta Hofman.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Gerrit Dirk, volgt XIIIh.
2. Gerard Vonk, geb. na 1920.

XIIIh. Hendrik Gerrit Dirk Vonk, geb. Lienden 20 maart 1920, ged. Ingen 4 mei 1920, † Lienden 4 mei 1982, tr. Lienden 2 juni 1943150 Cornelia Johanna Brienesen, geb. Lienden 20 maart 1920, ged. Ingen 4 mei 1920, † Lienden 3 sept. 1977, dr. van Adrianus en Dirkje van Ewijk.
Uit dit huwelijk:
1. Dirkje Vonk.
2. Cornelis, volgt XIVo.

XIVo. Cornelis Vonk, tr. Louise Oswald Pfab.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsje Richard Willy Vonk, tr. Johan Deelen.
2. Hendrik Gerrit Dirk Cornelis Vonk.
3. Cornelis Louis Oswald Vonk.
4. Nathalie Rosalinde Vonk, tr. Gertjan Holland.

Xc. Pelgrom Vonck, ged. Lienden 2 maart 1806,151 schipper, tapper, † Lienden 22 aug. 1880,48 tr. Rhenen 23 nov. 1833152 Trijntje ( Catharina) van (Bovenschijn) Bovenschen, ged. Rhenen 10 febr. 1808,153 † Lienden 29 dec. 1877,154 dr. van Wilhelm en Gerritje Achterberg.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Bovenschen, geb. Rhenen 24 juli 1832,155 † Lienden 27 aug. 1854,156 tr. Rhenen 6 dec. 1851157 Wessel Wijnen, geb. Rhenen 27 april 1829,158 † ald. 4 sept. 1877,159 zn. van Wessel en Jannigje Baars.
2. Willemina Hendrika Vonk, geb. Lienden 5 mei 1836,160 † ald. 31 maart 1852.161
3. Sophia Elisabeth Vonk, geb. Lienden 27 juli 1838,162 † ald. 26 okt. 1839.163
4. Sophia Elisabeth Vonk, geb. Ingen 8 sept. 1840,156 † Lienden 26 febr. 1890,164 tr. Lienden 10 mei 1861165 Johannes van Os, geb. Lienden 18 maart 1837, † ald. 11 sept. 1913,166 zn. van Dirk en Johanna van Meerten.

Notitie bij Pelgrom: Stukken betreffende het proces tusschen burgemeester en wethouders van Rhenen, eischers, en Pelgrim Vonk te Lienden, pachter van het veer over den Rijn, gedaagde, gevoerd voor de arrondissementsrechtbank te Tiel en het provinciaal gerechtshof te Arnhem, wegens het ontduiken der pachtconditiën. 1846-1850.archief gemeente Rhenen nr 660
Notitie bij het overlijden van Johanna: overleden wijk M 7

IXb. Hermannus ( Hermen) Vonck Van Lienden, ged. Lienden 16 maart 1760,167 † ald. 26 juli 1835,134 tr. Lienden 11 april 1790168 Maria van Meerten.
Uit dit huwelijk:
1. Anthonie Vonck Van Lienden, ged. Ingen 3 juli 1791,169 † Lienden 14 aug. 1873.170
2. Maria Vonck Van Lienden, geb. Lienden 18 maart 1794,171vóór 1795.
3. Maria Vonck Van Lienden, geb. Lienden 2 okt. 1795,172 ged. Ingen 11 okt. 1795,172 † Lienden 31 jan. 1825.138
4. Dirkje Vonck Van Lienden, ged. Ommeren 27 mei 1798.173

Notitie bij de geboorte van Dirkje: N.L. 1896 blz. 184

IXc. Jan Vonk Van Lienden, geb. Lienden 5 mei 1768,174 † Eck en Wiel 5 dec. 1833,175 tr. Rijswijk (Gld) 28 april 1799176 Cathrijna (Catharina) (Trijneke) van der Heijden, geb. Opheusden 29 aug. 1776,177 † Maurik 14 jan. 1829,178 dr. van Gerrit Tijssen Van Der Heijden en Cornelia van Heumen.
Uit dit huwelijk:
1. Anthonij jansen Vonk, geb. Eck en Wiel 3 sept. 1799,14vóór 1801.
2. Antonie, volgt Xd.
3. Cornelia Vonk, geb. Eck en Wiel 25 dec. 1803,179 † ald. 6 okt. 1869,156 tr. Maurik 7 febr. 183514 Arien van Hattem, geb. Eck en Wiel 11 mei 1799, † Veenhuizen 31 juli 1847.
4. Dirkje Vonk, geb. Eck en Wiel 25 dec. 1803,179vóór 1816.
5. Hendrika Johanna Vonk, geb. Eck en Wiel 20 maart 1806,180 † Coevorden 3 april 1847.181
6. Gerrit, volgt Xe.
7. Dirk Jan, volgt Xf.
8. Johannes Vonk, geb. Eck en Wiel 13 april 1813,14 schipper, † Eck en Wiel 21 juni 1842.143
9. Dirkje Vonk, geb. Maurik 2 nov. 1816,14 † Gameren 2 aug. 1887,70 tr. Gameren 19 jan. 1838112 Peter van der Wal, geb. Gameren 7 dec. 1811, † ald. 9 sept. 1905,182 zn. van Jan en Hendrika Verhoeks.
10. Evert Vonk, geb. Eck en Wiel 28 sept. 1819,64 arbeider, † na 1829.
11. Gerrit, volgt Xg.

Notitie bij Anthonij jansen: opzoeken overlijden : Gelders Archief
Notitie bij Cornelia: [2-ling]
Notitie bij het overlijden van Arien: 3e gesticht Veenhuizen
Notitie bij Dirkje: [2-ling]
Notitie bij de geboorte van Johannes: nr akte onleesbaar
Notitie bij het overlijden van Johannes: ongehuwd
Notitie bij Evert: 1837 veretrokken naar Ingen

Xd. Antonie Vonk Van Lienden, geb. Eck en Wiel 28 april 1801,183 zandtrekker, † Eck en Wiel 5 maart 1870,84 tr. Maurik 24 mei 1826184 Johanna van Ingen, ged. Eck en Wiel 25 mei 1800,185 † ald. 1 juni 1853,186 dr. van Huijbert en Dirkje Roelands.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Vonk, geb. Eck en Wiel 28 okt. 1826,187 † ald. 21 mei 1852.162
2. Huibert Vonk, geb. Eck en Wiel 16 aug. 1829,188 † ald. 5 jan. 1830.91
3. Dirkje Vonk, geb. Eck en Wiel 14 aug. 1831,189 † ald. 18 mei 1890,134 tr. Maurik 8 nov. 1860190 Adrianus Gerritzoon de Keijser, geb. Eck en Wiel 12 febr. 1834,191 † ald. 23 jan. 1898,192 zn. van Gerrit en Trijneke van Ommeren.
4. Jan Vonk, geb. Eck en Wiel 6 maart 1835,71 † ald. 5 dec. 1887.75
5. Huiberta Vonk, geb. Eck en Wiel 13 juli 1837,141 † ald. 13 juni 1915.193
6. Johanna Vonk, geb. Eck en Wiel 14 maart 1840,136 † ald. 12 jan. 1913.112
7. Zoon, geb. Eck en Wiel 31 juli 1841,135 † ald. 31 juli 1841.135
8. Johannes Vonk, geb. Eck en Wiel 3 okt. 1846,187 † ald. 16 mei 1848.143

Xe. Gerrit Vonk, geb. Eck en Wiel 18 febr. 1808,194 arbeider, † Gameren 17 juni 1878,195 tr. Maurik 22 okt. 183614 Margritha van Lopik, geb. omstr. 1813, † Gameren 8 juni 1883,196 dr. van Jan en Catharina van de Werken.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrika Catharina Vonk, geb. Gameren 6 jan. 1837,96 † ald. 13 juli 1913,88 tr. Gameren 16 febr. 1855107 Jan Blommers, geb. Gameren 21 sept. 1829,197 † ald. 17 febr. 1905,198 zn. van Albart en Teuntje Sterk.
2. Catrina Vonk, geb. Gameren 2 dec. 1839, † ald. 28 maart 1901,199 tr. Gameren 8 sept. 1858104 Johannis Verhoeks, geb. Gameren 4 aug. 1830,200 † ald. 14 febr. 1913,201 zn. van Cornelis en Johanna Maria Loch.
3. Janna Catrina Vonk, geb. Haaften 15 sept. 1842,202 † Gameren 16 febr. 1849.101
4. Johanna Everdina Vonk, geb. Gameren 30 mei 1847, † ald. 13 nov. 1900,203 tr. Gameren 11 mei 1866204 Antonie van Brakel, geb. Zuilichem 3 aug. 1844, † Gameren 24 okt. 1907,186 zn. van Peter en Nesia Schouwburg.
5. Jan Catharinus Vonk, geb. Gameren 26 dec. 1851, † ald. 7 jan. 1855.107

Xf. Dirk Jan Vonk, geb. Eck en Wiel 7 aug. 1810,205 arbeider, † Eck en Wiel 10 maart 1865,61 tr. Maurik 29 april 184074 Jannigje van Ochten, geb. Eck en Wiel 14 okt. 1816,82 † ald. 1 juni 1877,206 dr. van Benjamin en Johanna van Erven.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt XId.
2. Johanna Vonk, geb. Eck en Wiel 14 mei 1843,207 † ald. 24 april 1919,94 tr. Maurik 27 dec. 187014 Berend van Hattem, geb. Eck en Wiel 20 juli 1835, bewaardsman, † Eck en Wiel 6 dec. 1884, zn. van Arien en Cornelia Vonk (IXc,3).
3. Benjamin, volgt XIe.
4. Johannes Hendrikus Vonk, geb. Eck en Wiel 7 april 1848,131 † ald. 1 febr. 1912,62 tr. Maurik 27 dec. 188294 Wilhelmina Verhoeff, geb. De Bilt 26 jan. 1840, † Eck en Wiel 31 jan. 1901.199
5. Catrinus, volgt XIf.
6. Zoon, geb. Eck en Wiel 15 mei 1853,55 † ald. 15 mei 1853.55
7. Zoon, geb. Eck en Wiel 16 okt. 1854,208 † ald. 16 okt. 1854.208
8. Dochter, geb. Eck en Wiel 31 dec. 1855,187 † ald. 31 dec. 1855.187

Notitie bij de geboorte van N.N.: dood geboren
Notitie bij de geboorte van N.N.: dood geboren

XId. Jan Vonk, geb. Eck en Wiel 19 maart 1841,44 veerknecht te Driel, † Arnhem 4 dec. 1907,209 tr. Lienden 16 nov. 1878134 Gerdina Wilhelmina (Kwint)quint, geb. Ingen 7 okt. 1848,210 † ald. 10 dec. 1913,211 dr. van Huibert en Maria Jacobs.
Uit dit huwelijk:
1. Marinus Berend Quint, geb. Ingen 25 aug. 1877.212
2. Gerdina Gesina Allegonda Vonk, geb. Ingen 21 nov. 1881,213 tr. Lienden 26 nov. 1903160 Gijsbert van Veenendaal, geb. Ingen 11 aug. 1880,214 † Lienden 2 dec. 1960,215 zn. van Gijsbert en Jenneke Harteman.

XIe. Benjamin Vonk, geb. Eck en Wiel 27 nov. 1846,207 landbouwer, † Eck en Wiel 1 jan. 1927,91 tr. Maurik 23 april 188574 Janna Catarina van Doorn, geb. Eck en Wiel 6 mei 1862, † ald. 14 sept. 1931,203 dr. van Cornelis Gzn en Reinera de Groot.
Uit dit huwelijk:
1. Jannigje Cornelia Vonk, geb. Eck en Wiel 5 aug. 1885,65 † Utrecht 12 febr. 1925,216 tr. Maurik 26 april 1912131 Aalbert Ruttenberg, geb. Esveld 25 okt. 1879,217 † De Bilt 15 april 1937,218 zn. van Gerrit en Dirkje van Veldhuizen.
2. Cornelis, volgt XIIg.
3. Dirk Jan, volgt XIIh.
4. Gerrit Marinus, volgt XIIi.
5. Reiniera Catharina Vonk, geb. Eck en Wiel 31 maart 1895,219 † Zeist 21 febr. 1954,220 tr. Maurik 25 aug. 1922164 Tijmen van den Brink, geb. De Bilt 20 mei 1888,221 zn. van Gerrit en Roelofje Vierkant.
6. Johanna Vonk, geb. Eck en Wiel 6 mei 1898,22212 april 1960,46 tr. Maurik 18 mei 192184 Bart Berendsen, geb. Deil 28 sept. 1895,223 spoorbeambte, † Eck en Wiel 16 febr. 1945,224 zn. van Aaldert Jan en Sofia de Lang.
7. Benjamin, volgt XIIj.
8. Adriana Maria Vonk, geb. Eck en Wiel 30 sept. 1902,225 † ald. 2 febr. 1925.74
9. Hannes, volgt XIIk.

XIIg. Cornelis Vonk, geb. Eck en Wiel 26 aug. 1887,226 † Tiel 17 febr. 1960,227 tr. Maurik 10 mei 1918228 Mechtelina Johanna van Kalkeren, geb. Maurik 11 juli 1891,20215 april 1937, dr. van Jan Willem en Geurtje van Brenk.
Uit dit huwelijk:
1. Dirkje Johanna Cathrina Vonk, geb. na 1919.
2. Benjamin Gerrit Vonk, geb. na 1919.

XIIh. Dirk Jan Vonk, geb. Eck en Wiel 27 maart 1890,135 schipper, † Eck en Wiel 28 juli 1920,125 tr. Maurik 28 febr. 1913178 Cornelia Kegelaar, geb. Echteld 14 okt. 1891,229 † Eck en Wiel 14 mei 1972, dr. van Hendrik en Berendina Peters.
Uit dit huwelijk:
1. Benjamin Vonk, geb. omstr. 1913, † Eck en Wiel 20 aug. 1918.175
2. Hendrik Vonk, geb. Eck en Wiel 5 juni 1914, † Utrecht 6 nov. 1914.230
3. Johanna Beredina Cathrina Vonk, geb. 19 dec. 1916.
4. Benjamin Vonk, geb. Eck en Wiel 21 okt. 1918, † ald. 28 okt. 1918.75
5. Benjamin Vonk, geb. 11 nov. 1919, † 15 aug. 1988.

XIIi. Gerrit Marinus Vonk, geb. Eck en Wiel 15 mei 1892,189 tr. Maurik 21 mei 1919231 Hendrika van Eeden, geb. Eck en Wiel 17 dec. 1897,232 dr. van Maas en Alida Berendina Berendsen.
Uit dit huwelijk:
1. Alie Vonk, geb. na 1919.
2. Bem Vonk.
3. Ger Vonk.
4. Jan Vonk.
5. Henk Vonk.
6. Gerrit Vonk.

XIIj. Benjamin Vonk, geb. Eck en Wiel 22 maart 1900,857 juli 1979, tr. na 1920 Derkje van Hattum.
Uit dit huwelijk:
Johanna Cathrina Vonk.

XIIk. Hannes Vonk, geb. Maurik omstr. 1906, † 27 aug. 1969, tr. na 1926 Maria Magaretha van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Catharina Vonk.
2. Johanna Vonk.
3. Benjamin Jan Gerrit Vonk.

XIf. Catrinus Vonk, geb. Eck en Wiel 16 febr. 1851,231 schipper, † Eck en Wiel 6 maart 1920,233 tr. 1e Maurik 25 jan. 1879178 Geertruida van Ommeren, geb. Maurik 27 okt. 1853,95 dienstmeid, † Eck en Wiel 6 nov. 1884,82 dr. van Geert Jan en Geertruida Bouwman; tr. 2e Maurik 28 mei 188649 Johanna Cornelia van Esterik, geb. Eck en Wiel 12 maart 1857,85 † ald. 14 juli 1923,234 dr. van Cornelis en Hermina Aarts.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jannigje Vonk, geb. Eck en Wiel 8 nov. 1879,235 † ald. 24 jan. 1883.62
2. Gerrit Jan, volgt XII-l.
3. Dirk Jan Vonk, geb. Eck en Wiel 24 april 1882,71 † ald. 18 sept. 1882.69
4. Jannigje Vonk, geb. Eck en Wiel 24 mei 1883,208 † ald. 23 dec. 1883.87
Uit het tweede huwelijk:
5. Jansje Vonk, geb. Eck en Wiel 22 dec. 1886,236 † Tiel 4 juni 1933,216 tr. Maurik 23 sept. 1910126 Dirk van Hattem, geb. Maurik 28 mei 1883,98 schipper, zn. van Willem en Adriana van den Berg.
6. Cornelis Vonk, geb. Eck en Wiel 13 dec. 1888,237 † ald. 13 okt. 1889.238
7. Johanna Cornelia Vonk, geb. Eck en Wiel 15 maart 1890,161 † ald. 3 nov. 1906.239
8. Cornelis Vonk, geb. Eck en Wiel 28 juli 1891,208 veldarbeider, † Eck en Wiel 7 maart 1953.119
9. Hermina Vonk, geb. Eck en Wiel 17 april 1893,44 † Dordrecht 1 sept. 1960,240 tr. Maurik 5 febr. 1915138 Willem Adrianus van Hattem, geb. Maurik 23 juni 1892, agent-majoor van politie, zn. van Willem en Adriana van den Berg.
10. Catrina Vonk, geb. Eck en Wiel 24 jan. 1895,241 † ald. 29 mei 1896.242
11. Dirk Jan, volgt XIIm.
12. Catharinus, volgt XIIn.

Notitie bij de geboorte van Catrina: huisnr 120

XII-l. Gerrit Jan Vonk, geb. Eck en Wiel 27 dec. 1880,243 veerman, † Eck en Wiel 3 april 1948,244 tr. Maurik 5 juli 1918241 Elisabeth Margaretha Schoordijk, geb. Eck en Wiel 15 febr. 1889,131 huisvrouw, † Tiel 21 nov. 1976,245 begr. Eck en Wiel 25 nov. 1976, dr. van Cornelis en Elisabeth van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1. Catharinus, volgt XIIIi.
2. Cornelis, volgt XIIIj.

XIIIi. Catharinus Vonk, geb. Eck en Wiel 15 mei 1920,246 kantoorbediende/assistent-accountant/ procuratiehouder/directeur KWH, † Tiel 21 sept. 1990,247 begr. Wadenoijen 26 sept. 1990,245 tr. Zoelen 19 okt. 1949248 Margaretha Johanna van Ommeren, geb. Zoelen 16 dec. 1921,249 † Tiel 13 mei 1993,245 begr. Wadenoijen 18 mei 1993,245 dr. van Marinus Matthijs en Maria Clazina van den Brenk.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Jan, volgt XIVp.
2. Maria Clazina Vonk, tr. Hendrikus Verhofstadt.

XIVp. Gerrit Jan Vonk, tr. Johanna Petronella Stegehuis, dr. van Herman en Wilhelmina Carolina Eduarda Berger.
Uit dit huwelijk:
1. Karen Vonk.
2. Bart, volgt XVe.
3. Anne Vonk.

XVe. Bart Vonk.
Uit zijn relatie met Jolanda Hindyrickx:
Lucas Vonk.

XIIIj. Cornelis Vonk, geb. Eck en Wiel 24 juni 1923,250 incasseerder Ziekenfonds, † Tiel 18 april 1968,245 begr. Eck en Wiel 23 april 1968,245 tr. Maurik 19 jan. 1944119 Klara Wilhelmina van Tuil, geb. Maurik 8 mei 1925,251 † ald. 11 okt. 2004,252 dr. van Neltus Cornelis en Cornelia Vonk.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Jan, volgt XIVq.
2. Neltus Cornelis, volgt XIVr.
3. Elisabeth Margaretha Vonk, tr. Govert Anthonie den Hartogh.
4. Cornelis, volgt XIVs.
5. Cornelia Klara Vonk, tr. Wim van Beem.

XIVq. Gerrit Jan Vonk, tr. Maria Janna Klazina de Bruin.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Vonk.
2. Geert Anthonie Vonk.
3. Maria Clara Vonk.

XIVr. Neltus Cornelis Vonk, geb. Eck en Wiel 21 april 1946,253 leraar, wnd directeur basisonderwijs, † Asperen 12 febr. 2005, tr. Cornelia Geertruida Onink.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida Vonk.
2. Clara Wilhelmina Vonk.

XIVs. Cornelis Vonk, geb. Eck en Wiel 30 maart 1951,253 † ald. 25 juli 2006,254 tr. Rika Gaasbeek.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Vonk.
2. Hendrikus Aalbert Vonk.

XIIm. Dirk Jan Vonk, geb. Eck en Wiel 8 febr. 1897,165 veerknecht, † Heteren 3 april 1967,119 tr. Maurik 3 juni 1925251 Elisabeth van Leeuwen, geb. Maurik 28 sept. 1897,128 † Heteren 19 aug. 1961.251
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Cornelia Vonk.
2. Elisabeth Vonk.
3. Catharina Vonk, tr. Adrianus Hendriksen, zn. van Klaas en Jannetje Schuurman.
4. Gerrit Hendrik, volgt XIIIk.
5. Dirkje Jansje Vonk.

XIIIk. Gerrit Hendrik Vonk, tr. Geertje Ploeger.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Jan, volgt XIVt.
2. Joannes Wilhelm, volgt XIVu.
3. Elizabeth Johanna Vonk.
4. Gerrit Hendrik Hugo, volgt XIVv.

XIVt. Dirk Jan Vonk, tr. Elly Klein.
Uit dit huwelijk:
1. Annigje Geertje Vonk.
2. Merel Vonk.

XIVu. Joannes Wilhelm Vonk, tr. Maria Brigitte Nanne.
Uit dit huwelijk:
1. Rene Gerrit, volgt XVf.
2. Ilse Catharina Vonk.
3. Lianne Maria Vonk.

XVf. Rene Gerrit Vonk, tr. Karlien Katrien Wouters.
Uit dit huwelijk:
Birger Jan Vonk.

XIVv. Gerrit Hendrik Hugo Vonk, tr. Catharina Maria Johanna de Klein.
Uit dit huwelijk:
1. Eline Johanna Maria Vonk.
2. Leonie Geertje Catharina Vonk.

XIIn. Catharinus Vonk, geb. Eck en Wiel 16 dec. 1903,255 landarbeider / landbouwer, † Maurik 22 mei 1973,119 tr. Maurik 16 sept. 1925251 Dirkje Adriana van Druten, geb. Maurik 28 maart 1906,256 dr. van Hannes en Sofia Willemina van Esterik.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Cornelia Vonk.
2. Sofia Willemina Vonk, tr. Arie Cornelis van der Woerd, zn. van Johannes en Elisabeth van Tintelen.

Xg. Gerrit Vonk, geb. Eck en Wiel 18 febr. 1828,136 arbeider, † Eck en Wiel 15 jan. 1892,257 tr. Maurik 25 maart 186349 Marretje van Tiel, geb. Ingen 12 jan. 1829,224 † Maurik 11 aug. 1863,258 dr. van Otto en Dirkje van Elst.
Uit dit huwelijk:

XIg. Willem Otto Vonk, geb. Eck en Wiel 15 juni 1863,259 Machinist, † Eck en Wiel 23 jan. 1929,138 tr. Maurik 10 mei 1893131 Catharina van Verseveld, geb. Ingen 2 febr. 1863,81 † Eck en Wiel 10 maart 1926,260 dr. van Johannes Jan en Klazina van Wely.
Uit dit huwelijk:
1. Marietje Vonk, geb. Eck en Wiel 21 febr. 1894.261
2. Johannes Jan, volgt XIIo.
3. Gerritje Vonk, geb. Eck en Wiel 4 jan. 1898,41 † ald. 9 febr. 1898.62
4. Gerritje Clazina Vonk, geb. Eck en Wiel 9 juni 1900.239

Notitie bij de geboorte van Marietje: huisnr 118
Notitie bij de geboorte van Gerritje: huisnr 118
Notitie bij de geboorte van Gerritje Clazina: huisnr 118

XIIo. Johannes Jan Vonk, geb. Eck en Wiel 5 febr. 1896,131 † Tiel 5 juli 1948,262 tr. vóór 1936 Janna Petronella van Kraneburg.
Uit dit huwelijk:
Catharina Vonk, geb. Maurik omstr. 1936, † ald. 11 okt. 1936.182

Notitie bij de geboorte van Johannes Jan: huisnr 118

VIb. Roelof Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 12 nov. 1651,3 tr. 1e Rhenen 4 juli 16832 Steventje (Stephania) de Waal; tr. 2e Rhenen 11 jan. 17082 Woutertjen Peters van Emmickhuyzen, geb. Emminkhuizen vóór 1688.
Uit het eerste huwelijk:
1. Steven, volgt VIIc.
2. Christina ( Steijntje) Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 30 jan. 1689,3 † ald. vóór 1742, tr. (ondertr. Rhenen 11 jan.) 17082 Roelof van Noort, raad en schepen van Rhenen, zn. van Gijsbert en Jannichjen de Vael; hij hertr. Rhenen 15 juli 1742 Anna van Ommeren.

Notitie bij Roelof: Nederlandse Leeuw 1958 blz 572
Notitie bij Steventje (Stephania): Wonende in de Marsch; De Nederlandse Leeuw 1958 blz. 572
Notitie bij Woutertjen Peters: De Nederlandse Leeuw 1958 blz. 572
Notitie bij Christina ( Steijntje): N.L. 1958 blz. 572; Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz 389
Notitie bij Roelof: Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz 389

VIIc. Steven Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 17 febr. 1684,3 † Lienden 17 mei 1735,263 tr. 1e Amerongen 26 april 1705264 Jacomina (Jacomijntje ) Huijgen van Lagerweij, geb. Amerongen vóór 1664, † Rhenen omstr. 1711; tr. 2e Lienden 24 juli 1712265 Elisabeth van Lutterveld, ged. Lienden 1 juli 1693, † ald. 30 april 1735,266 dr. van Anthonisse ( Teunisse ) en Elizabet Henrickse van Gulick.
Uit het eerste huwelijk:
1. Elisabeth Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 28 april 1706,3 begr. Utrecht 25 juni 1725.267
2. Roelof Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 18 sept. 1707.3
3. Hugo ( Huijbert), volgt VIIIb.
4. Megtelt ( Metje) Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 3 dec. 1710,3na 1750, tr. Nicolaas van Houten.
Uit het tweede huwelijk:
5. Adriaen Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 23 juli 1713,3vóór 1715.
6. Adriaen Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 16 jan. 1715.3
7. Jacobus Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 17 mei 1716.3
8. Steven Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 23 maart 1718,3vóór 1719.
9. Steven Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 16 april 1719.3

Notitie bij Steven: ORA Meerten en Aalst f. 222v/5 dd. 12-12-1735; ORA Meerten en Aalst 218- 222 dd. 24-12-1723
magescheid: hem is ten deel gevallen: 1. anderhalve mergen weerdlant sinde een geregte vierde part in ses margen genaemt de Leegenweert waarvan 3/4 parthen toe behoren schepen Lanoij, wed, Roghaar en juffr. Schagen, 2. de helft van vier mergen boulant genaemt Langhgrootvelt, 3. anderhalve mergen boulant genaemt de Sevengarden gelegen in de beurscap Aalst, 4. anderhalve mergen boulant gelegen in de heerlijckheijt van de Marsch
Notitie bij Megtelt ( Metje): ORA Meerten en Aalst 222v/5 dd. 12-12-1735

VIIIb. Hugo ( Huijbert) Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 3 maart 1709,3 tr. vóór 1730 Adriana van Roijen.
Uit dit huwelijk:
Jacomina Vonk Van Lienden, ged. Gorinchem 22 maart 1730.268

Notitie bij Adriana: ORA Meerten en Aalst 222v/5 dd. 12-12-1735
Notitie bij de geboorte van Jacomina: Getuige: Steva Vonk van Lienden, Metta Vonk van Lienden

IIIb. Dirck Hillebrants Vonck Van Lienden, geb. vóór 1540, veerman van het Rhenense veer, † vóór 1605.
Zijn kinderen:
1. Nn Vonck Van Lienden, tr. Johan van Wijck.
2. Jan Vonck Van Lienden, † na 1605.
3. Nn Vonck Van Lienden, tr. Jan Berntz.
4. Hillebrant, volgt IVb.

Notitie bij Dirck Hillebrants: gedaagd wegens de jacht 1560 (ORA NB, InvNr 102, fol 110verso-176. Zie ook NL 86 (1969), k. 35-36); pachter Rhenense veer; pachter van tienden te Meerten 1558; vermeld i.v.m. jachtrecht van zijn vader en grootvader 14-07-1561; Gens Nostra 1982 pag. 164; Gens Nostra 1981 pag. 24 en 391; Schilfgaarde: notitie over lenen Lienden en Leede; 2 mergen lants gelegen op Hoemoeden, buren noertwaert my selver ende O.H. die Kemp, westwairt Alairts lijnder uyt den Assengate, zuutwairt den Oemeren grave westwairt. N 1201 II 12 conf 90 vernieuwt den eed 21 april 1570; Jaarboek CBG 1993 blz 124 - 125 Oud Rhenen november 1984
Gelderse Rekenkamer1553
Gerit Maess van dat hij Walraven van Hattem op ten wech verwachten und hem tijden to slaen. Chrijstoffel van Elderen en Derijck Vonck gecomponeert van een peen, daer zalyger Walraven van Hattem in gevallen was.
RA Gelderland rekenkamer Neder-Betuwe, nr. 5207, 12-07-1560
(Bijlagen) Christoffel van Elderen als man en momber zijner huisvr. en Derick Vonck als momber van Za Walraven van Hattems kinderen verdragen zich met den amptman over boeten.
ORA NB 102, fol. 20v, 17-07-1559
Exceptie, ingebracht door Christoffel van Elderen als man joffern Gerit van Groetfelt, ehrthijys huysfrouw gewesen van Walraven van Hattum; Derick Vonck als volm. van Walraven van Hattems onmundige kynderen; Job Janss cum suis, Schweer Dericks, Henrick Ponss; Arien van Oirt, volm. syns moders, en Margarita, Jan van Spithoevens weduwe, met haer kijnderen tegen de erffgenamen van den kinderen van Jan van Plees en Cathrinen van Uitwick. Anfenckelick als der verwerder exceptie antworden dat zij geen gebruicker als huyrlinghe van desen werdt und lant daerom questie doen, bij exhibitie van coopbrieven, daer doen en bewesen kunnen dat bij Johan van Hattum, der beclaechte voorsate, den weert gekoft en betaelt is van eynen Johan van Eck en Jonckvrouw Malsen E.L., inferierend dat zij derhalve van denselven weert proprietarii. De volm. van de cleger zegt: Er zijn 4 pachtcedulen, n.l. waerin Jan van Hattum en Alit E.L. van Margareta van Wilick in 1511 op den hilligen paessavont die alinghe bouwinge in pachtonge angenomen en gebruickt hebben. In 1521 hebben Johan van Hattum en Alit E.L. van Jofferen Beatrix van Oppendorp, frouwe tot Gossenich, dezelfde bouwing 12 jaer lanck aengenomen en in pachting gehat. Na affsterven van Johan van Hattum heeft zijn weduwe Alit in 1533 weer gepacht. In 1544 heeft domini Walraven van Hattum van joffer Beatrix vurs., wed. van Johan Schellartz van Oppendorp, de bouwing, gelegen in den kerspel van Inghen in pacht verkregen. De vrouwe van der Meher, der beclachten voersaete, pachtte de hof al in 1491. Johan van Hattum en zijn zonen zijn nakomelingen der vrouwe van der Mehr.
ORA NB 104, fol. 138, 18-11-1591
Gewesen ts Walraven van Hattem, aenlr, en Johan Vonck, dese ook voor moder en broder, dat Verwr betalen sall, maar Walraven moet wel een eed afleggen.
Rhenen, Not. A. van Wijck, nr. 512.17, fol. 6, 9 juni 1608
Thomas Aelbertsz als man en voogd van zijn vrouw, oudste erfgenaam van zal. Johan van Hattem, machtigt Aert Vonck, zijn zwager, en Henrick Rempst, procureur van het gerecht Rhenen, in omnibus ad lites.
ORA NB 107, fol. 109v, 25-10-1613
Henrick van Huevel als volm. van Johan van Ewyck als gewesene ontfanger van de dwarsdijcxpenningen spr. aen Josina van Hattem, dochter van Walraven van Hattem, en Johan Vonck Dirckss voor soo veel hij van de goederen van voorn. Walraven is possiderende, voor 81 g 19 s als reste van meerder somm overmits hem deselve in sijne rekening van de dwarsdijcxpenn. niet en zijn gevalideert.
ORA NB 107, fol. 117, 21-02-1614
Johan van Ewijck als ontfanger der dwarsdijcxpenn. laat aenspreken Johan Vonck, Hugo van Hattem, Peter van Hattem en Josina van Hattem als voor 3 g 19 st, welcke somme der verweerderen vader Za als heymreat den eischer belooft heeft.De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 2.2 en 3.2
Dirck Vonck Hillebrantsz vernieuwt den eed 1570 April 21; Repertorium op de Lenen van Lienden en ter Lede; Door: Mr. A.P. van Schilfgaarde
Notitie bij Jan: erfgenaam van Marie Vonck ( N.L. 1986 blz. 56)

IVb. Hillebrant Vonck Van Lienden, geb. omstr. 1590, veerman Rhenense veer, † na 1643,269 tr. 1620270 Agnieta Swedersdochter Wttenweerde, dr. van Sweder en Margriet Adriaens Vonck Van Lienden (IIIe,2).
Uit dit huwelijk:
1. Johan, volgt Vb.
2. Anna Vonck Van Lienden, geb. Meerten vóór 1624, † na 1677, tr. Lienden 21 mei 1644269 Anthonij (Teunis Jansz Goossens) van Westrhenen, geb. Meerten, † Ommeren 1692, zn. van Jan Goossens en Maria Thonisdr. Udens.

Notitie bij Hillebrant: huurder Rhenense veer 1601-1634;woont en gegoed te Meerten 1619; belender in Zoelen 24-03-1643; L.A. Gelre Maurik pag. 344 dd. 13-10-1642; erfgenaam van Marie Vonck ( N.L. 1986 blz. 56)
Notitie bij het overlijden van Hillebrant: Vermeld als belender te Zoelen ( G.N. 1980 blz. 221)
Notitie bij het huwelijk van Agnieta Swedersdochter en Hillebrant: Nav. LIX blz. 83
Nederlandse leeuw 1969 blz. 32;Transporteert haar aandeel in De Sandacker aan haar broer Jasper 30 maart 1631( register op de leenaktenboeken van Gelre en Zutphen, Kwartier Nijmegen nr 141, blz 343 ev.)
Notitie bij Agnieta Swedersdochter: mede erfgename van een goed genaamd de Sandakker onder Maurik 1631; de Nederlandse Leeuw 1969; L.A. Gelre
Notitie bij Anna: dircksen heeft kennelijk betrekking op haar grootvader;verkoopt haar aandeel in de Sandakker te Maurik aan haar oom Jasper can Wttenweerde 11-01-1661,( register op de leenaktenboeken van Gelre en Zutphen, Kwartier Nijmegen nr 141, blz 343 ev.); doopgetuige van Maria Henricksen van lutterveld, Ommeren 31-10-1677 dochter van Herbert Hendricksen van Lutterveld; de Nederlandse Leeuw 1969 k 36; Gens Nostra 1979 pag 329; ORA Meerten en Aalst f. 45v/1 dd. 22-06-1674, f 148/4 dd. 09-08-1719, f 150/4 dd 23-09-1719;
Notitie bij het overlijden van Anna: overleden na 31-10-1677, doopgetuige ( N.L. 1896 blz. 78)
Notitie bij Anthonij (Teunis Jansz Goossens): was doopgetuige van Joannes van Triest, Ommeren 16-02-1679; verponding Ommeren f. 30, 46 dd. 1650; Lenen Leede nr. 19; ORA Meerten en Aalst f. 22v/1 dd. 14-12-1661, f 34v/1 dd. 12-12-1664; ORA Meerten en Aalst f. 40 dd. 19-05-1670; BKBZ inv. nr. 204 f. 9v/1 dd. 12-07-1655 (Ommeren): " Antonis Jansen van Westrenen en Anneken Vonck lenen van"; beleend met Nedersten Lodderkamp 02-05-1646; Nederlandse Leeuw 1969 k. 36

Vb. Johan Vonck Van Lienden, geb. vóór 1608, brouwer, † na 1678, tr. Kesteren 21 jan. 1628271 Adriana Lambertsdochter, geb. vóór 1608.
Uit dit huwelijk:
Lambert Vonck Van Lienden, tr. Lijsbeth Picard.

Notitie bij Johan: beleend met ’s Gravenhoeve te Aalst 10-04-1607; Leen Akte Gelre;
R.A. Utrecht r.a. nr. 511 pak 1623 - 1631 dd. 21-01-1629
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Johan: N.L. 1986 blz.56
Notitie bij Adriana: R.A. Utrecht r.a. nr. 511 pak 1623 - 1631 dd. 21-01-1629
Notitie bij Lambert: R.A. Utrecht r.a. nr. 511 pak 1623 - 1631 dd. 21-01-1629

IIb. Pelgrom Vonck Van Lienden, † vóór 1551, tr. Alit (Noest).
Uit dit huwelijk:
1. Dirck Pelgrumss, volgt IIIc.
2. Dochter.
3. Jan Pelgromsz, volgt IIId.
4. Adriaen Pelgrumsz, volgt IIIe.
5. Aeltgen Pelgrim Vonck Van Lienden, geb. omstr. 1513, tr. Jan Florisz van Nes.

Notitie bij Pelgrom: vermeld 1518; Jaarboek CBG 1993 blz 124 - 125
(Archief Heren en graven van Culemborg, InvNr 4774, fol 14 verso.), overl voor 13 april 1551, tr. Alit, vermeld 1551 (Rechterlijk Archief Rhenen, InvNr 512-1, d.d. 13 april 1551), 1566 (ORA NB, InvNr 103, fol 37 verso ). Volgens de glazen in de kerk te Lienden zou Alit een Noest moeten zijn geweest (of er zou sprake moeten zijn geweest van meerdere huwelijken.
Notitie bij Alit: vermeld 1551,1566
Notitie bij N.N.: Het feit dat bij financiele transacties Jan Willemsz nazaten zich wendden tot de plaatselijke familie Van Eck, en het aannemen van de naam Vonck bij diens nazaten, zou tot de veronderstelling kunnen leiden dat Jan Willemsz gehuwd zou kunnen zijn geweest met een dochter uit het huwelijk Adriaen Vonck en Margriet van Eck. Chronlogisch lijkt dat echter niet mogelijk. De Betuwse familie Van Eck was weliswaar familie van Johan en Agnes Willems, maar aangehuwd.
Het meest voor de hand liggende is daarom dat de moeder van Agnes en Johan Willems een zuster zal zijn geweest van de broers Adriaen en Dirck Vonck Pelgroms.
Notitie bij Aeltgen Pelgrim: vermeld 1561-1581; Jaarboek CBG 1993 blz 124 - 125
Notitie bij het huwelijk van Jan Florisz en Aeltgen Pelgrim: c. vermeld 1561, 1562, overl. voor 9 jan 1581 (Rechterlijk Archief Montfoort, InvNr 614).

IIIc. Dirck Pelgrumss Vonck Van Lienden, † omstr. 1596, tr. Maria de Bruijn, dr. van Dirck en Christina Lijster.
Uit dit huwelijk:
1. Adam Vonck Van Lienden, tr. Meijns Vonck Van Lienden.
2. Johan Vonck Van Lienden.
3. Margaretha Vonck Van Lienden, tr. 1e (ondertr. ) vóór 1644 Berent Laborden; tr. 2e (ondertr. Rhenen 11 jan.) 16442 Jan van Dashordt.

Notitie bij Dirck Pelgrumss: vermeld te Rhenen 1564-1573, procedeerde over jachtrecht 1574; Jaarboek CBG 1993 blz 124 - 125

Fam.arch. Asch van Wijck, Inv.Nr. 428, d.d. 24 jan 1596
Wij Dirck Vonck van Lhienden den Scholtz, Adriaen Vonck Pelgromsz. en Johan Wilhelmsz doen kondt ende bekennen(?) overmits desen apenen ewigen erffmaechgescheytsbrieff dat bij alzulcke gebeden dedinxvrunden ende magen daerbij over endeaen onthaelt ende eendrachtelick gebeden zijn van Adam Vonck van Lhienden ende Joffer Meyns Voncke echteluyden, Johan Vonck van Lhienden ende Margareta Voncke broeder ende gesusteren, daer wij een eerlick ewich erffmaechgescheyt opgericht aengegeven gededinght ende gemaect hebben tusschen hen mannen ende vrouwe personen voornoemt, soe ... voorscreven ..echteluyden, voorts broeder ende suster voornoemt, duer(?) tusschenspreken van ons gebeden dedenxvrunden ende magen ..(?) eendrachtlicken met malcanderen verbeken(?) verdragen ende gescheyden zijn van alle erffenisse ende goederen gerede ende ongerede als oerluyden aenbestorven aengeerft ende achtergelaten is werden van vader ende moeder zaliger Derck Vonck Pelgromsz. ende Marria de Bruyn echteluyden plachten tho zijn ende mets desen voer oer ende oeren erffgenaemen van dien allen gescheyden ende gedijlt sullen zijn wesen ende blijven sullen van nu then ewigen dagen toe.
Ten iersten is Johan Vonck voorschreven voer hem ende zijne erffgenaemen met vrunden raets gedeylt aen een stuck lants genoempt den Haeck soe groot ende cleyn dat stuck lants op datum dese met zijn bepotinge gelegen leyt boven Rhenen, ende daertoe oock gedeylt tho zijn aen de huysinge ende getimmer daer Johan Vonck voorschreven alnu woont, mett grote ende cleyne schueren, metten berch ende mestvaelt daerbij, soe groot ende cleyn dat tho samen binnen der stadt Rhenen gelegen leyt, alheth voorschreven met eggen met eynden met bepotinge met allen rechten ende toebehoren doe daer met recht toebehorende is, sal daertoe blijven. Item hiertoe sullen Johan Vonck voorschreven met Adam Vonck ende Meyns Voncke echteluyden voer oer ende oeren erffgenaemen tho samen met malcanderen gedeylt zijn aen erff ende goet genoemt den Hoeck soe buytendijcx als binnendijcx, liggende ende worts(?) aende huysinge ende hoffstadt mette bepatinge aldaer staende niet van dien vuytgescheyden, in ’t cleyn off groot, soe groot ende cleyn die huysinge ende hofstadt lants metten baulande, weylande ende Rijsweerdt streckende tot inden Rhijntoe gelegen leyt, inde heerlicheyt van der Marsche, ostwort naestgelegen den Amschen Bongaert toebehorende den Graeffinne van Culemborch ende den heeren van Oije, suydtwort den hogen wech, westwort de heeren van der Horst ende noordtwort den Rhijnstroom naestliggende.
Item hiero..(?) zijn Adam Vonck ende Joffer. Meyns Voncke echteluyden voorschreven noch gedeylt bij de helfte van den Hoeck voorschreven, aen thien hondt lants aenden hogen wech liggende, oostwort naestgelandt de erffgenaemen van Henrick Lijster, zuydworth den hogewech, westwort den Graefinne van Culemborchende noordtwort het kerckenlandt van Rhenen, dat Steven van Grootfeldt nu in ’t gebruyck heft. Noch zijn zij echteluyden voorschreven gedeylt aen eenen mergen lants bij den steenoven liggende, streckende tot in den Rhijnstroomtoe, oostwort Johan Jansz. opte steenoven, suydtwort de Cluck(?)weteringe, westwort die kerck van Rhenen, ofte dat Steven van Grootfelt in ’t gebruyck heft ende noordtworth den Rhijnstroom ende daertoe zijn zij noch gedeylt aen soeven hondt lants in ’t Roth liggende, oostwort naestgelandt de erffgenamen van Henrick Lijster, zuydtwordt het Convent van Rhenen, westwort de erffgenamen van Derck van Brakell ende noordtworth den hogen wech.
Noch zijn zij echteluyden voorschreven gedeylt aen een renth brieff van Johan Roeloffsz. van sess gulden des jaers en daertoe noch aen een renth brieff en renthe oick sess gulden jaerlicx, slaende op ’t huys ende hoffstat de Geldersche Blom binnen Rhenen binnen Rhenen ende daertoe noch aen een renthe van drie gulden jaerlicx gaende vuyt die hoffstadt tho Kesteren daer Derck Aelbertsz woont, toebehorende den Capittelheeren van St. Wolborgen t’Aernhem.
Item Margareta Voncke voirschreven sall huer tegens hebben ende gedeylt zijn aen een weycamp lants aen ’t alde veer liggende inder Marsche, groot omtrent drie mergen lants, die Goert Stevensz. alnu in ’t gebruyck heft, met noch aen acht hont baulants s(?)teynden aenden weycamp liggende daer oostwort naestgelandt zijn de erffgenaemen van Henrick Lijster, zuydtwort de Cluick(?)weteringk, westwort de landtcommelduer, ’t welck Steven van Grootfelt nu gebruyckende is ende noordtwort den gemeynstraet naestliggende.
Hiertoe sall Margareta voirschreven noch hebben ende gedeylt zijn aen omtrent dardenhalven mergen lants, wesende de camp onder den dijck bij een hecken liggende, dat men noemp Arndt de Bruyns hecken, oostwort naestgelegen een gemeynstraet, zuydtwort de erffgenaemen van henrick Lijster, westwort den fijvers, west en noordtwort den dijck. noch is zij Margareta aen een langen acker lants, oostwort naestgelandt die kerck tot Rhenen, ofte dat landt dat Steven van Grootfelt in ’t gebruyck heft, zuydtwort een vicarie daer Cornelis van Eck ende Jan Lijster tegens malcanderen om richten, westwort Ariaen Jansz. ende Frans van Ewick ende noordtwort een gemeynstraeth,
noch is zij Margareta voorschreven gedeylt aen een weycamp lants gelegen in Meertervelt genaempt het Geecken (?), oostwort naestgelandt de erfgenaemen van Dirck Vonck Hillensz, zuydtwort den Begijnekamp, westwort Reyer van Hattem ende noordtwort Ariaen Vonck Pelgromsz., ider percele van effue.(?) met eggen, met eynden met timmeringen ende bepotinge, voort met dijck ende weteringe ende met allen rechten ende toebehoren, soedaer met recht toebehorende is, sall daertoe blijven ende ider perceell offs soe groot ende cleyn dat gelegen buyten ende binnen Rhenen oick in der Marssche ende binnen Lhienden soe hier voorschreven staeth ende in zijn rechte bepalinge gelegen leyt.
Item hiertoe sall Margareta Voncke voorschreven noch hebben ende gedeylt zijn aen een renth brieff slaende op Joffrouw Valckenaers inhaldende der somme van vuerhondert en vijftich carolus keysers guldens hooftsoms.
Noch aen een renthbrieff van hondert guldens hooftsoms, die renth daervan wesende jaerlicx sess gulden sprekende op Gerit Petersz, noch aen een renthbrieff van soeven gulden jaerlicx gaende vuyt die huysinge van Ammel Thonisz h(?)uyder tho Rhenen ende sall daertoe noch gedeylt zijn aen twe gulden jaerlicx gaende vuyt drie huysinge van Willem Gerritsz. Bock. alle dese voorschreven jaerlicxen renthen ende renthbrieffuen sall een ider daer hij aengedeylt is, in haer bewaer vercrijgn ende behalden soe recht zij.
Item soe hier noch een jaerlicxe renth der hooftsomme van dien wesende drie hondert guldens, ongedeylt blven, sall een ieder zijne aenpaert daer aff ontfangen vermoegens dient renthbrieff ende allen erffgenamen ende renthbrieffuen sullen dese voorschreven vrij ende vranck aenvangen op Petry ad Cathedram erstcomende nae datum deses ende alle voerconner(?) ende voerplicht, soe van ongelden als anders, sullen die erffgenamen malcanderen gelijck vuythelpen nae rechtbehoeren, sonder emgefaut(?) daerinne te sullen laten vallen, ende off den eenen bij den anderen in enige zaicken te cort quame, off vercort worde (als verhopende m..(?) sullen dienselven die dat geboeden wederom aen d’ander parthije daer ’t gebreck aen ware, verhalen moeghen metter peyndinge aen oeren erffgenamen ende goederen guede(?) ende onrede, alsmen heeren thijns ende verschenen binnen jaersche pacht nae lantrecht van Nederbetuwen vuyt peyndt ende inwint ende off hier tot eniger tijt noch enich misverstanden verresen (als verhopende neen(?)) halden wij magen ende vrunden voorschreven hierover staende ende gewest tho zijn, altijt tot onser verclaringe.
Dus sullen wij erffgenamen voorschreven van allen desen erffenisse(?) ende goederen soe vootschreven staeth durch tusschenspreken van onsvrunden en magen voornoemt voer ons ende onsen erffgenamen ...tlicke(?) vruntlicken ende eendrachtlicken met malcanderen ve..ken(?) verdragen ende gescheyden zijn. Wesende en blijven sullen van ..then (?) ewigen dagen toe..then(?) lantrecht ende t’allen rechten ende alle d..ck(?) sonder argelist. Ende want ons erffgenaemen ende personen voornoemt dit voorschreven verdrach ende eweige erffmaeggescheyt Naewtho(?) will ende danck is ende ons daer aen seer waell ge...cht(?) ende gelieft, soe hebben wij tot een leykende(?) waerheyt om dit aldus t’achtervolgen ende nae te gaen, soe voorschreven staeth voer ons ende onsen erffgenaemen ende wij magen ende vrunden wo..(?) doer tedenshalven. Ick Adriaen Vonck voorschreven, als oem ende momber in desen zaicke gebeden ende gecoren tho zijn over(?) Margareta Voncke voorschreven, dese erffmaechgescheytsbrieffue met ons selffs handt onderteykent ende elcx ons segel met onsen vrijen wille beneden aen desen apenen brieff gehangen. Gegeven in ’t jaer ons Heeren dusent vijffhondert sess ende tnegentich den vierende twyntichsten dach, January stilo vetery. Item dese brieffuen zijn twe alleens luyndende van woort tot woort nae malcanderen gescreven.
Was getekend:
A. Vonck van Lienden Meyns Voncken X J. Vonck van Lienden
Notitie bij het huwelijk van Maria en Dirck Pelgrumss: kinderen uit : op 24 januari 1596 scheiding van de nalatenschap van hun ouders
vermeld te Rhenen 1564-1573 (Rechterlijk Archief Rhenen, InvNr 512-6 en InvNr 512-8. ORA NB, InvNr 102, fol 401 verso en 434), procedeerde over jachtrecht 1574, tr. Maria de Bruyn, vermeld 1573 (Rechterlijk Archief Rhenen, InvNr 512, d.d. 28 mei 1573), dr v Dirk de Bruyn en Christina Lijster.
Notitie bij Maria: Uit lnv. No. 511 (1546-1648): 28.5.1573, Compareert DIRCK VONCK PELGRUMSZ als man en voogd van MARIA DE BRUYN, als erfgen. van saligher CHRISTINA LYSTER, wede van sal. DIRCK DE BRUYN.Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz 333
Notitie bij Adam: op 24 januari 1596 scheiding van de nalatenschap van hun ouders; Jaarboek CBG 1993 blz 124 - 125;
ORA NB 105, fol 50, d.d. 9 nov 1601:
Adam Vonck van Lienden spreekt aan
Notitie bij Johan: op 24 januari 1596 scheiding van de nalatenschap van hun ouders; Jaarboek CBG 1993 blz 124 - 125
ORA NB 105, fol 42, d.d. 30 maart 1601:
Hendrik van den Heuvel volmachtigde van Derkske van den Berch spreekt aan met recht en tussen p en p Johan Vonck Dircksz en Johan Willemsz.
Notitie bij Margaretha: op 24 januari 1596 scheiding van de nalatenschap van hun ouders; Jaarboek CBG 1993 blz 124 - 125
Notitie bij het huwelijk van Jan en Margaretha: G.N. 1958 blz. 120

IIId. Jan Pelgromsz Vonck Van Lienden, geb. omstr. 1510, † na 1574.
Zijn kinderen:
1. Jan Vonck Van Lienden, geb. omstr. 1561, Kerkmeester te Lienden 1561.
2. Pelgrom Jansz, volgt IVc.

Notitie bij Jan Pelgromsz: verschreven in de ridderschap van het Kwartier van Nijmegen 1529, 1530, 1538; Leenakten Gelre, Ingen, belening Oosterinck en Clinckenberg; Schilfgaarde: notitie over leenakten Lienden en Ledegedaagd wegens de jacht 1562, procedeerde over jachtrecht 1574 Hof van Gelderland, Civiel proces Ao 1574 nr. 19, 18-10-1574
Wij Henrick van Hattem Henricxz den olden, nu wonende in het kerspel Kesteren en voorheen in het kerspel Lienden, verklaren dat hij ten tijde van Hertog Karel met Hillebrant Vonck en Pilchrim Vonck, die toen te Lienden woonden, altijd de klokkenslag placht te volgen zoals de andere naburen en huisluiden deden en dat hij met hen binnen Lochem gelegerd is geweest. Ook verklaart hij dat naar zijn weten in de laatste 45 of 46 jaar niemand anders uit het kerspel Lienden (in de ridderschap) beschreven is dan Cornelis van Braeckell.20-10-1574.
Jelis van Wijck, Johan van Ewick, Johan van Berch, Adriaen Holl, Wouter Adriaenss, Gerfaes van Grootfelt, Johan van Wijck Thonisz, Willem Hermanss en Henrick van Hattem den jongen verklaren onder meer dat de Vonckelingen door hen niet als edellieden gekend of beschouwd worden, maar dat zij ze houden
voor huisluiden, zoals zij zelf zijn.
Notitie bij Jan: gedaagd wegens de jacht 1561, vermeld 1578; Kerkmeester te Lienden 1561

IVc. Pelgrom Jansz Vonck Van Lienden, geb. omstr. 1580.
Uit zijn relatie met Hermken van Achteveld:
1. Jan Pelgroms Vonck Van Lienden.
2. Aeltien Pelgroms Vonck Van De Poel.
3. Gauken Pelgroms Vonck Van Lienden.
4. Alidt Vonck Van Lienden.
5. Gerrit ( Gerard Pelgroms ), volgt Vc.

Notitie bij Pelgrom Jansz: Pelgrom en Alidt Vonck, erfgenamen van Digna Voncken evenals Arijen Vonck en Bartholomeus Vonck, broers van Digna Voncken, zie Gelderse Leeuw pag.50;
op 6 mei 1610 na opdracht door Cornelis van Eck beleend met 1 ½ morgen, deel uitmakende van 12 morgen, gelegen te Ingen op de Klinkenberg, in de Beemt en op de Oosterink. Hij moet overleden zijn voor 14 sept 1616 toen zijn kinderen Gerrit, Jan, Aeltien en Gauken met deze 1 ½ morgen beleend werden, waarbij hun grootvader Jan Willemsz als hulder optrad. We vinden de broers Jan en Hildebrand Vonck (ook) in 1616 gezamenlijk optreden met eveneens een Jan Willemsz,
Schilfgaarde: notitie over lenen Lienden en lede; Leen Akten Gelre
Notitie bij Hermken: op 7 juli 1613 als weduwe van Pelgrom Jansz vermeld(alsdan zou Pelgrom Jans overleden zijn tussen 6 mei 1610 en 7 juli 1613).
ORA NB, InvNr 200, fol. 3, d.d. 12 juli 1613:
Compareerden Willem Cornelissen, en bekent schuldig te zijn Hermken van Achtevelt, weduwe zaliger Pelgrom Jans de somme van f 800. Hij zal eea terugbetalen op de dag van Johannes in 1614
Notitie bij Jan Pelgroms: spreekt aan mede namens sijne mondige broeders en zusters Johan Vonck van Lienden burgemeester tot reenen em Johan Noest wonende tot Maurik, zie OS A74 prot. 30,31 en 34 dd. 1640; belening Oosterinck en Clinckenberg zie: leen akten Gelre; lenen Lienden en Lede ( schilfgaarde)
Notitie bij Aeltien Pelgroms: doopget. van Neeltien Jacobsen, Ingen 28-12-1662; beleend 1616 Ingen; belening Oosterinck en Clinckenberg, Leen Akten Gelre; Lenen Lienden en Lede ( Schilfgaarde)
Notitie bij Gauken Pelgroms: beleend 1616 Ingen; belening Oosterinck en Clinckenberg; Leen Akten Gelre; lenen Lienden en Lede (Schilfgaarde)
Notitie bij Alidt: vermeld op 7 mei 1604

Vc. Gerrit ( Gerard Pelgroms ) Vonck Van Lienden, geb. vóór 1616, tr. Evertgen Jans, dr. van Johan Alertssoon.
Uit dit huwelijk:
1. Pelgrom Gerrits Vonck Van Lienden.
2. Jan Alerts ( Gerrits), volgt VIc.
3. Jan Agtevelt, volgt VId.
4. Aeltgen Gerrits Vonck Van Lienden, geb. omstr. 1642, † vóór 1707, tr. 1672 Gijsbert Gevers, zn. van Gevert Gijsberts en Deliana Anthonis.
5. Jantje Gerrits Vonck Van Lienden, geb. omstr. 1645, tr. Ingen Roelof Roelofs ( De Jonge) van de Weert.
6. Heijltien (Helena) ( Heilwich) Vonck Van Lienden, geb. omstr. 1650, † omstr. 1680, tr. Ingen? omstr. 1666 Jan van Essevelt, † vóór 1685, zn. van Meerten en Anna van Wijck en echtg. van Maria Roelofsdochter Verkuijl.
7. Gauken Vonck Van De Poel, ged. omstr. 1650, tr. omstr. 1670272 Willem de Leeuw, geb. 1630, brouwer, zn. van Marten Willemsen en Maria van Wijk.

Notitie bij Gerrit ( Gerard Pelgroms ): Voorts wordt als zekerheid ook het huis (de bouwinge) de Poel ingezet, dat blijkbaar eigendom was van Gerrit Vonck en Evertge Jans. Daarbij valt het op dat diversen van hun vermoedelijke kinderen niet alleen vermeld worden met de naam Vonck, maar ook als Vonck van de Poel.
erven Gerrit Vonk belender te Ingen:
BKBZ inv. nr. 204 f. 65v/3 dd 18-05-1656, f. 74v/3 dd 01-05-1656, f. 88v/3 dd 10-04-1658;
erven Gerrtit Vonck belender te Ochten: BKBZ inv. nr. 204 f. 45v/1 dd 17-01-1656, f. 70v/3 dd 13-08-1657; Ingen, belening anderhalve mergen lands op de Oosterinck en de Clincken berg te Ingen: Leenakten Gelre; lenen Linden en Lede( Schilfgaarde);ORA Ochten f. 48/2 dd 23-07-1655
ORA NB Bezwaar Ingen, Inv.Nr. 234, fol 28 verso, d.d. 8 mei 1649:
Gerard Vonck en Evertgen Jans, echtelieden, promiserunt joffr. Margarita van Eck f 200 met intrest uit huisinge en hofstad met ca 2 morgen bouwland.
Desselfs Evertgen Jans geeft deselve obligatie vermeerderd met f 100 met intrest en daarvoor het voorschreven onderpand verbonden.
ORA NB, Inv.Nr. 234, fol. 17, d.d. 20 okt 1651:
Alard Willemsen en Beatrix van Hattum, echtelieden, beloven Gerard Vonck Pelgrumsz f 800 uit een morgen boomgaard aan de Ingense Dijk.
ORA NB Bezwaar Ochten, fol. 22 verso, d.d. 10 maart 1652:
Gerrit Vonck Pelgromsen en Lucas Verhuet verkopen 4 hont bouwland, gelegen in de Hoef, en 4 1/2 roey schaardijk aldaar gelegen, idem 11 hont bouwland genaamd Timmermans Hof, aan Cornelis Jansen Udents.
ORA NB Bezwaar Ochten, fol. 48, d.d. 23 juli 1655:
Gerrit Vonck vermeld als belender (zuid waarts) van 3 morgen weiland in het kerspel Ochten.
Notitie bij Evertgen: belening anderhalven mergen lands op de Oosterinck ende Clinckenberg te Ingen;
Evertgen Jans, erve haeres vaders, Gerret Pelgrims, beleent, den 22 meij 1646, Gerrit Pelgrums, oer man , hulder.
Jan Gerritsen Vonck, erve sijnes vaders, Gerret Pelgrims, beleent, draecht deselve op aen Rochus Wilbrennick, postmeester ende agent van het Overquartier, den 2 Julii 1679
Leenakten Gelre pag. 370; Lenen Lienden en Lede(Schilfgaarde)
ORA NB, Inv.Nr. 234, fol. 22 verso, d.d. 1 mei 1653:
Evertgen Jansen, weduwe van Gerard Vonck Pelgromsz, belooft Johan van Eck f 300 uit een huis, hofstad, boomgaard en bouwland, groot 3 ½ morgen.
ORA NB, Inv.Nr. 234, d.d. 1 mei 1658 (B133):
Desselfs Evertgen Jans heeft noch schuldig bekend Jor Hendrik van Eck f 300 met intrest uit zekere wei en weert groot drie morgen buitendijks gelegen.

In de kantlijn staat:
Wij ondergschreven bekennen ontvangen te hebben uit handen van Evertje Jans, weduwe van Gerrit Vonck, de somma van f 300 ...(?) in mindering van f 1.200 .. dispositie (?) door Jor. Hendrik van Eck cum suis aan de gemene huisarmen tot Ingen bij dispositie gemaakt en wij(?) die voor s’weduwe op intrest genomen, na de teneur de dispositie in vier onderscheidelijke obligaties daarvan gepasseerd, ieder van de f 100 welke bij finale restitutie der voorschreven kapitale penn.(?) ... (?) deselve obligaties bij ons gevonden werden, zullen worden onder kwijt gecasseerd, zo niey die voornoemde weduwe volkomen dies aangaande, ..(?) indemneren als recht is oorkondt ons getekend de 20 nov 1671 in Ingen.
(w.g.) J. Esvelt als diaken. Geregistreerd de 7 aug 1702.
ORA NB Bezwaar Ingen, Inv.Nr. 234, fol. 29, d.d. 1 mei 1659:
Evertgen Jans, weduwe van Gerard Vonck promisit joffr Maria van Eck f 100 met intrest uit een huis, hofstad, boomgaard en bouwland, groot 2 1/2 morgen.
ORA NB, Inv.Nr. 234, fol. 55 verso, d.d. 10 juni 1668:
Jooste Jansen van Routrecht en Gerritgen Gerrits van Rooswinkel, echtelieden, als pincipalen, en Evertgen Jans, weduwe van Gerard Vonck, als borge, beloven de armen tot Ingen f 100 en hebben daartoe verbonden 7 hont bouwland in het Middelste Voorburgt.
ORA NB Bezwaar Ingen, Inv.Nr. 234, fol. 59 verso, d.d. 15 mei 1669:
Evertgen Jans, wed van zaliger Gerard Vonck, met haar momber Pelgrim Vonck van de Poel, promisit joffr. Eva Uijttenboomgaard, wed Suffolck, de somme van f 800 met intrest en daarvoor verbonden drie morgen boomgaard en ander hondt(?), mitsgaders huis en hofstede genaamd De Poell.
ORA NB Bezwaar Ingen, Inv.Nr. 234, fol. 82, d.d. 1 mei 1670:
Evertgen Jans, wed van Gerrit Vonck, promisit Cornelis Jansz van Ommeren f 100 met intrest en daarvoor verbonden huis, hofstad en boomgaard, groot twee morgen, gelegen op Ingen.
ORA NB, Inv.Nr. 234, fol. 28 verso, d.d. 30 nov 1671:
Gijsbert van Eck, A.J. Goldsteyn, Paulus Peregrinus, predikant te Ingen, en J. Estveld, diaken, verklaren van Evertjen Jans, weduwe van Gerrit Vonck, ontvangen te hebben f 300. Zulks in mindering van f 1.200 door jonker Hendrik van Eck, c.s., aan de gemene Huisarmen tot Ingen vermaakt en uitgeleend aan voornoemde Evertjen Jans geleend middels 4 obligaties van ieder f 300.
ORA NB, Inv.Nr. 234, fol. 79, d.d. 22 febr 1675:
Johan van Estvelt, heeft voor een vordering van f 100 o Geurt van Estvelt, beslag gelegd op de penningen die Geurt van Estvelt te vorderen heeft van de boedel van zaliger Evert Jans, weduwe van Gerard Vonck.
Notitie bij Pelgrom Gerrits: vermeld in 1673;
ORA NB Bezwaar Ingen, Inv.Nr. 234, fol. 173, d.d. 24 juni 1697: Op Jan de Kemp zijn gerede en ongerede goederen onder Ingen en mede op zodanige pachtpenningen als Pelgrom Vonck, pachter van 2 1/2 morgen bouwland onder Ingen gelegen en ...
ORA NB Bezwaar Ingen, Inv.Nr. 234, fol. 200, d.d. 25 aug 1705 en geregisteerd 6 jan 1710: Pelgrom Gerritsen en Neeltje Cornelis Vercuijl, echtelieden, et haec cum tutore marito, hebben schuldig bekend aan Jan Ariense Vonck en Maijken van Wijck, echtelieden, en hun erven, de somme van f 500, met intrest, en hebben daartoe verbonden een huis en hofstad met de aanhorige boomgaard groot totaal 6 morgen en 2 1/2 hont, genaamd De Poell, gelegen in de kerspel van Ingen.
ORA NB Bezwaar Ingen, Inv.Nr. 234: fol. 219 verso, d.d. 19 jan 1717, geregistreerd 25 jan 1717 De erfgenamen van Pelgrim Vonck en Neeltje Verkuijl, in leven echtelieden, hebben verkocht en gerransporteerd aan Gerrit Vonck en desselfs erven, zeker stuk bouwland, groot een morgen, onder Ingen, met belendingen: west: Gerrit Vonck; zuid: de Poell bouwing; noord: de commanderije tot Ingenvoor een bedrag van f 354
ORA NB Bezwaar Ingen, Inv.Nr. 234: fol. 221, d.d. 28 mei 1717, geregistreerd 29 mei 1717 Cornelis, Aert en Neeltje Verkuijl, kinderen van Geurt Cornelisz, mitsgaders de weduwe van Wouter de Gier, de vrouwspersonen cum tutore, gezamenlijke erfgenamen van Neeltje Verkuijl, in leven weduwe van Pelgrim Vonck, hebben gecedeerd en getransporteerd aan en ten behoeve van Bert Verkuijl, vier morgen weiland, in het kerspel Ingen.
Notitie bij Aeltgen Gerrits: ORA Ochten fol. 44 dd. 04-01-1674
Gevert Gijsberts en Gijsbert Geverts en Aeltgen Vonck, echtelieden, beloven f 350 aan Jan Jacobsen en Hendrik Adriaensen, mombers van de onmondige kinderen van zaliger Aerd Jansen, met ame Jan en Geertgen Aertsen van Soest en verbinden daartoe 8 hont uiterwaard.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 48/48 verso, d.d. 4 nov 1678:
Gijsbert Geverts en Aeltgen Gerrits, echtelienden, bekennen f 3.000 schuldig te zijn aan Paulus in de Betuwe en Maria Pullen, echtelieden, en verbinden daartoe 2 morgen uiterwaard, een huis, hof met boomgaard, bouw- en weiland, groot 12 morgen.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 50 verso, d.d. 25 mei 1678:
Gijsbert Geverts en Aeltgen Vonck bekennen f 150 schuldig te zijn aan Jelis Jelissen Snack uit 8 hont uiterwaard.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 51, d.d. 1 mei 1680:
Gijsbert Geverts en Aeltgen Gerrits Vonck hebben de heer Jacob van Beijnhem tot den Appelenborgh een uiterwaard van een halve morgen, genaamd de Pot.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 51 verso, d.d. 1 mei 1681:
Gijsbert Geverts en Aeltjen Vonck, echtelieden, beloven f 500 aan Jan Yvosen Wanningh en Trijnelen Jansen Pullen, echtelieden, en verbinden daartoe 1 ½ morgen land bestaande uit boomgaard en bouwland gelegen in de buurschap Eldik, genaamd de Vos.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 51 verso/52, d.d. 26 mei 1681:
Gijsbert Geverts en Aeltjen Vonck bekennen f 1.200 schuldig te zijn aan Melchior ten Hove en Maria Gouts, echtelieden, gten behoeve van hun kinderen Clara, Geertruid en Wouter Nivolaes ten Hove, en verbinden daartoe een hofstad met drie akkers bouwland daarbij gelegen en met nog een weikamp aan de Bonengraaff, tesamen omtrent 6 morgen, genaamd Ewolt Pansiers Hofstad. En verbinden verder nog een huis, hofstad en aangehorig bouwland, groot omtrent 2 morgen en 2 hont, genaamd de Waeij.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 55, d.d. 31 dec 1683:
Op de gerede en ongerede goederen van Gijsbert Gevertsen, die algemeen en speciaal zijn verbonden, is koopbieding gedaan uit krachte van ‘s Hofs sententie voor f 3.000.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 55, d.d. 4 april 1684:
De heer van Moersbergen heeft de gerede goederen van Gijsbert Geverts geëxecuteerd en overgedragen aan Wessel Gerrits.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 55, d.d. 10 april 1684:
Gijsbert Geverts en Aeltjen Vonck hebben Wessel Gerrits verkocht 7 hont bouwland op de Heunink, een morgen bouwland op Ingen in de Poelse Bouwing, genaamd het Korte Stuk en nog 8 hont bouwland mede op Ingen gelegen en genaamd de Geeren.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 56 verso, d.d. 4 nov 1685:
Gijsbert Gevertsen en Aeltgen Vonck, echtelieden, hebben voor f 200 Cornelis Thijssen omtrent 2 hont bouwland met bepoting en beplanting in de buurschap Eldik verkocht.
ORA NB, Inv.Nr. 234, fol. 129, d.d. 2 febr 1687:
Gijsbert Gevers, als principaal, en Wessel Gerrits en Willem Peters van Ommeren als birgen, beloven f 150 aan dominee Hornius en Petronella Gillis, echtelieden.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 59 verso, d.d. 2 aug 1688:
Gijsbert Geverts en Aeltgen Vonck hebben aan Udo Udens overgegeven tot waarborg voor de pachtpenningen van de bouwinge van Paulus in de Betuwe die door Udo Udens wordt gepacht en door Gijsbert Geverts wordt gebruikt, omtrent 2 morgen land, zowel boomgaard als bouwland, gelegen aan de Kuil in de kerspel van Ochten, en zulks zolang de pachtpenningen voldaan zullen zijn.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 59 verso, d.d. 18 febr 1689:
Op de gerede en ongerede goederen van Gijsbert Geverts is gepand door Udo Udens voor pachtpenningen en ongelden van de bouwinge van Paulus in de Betuwe.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 59 verso, d.d. 1 jan 1689:
Gijsbert Geverts en Aeltgen Vonck, echtelieden, bekennen f 50 schuldig te zijn aan Zeger Geurtsen en Naleke Cock, echtelieden, en verbinden daartoe 2 morgen boomgaard en bouwland aan de Kuil.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 59 verso, geregistreerd d.d. 27 febr 1689:
Op de gerede en ingerede goederen van Gijsbert Geverts is gepand door Wessel Gerritsen en Willerm Petersen voor pachtpenningen van huis, hof, boomgaard, bouw- en weiland en ‘s heren- en dorp’s lasten.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 60, d.d. 10 nov 1689:
Gijsbert Geverts en Aeltgen Vonck hebben Zeger Geurtsen de helft van 2 morgen met zaad bezaaid in het Overboek, genaamd Valenkamp, overgedragen.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 73 verso, d.d. 20 febr 1693:
Op de gerede en ongerede goederen van Gijsbert Geverts en Aaltjen Vonck, speciaal op ongeveer 2 morgen boomgaard op Ochten, genaamd de Kuil, is bezating gedaan door de weduwe van de raadsheer Melchior ten Hove, voor zoveel penningen wegens een kapitaal van f 1.200 van Ewol;t Pansiers Hofstad en de Waaij, ongeveer 8 morgen mede op Ochten gelegen.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 73 verso/74, d.d. 7 maart 1693:
Gijsbert Geverts en Aaltjen Vonck, echtelieden, beneffens Udo Udens, hebben voor f 500 verkocht aan Claas de Haes en Jeuxken Pellen, echtelieden, 3 ½ morgen land, zowel boomgaard als bouwland aan de Kuil te Ochten gekegen. Item 7 roeijen landdijk aan 2 percelen gelegen tegen het voorschreven goed. Nog 18 voeten landdijk tegen de Kleine Oplaegh over gelegen. Item nog het gedeelte in de Merwijcke roede en tot slot een roeij schaardijk.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 74, d.d. 12 maart 1693:
Gijsbert Geverts en Aaltjen Vonck, echtelieden, bekennen Jan Wesselsen f 125 schuldig te zijn en hebben daartoe verbonden 7 hont bouwland op de Heuning onder Ochten gelegen.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 75, d.d. 8 aug 1693:
Gijsbert Geverts en Aaltjen Vonck, echtelieden, bekennen Hendrik Jansen van Merwijck f 50 schuldig te zijn en verbinden daartoe 2 morgen boomgaard en bouwland in de Bulk onder Ochten gelegen.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 75 verso, d.d. 6 okt 1693:
Gijsbert Gevertsen en Aaltjen Vnck, echtelieden, bekennen Claas de Haes en Jaexken Pelgrums, echtlieden, f 100 schuldig te zijn, uit 2 morgen bouwland op de Heuning.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 76 verso, d.d. 24 mei 1694:
Op de gerede en ongerede goederen van Gijsbert Geverts en de erfgenamen van Wessel Gerrits is gepand door Johan Andreas Becker voor de som me van f 20 als restant van de ochtpenningen van de Varkenswei.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 78 verso, d.d. 3 jan 1695:
Gijsbert Geverts en Aaltjen Vonck, echtelieden, hebben voor f 100 verkocht aan Johan Andreas Becker het gewas van 2 morgen gruveel zaad in de Hoef op Ochten gelegen.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 79 verso, d.d. 1 nov 1695:
Gijsbert Geverts en Aaltjen Vonck, echtelieden, bekennen Hubert Cornelissen Bor en Janneken Sanders, echtlieden, f 50 schuldig te zijn en verbinden daartoe 7 ½ hont bouwland in de Hoef, samen met het zaad daarop staande.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 81, d.d. 8 jan 1696:
Gijsbert Geverts en Aaltjen Vonck, echtelienden, bekennen Hendrik Jansen van Zuilen en Beertje van Ommeren, echtlieden, f 600 schuldig te zijn, en stellen tot zekerheid 2 morgen in de Bulk, zijnde boomgaard en bouwland.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 81 verso/82, d.d. 8 jan 1696:
Gijsbert Geverts en Aaltjen Vonck, echtelienden, bekennen Hendrik Jansen van Maerwijck f 100 schuldig te zijn en verbinden daartoe 7 homt bouwland op de Heunink onder Ochten.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 83, d.d. 10 maart 1696:
Gijsbert Geverts en Aaltjen Vonck, echtelienden, bekennen de kinderen van Jelis Snack f 150 schuldig te zijn, en verbinden daartoe 2 specifieke percelen bouwland, ieder 8 hont en n de Hoef onder Ochten gelegen.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 84 verso, d.d. 28 jan 1696:
Gijsbert Geverts en Aaltjen Vonck, echtelieden, bekennen Udo Udense en Steventje Evertse f 100 schuldig te zijn en verbinden daartoe 2 morgen bouwland op de Swijnum, kerspel Ochten.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 85, d.d. 25 febr 1697:
Gijsbert Geverts en Aaltjen Vonck, echtelieden, bekennen heer Panthaleon Ortwijn en Aleida van Hensbergen, echtelieden, f 1.000 schuldig te zijn en hebben daartoe getransporteerd 8 hont uiterwaard onder Ochten gelegen. Item 2 morgen bouwland in de Hoef onder Ochten.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 85, d.d. 21 mei 1697:
Gijsbert Geverts en Aaltjen Vonck, echtelieden, hebben 7 morgen weiland getransporteerd aan de weduwe van Huibert van Velpen in mindering op een obligatie van f 240.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 85 verso, d.d. 31 mei 1697:
Gijsbert Geverts en Aaltjen Vonck, echtelieden, bekennen heer Johannes Leeuwen en Magdelon Elisabet Wassenbergh, echtelieden, f 100 schuldig te zijn en verbinden daartoe 7 ½ hont bouwland in de Hoef onder Ochten.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 87/87 verso, d.d. 21 dec 1698: Gijsbert Geverts en Aaltjen Vonck, echtelieden, hebben Willerm Christiaansen en Geertjen Jans van Brenck 2 morgen boomgaard en bouwland in de Bulk onder Ochten verkocht voor f 925, waarvan de kopers f 600 betalen aan Hendrik van Zuilen.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 89, d.d. 23 dec 1699:
Gijsbert Gevertsen en Aaltjen Vonck, echtelieden, bekennen f 250 schuldig te zijn aan Albert Roghaar en Maria Jansen, echtelieden, en verbinden daartoe 7 hont bouwland op de Heuvel onder Ochten gelegen.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 100, d.d. 22 april 1707:
Gijsbert Geverts, weduwnaar van Aaltje Vonck, heeft 2 morgen bouwland, op de Heuninck onder Ochten, verkocht aan Claas de Haas.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 29 jan 1709:
Op alle gerede en ongerede goederen in Ochten van Gijsbert Gevertse en Aaltje Vonck, in leven echtelieden, is bezating gedaan door de custos Arnold Ortwijn.
ORA NB, Inv.Nr. 262, fol. 105 verso e.v., d.d. 10 maart 1707:
Hubertus van Zoelen heeft bij decreet uit het hoog adelijk gerecht van de Nederbetuwe voor f 1.244 gekocht uit de boedel van Gijsbert Everts en Aaltje Vonck, echtelieden, Ewaldt Pansiers Hofstad, groot omtrent 6 morgen, bestaande uit boomgaard, bouw- en weiland, en het hofstedeken aan de Waaij, zijnde 2 morgen 2 hont, zo boomgaard als bouwland onder Ochten gelegen.
OS A55 Ochten prot. 240 dd. 04-1-1674 ;
Notitie bij Gijsbert: ORA NB Bezwaar Ingen, Inv.Nr. 234 fol. 129, d.d. 2 febr 1687, geregistreerd 7 febr 1687 Gijsbert Gevers, als principaal, en Wessel Gerrits en Willem Peters van Ommeren als borgen, promiserunt Ds. Hornius en Petronella Gillis, echtelieden, f 150 met intrest.
Notitie bij Heijltien (Helena) ( Heilwich): doopgetuige van Jan Cornelissen van Eck
Notitie bij het huwelijk van Jan en Heijltien (Helena) ( Heilwich): wonende te Lienden, armenmeester aldaar[306], bezitter van de’Biesekamp’ te Ommeren[RANB 239, fol. 35v], pachter te Ingen en op Lang Grootveld te Meerten[RANB 242, fol. 46v., 61], Van Jan van Essevelt zijn in de Franse tijd (1672-1674) 3 paarden ad. 200 gulden gestolen[Archief Polderdistrict Neder-Betuwe. niet geïnventariseerd gedeelte, portefeuille 11.]
Notitie bij Jan: wonende te Lienden, armenmeester aldaar, bezitter van de "Biesenkamp" te Ommeren, pachter te Ingen en op "Lang Groortveld" te Meerten, overleden voor 09-04-1685
Notitie bij Gauken: signaat Ingen 1660/1738
blijkens fol 297 magescheid dd. 16-6-1734 van kinderen van Willem de Leeuw en Gouken Vonck ( o.a. Gerrit de Leeuw x Grietje de Haas en Gerrit de Leeuw x Fijke de Haas )
Notitie bij het huwelijk van Willem en Gauken: Os A41 prot. 290 dd. 20‑12‑1680; Vrijwillige rechtspraak Ingen Os. 42 fol. 113 dd. 09‑07‑1684.; Os. 47 = A128 Ingen p. 72v dd. 01‑02‑1671
Notitie bij Willem: Os A41 prot. 290 dd. 20‑12‑1680; Os A41 prot. 384 dd. 23‑02‑1751. Vrijwillige rechtspraak Ingen Os. 42 fol. 95 dd. 13‑05‑1679; Vrijwillige rechtspraak Ingen Os. 42 fol. 113 dd. 09‑07‑1684.; Os. 47 = A128 Ingen p. 72v dd. 01‑02‑1671; Os. 47 = A128 Ingen p. 87v dd. 20‑12‑1676; Os. 39 Ingen p. 183 + 183v dd. 19‑08‑1699; Os. 39 Ingen p. 186 dd. 24‑07‑1700.

VIc. Jan Alerts ( Gerrits) Vonck Van De Poel, geb. omstr. 1640, tr. 1e Niesken ( Agnisa ) van Wijck, geb. omstr. 1640; tr. 2e Maurik 9 mei 1669273 Maeijken ( Martjen) Jacobs van Wijck, geb. omstr. 1630, ged. Ravenswaaij.
Uit het eerste huwelijk:
1. Dirck Jans Vonck, ged. Ingen 10 nov. 1667.274
2. Gerrit Jans Vonck, ged. Ingen 10 nov. 1667,275omstr. 1737.
3. Willem Vonck, geb. vóór 1669.
Uit het tweede huwelijk:
4. Jacob Hendricks Vonck, ged. Ingen 2 okt. 1670.276
5. Willemken Jans Vonck, ged. Ingen 4 febr. 1672.277
6. Evertjen Jans Vonck, ged. Ingen 19 sept. 1675,278 tr. Ingen Wouter Cornelissen van Eck.
7. Gerritjen Jans Vonck, ged. Ingen 7 april 1678,279vóór 1737, tr. Hendrik Hol.
8. Jacob Jans Vonck Van Wijck, ged. Ingen 11 jan. 1683.280
9. Helena Jans Vonck, ged. Ingen 3 mei 1685.281

Notitie bij Jan Alerts ( Gerrits): Gelderse leenakten Ingen , blz 370’, 151a :Anderhalven mergen lands, in den ampte van Nederbetu, in den kerspel van Ingen op den Oosterinck ende Clincken­berg gelegen, van ses morgen afgespleten ende ten besun­deren Zutphenschen leen opgedragen bij Jan Gerritsen Vonck, erve sijnes vaders Gerret Pelgrims, beleent, draecht deselve op aen Rochus Wilbrenninck, postmeester ende agent van het Overquartier. den 2 Juni 1679, hij tuchtigt sijn vrouw Maria Snel Geconsolideert eodem die met het leen 151a.
ORA NB, InvNr 234, fol. 61 verso, d.d. 9 dec 1669: Jan Gerrits Vonck en Maijken van Wijck, echtelieden, promiserunt f 1.000 aan Elisabeth Martens van Rossum, met intrest, en stellen tot onderpand 3 morgen en 2 hont bouwland, genaamd De Geem(?), daar oost Baet Verhuet en Gerard van Hattum; west en zuid de gemene straat en noord de Bandijk, vermogens obligatie van 9 dec 1669.
ORA NB, InvNr 234, fol. 281 verso, d.d. 27 aug 1732, geregistreerd 27 aug 1732: Gerrit Voncken en Willem Voncken, gebroeders bekennen schuldig te zijn aan de heer Christiaan Freudenburg en vrouwe Johanna Maria van Someren van Vrijenesse, echtelieden, de somme van f 1.300, welke de debiteuren’s ouders Jan Gerritse Voncken en Maaijken Jacobse van Wijck, in leven echtelieden, bij personele obligatie van dato 8/18 aug 1681 uit hoofde van aangetelde gelden als anders aan de heer postmeester Wilbrenninck schuldig gebleven, en hebben tot onderoand gesteld 1 1/2 morgen uiterwaard genaamd De Noengaertsweerd: oost de heer Her...(?); west de vrouw van der Vij..er(?); zuid de bandijk en noord erven(?) van Westrhenen. Item 3 1/2 morgen zo nieuw land als boomgaard: oost de Bandijk, west de gemene straet, zuid juffrouw van der Pijl, en tot slot 11 hont bouwland en boomgaard: oost de Bandijk, west Jan van Rijnberk, zuid Gerrit van Triest en noor de Bandijk.
Notitie bij het huwelijk van Niesken ( Agnisa ) en Jan Alerts ( Gerrits): N.L. 1892 blz 68-69; Signaat Ingen 1660/1738,fol 281v, Acte dd. 27-8-1732 blijkt Jan Gerritsz Vonck x Maayken Jacobsdr. van Wijck; fol 61v 9-12-1669 comp. Jan Gerritsz Vonck x Maayken van Wijck; Fol 205v, Blijkt Dirck Vonck x Peterke Aelberts broeder van Maria Vonck x Adolf van Marinclen en van Henrick Vonck
Notitie bij Maeijken ( Martjen) Jacobs: genoemd bij doop te Ommeren: 19-08-1683; ORA Ingen fol. 61v/2 dd. 09-12-1669
Notitie bij Dirck Jans: [2-ling]
Notitie bij Gerrit Jans: [2-ling]
Notitie bij Gerritjen Jans: Zie ORA NB, InvNr 234, Bezwaar Ingen, fol. 330, d.d.

VId. Jan Agtevelt Vonck, geb. 1640, tr. 1e Ommeren 20 febr. 1681282 Geurtie de Leeuw, geb. Ingen, † vóór 1692, dr. van Marten Willemsen en Maria van Wijk; tr. 2e Ommeren 22 febr. 1692283 Gijsbertie van Wijck, geb. Ravenswaaij.
Uit het eerste huwelijk:
1. Marij Vonck, ged. Ingen 22 jan. 1688.284
2. Evertie Agtevelt Vonck, ged. Ommeren 21 aug. 1698.285
Uit het tweede huwelijk:
3. Grietjen Vonck, ged. Ingen 21 febr. 1702.286

Notitie bij Jan Agtevelt: Met attestatie van Ingen Jan van Achtevelt Vonck, JM en Geurtie de Leew, beyde woonende aldaer.
Johan Achtevelt Vonck, W.M. van Geurtie de Leew, en Gijsbertie van Wijck, JD van Ravenswaay.
Familiegeld Nederbetuwe, “Copia. Verdeiling vant familiegeld den 19 martij 1702 fedateert en het dorp Ingen toegesonden den 23 october anno ultimo monterende 434:” .. filio 27: .. Agtevelt Vonk f 2 – 10 – ..
ORA NB 234, fol. 113v-114, d.d. 29 mei 1679:
Marten de Leeuw x Maria van Wijck verdelen hun goederen, ten gunste van:
Willem de Leeuw x Gouken Vonck
Neeltgen de Leeuw
Janten de Leeuw x Cornelis van Hien
Geurtje de Leeuw, ongehuwde dochter
Op de brief is een aantekening geplaatst dd 30 nov 1685, waaruit blijkt dat Geeritgen (Geurtje) de Leeuw dan inmiddels gehuwd is met Johan van Achtevelt Vonck.
ORA NB 234, fol 114v, d.d. 13 jan 1682:
Johan van Achtevelt x Geurtje de Leeuw beloven dominee Brandolphus 400 gulden uit hun huis en hofstad groot ca 4 morgen op Ingen in de Brey.
ORA NB 234, fol 119, 29 nov 1685:
Willemke Vermeer transporteert aan Willem de Leeuw x Gauda Vonck, Jan van Achtevelt x Gerritje de Leeuw, de eigendom van 3 morgen weiland op Ingen in Ingenerveld
ORA NB 234, fol 129, d.d. 2 febr 1687:
Gijbert Gevers belooft dominee Hornius x Petronella Gillis f 150 voorvoor de borg Wessel Gerrits verbindt 2 morgen 2 hont bouwland op Ingen, belendend ondermeer zuid Pelgrom Vonck, west jonker Van Eck’s erfgenamen en noord Jan van Achtevelt.
ORA NB 262, fol 82/82v, d.d. 25 febr 1696:
Jan van Achtevelt Vonck en Gijsbertje van Wijck verlopen 5 morgen weiland, genaamd Kievietsheuvel, gelegen in de Overbroekpolder bij Ochten, aan Jan Willemsen en Gijsbertje van de Valentijn.
ORA NB 234, fol 157, d.d. 13 febr 1693:
Jan van Achtevelt Vonck en Gijsbertje van Wijck bekennen Diderik van Broekhuisen, heer van Eck, etc., f 400 schuldig te zijn en stellen als zekerheid 3 morgen boomgaard en bouwland in de Poelse bouwing gelegen, daar oost: de Liendense Tochtsloot; west en zuid: jonker Van Eck’s erfgenamen en noord: de heren van Wesel.
ORA NB 242, fol.85v, d.d. 7 juli 1694:
Willem de Leeuw x Gouda Vonck, Adriaan Dirks van Dam x Neeltje de Leeuw, Cornelis van Hien x Juliana de Leeuw, Jan van Achtevelt, wdnr v Geurtje de Leeuw en nu gehuwd met Gijsbertje van Wijck, tesamen kinderen en erfgenamen van zaliger Marten de Leeuw.
ORA NB 234, fol 183-184, d.d. 19 aug 1699:
Magescheid tussen Johan Aghtevelt Vonck, eerder weduwnaar en boedelhouder van Gevertje de Leeuw, vader van Gerrit Vonck bij diezelfde Gevertje, ter enerzijde en Willem de Leeuw als bloedmomber van het onmundige kind ter andere zijde, met tussenspraak van de edele Joan Bernsen Vonck en betreffende de moederlijke goederen en nalatenschap van het kind. Een en ander bestaat uit:
d. Huis, hof en boomgaard en annex bouwland, groot totaal 3 morgen en 9 hont in de Breij in het kerspel Ingen
e. Op de betreffende hofstad staat een kapitaal gevestigd van f 900 ten gunste van de erfgenamen van heer Diderik van Eck, in leven heer van Eck en Wiel
f. Nog een kapitaal van f 900 ten gunste van ... brouwer te Nijmegen
g. En tot slot nog f 150 ten gunste van de Armen te Ommeren
h. Nog 5 hont bouwland gelegen op Lettingen onder Ommeren
ORA NB 234, fol 186-186verso, d.d. 24 juli 1700:
Willem de Leeuw en Adriaan Dirksen van Dam, omen en mombers over het onmundige kind van Geurtje de Leeuw verwekt bij Jan van Achtevelt Vonck, hebben met instemming van de vader schuldig bekend aan heer Albert van Deelen tot Spankeren, heer van Maurik, een som van f 400. Zij verbinden daartoe huis, hofstad, berg en schuur met boomgaard en bouwland groot omyrent 4 morgen en onder Ingen gelegen, daar oost en west: de gemene straat; zuid: Cornelis van Wijck en noord: de heere Hoeven.
Notitie bij het huwelijk van Gijsbertie en Jan Agtevelt: N.L. 1895 blz. 160
Notitie bij de geboorte van Marij: N.L. 1892 blz. 68-69
Notitie bij de geboorte van Grietjen: N.L. 1892 blz. 68-69

IIIe. Adriaen Pelgrumsz Vonck Van Lienden, geb. omstr. 1512, tr. Margriet van Eck Van Panthaleon, dr. van Johan en Margriet Bilersdr.
Uit dit huwelijk:
1. Nn Vonck Van Lienden.
2. Margriet Adriaens Vonck Van Lienden, † 1594,287 tr. vóór 1580 Sweder Wttenweerde, schout van Eck en Maurik 1580 - 1626, zn. van Olifier Wtenweerde.
3. Digna Vonck, † 1599,288 tr. Johan Gijsbert Roelofsz., zn. van Gijsbert en Beatrix Wtenweerde; hij hertr. Elisabeth van Ommeren.
4. Bartholomeus Vonck Van Lienden.
5. Alidt Vonck Van Lienden.
6. Johan, volgt IVd.
7. Pelgrom, volgt IVe.

Notitie bij Adriaen Pelgrumsz: vermeld 1596- 1623; Jaarboek CBG 1993 blz 124 - 125; De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.2
ORA NB 105, fol 24, d.d. 22 okt 1599:
Cornelis Petersz spreeckt aen met recht tusschen p ende p Adriaen Vonck Pelgromsz voor ses gulden binnen jaersche verschenen rent ende noch voor ses gulden achterstedige renth, hercommende van eenen schultbrief hiermede inbedingende ende voor ses gulden die hij daer bij te schade comt ende voorden schaden met recht alle ’t goeder rekenen ende bedinght hiermede zijn wacht.
ORA NB 105, fol 161, d.d. 11 nov 1603:
Ottho van Wijhe habett voorordeell tusschen Adriaen Vonck und Bartholomeus Vonck aen een und Henrick van Heuvell volmachtigde van de erffgenhamen zaliger Cornelis Petersz, dat noch in te brengen.
ORA NB 105, fol 174, d.d. 27 febr 1604:
Aryen Vonck und Bartholomeus Vonck hebben hun antworet ingebracht.
ORA NB 105, fol 173 verso, d.d. 27 febr 1604:
Wiesen die Ridderschappen voor recht tusschen p und p Henrick van den Heuvel volmachtichde van Anna Cornelisz aenlegger en een und Adriaen Vonck verweerder anderdeels, datt die verweerder gehalden sall wesen die binnen jaersche renthe upteleggen und te betalen und die achterstedigen invorderinge .. landrecht condempnerende d.... in die ...(?)
0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811,
Inventarisnummer: 436-7,
Aktedatum: 6 mei 1577,
Object: de helft van 2 vierdelen land op de Stadsmeent boven de Honthorsterweg naar de beek toe, samen met het convet van Sint-Aechten, nu door Anthonis Harmensz gebruikt
Verkopende partij: Adriaen Vonck en zijn vrouw Margriet Jan van Ecksdochter; Cunera van Eck met Bartholomeus van Eck, hun broer en momber, samen voor Anna en Aeltgen Jan van Ecksdochters, onmondig.
Kopende partij: Peter Hoefkens en zijn zoon Willem Hoefkens
Notitie bij Margriet: 20 november 1579,beleend met een blok den Oesterinck(oosterengh) op Klinkenborgh te Ingen (Nav. XLVI blz 540).Leenakten Gelre,kwartier van Nijmegen, Ingen, pag 368
Notitie bij Nn: beleend met de Sandakker te Maurik, 1575 ; L.A. Gelre
Notitie bij Margriet Adriaens: beleend met de Sandakker te maurik 1580; L.A. Gelre; Nederlandse Leeuw 1969
Notitie bij het huwelijk van Sweder en Margriet Adriaens: wanneer zij getocht wordt door haar man Zweder Wtenweerd, aan een leengoed van 7 morgen land te Maurik genaamd de Sandacker. Uit dit huwelijk zijn kinderen geboren. Zweder hertr. Margriet van Endeling.
Notitie bij Sweder: schout van Eck en Maurik 1580 - 1626 zie N.L. 1969 pag. 32 e.v. ; peijnder 1572; rentmeester van de Nederbetuwe 1585 - 1597; beleend met de Sandakker onder Maurik 03-05-1578 ( L.A. 343/345); beleend met land te Amerongen 05-10-1592; test. 21-07-1612; Nederlandse Leeuw 1969; L.A. Gelre; Gens Nostra 1981 blz. 24; Gen. Bladen Arnhem pag. 98 Maurik dd. 09-01-1599;141. Mauwerick.
Seven mergen lants, ter goeder maten, met een hoffstat, in der maelschap van Malderich gelegen, boven naest Kerstien Heymerixsoon ende Hubert Sasse, beneden an Derck Doys van Angeren, op een sijd gelant Otto ende Joost Doys, op d’ander sijde Johan van Culenborch,
Sweder Utenweert tuchtigt sijn vrou Margriet Voncken, 7Julii 1580.
Idem maeckt dit leen sijnen oltsten soon Olivier, eodem die. Een huis ende hofstat, met 7 mergen landts, genoomt den Sandwech, in den ampte van Nederbetuwe, in den kerspel van Mauwerick gelegen, daer boven naest gelant is Otto van den Gruythuys eertijts ende nu Albert van Hattems erven, beneden nu Cornelis Janssoon.
Idem eedt vernijt, 26 Octobris 1581. Idem maeckt dat dit leen halft op sijne voorkinder van Margriet Vonck ende halff op sijne nakinder van Margriet van Endoling oerven sal, 21 Julii
Notitie bij Digna: ORA NB 105, fol 65 verso, d.d. 9 nov 1601:
Dirck Verhuedt, volmachtich van Johan Willemsz ende Adam Vonck, als erfgenaemen van zaliger Digna Voncken, affgestorvene huijsfrouwe van Johan Gijsbert Roeloffsz, spreekt aen met recht tusschen p ende p Guert Jacobsz tot Wyel, als voor die helft van twe hondert keysergulden die gemelte Guert Jacobsz in ’t affsterven van die voorschreven Digna Voncken, den boedel van Jan Gijsbertsz schuldich geweest is, ende vooren schaden met recht, allet ter goeder rekenonge, vermogens zekere obligatie bij den voorschreven Guert Jacobsz gepasseert ende bedinght hiermede sijn wacht.
Notitie bij Johan Gijsbert: buurmeester, 1564, 1604 en heemraad, 1592, van Eck, beleend met de Beatrishofstede aldaar, overl. voor 23 januari 1606
De Gelderse Leeuw (Jubileumboek 1992 )
Notitie bij het overlijden van Johan Gijsbert: voor 23 januari 1606
Notitie bij Bartholomeus: ORA NB 105, fol 24, d.d. 22 okt 1599:
Cornelis Petersz spreeckt aen met recht tusschen p ende p Bartholomeus Vonck voor ses gulden binnen jaersche verschenen rent ende noch voor ses gulden achterstedige renth, hercommende van eenen schultbrief hiermede inbedingende ende voor ses gulden die hij daer bij te schade comt ende voorden schaden met recht alle ’t goeder rekenen ende bedinght hiermede zijn wacht.
ORA NB 105, fol 50, d.d. 23 okt 1601:
Bertholomeus Vonck belooft te betalen Cornelis Willemsz Bloem, als gevolmachtigde van de weduwe van Bartholomeus Struijff de somme van f 23
ORA NB 105, fol 92, d.d. 31 januari 1603:
Ghijsbert van Essevelt van wegen ende als vader zijner twe onmundigen voorkynderen met naemen Willem ende Agnies van Essevelt, die hij bij zaliger Agnies Willemsdr. geprocureert heeft, spreekt aen met recht tusschen p ende p Arijen Vonck voor twe hondert keyser gulden vermoegens obligatie daer van zijnde ende hiermede inbedingende ende noch voor vierendetwyntich derzelver guldens ten schade vermidts quade betalonghe ende voorden schulden met recht ende bedinght hiermede zijn wacht.
(direkt daarop volgend:) Ghijsbert van Essevelt spreekt aen met recht tusschen p ende p Bartholomeus Vonck voor soeven ende tsestich gulden tien stuevers tstuck, ende noch de voornoemde Bartholomeus Vonck als mede erfgenaem van zijne overledene suster Digna Voncken zaliger, voor de somme van eenunddartich gulden vijff stuevers, allet nae obligatie daervan zijnde ende hiermede inbedingende ende noch voor vijffende twyntich gulden, die hij overmits quade betalonge daerbij te schade comt ende voorden schaden met recht ende bedinght hiermede zijn wacht.
ORA NB 105, fol 96, d.d. 31 januari 1603:
Bartholomeus Vonck tot Lienden heeft voor den heeren Amptman belooft te betalen Ghijsbert van Essevelt tot behoeff zijner voorkynderen Willem & Agnes van Essevelt de somme van hondert ende thien gulden op dach Petry ad Cathedram anno 1604 ende bij faulte van dyen te verwonnen te zijn ende deselve penningen op zijne so gereede als ongereede goederen als met allen rechten versoechten verwonnen te moghen versinsen und invorderen ende met executie ofte verwinne te pro... actum voor g.l. Johan Verhuedt ende Jerephaes Vonck.
ORA NB 105, fol 133, d.d. 11 april 1603:
Also Dingna Voncken mytt tdoen haeren gecoren momber int leiste hares levens, upten 18 julij 1599 haren broder Bartholomeus Vonck gemaekt und gegeven die gerechte helfftt van omtrent vierden halven mergen lants gelegen inden kerspell van Lienden, in die buyrschap van Meerthen, sijn leven lanck te hebben und tegebruycken und die vruchten van dyen te genieten und da... affsterven van hem tvoorn goeth wederom op haeren rechten erven soll sterven und succederen, waertegens Zweeder Wtenwerdt, scholtis tott Maurick, wegen sijne kynderen bij Margareta Voncken, sijne gewesene huysfrouw geprocedeertt sich heefftt geopponeertt seggende datt sulcke mackengh und gyffte inde Bancke van Nederbetouwe niet bestendich habet kunnen wesen, sulccx satt daeruytt questie ten beyden zijden is verresen, welcke questie und geschill durch tuschenspreken van Walraven van Hattem, Johan van Wijck, scholtis, ende Johan Vonck Dericksz, up nhavolgende conditien:
veraccordeertt ende hingelecht(?) sijn, the weeten datt Bartholomeus Vonck den vurschreven halven questiensch camp sijn leven lanck sall genieten ende gebruycken ende te weyden ende nieth te bouwen offte te breken, und datt die vurschreven Bartholomeus Vonck beloofftt glieck hij mits dese belovende is die voerkynderen van Zweeder Wtenwerdt bij sijn suster Margareta Voncken vurschreven v.... nieth en sall onterven, ende offt geviell datt Bartholomeus Vonck sich ter hauwelick begave ende over sulcx echte blickende blievende gevardert(?) quame nha te laten, sulcx datt de vormelde Wterwerdts naekynd gheen erfgenhamen van haren ohem Bartholomeus Vonck en commen tsijn, datt ten sulcken gevall de vurschreven Bartholomeus Voncken nhalatende echteluyde kynderen gehalden sullen sijn die voornoemde Zweeder Wtenwerdts voerkynderen restitutie van die jaerlicxe vruchten und pacht van die vurschreven vierdenhalven mergen landts der tijtt in denselven gebruyckt ende genoten tdoen effectueren(?) naer desen jare XVIc und drie vierendartich Carolus guldens tien stuber, ende voer die nhavolgende jaren jaerlicx und alle jaer dartich Carolus guldens und ten ewigen die vurschreven Vonck tvurschreven goeth bij ewich und ...ch(?) nieth en konde gebruycken, sall die restitutie van die onge(?)bruyckte jaren staen tott kennisse ... vier onpartthijdge mannen und off de hove(?)
Bartholomeus Vonck sijne vurschreven susters kynderen bij Sweeder Wtenweerdtt verweickt boven(?) dese quame tonterven sall hij ende sijne erffgenhamen gehalen ende schuldich wesen dieselve kynderen den selven ....halven camp landts mytt die vruchten daertoe gecommen mytt intresse van dyen te rechte t.....(?).
Item off het geviell datt Bartholomeus Vonck enige erffgoederen wolde affstaen, offte vercoeepen, sall hij gehalden weesen de vurschreven Sweeder Wterwerdts naerkynderen daertoe .....etc etc
ORA NB 105, fol 173 verso, d.d. 27 febr 1604:
Idem spreekt Rosa Cornelisz aan Bartholomeus Vonck.
Notitie bij Alidt: ORA NB 105, fol 180 verso, d.d. 7 mei 1604:
Ghijsbert van Esseveldt voor hem selven ende mede wtten naem ende van wegen zijne susteren tsamen erfgenaemen haerer moeder Johanna weduwe zaliger Joost van Essevelt, spreekt aen mit recht tusschen p ende p Pelgrom Vonck ende Alidt Voncken cum suis als erffgenaemen van zaliger Digna Voncken, voor hondert keysers gulden hooftsoms ende voor vijftich keysers gulden, die zij vermits quade betalonge daerbij to schade commen, allet vermogens tbescheijdt daervan zijnde ende mits desen inbedingende ende vooren schade met recht ter goeder rekeningen und bedinght hiermede zijn wacht.

IVd. Johan Vonck Van Lienden, geb. omstr. 1528, tr. 1e Anna de Bruijn, dr. van Gijsbert en Margriet van Cuijnre; tr. 2e Johanna van Leeuwen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maria Vonck Van Lienden, tr. Dirck Vonck Van Lienden (IVj).
2. Adriaan, volgt Vd.
3. Johan, volgt Ve.

Notitie bij Johan: Sluit accoord over de Sandacker (Sandwech) 18-10-1553 samen met haar schoonzoon beleend met de Sandakker te maurik 03-05-1578, doet afstand 04-07-1580; L.A. Gelre;Gens Nostra 1881; Bronnen : De Nederlandse Eeuw 1969
Gelre Leenakten boeken kwartier van Nijmegen 343; Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz. 323; De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 2.2 en 4.2
Notitie bij Anna: Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz 333
Notitie bij Maria: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.2
Notitie bij Dirck: monster commissaris, Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz. 323; De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.2

Vd. Adriaan Vonck Van Lienden, tr. Geertruid Vonck Van Lienden (Ve,1).
Uit dit huwelijk:
Johan, volgt VIe.

Notitie bij Adriaan: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.2
Notitie bij Geertruid: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.2

VIe. Johan Vonck Van Lienden, † 18 april 1698, tr. Wilhelmina de Haas, dr. van Gerrit en Jacoba van der Steen.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina Vonck Van Lienden, † 25 jan. 1736,289 tr. 29 aug. 1716289 Gijsbert Vonck Van Lienden (VIIe).
2. Magdalena Vonck Van Lienden, † 16 april 1715.
3. Jacob Vonck Van Lienden, † Lienden 15 aug. 1720.290

Notitie bij Johan: H.R.R. II; L.A. nr. 1607; De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.2 en 4.3
Notitie bij Wilhelmina: H.R.R. II;L.A. Gelre
Notitie bij Wilhelmina: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.3
Notitie bij Gijsbert: echtelieden die op 22 mei 1713 geld schuldig erkenden aan Sr. Dirck Roghair,oud-burgemeester en schepen van Rhenen. De Nederlandsche Leeuw 1911, k. 65.De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.3
Notitie bij Magdalena: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.3
Notitie bij Jacob: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.3
Notitie bij het overlijden van Jacob: N.L. 1911 blz. 305

Ve. Johan Vonck Van Lienden, geb. omstr. 1565, † Rhenen 31 mei 1655, tr.291 Nicolae Lijster, geb. 8 febr. 1565, † 31 maart 1665, dr. van Gerrit en Margriet Freijs van Cuijnre.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruid Vonck Van Lienden, tr. Adriaan Vonck Van Lienden (Vd).
2. Dirck, volgt VIf.
3. Dirck Vonck Van Lienden.

Notitie bij Johan: burgemeester, schepen en raad van Rhenen; Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz. 323; De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 2.3 en 4.2
Notitie bij het huwelijk van Nicolae en Johan: Raad en Burgemeester der Stad Rhenen, Dossier Asch van Wijk, CBG; Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz. 32
Notitie bij Geertruid: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.2
Notitie bij Adriaan: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.2

VIf. Dirck Vonck Van Lienden, geb. Rhenen, burgemeester, schepen en raad van Rhenen, tr. Margriet van Beek.
Uit dit huwelijk:
1. Sybilla Vonck Van Lienden, tr. Willem van Brienen.
2. Fredericka Vonck Van Lienden, tr. (ondertr. Rhenen 25 nov.) 16492 Gerrit Klerck, burgemeester van Rhenen.
3. Johan Vonck Van Lienden, kapitein in het regimant van Coehoorn, † 11 okt. 1699.
4. Maria Vonck Van Lienden, geb. omstr. 1627,292omstr. 1668, tr. 15 mei 1657293 Antonius Terschmitten, Dr,, † 12 febr. 1669.294

Notitie bij Sybilla: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.3
Notitie bij Fredericka: Dossier Asch van Wijk;CBG; De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 2.3 en 4.3
Notitie bij Johan: beleend na opdracht door zijn moeder met 2 mergen lants, thans omschreven: een camp van omtrent 2 mergen op Homeyn, daer oost Aert van Wijck, suydens de kerck, west de Zijvingh en noorden het convent tot Rhenen; idem 3 1/2 morgen weylant op Meerten, genaemt Leeuwencampje, daer oost Juffr. van Brederode, suyden Jacob de Eith, west het vrouwestraetje, en noorden commandeur Braeckell, ter Zutphense rechten te verheer genaden met een pont goet gelt.Lenen van Lienden en Leede 22-2-1654
Notitie bij Maria: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.3
Notitie bij Antonius: Keur Brandenburgsce Raad en Rigter der Stad en Ambt Baderich (Nav. XCIII blz. 178)

IVe. Pelgrom Vonck Van Lienden, geb. na 1580, tr. 1e Jenneken (Jannichgen) Willems; tr. 2e Arnhem 31 okt. 1619295 Josina van Aertsbergen, geb. Arnhem, dr. van Hendrick.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan Vonck Van Lienden, † vóór 1663,296 tr. Elisabeth (Lijsbet) Willems, dr. van Willem Nn.
2. Maria Vonck Van Lienden, tr. 1e Rudophus Lodderus; tr. 2e (ondertr. Rhenen 5 febr.) 1665 Thomas Maisondieu, Vaandrig in garnisoen te Maastricht, † 4 nov. 1675.
3. Inge Vonck Van Lienden, † vóór 1665, tr. Peter Adriaens, Mandenmaecker, † vóór 1670.
4. Adriaen, volgt Vf.
5. Henrick, volgt Vg.
6. Hillebrant, volgt Vh.
7. Elisabeth Vonck Van Lienden, geb. vóór 1643, † na 1663, tr. Antonis (Tonis) Roelofsen.

Notitie bij Pelgrom: Bank van Kesteren osenvorenreeks nummer A 43 protocol 28 (fol. 7v) dd. 04-06-1614; Jaarboek CBG 1993 blz 124 - 125
Notitie bij Jenneken (Jannichgen): Os. A67 BkBZ Lienden prot. 2111 dd. 16-01-1662; ORA M+A deel I; Ahoud 18,178,184,185,188;
In de aantekeningen van Asch van Wijck komt echter ook voor:
Schepenacten Nederbetuwe, Signaat voor 1654 fol. 30 dd. 06-07-1636 Jennike Willemsdr. weduwe Pelgrom Vonck
Notitie bij Jan: L.A. Gelre Kwartier van Nijmegen pg. 387 dd. 27-03-1652; OS. A67 BkBz Lienden prot. 1968 dd 20-08-1660; ORA M+A deel I; Ahoud 18,178,184,185,188; Leenakten Gelre pag. 387; OS. A67 BKBZ Lienden prot. 1996 dd. 17-06-1663;
Notitie bij Elisabeth (Lijsbet): L.A. Gelre Kwartier van Nijmegen pag. 387 dd 04-02-1640; OS A67 BKBZ Lienden prot. 1968 dd. 20-08-1660;OS A67 BKBZ Lienden prot. 1993 dd 20-01-1663; ORA M+A deel I; Ahoud 18,178; Schepenacten Nederbetuwe, Signaat deel voor –1654, 27-05-1654
Jan Vonck van Lienden x Elisabeth Willems, comende te Aelst hadden hofstad in Aelst, voorts stuk land op Meerten belendend Oost weduwe Henrick Vonck West Dirck Vonck van Lienden
Notitie bij Maria: ORA M+A deel I;BKBZ tien 1663; Ahoud 18,178,184,185,188; OS. A67 BKBZ Lienden prot. 2111 dd. 16-01-1662
Notitie bij Thomas: weduwnaar van Francoise Keller; vaandrig te Maastricht;
Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz. 319
Notitie bij Inge: ORA M+A deel I; BKBZ tien 1663; Ahoud 18.178,184,185,188
Notitie bij het overlijden van Inge: L.A. Gelre Kwartier van Nijmegen pag. 387; voor 14-10-1665
Notitie bij het huwelijk van Peter en Inge: ORA M+A deel I; BKBZ tien 1663; Ahoud 18,178,184,185,188; BKBZ 204 f. 25v dd 1655
Notitie bij het overlijden van Peter: overl. voor 05-02-1670 i.v.m. hertrouwen van zijn tweede vrouw op die datum
Notitie bij Elisabeth: ORA M+A deel I; " Antonis Roelofsen en Elisabeth Vonck van Lienden hebben gecedeert aan Aerien Vonck van Lienden haer gedeelte van de gereede goederen van erffnisse van haeren broeder Johan Vonck van Lienden. dd. 20-01-1663); BKBZ tien 1663;Ahoud 18,78,178,184,185,188
Notitie bij het huwelijk van Antonis (Tonis) en Elisabeth: ORA M+A deel I;"Antonis Roelofsen x Elisabeth Vonck van Lienden hebben gecedeert aan Aerien Vonck van Lienden haer gedeelte van de gereede goederen van de erfenisse van haeren broeder Johan Vonck van Lienden’ dd. 20-01-1663;
BKBZ tien 1663; Ahoud 18,178,184,185,188

Vf. Adriaen Vonck Van Lienden, geb. vóór 1620, begr. Utrecht 5 febr. 1684,297 tr. Utrecht298 Beatrix Jans Verstraaten, begr. Utrecht 11 juli 1711,299 dr. van Jan.
Uit dit huwelijk:
1. Jannichjen Vonck, ged. Utrecht 16 jan. 1650.300
2. Joannes Vonck, ged. Utrecht 18 nov. 1651.301
3. Willem, volgt VIg.
4. Wilhelmus Vonck, ged. Utrecht 7 okt. 1655.301
5. Gerrit, volgt VIh.
6. Maria Vonck, ged. Utrecht 24 aug. 1662.301
7. Kind, geb. Utrecht 5 maart 1666,302 † ald. 5 maart 1666.302

Notitie bij Adriaen: BkBz inv.nr.204 f. 25/v1 dd. 23-01-1655;"Adriaen VONCK VAN LIENDEN en Beaterus JANSEN kopen eenen mergen boulants gelegen op Kesteren"; ORA M+A deel I; BKBZ Lienden prot. 1996 dd. 17-06-1663
Akte Notatieel archief stad Utrecht nr. U93a61-30 d.d. 29-9-1711
boedelscheiding van erven van Adrian Vonck van Lienden; Notaris: H.van den Woudenbergh; Den 29 September 1711;
Compareerden Johanna Maria, Johanna ende Maria Vonck van Lienden mundige Dochters mede erfgenaemen ijder voor den derde part van Hr Adriaen Vonck van Lienden in sijn leven Coopman in Graueborge alhier unde Jofr. Beatrix van Straten in beijde leven echtelieden houdende aueren de hauders te kennende daerde dat houre vader voor gaende ender haers moeder nae op die 11 julij 1711 deser werelt sijn compte overlijden nae acte ende tot haers enige unde universele erffgenaemen 3 staeuken alse de comp.
Notitie bij Beatrix Jans: ORA M+A deel I; BKBZ tien 1663; Ahoud 18,178,184,185,188
ORA M+A f 88/2 dd. 31-12-1695

VIg. Willem Vonck, ged. Utrecht 11 dec. 1653,301 begr. ald. 8 juli 1694,303 tr. Utrecht 19 maart 1684304 Peternella van Oosterhout, geb. vóór 1664, begr. Utrecht 18 aug. 1696.303
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Vonk, ged. Utrecht 23 nov. 1686,12 tr. Utrecht 27 okt. 1726305 Eva van Oostrum.
2. Johanna Maria Vonck, ged. Utrecht 4 jan. 1688,12 begr. ald. 17 okt. 1750,306 tr. Utrecht 18 nov. 1710307 Dirck van Hattem, zn. van Gerrit (Gerard) en Aletta van Rijnevelt en wedr. van Elisabeth Ouwers.
3. Jan Vonck, ged. Utrecht 14 april 1689,12 begr. ald. 7 mei 1689.297
4. Catharina Vonck, ged. Utrecht 7 nov. 1690,12 begr. ald. 31 aug. 1712.6

VIh. Gerrit Vonck, ged. Utrecht 8 febr. 1661.300
Zijn dochter:
Kornelia Vonk, geb. 1680, tr. Utrecht 11 juni 1722305 Romeijn van Brussel.

Vg. Henrick Vonck Van Lienden, geb. 1620, tr. vóór 1665 Maria Cornelisse.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Vonck, geb. Utrecht, ged. Utrecht 1 okt. 1665,308 tr. Utrecht 1 okt. 1665308 Merrichjen Cornelis.
2. Maria Vonck, ged. Utrecht 11 maart 1673.308

Notitie bij Henrick: ORA M+A deel I; Ahoud 18,178,184,185,188; OS A67 BKBZ Lienden prot. 1996 dd. 17-06-1663
Notitie bij Maria: OS. A67 BKBZ Lienden prot. 1996 dd. 17-06-1663;ORA M+A deel I; BKBZ tien 1663; Ahoud 18,178,184,185,188

Vh. Hillebrant Vonck Van Lienden, geb. 1642, begr. Utrecht 10 juni 1689,309 tr. (ondertr. Rhenen 22 juni) 1662310 Geurtjen Teeuws, geb. Achterberg.
Uit zijn relatie met Geertje Bosch; zij tr. Rhenen 2 aug. 1693311 Reijer van Manen:
1. Gijsbert Vonck Van Lienden.
2. Merrigje Vonck Van Lienden, † vóór 1721, tr. Cornelis Brandsen.
Uit zijn huwelijk:
3. Pelgrum Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 5 juli 1663.
4. Maritje Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 16 dec. 1666.
5. Gijsbertje Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 24 juli 1670.
6. Geurtjen Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 24 juli 1670.
7. Peter Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 17 maart 1672.

Notitie bij Hillebrant: in een houtschip overleden, uijtgevoert naar Rhemen

Op 28 maart 1671 verkopen Gerrit Cornelisz van Setten en Wijndeltje (Wendeltje) Gerrits het huis vanouds De Pouw aan Hillebrant Vonck van Lienden en Geertje Bosch. Hillebrant Vonck van Lienden was eerder in 1662 gehuwd met Geertjen Teeuws uit Achterberg. Hij was schipper; zo voer hij met tabak op Antwerpen en kreeg in 1669 een verklaring mee dat hij niet uit een gebied kwam waar de pest heerste omdat te Antwerpen deze ziekte sinds 1657 niet meer voorkwam en dat wilde men vooral zo houden. Antwerpen had namelijk veel onder de pest te lijden gehad. Geertje Bosch, wonende te Rhenen, trouwde op 2 augustus 1693 als weduwe van Hillebrand Vonck van Lienden, met Reijer van Manen uit Geldermalsen, weduwnaar van Neeltje Teunis. Reijer Ewen van Manen doet na 1672 de jaarlijkse betalingen aan het Vrouwengasthuis voor het huis naast De Pauw. De betalingen voor De Pauw worden gedaan door Hillebrant Vonck van Lienden. Na het huwelijk van Geertje Bosch met Reijer Ewen van Manen, doet laatstgenoemde de betalingen namens het huis De Pauw. In 1721 wordt Geertje Bosch, laatst weduwe van Reijer van Manen, tevoren Hillebrant Vonck van Lienden, genoemd als zij haar testament annuleert. Zij blijkt de nodige landerijen te bezitten en zij legateert de helft van haar bezit op de kinderen van haar zoon Gijsbert Vonck van Lienden en de andere helft in gedeelten aan Hillebrand Cornelisz, zoon van haar overleden dochter Merrigje Vonck van Lienden en Cornelis Brandsen en haar dochter Geertruijd Cornelis. Gijsbert Vonck van Lienden was eveneens schipper.
OS. A67 Gerichtsbank van Lienden prot. 353 dd. 22-11-1659;
"Hilebrant Pelgroms Vonck leent aan..."
Notitie bij Merrigje: In 1721 wordt Geertje Bosch, laatst weduwe van Reijer van Manen, tevoren Hillebrant Vonck van Lienden, genoemd als zij haar testament annuleert. Zij blijkt de nodige landerijen te bezitten en zij legateert de helft van haar bezit op de kinderen van haar zoon Gijsbert Vonck van Lienden en de andere helft in gedeelten aan Hillebrand Cornelisz, zoon van haar overleden dochter Merrigje Vonck van Lienden en Cornelis Brandsen en haar dochter Geertruijd Cornelis

IIc. Jan Vonck Van Lienden, tr. Aleid van Eck Van Panthaleon.
Uit dit huwelijk:
Jan ( de oude) Vonck Van Lienden, geb. omstr. 1514.

Notitie bij Jan: verschreven in de ridderschap van het kwartier van Nijmegen 1529, 1530, 1538; Dossier Asch van Wijk, CBG; ORA NB 102: In 1529 waren Jan Vonck, Bart Foyert en Jan van Wijck Gerritsz dedingslieden voor jufr. Evert Versteech, wed v Jan van Brakel, bij het magescheid met haar kinderen. (Hij zegelde met een kruis - Nationaal Archief, Familiearchief van Wassenaer van Rosande, InvNr 317). De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 2.2 en 3.2
Notitie bij Jan ( de oude): kerkmeester te Lienden 1561, gedaagd wegens de jacht 1561 (Rechterlijk Archief Nederbetuwe, InvNr 102, fol. 48-49, 156, 157, 175verso-167, 218, 239 verso, 252, 300, 310, 310 verso, 364-366verso. Zie voorts Hof van Gelre, InvNr 4998/16, omslag 4, stuk N), vermeld 1578 (Hof van Gelre, civiele procesdossiers 1584-b-16).

IId. Dirck Dirksz Vonck Van Lienden, geb. omstr. 1496, † vóór 1530, tr. Anna Henricksdr van Lockhorst, dr. van Henric en Nn van Ewijc.
Uit dit huwelijk:
1. Adam, volgt IIIf.
2. Dirck Dircks, volgt IIIg.
3. Johan Vonck Van Lienden, geb. vóór 1591, tr. Amersfoort 16 jan. 1611312 Elijsabeth Zaelen (Braeckel).

Notitie bij Dirck Dirksz: Leen akten Gelre Driel 692; Nav.XXVII, blz 473. ;Jaarboek CBG 1993 blz 124 - 125; Dossier Asch van Wijk, CBG ; vermeld 1515, overl. voor Pinksteren 1530 (Gelders Archief, Familiearchief Van Lidth de Jeude)
Archief Kleine Kapittels en Kloosters, InvNr 456, fol 6, anno 1507:
Eelgis van Lockhorst Daemsz betaalt mouttijns uit een huis te Lienden. Met latere hand bijgeschreven “ nu Elys hoir soen”.

Gelders Archief, Familiearchief Van Lidth de Jeude, charter 9, d.d. 1 juli 1515:
Elias van Lockhorst en echtgenote dragen over aan Melchior van Culemborg als tijnsmeester een stuk land “ den Borgelen” te Kesteren. Deze weer aan Dirk Vonck Dirksz.

CBG, Coll. Muschart, fiche 53 F, naar Gelders Archief, Familiearchief Van Lidth de Jeude, InvNr 27, d.d. 18 nov 1518:
Elys van Lockhorst en zijn vrouw Janna van Kemp geven het goed “ den Bargelen Halden” te Ingen in erfpacht uit.

HUA, Coll. Buchel-Booth, en Supplement op Huisarchief Lockhorst, InvNr 30a, anno 1523:
Scheiding van de rechten op een rente uit “ de Bargelen” uit de nalatenschap van Elys van Lockhorst, tussen zijn weduwe Janna en haar kinderen enerzijds en anderzijds de kinderen van Floris van Lockhorst, te weten Daem, Peter, jofr. Ment en jofr. Jan, en de kinderen van Hendrik van Lockhorst, te weten Daem Hendriksz en Magdalena, huisvrouw van Willem van der Molen. Hun zuster joffr. Hendrik Hendrik van Lockhorstdr is al overleden, nagelaten hebbende een kind bij Dirk Vonck haar man. Booth tekent hierbij aan dat dit kind genaamd was Dirk Vonck, in 1580 schout van Lienden. De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 2.2 en 4.2
Notitie bij Johan: Nav. XXVII, blz 473; De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 2.3
Notitie bij het huwelijk van Elijsabeth en Johan: N.L. 1916 blz. 311

IIIf. Adam Vonck Van Lienden, geb. omstr. 1529, tr. Adelheid Ruijsch.
Uit dit huwelijk:
Dirk, volgt IVf.

Notitie bij Adam: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 fol.I.3 en 4.2

IVf. Dirk Vonck Van Lienden, geb. omstr. 1569, tr. Nn van Isendoorn, dr. van Alart en Clara van Welij.
Uit dit huwelijk:
Dirk, volgt Vi.

Notitie bij Dirk: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.2
Notitie bij Nn: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.2

Vi. Dirk Vonck Van Lienden, tr. Nn Zael, geb. 1599, dr. van Hendrik en Nn van Brakel.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Vonck Van Lienden, geb. circa 1599, † 30 okt. 1662.
2. Adam Vonck Van Lienden, geb. omstr. 1625, † 7 sept. 1689.

Notitie bij Dirk: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.3
Notitie bij Dirk: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.3
Notitie bij Adam: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.3

IIIg. Dirck Dircks Vonck Van Lienden, ged. vóór 1530, † na 1593, tr. vóór 1562 Geertruijt Cornelisdr. van Brakel Tot Kermestein, dr. van Cornelis en Margriet van Boecop.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk, volgt IVg.
2. Maijken Vonck Van Lienden, tr. Arndt de Cock.
3. Geertruijdt Voncken Van Brakell, † na 1671, tr. Floris van Brederode Gnt Cloetingen, † vóór 1657, zn. van Walraven en Cornelia van Wees.
4. Adam Vonck Van Lienden.
5. Geertruid Vonck Van Lienden, tr. David Van Zuylen Natewisch.
6. Jan, volgt IVh.
7. Dirck Dircks, volgt IVi.
8. Dirck, volgt IVj.

Notitie bij Dirck Dircks: beleend met een stucks lants houdende omtrent 28 margen, gelegen in die Marsch neven der stadt Rhenen or den Rijn, geheten den Tollenburgh , zie Stichtse, Gaasbeekse en Overijselse lenen in Gelderland pag. 14 dd. 21-09-1562; gerichtsman in de bank van Kesteren 1566; kocht samen men zijn vrouw land in de Oudenwaard 1580; Heer van de Tollenburgh 1562; Jaarboek CBG 1993 blz 124 - 125
onmondig in 1530, als richter en scholtis te Lienden vermeld 1562-1593 (CBG, coll. Muschart 34F ), gerichtsman in de Bank van Kesteren 1566 (ORA NB, InvNr 103, fol. 10),
Charters Rhenen, d.d. 20 aug 1549:
Cornelis van Brakell, Margreta toe Boecop chteluiden, Willem Lijster, Dirk Vonck als voogd en momber van juffr. Elisaheth en Geertruij van Brakel, Dirk van de Lauwijck. Zegels: le: van Brakel, leliën met daaroverheen 2 zalmen; 2e: een ander zegel Van Brakel: 2 staande vissen over een veld van leliën; 3e: 3 hamers van lijster, helmteken een hamer; 4e: een kruis (Vonck); 5e: Lawijck: een geënte dwarsbalk met uitkomende adelaar, 6e: Lawijck ; Johan van Brakel, Udo en Dirk v.d. Lawijk.De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 3.2
De Tollenburch in de Mars
Een stuck lants houdende ommetrent 29 margen, gelegen in die Mersch neven der stadt Benen over den Kijn, geheten Tollenborch, mit alle sinen toebehoren; voer een borchleen ter Horst ten Zuytphentschen rechte.
Lodewijk van Lieffdael, bij ruyling jegens den Bisschop van Utrecht, 28 Juli 1485.
Idem, 5 Mei 1497.
Johan van Levendael, ridder, na doode van Lodewgk van Levendael, sijns vaders, 31 Jan. 1507.
Idem, 22 Juli 1518.
Catherine van Brakell, soe heer Johan van Levendael, ridder, des naegegaen es, eodem die. Cornelis van Brakel nae doode Katharine van Brakel, sinre moeder, 15 Nov. 1520.

De rechte helft van een stuk lands houdende omtrent 29 morgen, gelegen in de Marsche, beneffens de stad Rhenen over den Rijn, genaamd Tollenburg, met allen sijnen toebehoren.
Dirk Vonk Dircksz., schout van Linden, tot behoef ende van wegen Geertruyt van Brakel, zjjne huysvrouw, na dode van Comelis van Brakel, haar vader, 21 Sept. 1562.
Dirk Vonk Dirksz., na dode van Dirk Vonk, zijn vader, door aandeeling van de goederen van Geertruyt van Brakel, zijn moeder, 16 Dec. 1588.
Hendrick Vonk, na dode van Dirk Vonk, zijn vader, 7 April 1625.
Dirk Vonk van Lienden, na dode van Hendrick Vonk van Lienden, zijn neef, 16 Sept. 1630.
Huybert Vonk van Lienden, na dode van Dirk Vonk van Lienden, zijn vader, 20 Jan. 1658.
Idem, plegte van 4000 gld. ten behoeve van Aelbert van Solingen, 4 Mei 1660.
Berend Adolph Vonk van Lienden, na dode van Huybert Vonk van Lienden, zgn vader, 27 Jan. 1702.
Idem iaat zigne huwelgxe voorwaarden, met Maria Engenia van Couddenhoven tot Fraytur opgeregt, approbeeren, 23 Febr. 1705.
Wij Lodewijck van Brakell, ende Johan Vonck van Lienden burgemeesters tot Rhenen doen kondt ende bekennen overmits desen openen erff Magescheijts brieff, dat wij als Magen ende vrienden een drachtbit en gebeden van Dirk Vonk van Lhienden ende Adam Vonck van Lhienden gebroeders ende van David van Zuijlen van den Natewis oeren ende onsen Swager daer bij over ende aen onthaelt ende gewest zijn, daar wij een eerlijk voor ewig Erfmaechgescheijt aangeheven gededingh ende gemaeckt hebben tusschen de gebroederen ende swager voorzijds ende oerer huijsvrouwen navolgende en dat van erffenisse en versterffenisse oer luijden bij oeren dode vader en dode moeder zaliger Dirck Vonck en juffrouw Geertruijdt van Brakell echteluijden plachten tho sijn agtergelaten, aenbestrorven etc. ten gunste Dirck Vonck van Lhienden en joffr. Adriana van Brederoden: zullen den Tollenburg bekomen, en den Schuilenborch waer van 2 deelen gehooren de kinderen van Brakell en onzen Mooije van Poellick. Hebbende Dirk voorn. : ‘t vierde deel aengecogt van onzen swager Nijhoff en van Walraven van Hattem. Johan Vonck van Lhienden en Hillebrand Vonck gebroederen, met Cornelis van Wijck zijn geerfd in ‘t Ommersche Velt. Heer Adam Vonck van Lhienden en Joffr. Clementia Voncke Echtelieden bekomen ‘t goed te Kesteren, waarvan de helft gehoord aan David van Zuijlen van den Natewis en Jufrr. Geertruid Voncke echtelieden dat hun bij huwl: voorn. en mede gaven bij oeren vader zaliger Dirck Vonck gegeven was. En nog meerdere goederen worden verdeelt, ook blijkt dat Adam en Juffr. Clementia in 1595 al getrouwd waren. Etc, Acte gegeven in ‘t jaar ons Heren 1600 den 10 september.
Aan dezen brief hingen 8 Staerten dog de meeste Zegelen af. No1 kon men het Huijs nog kennen, No.5 was ‘t Zegel van Zuijlen, No. 6 ‘t Huijs van Vonck, No. 7 ‘t wapen van Brakel en No. 8 ‘t Huijs van Vonck
Notitie bij Geertruijt Cornelisdr.: (W.A. Beelaerts van Blkland, Stichtsche, Gaasbeeksche en Overijsselsche leenen, gelegen in Gelderland (Arnhem, 1907) 14; Gelders Archief, Familiearchief Van Wassenaer van Rosande, InvNr 319) en NN (van Boecop).
Notitie bij Maijken: beleend 02-12-1626; Leen Akten Gelre Driel 692
Notitie bij Geertruijdt: Nav. XLVI blz 540; L.A. Gelre pag. 384 etc; OS A67 BKBZ Lienden prot. 2093 dd. 16-07-1660; OS. A74 Kesteren prot. 81 dd. 16-08-1660; Os. A72 Gerichtsbank van Lienden prot. 603 dd. 31-05-1671; OS. A71 Gerichtsbank van Lienden prot. 294 dd. 03-07-1657; Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz. 317
Notitie bij Adam: vermeld in het magescheid 1600
Notitie bij Geertruid: vermeld in het magescheid 1600
201-201 Akten van belening door de hertog c.q. de Staten van Gelre met het huis Natewisch met vier morgen land, gelegen in het gerecht van Amerongen (a), de waard, genaamd het Zand, gelegen in het gerecht van Wiel (b), de waard, genaamd de Grote Waard, gelegen in het gerecht van Maurik, en voor de helft genaamd de Duivense Waard (c), en de waard, genaamd de Bol, gelegen in het gerecht van Maurik (d), 1438-1704
201-3 1576 okt 23 Geertruida Voncken met a en c na opdracht van haar echtgenoot David van Zuylen; akten van belening door de Hertog c.q. De staten van Gelre met het huis natewisch met vioer morgen land, gelegen in het gerecht van amerongen (a), de waard, genaamd het Zand, gelegen in het gerecht van Wiel (b), de waard genaamd, genaamd de Grote Waard, gelegen in het gerecht van Maurik, en voor de helft genaamd de Duivense Waard, en de waard, genaamd de Bol, gelegen in het gercht van Maurik (d), 1438-1704

IVg. Dirk Vonck Van Lienden, begr. 10 juni 1625,313 tr. Adriana van Brederode Van Veenhuijzen, † Zaltbommel 9 sept. 1610, dr. van Reinolt Lancelot van Brederode en Maria van der Duijn.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Rutger, volgt Vj.
2. Lancelot Vonck Van Lienden.

Notitie bij Dirk: vermeld 1588, commissaris ordinaris van de monstering der Hoog. Mog. Heeren Staten Generaal der vereenigde Nederlanden,is begraven te Lienden met 4 stamdelen ; Jaarboek CBG 1993 blz 124 - 125; (Jaarboek CBG 13, 1959, p. 125-127).
De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 fol.I.3, kolom 2 ; De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 2.3 en 4.2
Notitie bij Adriana: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 2.3

Vj. Dirk Rutger Vonck Van Lienden Van Beek, tr. Nn van Welij.
Uit dit huwelijk:
Johan, volgt VIi.

Notitie bij Dirk Rutger: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.2

VIi. Johan Vonck Van Lienden Van Beest, tr. Nn van Valck.
Uit dit huwelijk:
Nn Vonck Van Lienden Van Beest, tr. Johan van Winssen.

IVh. Jan Vonck Van Lienden, tr. Hugonda Ruijsch van Wayestein.
Uit zijn relatie met N.N. Zael Uteneng:
Dirck Vonck Van Lienden.

IVi. Dirck Dircks Vonck Van Lienden, geb. omstr. 1567, † na 1626, tr. Beatrix de Cock.
Uit dit huwelijk:
Hendrick, volgt Vk.

Notitie bij Dirck Dircks: beleend met een stucks lants houdende omtrent 28 margen, gelegen in die Marsch neven der stadt Renen over den Rijn, geheten de Tollenburgh, zie Stichtse Geesbeekse en Overijselse lenen in Gelderland pag. 14 dd. 16-12-1588; beleend 11-08-1626; Leen akten Gelre Driel 692; Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz. 113
Notitie bij Beatrix: beleend 12-03-1634; Leen Akten Gelre Driel 692

Vk. Hendrick Vonck Van Lienden, tr. Nn Sael Uitteneng.
Uit dit huwelijk:
Sijbilla Vonck Van Lienden.

Notitie bij Hendrick: beleend met een stucks lants houdende omtrent 28 margen, gelegen in die Marsch neven der stadt Renen over den Rijn, geheten den Tollenburgh, zie Stichtse Gaasbeekse en Overijselse lenen in Gelderland pag. 14 dd. 07-04-1625;
Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz. 113; De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.2

IVj. Dirck Vonck Van Lienden, geb. omstr. 1568, monster commissaris, † 10 jan. 1625, tr. Maria Vonck Van Lienden (IVd,1).
Uit dit huwelijk:
1. Anna Vonck Van Lienden, geb. omstr. 1597, † vóór 1678.
2. Derck, volgt V-l.

Notitie bij Dirck: monster commissaris, Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz. 323; De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.2
Notitie bij Maria: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.2

V-l. Derck Vonck Van Lienden, geb. vóór 1600, heer van Tollenburgh, † omstr. 1656, tr. 1e Angela van Rhenen, dr. van Lubbert en Johanna van Lauwick; tr. 2e Kesteren 21 maart 1641314 Margerieta van Beeck, geb. 1603, † 9 nov. 1678, dr. van Cornelis Fredericx en Christina Buddingh; zij hertr. (ondertr. Rhenen 21 maart) 1641 Jan van Niendael.
Uit het eerste huwelijk:
1. Adam Vonck Van Lienden, † Hulst 14 okt. 1645.
2. Geertruid Vonck Van Lienden, † Wageningen 16 jan. 1668,315 tr. Rhenen 27 mei 1667316 Gijsbert van Brienen, burgemeester van Rhenen.
3. Sybilla Vonck Van Lienden, tr. Nn van Reede, Graaf Van Athlone.
4. Diderick Vonck Van Lienden, tr. Franeker 3 mei 1657 Yda Casarius.
5. Anna Vonck Van Lienden, geb. 10 okt. 1622, † 13 juli 1695, tr. Doorn 12 febr. 1665317 Frederick Klerck, ged. Rhenen 1 jan. 1637, burgemeester der Stad Rhenen, gecommitteerde ter Admiraliteit van Zeeland, enz, zn. van Gerrit en Fredericka Vonck Van Lienden (VIf,2).
6. Maria Vonck Van Lienden, geb. omstr. 1623, † 19 febr. 1694, tr. Rhenen 25 aug. 1680318 Frederick van de Velde Tot De Brey, luitenant-kolonel, zn. van Adriaan en Alijdt van Drieverden.
7. Johan, volgt VIj.
8. Huibert, volgt VIk.

Notitie bij Derck: wonende in de Marsch, beleend met Cleijn Westerhout; beleend met een stucks lant houdende omtrent 28 margen, gelegen in die Marsch neven der stadt Renen over die Rijn, geheten den Tollenburgh, zie Stichtse Gaasbeekse en Overijselse lenen in Gelderland pag 14 16-09-1630; OS A74 Kesteren prot. 314. 27-04-1683; Dossier Asch van Wijk;CBG; Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz 351; De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 2.3 , 4.2 en 4.3
Notitie bij het overlijden van Derck: 24 april 1677 overleden ( N.L. 1911 blz.20
Notitie bij het huwelijk van Angela en Derck: Familie uitgaaf van Westerhout, Genealogie van Steenis; Beleend met de rechte helft van een stuk lands houdende omtrent 29 morgen gelegen in de Marsche beneffens de stad Rhenen over der Rijn, genaamd Tollenburg met allen sijnen toebehoren, Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz. 113
Notitie bij Margerieta: N.L. 1911 blz. 20; Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz 351
Notitie bij het overlijden van Adam: doodgeschoten in de strijd voor Hulst 14 oktober 1645; De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.3
Notitie bij Geertruid: Dossier Asch van Wijk;CBG; De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.3
Notitie bij Sybilla: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.3
Notitie bij Anna: N.L. 1911 blz. 20; Dossier Asch van Wijk;CBG; De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 2.3 en 4.3
Notitie bij het huwelijk van Frederick en Anna: Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz. 260,326, 327
Notitie bij Frederick: J.U.D., advocaat Hof van Utrecht, gecommitteerde raad ter admiraliteit in Zeeland, oud-burgermeester en pensionaris der stad Rhenen, syndicus te Rhenen, 1658-1664 genoemd als lidmaat te Rhenen, Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz. 260, blz 326
Notitie bij Maria: Dossier Asch van Wijk;CBG; De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 2.3 en 4.3
Notitie bij het huwelijk van Frederick en Maria: Trouwen op het huis Lovendaal wegens ziekte Bruidegom; luitenant-kolonel (overste luitenant t.d.v.d. Verenigde Nederlanden) in het Staatse leger;Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz. 328; FREDERlK VAN DE VELDE was een broer van HILLEGONDA VAN DE VELDE, gehuwd met HUYBERT VAN BADEN. Zij benoemde hem tot haar erfgenaam. doch aangezien Frederik van de Velde geen verdere nakomelingen had bij zijn overlijden, stelde Zij tot haar erfgenamen de 3 kinderen uit het huwelijk van GERARD CLERCQ en JOHANNA FREDERICA VONCK VAN LIENDEN (zie Ned.Leeuw 1920, p. 238 e.v.)
Notitie bij Frederick: luitenant-kolonel (overste luitenant t.d.v.d. Verenigde Nederlanden) in het Staatse leger, Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz. 328

VIj. Johan Vonck Van Lienden, geb. Rhenen 1625, raad en burgemeester van Rhenen, † Rhenen 24 april 1704, tr. Veenendaal 13 mei 1660289 Magdalena van Rijswijck, † Rhenen 3 juni 1679.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Dirck Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 23 jan. 1661.3
2. Johannes Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 4 mei 1662.3
3. Dirck Willem, volgt VIId.
4. Sibylla Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 8 maart 1665.3
5. Johanna Marta Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 8 mei 1667.3
6. Sybilla Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 31 jan. 1669.3
7. Martha Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 26 okt. 1670.3
8. Jan Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 8 mei 1673.3
9. Gijsbert, volgt VIIe.
10. Jan Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 5 febr. 1679,3 luitenant.

Notitie bij Johan: N.L. 1911 blz. 20; Raad en Burgemeester van Rhenen, In een akte uit het stadsgerecht van Rhenen inv. 513 d.d. 10.9.1661 vinden we Jhr. DIRCK VONCK VAN LIENDEN geh met ANNA(?) CAESARIUS. verkopen aan Jhr. JOHAN VONCK VAN LIENDEN. tr. Rhenen 1660 met MAGDALENA VAN RIJSWIJCK de bechuiringe e.a. genaamd ’de Trappenburg’.Genealogie en Heraldiek te Rhenen; Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz. 307; De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.3
Notitie bij Magdalena: Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz. 331; De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 2.3
Notitie bij Jan Dirck: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.3
Notitie bij Johannes: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.3
Notitie bij Sibylla: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.3
Notitie bij Johanna Marta: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.3
Notitie bij Sybilla: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.3
Notitie bij Martha: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.3
Notitie bij Jan: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.3

VIId. Dirck Willem Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 3 mei 1663,3 luitenant in het regiment van Beinhem, tr. Catharina Schut.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Magdalena Vonck Van Lienden, geb. Rhenen, tr. Rhenen 28 jan. 1733 Abraham van Ossenbroeck, adjudant van het regiment Nassau La Leck, Cavallerie.
2. Antoni Gerrit Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 6 aug. 1699.3

Notitie bij Dirck Willem: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.3 , 4.4
Notitie bij Maria Magdalena: Zij separeerde zich van haar man in 1735. En steld tot erfgenaam Gijsberta Johanna Magdalena van Maenen. Dr. Van Gijsbert en van Aeltje de Vriend ,De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.4
Notitie bij Abraham: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.4
Notitie bij Antoni Gerrit: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.4

VIIe. Gijsbert Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 6 juni 1674,3 luitenant onder Bronckhorst, † Rhenen 25 jan. 1736,289 tr. 29 aug. 1716289 Wilhelmina Vonck Van Lienden (VIe,1).
Uit dit huwelijk:
1. Neeltjen Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 18 mei 1699.3
2. Hillebrand Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 21 aug. 1701.3
3. Johanna Geertruijd Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 27 juni 1703,3 begr. Alkmaar 28 febr. 1772.319
4. Anna Maria Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 31 maart 1706,3 †,319 begr. Alkmaar 7 okt. 1784, tr. Pieter van Campen, †,319 begr. Alkmaar 13 okt. 1770.
5. Hillegond Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 1 aug. 1708.3
6. Hillebrand Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 9 juli 1711.3
7. Geertruijt Margriet Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 9 sept. 1714.3
8. Reijerina Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 25 dec. 1717.3
9. Gijsbert Vonck Van Lienden, ged. Rhenen 16 juli 1719.3

Notitie bij Gijsbert: echtelieden die op 22 mei 1713 geld schuldig erkenden aan Sr. Dirck Roghair,oud-burgemeester en schepen van Rhenen. De Nederlandsche Leeuw 1911, k. 65.De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.3
Notitie bij Wilhelmina: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.3
Notitie bij Neeltjen: G.N. 1989 blz. 245
Notitie bij het overlijden van Anna Maria: Grote- of St. Laurenskerk, (middengang 305)
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Anna Maria: Gens Nostra 1989 blz 245:
13 februari 1745. MutueeI testament van Pieter van Campen en diens vrouw Maria Vonck van Lienden te Alkmaar, op de langstlevende en met uitsluiting van de weeskamer, gegoed beneden 2000 gulden. Liet testatrice geen kinderen na dan zou haar goed komen aan haar twee zusters Johanna en Grietje.
8 februari 1771. Testament van Maria Vonck van Lienden weduwe van P van Campen te Alk­maar, ten gunste van haar zusters Johanna, Neeltje en Grietje die testatrices roerende en vaste goederen in de provincie Utrecht zullen ontvangen. Haar mans zusters dochter Antje Gerrits, thans te haren huize verblijvende, staat onder bewind en de over haar gestelde voogden zijn Sr. Cornelis Denman en Pieter Wijdenes, te Alkmaar.
4 januari 1776. Volmacht gegeven door Maria Vonck van Lienden weduwe van Pieter van Campen te Alkmaar, als mede-eigenares voor 1/3 in een huismanswoning te Agterberg onder Rhenen.
31 mei 1779. Verschenen is Maria Vonck van Lienden wed. van Campen, enige algehele erfgename ab intestato van wijlen haere zuster Grietje Vonck van Lienden in leven gewoond hebbende en overleden tot Rheenen den ... May(4) jongstleden wonende de comparante binnen deze stad, mij notaris bekend, dewelke verklaarde op de kragtigste wijse haar eenigsinds doenlijk te consti­tueren ende volmagtigh te makende Heer Gerrit van Griethuijsen5 wonende te Wageningen spe­cialijk omme in haar comparantes naam ende van harentwegens ter Secretarije van Rheenen voornoemd in het middel op de Collaterale successie geemaneert, aan te geven de helft in twee stukken tabaks land gelegen onder Rheenen evengenoemd het eene genaemt het Zwarte Land, en het andere Doornehoff waer van de wederhelfte haar Comparante is toebehoorende en daar van te doen opmaeken een behoorlijke specificatie off memorie zoo des zal werden vereischt ... deze te beeedigen en daar bij te verklaeren dat den overledene Grietje Vonck van Lienden, haar comparantes voornoemde zuster zal geen meerdere of andere goederen, den Collateraelen impost subject dan de helft in de twee hier voorengenoemde stukken tabaksland heeft nagelacten om het recht te voldoen, enz.
31 mei 1779. Wederom maakte Maria Vonck van Lienden als weduwe van Van Campen haar testament, nu niet ten gunste van naamgenoten, maar van haar neven Wiggers en Van Heyst.
11 mei 1782. Opnieuw testeerde Maria Vonck van Lienden weduwe Van Campen te Alkmaar, zijnde wel ziek dog egter behoorlik in staat om testament te maken.’ Zij legateert aan ’haar neeff de Heer Gerrit van Griethuisen te Wageningen’ een stuk tabaksland genaamd liet Zwarte Land, gelegen onder de jurisdictie van Rhenen en aan de dochters van haar overleden neef Har­men Wiggers wonende te Rlienen, een stuk tabaksland genaamd de Doornehoff.
28 september 1784. Laatste testament van Maria Vonck van Lienden weduwe Van Campen te Alkmaar, die verklaarde ziek te zijn. In dit testament herhaalt zij na. de legaten bestemd voor Jannitje, Geert en Krisje Wiggers, de dochters van haar neef Harmen Wiggers.
Notitie bij het overlijden van Pieter: Grote- of St. Laurenskerk:(middengang 230)
Notitie bij Geertruijt Margriet: G.N 1989 blz. 245

VIk. Huibert Vonck Van Lienden, geb. omstr. 1627, kapitein der infanterie, † 24 okt. 1701, tr. 1e (ondertr. Rhenen 23 sept.) 16602 Angelica Ferin, ged. Vianen; tr. 2e Baarn 25 maart 1663320 Emmerentiana van Reede Tot Nederhorst; tr. 3e Schoonhoven 18 jan. 1674321 Mechteld van Reede Tot Nederhorst, geb. Utrecht 8 okt. 1639, † Rhenen 7 febr. 1692, dr. van Barend Adolph en Constantia Magnus.
Uit het tweede huwelijk:
1. Berend Adolph Vonck Van Lienden, tr. Maria Eugenia van Coudenhoven Fraytur.
2. Angelica Vonck Van Lienden, geb. 27 maart 1665.3

Notitie bij Huibert: Stichtse lenen van Gelre blz 14;De rechte helft van een stuk lands houdende omtrent 29 morgen, gelegen in de Marscbe, beneffens de stad Rhenen over den Rijn, genaamd Tollenburg, met allen sijnen toebehoren.Huybert Vonk van Lienden, na dode van Dirk Vonk van Lienden, zijn vader, 20 Jan. 1658. Idem, plegte van 4000 gld. ten behoeve van Aelbert van Solingen , 4 Mei 1660. Gecasseert 11 juli 1710.; Dossier Asch van Wijk, CBG; Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz. 113; Heer van den Tollenburg, kapitein van de infanterie, Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz. 323, 324; De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 2.3 en 4.3
Notitie bij het huwelijk van Emmerentiana en Huibert: Kerkelijk objRelatie (kerk): RK
Notitie bij Berend Adolph: na dode zijn vader beleend met de Tollenburgh 27-01-1702;Stichtse lenen van Gelre blz 14;De rechte helft van een stuk lands houdende omtrent 29 morgen, gelegen in de Marscbe, beneffens de stad Rhenen over den Rijn, genaamd Tollenburg, met allen sijnen toebehoren.Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz. 113
Idem laat zijne huwelijxe voorwaarden, met Maria Eugenia van Coudenhoven tot Fraytur opgeregt, approbeeren, 23 Febr. 1705.
Idem laat ’t verband, staande in zijn testament, registreeren, 26 Aug. 1705.
Maria Eugenia van Coudenhove de Fraytur, tochtenaresse van Berend Adolph Vonk van Lienden, 22 Juni 1706.
Notitie bij Angelica: De Hoge Raad van Adel te ’s-Gravenhage nr. 4765 folio 4.3


Bronnen

1. Rhenen R b2
2. R.A. Utrecht R b2
3. R.A. Utrecht R a2
4. DTB Rhenen R a2
5. gemeente archief Rotterdam
6. R.A. Utrecht 129/35
7. R.A. Arnhem 1011.1 85/4
8. R.A. Arnhem 1104.2 12/5
9. R.A. Arnhem 1060 7/2
10. R.A. Arnhem 1059 70
11. R.A. Arnhem 1059 45/9
12. R.A. Utrecht
13. R.A. Arnhem 1060 10/
14. R.A. Arnhem
15. R.A. Arnhem 1060 32/3
16. R.A. Arnhem 1060 77/1
17. R.A. Arnhem 1060 82/1
18. R.A. Arnhem 1060 96/3
19. R.A. Arnhem 1060 122/3
20. Gen-Lias 19
21. R.A. Arnhem 1018.2 13/7
22. R.A. Arnhem 1018.2 21/5
23. R.A. Arnhem 1016.1 95/
24. R.A. Arnhem 1061 96/1
25. R.A. Arnhem 1063 35/3
26. Gelders Archief 1060/147
27. 35
28. R.A. Arnhem 1060 152/3
29. R.A. Arnhem 1063 40/1
30. Gelders Archief 1020/47
31. R.A. Arnhem 1061 5/4
32. Gen-Lias 29
33. Gelders Archief 1012/69
34. Gelders Archief 62
35. R.A. Arnhem 1060 105/1
36. R.A. Arnhem 1063 41/5
37. Gelders Archief 73
38. aktenr 19
39. R.A. Arnhem 1061 100/3
40. 1061 120/5
41. R.A. Arnhem 2
42. 1061 132/4
43. R.A. Arnhem 1061 185/6
44. R.A. Arnhem 22
45. Gelders Archief 1061/144
46. Gelders Archief 79
47. R.A. Arnhem 76
48. R.A. Arnhem 77
49. R.A. Arnhem 7
50. 15
51. Utrechts Archief 35
52. 1061 140/1
53. Gen-Lias 61
54. R.A. Arnhem 21
55. R.A. Arnhem 36
56. R.A. Arnhem 8
57. 19
58. Gelders Archief 74
59. Gelders Archief 29
60. R.A. Arnhem 88
61. R.A. Arnhem 17
62. R.A. Arnhem 6
63. Gen-Lias 24
64. R.A. Arnhem 68
65. R.A. Arnhem 73
66. R.A. Arnhem 80
67. Gelders Archief 37
68. Gelders Archief 50
69. R.A. Arnhem 41
70. Gen-Lias 16
71. R.A. Arnhem 14
72. R.A. Arnhem 91 geboren wijk J 18
73. Gen-Lias 83
74. R.A. Arnhem 9
75. R.A. Arnhem 66
76. Gen-Lias 14
77. Gen-Lias 9
78. Gelders Archief 138
79. Gelders Archief 56
80. Gelders Archief 12
81. 18
82. R.A. Arnhem 53
83. 55
84. R.A. Arnhem 19
85. R.A. Arnhem 24
86. R.A. Arnhem 125
87. R.A. Arnhem 72
88. Gen-Lias 18
89. Gen-Lias 23
90. Gen-Lias 39
91. R.A. Arnhem 1
92. Gelders Archief 71
93. Gelders Archief 2
94. R.A. Arnhem 29
95. R.A. Arnhem 105
96. Gelders Archief 1
97. Gelders Archief 24
98. Gelders Archief 53
99. Gelders Archief 30
100. Gen-Lias 275
101. Gen-Lias 4
102. Regionaal Archief Alkmaar 82
103. Gen-Lias 37
104. Gen-Lias 7
105. Utrechts Archief 899
106. Utrechts Archief 381
107. Gen-Lias 2
108. Gen-Lias 6
109. 17
110. 82
111. Gen-Lias 548
112. Gen-Lias 1
113. Rijksarchief Zuid-Holland 36
114. Utrechts Archief 19
115. Gen-Lias 26
116. Gen-Lias 57
117. Gen-Lias 1577
118. Gen-Lias 10
119. Persoonskaart
120. Gen-Lias 162
121. persoonskaart 754
122. 154
123. persoonskaart 87
124. via overlevering: dag onzeker
125. R.A. Arnhem 48
126. R.A. Arnhem 27
127. 3
128. R.A. Arnhem 82
129. Gelders Archief 104
130. R.A. Arnhem 128
131. R.A. Arnhem 16
132. R.A. Arnhem 40
133. Haags Gemeente Archief 2265
134. R.A. Arnhem 25
135. R.A. Arnhem 37
136. R.A. Arnhem 18
137. Gelders Archief 3
138. R.A. Arnhem 5
139. Gelders Archief 45
140. R.A. Arnhem 89
141. R.A. Arnhem 54
142. R.A. Arnhem 86
143. R.A. Arnhem 33
144. R.A. Arnhem 92
145. Gelders Archief 84
146. Gen-Lias 5
147. Gelders Archief 18
148. Gelders Archief 86
149. 68
150. 13
151. R.A. Arnhem 1061 166/2
152. Gen-Lias 27
153. Utrechts Archief 357/205
154. Gelders Archief 99
155. DTB Rhenen 35
156. R.A. Arnhem 62
157. Gen-Lias 40
158. Utrechts Archief 31
159. Utrechts Archief 61
160. R.A. Arnhem 32
161. R.A. Arnhem 26
162. R.A. Arnhem 49
163. R.A. Arnhem 47
164. R.A. Arnhem 28
165. R.A. Arnhem 13
166. Gelders Archief 67
167. R.A. Arnhem 1060 129/2
168. 0176 1063 pag 38/1
169. R.A. Arnhem 1055.1 83/2
170. R.A. Arnhem 65
171. R.A. Arnhem 1061 100/2
172. R.A. Arnhem 1061 108/3
173. R.A. Arnhem 1068.1 57/1
174. R.A. Arnhem 1060. 162/
175. R.A. Arnhem 43
176. R.A. Arnhem 1109.1 29/1
177. R.A. Arnhem 1016.2 10/1
178. R.A. Arnhem 3
179. R.A. Arnhem 1084 57/5
180. R.A. Arnhem 1084 60/2
181. Gen-Lias 21
182. Gen-Lias 32
183. R.A. Arnhem 1084.1 52/3
184. R.A. Arnhem 11
185. Gelders Archief 1084.1/51
186. Gelders Archief 39
187. R.A. Arnhem 63
188. R.A. Arnhem 46
189. R.A. Arnhem 45
190. DTB Maurik 23
191. Gelders Archief 14
192. Gelders Archief 4
193. R.A. Arnhem 34
194. R.A. Arnhem 1084 64/4
195. Gen-Lias 22
196. Gelders Archief 15
197. Gelders Archief 32
198. Gelders Archief 8
199. Gen-Lias 11
200. Regionaal Archief Rivierenland 27
201. regionaal Archief Rivierenland 6
202. Gelders Archief 49
203. Gen-Lias 36
204. Gen-Lias 8
205. R.A. Arnhem 1084.1 67/
206. R.A. Arnhem 35
207. R.A. Arnhem 38
208. R.A. Arnhem 52
209. Gen-Lias 958
210. 90
211. 74
212. R.A. Arnhem 101 onecht kind erkend 16-11-1878
213. R.A. Arnhem 142
214. Gelders Archief 97
215. Gelders Archief 27
216. Gen-Lias 20
217. Gelders Archief 184
218. Utrechts Archief 51
219. R.A. Arnhem 39
220. Gen-Lias 122
221. Utrechts Archief 40
222. R.A. Arnhem 44
223. Gelders Archief 58
224. Gelders Archief 7
225. R.A. Arnhem 95
226. R.A. Arnhem 70
227. Gelders Archief 41
228. 5
229. 66
230. R.A. Arnhem 42
231. R.A. Arnhem 15
232. Gelders Archief 105
233. R.A. Arnhem 20
234. R.A. Arnhem 31
235. R.A. Arnhem 94
236. R.A. Arnhem 102
237. R.A. Arnhem 96
238. R.A. Arnhem 67
239. R.A. Arnhem 59
240. BS Dordrecht 1080/595
241. R.A. Arnhem 12
242. R.A. Arnhem 30
243. R.A. Arnhem 113
244. persoonskaart / Gen-Lias 13
245. rouwkaart
246. trouwboekje / persoonskaart 46
247. trouwboekje / persoonskaart
248. trouwkaart
249. trouwboekje
250. persoonskaart 50
251. persoonskaart echtgenoot
252. overlijdensadvertentie Gelderlander
253. persoonskaart vader
254. lijst graven Eck en Wiel
255. persoonskaart 120
256. Gelders Archief 25
257. R.A. Arnhem 10
258. Gen-Lias 52
259. R.A. Arnhem 74
260. Gelders Archief 17
261. R.A. Arnhem 23
262. Gen-Lias 94
263. R.A. Arnhem 1059 /197
264. R.A. Utrecht Am b1 135
265. R.A. Arnhem 1059 150/6
266. R.A. Arnhem 1059 /12
267. R.A. Utrecht 130/32 overleden aen de Mariaplaats ten huijse van Professor Mussenbroeck
268. Nav. XXXVIII blz. 238
269. N.L. 1969 blz. 32
270. G.N. 1980 blz. 227
271. R.A. Utrecht nr 511 pak 1623 - 1631
272. DTB Ingen
273. R.A. Arnhem 1093.1 22/4
274. R.A. Arnhem 1055.0 31/5
275. R.A. Arnhem 1055.0 31/6
276. R.A. Arnhem 1055.0 54/1
277. R.A. Arnhem 1055.0 38/1
278. R.A. Arnhem 1055.0 44/2
279. R.A. Arnhem 1055.0 47/4
280. R.A. Arnhem 1055.0 54/2
281. R.A. Arnhem 1055.0 36/7
282. R.A. Arnhem 1067.2 332/6
283. R.A. Arnhem 1067.2 337/6
284. R.A. Arnhem 1055.0 60/7
285. R.A. Arnhem 1067.1 152/1
286. R.A. Arnhem 1055.0 83/1
287. G.N. 1981 blz, 24
288. De Gelderse Leeuw (Jubileumboek 1992 )
289. Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz. 307
290. R.A. Arnhem 1059 179/9
291. Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz. 323
292. Nav. XCIV blz 83
293. Nav XCIII blz 178
294. Nav. XCIII blz. 178
295. Trouwboek Arnhem 127-046
296. ORA Meerten en Aalst f. 25/1 dd 20-01-1663
297. R.A. Utrecht 126/64
298. R.A. Utrecht 98/185
299. R.A. Utrecht 128/26
300. R.A. Utrecht 4/81
301. R.A. Utrecht 5/120
302. R.A. Utrecht 125/50
303. R.A. Utrecht 127/24
304. R.A. Utrecht 99/223
305. R.A. Utrecht 102/295
306. R.A. Utrecht 135/42
307. R.A. Utrecht 100/258
308. R.A. Utrecht 6/165
309. DTB Utrecht 126/ 64
310. R b2
311. DTB Rhenen 358 blz 192
312. R.A. Utrecht Ek26 317
313. Dossier Asch van Wijk, CBG
314. R.A. Utrecht Klapper DTB Rhenen Rb4 316
315. N.L. 1909 blz. 6
316. N.L. 1910 blz. 116
317. Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz. 326,327
318. Genealogie en Heraldiek te Rhenen Blz. 328
319. G.N. 1989 blz. 245
320. R.A. Utrecht EK12 52
321. Nav. XLVI blz. 540

Index

Moniek  XVa
(Bovenschijn) Bovenschen, Trijntje ( Catharina) van (1808-1877)  Xc
(Bovenschijn) Bovenschen, Wilhelm van  Xc
(Kwint)quint, Gerdina Wilhelmina (1848-1913)  XId
(Kwint)quint, Huibert  XId
(Noest), Alit  IIb
Aalbers, Berendina  XIIb,4
Aalten, Albertus Willem Johan van  XVc
Aalten, Marion Jacqueline van  XVc
Aarts, Hermina  XIf
Aazzouci, Abdennacer El  XIVm,2
Aazzouci, Lahsen El  XIVm,2
Achterberg, Gerritje  Xc
Achteveld, Hermken van  IVc
Adriaens, Peter (-1670)  IVe,3
Aertsbergen, Hendrick van  IVe
Aertsbergen, Josina van (x1619)   IVe
Alertssoon, Johan  Vc
Alofs, Berendina Johanna Geertruida  XIVn
Alofs, Lambertus Johannes  XIVn
Alphen, Cornelis Pietersz van (x1702)   Va,13
Alphen, Elisabeth van  XIb,6
Anthonis, Deliana  Vc,4
Arentsen, Anna Willemina  XIb,2
Armbrecht, Rüdiger  XIIIa,3
Arts, Gerardus Hendrikus  XIVg,6
Arts, Nicolaas G.h.m.  XIVg,6
Baardewijk, Arnoldus Wilhelmus van  XIVi
Baardewijk, Elisabeth van  XIVi
Baars, Jannigje  Xc,1
Beeck, Cornelis Fredericx van  V-l
Beeck, Margerieta van (1603-1678)  V-l
Beek, Gerrit Jan ter  XIb,2
Beek, Gerrit Jan ter (1871-1937)  XIb,2
Beek, Margriet van  VIf
Beem, Wim van  XIIIj,5
Beer, Constant Ivo Cornelis Maria de  XIVj,1
Beer, Maayke Alberta Johanna Maria de  XIVj,1
Beijer, Cornelis Tonis de  VIIb
Beijer, Jannichie de  VIIb
Beijer, Trijneken Cornelissen de (1670-)  VIIb
Berendsen, Aaldert Jan  XIe,6
Berendsen, Alida Berendina  XIIi
Berendsen, Bart (1895-1945)  XIe,6
Berendsen, Bernardus Hendrikus (1902-1980)  XIIb,5
Berendsen, Gradus Bernardus  XIIb,5
Berg, Adriana van den (1854-1911)  XIf,5; XIf,9
Berger, Wilhelmina Carolina Eduarda (1913-2006)  XIVp
Bergman, Aleida  XIa
Berntz, Jan  IIIb,3
Beukers, Harrie  XIIIf,4
Bilersdr, Margriet  IIIe
Blijderveen, Johanna Willemina van (1884-)  XIIe
Blijderveen, Willem Johannes van  XIIe
Blommers, Albart  Xe,1
Blommers, Jan (1829-1905)  Xe,1
Boecop, Margriet van  IIIg
Bok, Theodora Petronella de (1875-1950)  XIId
Bolhoeve, Gerrie Geertruida Wilhelmina  XIV-l
Bolhoeve, Gerritje  XIV-l
Bosch, Geertje (x1693)   Vh
Bouwman, Geertruida (1830-1884)  XIf
Bovenschen, Johanna (1832-1854)  Xc,1
Braam, Albertus  XIIIe,7
Braam, Albertus Petrus  XIIIe,7
Braam, Hendrikus Albertus  XIIIe,11
Braam, Hendrikus Albertus  XIIIe,11
Brakel, Antonie van (1844-1907)  Xe,4
Brakel, Nn van  Vi
Brakel, Peter van  Xe,4
Brakel Tot Kermestein, Cornelis van  IIIg
Brakel Tot Kermestein, Geertruijt Cornelisdr. van (x1562)   IIIg
Brand, Pieternella Cornelia  XIIc
Brandsen, Cornelis  Vh,2
Brederode, Reinolt Lancelot van  IVg
Brederode Gnt Cloetingen, Floris van (-1657)  IIIg,3
Brederode Gnt Cloetingen, Walraven van  IIIg,3
Brederode Van Veenhuijzen, Adriana van (-1610)  IVg
Brenk, Geurtje van  XIIg
Brenk, Maria Clazina van den (1886-1959)  XIIIi
Brienen, Gijsbert van (x1667)   V-l,2
Brienen, Willem van  VIf,1
Brienesen, Adrianus  XIIIh
Brienesen, Cornelia Johanna (1920-1977)  XIIIh
Brink, Geertruida Johanna Hendrika van den (1914-1987)  XIIId
Brink, Gerrit van den  XIe,5
Brink, Theodora Gerarda Fredrika van den  XIVd
Brink, Tijmen van den (1888-)  XIe,5
Brink, Wilhelmus Hendrikus van den  XIIId
Broekhuisen, Menske van (-1793)  VIIIa,5
Bruijn, Anna de  IVd
Bruijn, Dirck de  IIIc
Bruijn, Gijsbert de  IVd
Bruijn, Maria de  IIIc
Bruin, Maria Janna Klazina de  XIVq
Brussel, Romeijn van (x1722)   VIh,1
Brussen, Gerarda Johanna  XIIIe,10
Buddingh, Christina  V-l
Burgers, Theodora  XIIb,6
Callaars, Antonius  XIIa
Callaars, Petronella Catharina (1865-1925)  XIIa
Campen, Pieter van (-1770)  VIIe,4
Casarius, Yda (x1657)   V-l,4
Cock, Arndt de  IIIg,2
Cock, Beatrix de  IVi
Cornelis, Merrichjen (x1665)   Vg,1
Cornelisse, Anneke (1730-1773)  VIIIa,5
Cornelisse, Maria (x1665)   Vg
Cornelissen, Caatje  XIIIb
Cornelissen, Hendrikus Antonius  XIIIb,3
Cornelissen, Johannes  XIIIb,3
Coudenhoven Fraytur, Maria Eugenia van  VIk,1
Cuijnre, Margriet van  IVd
Cuijnre, Margriet Freijs van  Ve
Daniels, Clasina Wilhelmina  XIa,2
Dashordt, Jan van (x1644)   IIIc,3
Deelen, Johan  XIVo,1
Delsink, Wilfried Franciscus Wilhelmus  XIVd,2
Derksen, Antonius Albertus (1906-1995)  XIIb,7
Derksen, Batholomeus  XIIIb
Derksen, Gijsberta Wilhelmina (1894-1945)  XIIIc
Derksen, Hendrika Catharina (1900-1984)  XIIIb
Derksen, Hendrikus  XIIIc
Derksen, Johannes Antonius (1921-1963)  XIIIc,1
Derksen, Johannes Theodorus  XIIb,7; XIIIc,1
Derksen, Theodora  XIIIe,11
Derksen, Theodora Johanna (1904-1973)  XIIIc
Dijk, Elisabeth van (1861-1941)  XII-l
Dijk, Maria Magaretha van (x1926)   XIIk
Dikker, Johanna  XIIb,8
Doesberg, Adriana Johanna  XIc,6
Dok, Dirk van (1880-)  XIb,4
Dok, Frans van  XIb,4
Doorn, Cornelis Gzn van  XIe
Doorn, Janna Catarina van (1862-1931)  XIe
Drieverden, Alijdt van  V-l,6
Druten, Dirkje Adriana van (1906-)  XIIn
Druten, Hannes van  XIIn
Duijf, Bertha Hendrina  XIVg
Duijn, Maria van der  IVg
Duijvetter, Wilhelmina Everdina  XIb,4
Ebben, Gerardus Franciscus Maria  XIIIe,8
Ebben, Hendrika Anna Catharina Gerarda  XIIIe,8
Eck, Wouter Cornelissen van  VIc,6
Eck Van Panthaleon, Aleid van  IIc
Eck Van Panthaleon, Johan van  IIIe
Eck Van Panthaleon, Margriet van  IIIe
Eeden, Hendrika van (1897-)  XIIi
Eeden, Maas van  XIIi
Eldik, Christel van  XVd
Elst, Dirkje van  Xg
Emmickhuyzen, Woutertjen Peters van (1688-)  VIb
Engelen, Wendy  XIV-l,2
Erven, Johanna van (1777-1841)  Xf
Essevelt, Jan van (-1685)  Vc,6
Essevelt, Meerten van (-1680)  Vc,6
Esterik, Cornelis van  XIf
Esterik, Johanna Cornelia van (1857-1923)  XIf
Esterik, Marinus van  XIc,7
Esterik, Marinus Antonie van (1888-)  XIc,7
Esterik, Sofia Willemina van  XIIn
Ewijc, Nn van  IId
Ewijk, Cornelia van  XIc,7
Ewijk, Dirkje van  XIIIh
Exterkate, Ans  XIVa
Ferin, Angelica (x1660)   VIk
Gaasbeek, Rika  XIVs
Gartsen, Barbara Engelina  XIIb
Geffen, Hendrina Wilhelmina van  XIVh
Gellekom, Wilhelmina van  XIIIc
Gertsen, Johannes Gijsbertus  XIIIb,10
Gevers, Gijsbert (x1672)   Vc,4
Giesbers, Theodora  XIIIa
Gijsberts, Gevert  Vc,4
Ginkel, Hendrika van  Xb
Glaudemans, Janstje  XIb,5
Goossens, Hendrikje (x1668)   VIa
Gooyer, Emanuel Hendrikus  XIIId,4
Gooyer, Jacob  XIIId,4
Govers, Franciscus Wilhelmus Johannes (1903-1972)  XIId,2
Groot, Reinera de  XIe
Gulick, Elizabet Henrickse van  VIIc
Haas, Antonia Maria de  XIIId,1; XIIId,3
Haas, Gerrit de  VIe
Haas, Wilhelmina de  VIe
Harteman, Jenneke  XId,2
Hartman, Trijntje  XIVk
Hartogh, Govert Anthonie den  XIIIj,3
Hattem, Arien van (1799-1847)  IXc,3; Xf,2
Hattem, Berend van (1835-1884)  Xf,2
Hattem, Dirck van (x1708)   VIg,2
Hattem, Dirk van (1883-)  XIf,5
Hattem, Gerrit (Gerard) van (1630-)  VIg,2
Hattem, Johan Roelofss van (-1527)  IIa
Hattem, Margriet van (x1514)   IIa
Hattem, Willem van (1849-1896)  XIf,5; XIf,9
Hattem, Willem Adrianus van (1892-)  XIf,9
Hattum, Derkje van (x1920)   XIIj
Heijden, Cathrijna (Catharina) (Trijneke) van der (1776-1829)  IXc
Heijden, Tijs Gerrritsen van der (1725-1803)  VIIIa,5
Heikoop, Aagje  XIc,8
Hendriks, Marcel  XIVe,3
Hendriksen, Adrianus  XIIm,3
Hendriksen, Klaas (1907-)  XIIm,3
Herbertsen, Joost  IVa,5
Hermans, Maritje (x1637)   Va
Heumen, Cornelia van (1754-1785)  VIIIa,5; IXc
Heuvel, Annigje P.j. van den  XIIIe,7
Heymen, Bert  XIa
Heymen, Petronella (1825-1908)  XIa
Hindyrickx, Jolanda  XVe
Hofman, Johanna Gijsberta  XIIf
Hofmans, Johanna  XIIIb,3
Hol, Hendrik  VIc,7
Holl, Agnes  IIa,1
Holland, Gertjan  XIVo,4
Hombergen, Adrianus Franciscus W.  XIVg,7
Hombergen, Franciscus A.h.m.  XIVg,7
Horst, Cornelia Benardina van der  XIIId,4
Houten, Nicolaas van  VIIc,4
Hoven, Engelina Walthera van den (1912-)  XIIIa
Hoven, Philippus Theodorus van den  XIIIa
Huijgen, Gerrit  IVa,2
Huisman, Antonius (1944-1988)  XIIId,3
Huisman, Berendina Wilhelmina Maria (1942-1997)  XIIId,1
Huisman, Petrus Hendrikus  XIIId,1; XIIId,3
Huting, Hendrikus (1897-1971)  XIIb,6
Huting, Wilhelmus  XIIb,6
Ingen, Dirkje van  Xb,8
Ingen, Dirkje van  VIIIa,10
Ingen, Dirkje van (1730-)  VIIIa
Ingen, Herman van  XIc,4
Ingen, Huibert Jan van (1885-)  XIc,4
Ingen, Huijbert van (1759-1847)  Xd
Ingen, Johanna van (1800-1853)  Xd
Ingen, Willemke Cornelisse van (x1718)   VIIb,1; VIIIa
Isendoorn, Alart van  IVf
Isendoorn, Nn van  IVf
Jacobs, Maria  XId
Jager, Willem de  Xb,8
Jager, Willem de (1856-1919)  Xb,8
Jans, Evertgen  Vc
Jans, Machtilda Maria  XIVg,6
Jansen, Aleida  XIIIe,6
Jansen, Everdina Gerarda  XIVe
Jansen, Gerrit  XIIIe,6
Jansen, Grada Gerritje  XIIId
Jansen, Hendrik (1951-2001)  XIIIe,6
Janssen, Johannes Henricus  XIVg,1
Janssen, Rudolf Johannes  XIVg,1
Jong, Geertrui de  VIIIa,7
Kalkeren, Goose van  Xb,2
Kalkeren, Jan van (1834-1904)  Xb,2
Kalkeren, Jan Willem van  XIIg
Kalkeren, Mechtelina Johanna van (1891-1937)  XIIg
Kegelaar, Cornelia (1891-1972)  XIIh
Kegelaar, Hendrik  XIIh
Keijser, Adrianus Gerritzoon de (1834-1898)  Xd,3
Keijser, Gerrit de  Xd,3
Kemp, Johanna Pelgromsdochter de (x1500)   I
Kemp, Pelgrom de  I
Kersten, Anna Wilhelmina  XIVm
Klein, Catharina Maria Johanna de  XIVv
Klein, Elly  XIVt
Klerck, Frederick (1637-)  V-l,5
Klerck, Gerrit (x1649)   VIf,2; V-l,5
Klinkenberg, Evert van  Xa
Klinkenberg, Johanna van (1802-1855)  Xa
Kloppenburg, Geertruida Elisabeth  XIVn
Kluis, Theodora de  XIVi
Kohlen, Johanna Maria Agnes (1913-1974)  XIIIg
Kok(Kock), Dirk (x1789)   VIIIa,5
Kraneburg, Janna Petronella van (x1936)   XIIo
Laborden, Berent (x1644)   IIIc,3
Laeckemond, Gerretgen Gosens (1630-)  Va
Lagerweij, Jacomina (Jacomijntje ) Huijgen van (1664-1711)  VIIc
Lambertsdochter, Adriana (1608-)  Vb
Lang, Sofia de  XIe,6
Lauwick, Johanna van  V-l
Leeuw, Geurtie de (-1692)  VId
Leeuw, Hendrika de  XIc,4
Leeuw, Marten Willemsen de  Vc,7; VId
Leeuw, Willem de (1630-)  Vc,7
Leeuwen, Elisabeth van (1897-1961)  XIIm
Leeuwen, Johanna van  IVd
Leijenaar, Age  XIb,5
Leijenaar, Gijsbert Age (1883-1958)  XIb,5
Lentjes, Johanna Wilhelmina  XIVc
Lijster, Christina  IIIc
Lijster, Claesken (x1605)   IIa,5
Lijster, Dirck  IIa,2
Lijster, Gerrit  Ve
Lijster, Nicolae (1565-1665)  Ve
Loch, Johanna Maria  Xe,2
Lockerberh, Jan Jansen van (1620-)  IVa,7
Lockhorst, Anna Henricksdr van  IId
Lockhorst, Henric van  IId
Lodderus, Rudophus  IVe,2
Lopik, Jan van  Xe
Lopik, Margritha van (1813-1883)  Xe
Lutterveld, Anthonisse ( Teunisse ) van  VIIc
Lutterveld, Elisabeth van (1693-1735)  VIIc
Maaseijk, Anna van  IXa
Magnus, Constantia  VIk
Mahler, Theodora Hendrina  XIIb,7; XIIIc,1
Maisondieu, Thomas (-1675)  IVe,2
Manen, Reijer van (x1693)   Vh
Marttin, Petrus Franciscus  XIVg,5
Marttin, Robertus Joseph Maria  XIVg,5
Matthijssen, Johannes Arnoldus Antonius (1940-1997)  XIIIb,12
Meenen, Cornelis van  XIc,6
Meenen, Cornelis van (1886-)  XIc,6
Meerten, Cornelis Klaassen van (1721-)  VIIb,1
Meerten, Hendrikje Everdina van (1812-1883)  Xb
Meerten, Jan van  Xb
Meerten, Johanna van  Xc,4
Meerten, Johanna Klaassen van (1727-)  VIIIa
Meerten, Klaes Jansen van (x1718)   VIIb,1; VIIIa
Meerten, Maria van (x1790)   IXb
Meeuwissen, Bernardus  XIIb,4
Meeuwissen, Gerard Theodorus (1892-1973)  XIIb,4
Meeuwsen, Allegonda Antonetta Maria (1907-1995)  XIIIf
Merwijk, Petronella van  XIIIe,8
Milder, Jacobus Gradus Antonius  XIIIe,10
Milder, Johannes Antonius Theodorus  XIIIe,10
Montanus, Margritha Hendricks (1640-)  VIa
Murmelen, Adolf Wouterse van (1691-)  VIIa,1
Nanne, Maria Brigitte  XIVu
Neijenhuis, Antonia  XIVj
Neijenhuis, Johannes Hendrikus  XIVj
Nes, Jan Florisz van  IIb,5
Niendael, Jan van (x1641)   V-l
Nijholt, Boy (1934-1999)  XIIIg,2
Nimwegen, Wilhelmus Antonius van (1907-1992)  XIId,3
Nn, Willem  IVe,1
Noort, Gijsbert van  VIb,2
Noort, Roelof van (x1708)   VIb,2
Ochten, Benjamin van (1787-1858)  Xf
Ochten, Jacob van (-1808)  VIIIa,8
Ochten, Jannigje van (1816-1877)  Xf
Ommeren, Anna van (x1742)   VIb,2
Ommeren, Elisabeth van (-1637)  IIIe,3
Ommeren, Geert Jan van (1830-1903)  XIf
Ommeren, Geertruida van (1853-1884)  XIf
Ommeren, Margaretha Johanna van (1921-1993)  XIIIi
Ommeren, Marinus Matthijs van (1882-1967)  XIIIi
Ommeren, Trijneke van  Xd,3
Onink, Cornelia Geertruida  XIVr
Oort, Hendrik van  VIIIa,7
Oort, Leendert van (1764-1851)  VIIIa,7
Oosterhout, Peternella van (1664-1696)  VIg
Oostrum, Eva van (x1726)   VIg,1
Os, Dirk van  Xc,4
Os, Johannes van (1837-1913)  Xc,4
Osinga, Marianne Grada Maria Theresia  XIVj,1
Ossenbroeck, Abraham van (x1733)   VIId,1
Otter, Jan den (1886-)  XIc,3
Otter, Jan Dirk den  XIc,3
Ouwers, Elisabeth (-1709)  VIg,2
Peek, Lambertus Johannes  XIVg,2
Peek, Lambertus Johannes  XIVg,2
Perre, H. van de  XIIIg,1
Peters, Berendina  XIIh
Peters, Grietje  VIa
Peters, Johannes Hermanus  XIVg
Peters, Maria (1926-2003)  XIVg
Pfab, Louise Oswald  XIVo
Picard, Lijsbeth  Vb,1
Ploeger, Geertje  XIIIk
Quint, Marinus Berend (1877-)  XId,1
Rasing, Maria Wilhelmina  XIVe,2
Razing, Elisabeth Maria  XIVf
Reede , Graaf Van Athlone, Nn van  V-l,3
Reede Tot Nederhorst, Barend Adolph van (1605-)  VIk
Reede Tot Nederhorst, Emmerentiana van (x1663)   VIk
Reede Tot Nederhorst, Mechteld van (1639-1692)  VIk
Remmerden, Hendrika van  XIb
Rensen, Gerarda Berendina  XIIIe
Rhenen, Angela van  V-l
Rhenen, Lubbert van  V-l
Rienstra, Paulus Thomas  XIIc
Rienstra, Pauwlina (1867-1932)  XIIc
Rijnevelt, Aletta van (x1679)   VIg,2
Rijswijck, Magdalena van (-1679)  VIj
Rikken, Gerarda Antonia (1916-2004)  XIIIe
Rikken, Johannes  XIIIe
Roelands, Dirkje (1763-1838)  Xd
Roelofsen, Antonis (Tonis)  IVe,7
Roelofsz., Gijsbert (-1562)  IIIe,3
Roelofsz., Johan Gijsbert  IIIe,3
Roijen, Adriana van (x1730)   VIIIb
Romeijn, Adriana Geertruida Johanna Hendrika  XIVk
Romeijn, Matthijs Pieter  XIVk
Roos, Ids  XIVa,1
Rooy, Hendrika van  XIVb
Ruijsch, Adelheid  IIIf
Ruijsch van Wayestein, Hugonda  IVh
Rust, Hendrika  XIIb,2
Rutgersdochter, Jantgen  I,3
Rutjes, Hendrina Cornelia  XIVg,1
Ruttenberg, Aalbert (1879-1937)  XIe,1
Ruttenberg, Gerrit  XIe,1
Sael Uitteneng, Nn  Vk
Schaijk, Dirkje Geertruida van  XIIe
Schluter, Hans  XIVe,1
Scholten, Hendrika Petronella Jacoba  XIVm
Scholten, Johannes Petrus  XIVm
Schoordijk, Cornelis (1858-1916)  XII-l
Schoordijk, Elisabeth Margaretha (1889-1976)  XII-l
Schouwburg, Nesia  Xe,4
Schrammen, Catharina J.m.  XIVg,5
Schut, Catharina  VIId
Schuurman, Jannetje (1907-)  XIIm,3
Severens, Maria C.e. (1953-1996)  XVb
Sormens, Jeriphaesken  IVa
Spies, Evert  Xa,1
Spies, Hendrik (1837-1916)  Xa,1
Spies, Johanna  Xa
Spies, Mor (x1815)   IXa
Spies, Natasja  XIVa,2
Steen, Jacoba van der  VIe
Steenvoorde, Hendrikus  XIIIa,1
Stegehuis, Herman (1905-1999)  XIVp
Stegehuis, Johanna Petronella  XIVp
Sterk, Teuntje  Xe,1
Straatman, Petronella  XIVg,4
Stuivenberg, Elisabeth van  XIc,3
Swaaij, Helena Fr. C. van  XIVg,2
Takes, Willie  XIVe
Tap, Anna Maria  XIVj
Tap, Dirk (1785-1831)  VIIIa,10
Tap, Jacob  VIIIa,10
Tap, Johannes Theodorus Wilhelmus  XIIIb,4
Teeuws, Geurtjen (x1662)   Vh
Terschmitten, Antonius (-1669)  VIf,4
Teunissen, Nicolaas Johannes  XIVe,2
Teunissen, Robertus Nicolaas Wilhelmus  XIVe,2
Tiebosch, Antonius Wilhelmus Anna (1909-1971)  XIId,6
Tiel, Marretje van (1829-1863)  Xg
Tiel, Otto van  Xg
Tijssen Van Der Heijden, Gerrit (1754-1803)  VIIIa,5; IXc
Timmer, Wilhelmus Martinus Franciscus  XIIIb,5
Tintelen, Elisabeth van  XIIn,2
Tuil, Klara Wilhelmina van (1925-2004)  XIIIj
Tuil, Neltus Cornelis van (1896-1933)  XIIIj
Udens, Maria Thonisdr.  IVb,2
Uitert, Fijke van den  Xb,2
Vael, Jannichjen de  VIb,2
Valck, Nn van  VIi
Van Zuylen Natewisch, David  IIIg,5
Veeneman, Gerritje  XVc
Veenendaal, Gijsbert van  XId,2
Veenendaal, Gijsbert van (1880-1960)  XId,2
Velde Tot De Brey, Adriaan van de  V-l,6
Velde Tot De Brey, Frederick van de (x1680)   V-l,6
Veldhuizen, Dirkje van  XIe,1
Veldkamp, Evert  IXa
Veldkamp, Johanna (1760-1852)  IXa
Ven, Jacoba Martina Johanna van der  XIVg,7
Verbecq, Florine Marie (1909-)  XIId,4
Verbeek, Helena (1891-)  XIc,8
Verbeek, Jan Willem  XIc,8
Verhoeff, Wilhelmina (1840-1901)  Xf,4
Verhoeks, Cornelis  Xe,2
Verhoeks, Hendrika  IXc,9
Verhoeks, Johannis (1830-1913)  Xe,2
Verhofstadt, Hendrikus  XIIIi,2
Verkammen, Geertrui  XIIa
Verkuijl, Maria Roelofsdochter (-1712)  Vc,6
Vermeer, Dirck  Va
Vermeer, Maeritje Dircks (1614-1649)  Va
Vermeulen, Andreas Lambertus  XIVg,4
Vermeulen, Baltus (1894-1948)  XIIb,2
Vermeulen, Gerrit  XIIb,2
Vermeulen, Theodorus Albertus  XIVg,4
Verseveld, Catharina van (1863-1926)  XIg
Verseveld, Gerrit van  XIb
Verseveld, Gerritje van (1885-1972)  XIIf
Verseveld, Hendrik Gerrit Dirk van  XIIf
Verseveld, Johannes Jan van  XIg
Verseveld, Margaretha van (1839-1920)  XIb
Verstraaten, Beatrix Jans (-1711)  Vf
Verstraaten, Jan  Vf
Vierkant, Roelofje  XIe,5
Vissers, Petrus  XIVh
Vissers, Theodora Ardina  XIVh
Vonck, N.N.  IIb,2
Vonck, N.N. (1849-1849)  Xb,6
Vonck, Anna (1800-)  IXa,4
Vonck, Catharina (1690-1712)  VIg,4
Vonck, Cornelis (1665-)  Vg,1
Vonck, Digna (-1599)  IIIe,3
Vonck, Dirck Jans (1667-)  VIc,1
Vonck, Evert (1802-1864)  Xb
Vonck, Evertie Agtevelt (1698-)  VId,2
Vonck, Evertjen Jans (1675-)  VIc,6
Vonck, Gerrit (1661-)  VIh
Vonck, Gerrit Jans (1667-1737)  VIc,2
Vonck, Gerritjen Jans (1678-1737)  VIc,7
Vonck, Grietjen (1702-)  VId,3
Vonck, Helena Jans (1685-)  VIc,9
Vonck, Jacob Hendricks (1670-)  VIc,4
Vonck, Jan (1689-1689)  VIg,3
Vonck, Jan Agtevelt (1640-)  VId
Vonck, Jannichjen (1650-)  Vf,1
Vonck, Joannes (1651-)  Vf,2
Vonck, Johanna (1798-1853)  IXa,3
Vonck, Johanna Maria (1688-1750)  VIg,2
Vonck, Maria (1662-)  Vf,6
Vonck, Maria (1673-)  Vg,2
Vonck, Maria Goosense (1691-)  VIIa,1
Vonck, Marij (1688-)  VId,1
Vonck, Pelgrom (1806-1880)  Xc
Vonck, Wilhelmus (1655-)  Vf,4
Vonck, Willem (1653-1694)  VIg
Vonck, Willem (1669-)  VIc,3
Vonck, Willem (1794-)  IXa,2
Vonck, Willemken Jans (1672-)  VIc,5
Vonck Van De Poel, Aeltien Pelgroms  IVc,2
Vonck Van De Poel, Gauken (1650-)  Vc,7
Vonck Van De Poel, Jan Alerts ( Gerrits) (1640-)  VIc
Vonck Van Lienden, N.N. (1666-1666)  Vf,7
Vonck Van Lienden, Adam  IIIc,1
Vonck Van Lienden, Adam (-1645)  V-l,1
Vonck Van Lienden, Adam  IIIg,4
Vonck Van Lienden, Adam (1529-)  IIIf
Vonck Van Lienden, Adam (1625-1689)  Vi,2
Vonck Van Lienden, Adriaan  Vd; Ve,1
Vonck Van Lienden, Adriaen (1620-1684)  Vf
Vonck Van Lienden, Adriaen (1713-1715)  VIIc,5
Vonck Van Lienden, Adriaen (1715-)  VIIc,6
Vonck Van Lienden, Adriaen Pelgrumsz (1512-)  IIIe
Vonck Van Lienden, Adrijaentgen (1620-)  IVa,7
Vonck Van Lienden, Aeltgen Gerrits (1642-1707)  Vc,4
Vonck Van Lienden, Aeltgen Pelgrim (1513-)  IIb,5
Vonck Van Lienden, Alidt  IVc,4
Vonck Van Lienden, Alidt  IIIe,5
Vonck Van Lienden, Angelica (1665-)  VIk,2
Vonck Van Lienden, Anna (1597-1678)  IVj,1
Vonck Van Lienden, Anna (1622-1695)  V-l,5
Vonck Van Lienden, Anna (1624-1677)  IVb,2
Vonck Van Lienden, Anna Maria (1706-1784)  VIIe,4
Vonck Van Lienden, Anneken (1657-)  Va,12
Vonck Van Lienden, Annen  IVa,3
Vonck Van Lienden, Anthonie (1791-1873)  IXb,1
Vonck Van Lienden, Antoni Gerrit (1699-)  VIId,2
Vonck Van Lienden, Antonie (1725-1773)  VIIIa
Vonck Van Lienden, Antonie (1794-1866)  Xa
Vonck Van Lienden, Bartgen  IVa,5
Vonck Van Lienden, Bartholomeus  IIIe,4
Vonck Van Lienden, Berend Adolph  VIk,1
Vonck Van Lienden, Bertgen (1646-)  Va,5
Vonck Van Lienden, Catharina (Trijneke) (1758-1819)  VIIIa,5
Vonck Van Lienden, Christina ( Steijntje) (1689-1742)  VIb,2
Vonck Van Lienden, Cornelia (1773-1817)  VIIIa,10
Vonck Van Lienden, Cornelis (1713-)  VIIb,3
Vonck Van Lienden, Derck (1600-1656)  V-l
Vonck Van Lienden, Diderick (x1657)   V-l,4
Vonck Van Lienden, Dirck  VIf
Vonck Van Lienden, Dirck  Ve,3
Vonck Van Lienden, Dirck  IVh,1
Vonck Van Lienden, Dirck (1470-1531)  I
Vonck Van Lienden, Dirck (1568-1625)  IVd,1; IVj
Vonck Van Lienden, Dirck (1649-)  Va,8
Vonck Van Lienden, Dirck Dircks (1530-1593)  IIIg
Vonck Van Lienden, Dirck Dircks (1567-1626)  IVi
Vonck Van Lienden, Dirck Dirksz (1496-1530)  IId
Vonck Van Lienden, Dirck Hillebrants (1540-1605)  IIIb
Vonck Van Lienden, Dirck Pelgrumss (-1596)  IIIc
Vonck Van Lienden, Dirck Willem (1663-)  VIId
Vonck Van Lienden, Dirckjen (1642-)  Va,2
Vonck Van Lienden, Dirk (-1625)  IVg
Vonck Van Lienden, Dirk  Vi
Vonck Van Lienden, Dirk (-1662)  Vi,1
Vonck Van Lienden, Dirk (1569-)  IVf
Vonck Van Lienden, Dirkje (1798-)  IXb,4
Vonck Van Lienden, Elisabeth (1643-1663)  IVe,7
Vonck Van Lienden, Elisabeth (1706-1725)  VIIc,1
Vonck Van Lienden, Fijtgen  IVa,4
Vonck Van Lienden, Fredericka (x1649)   VIf,2; V-l,5
Vonck Van Lienden, Gauken Pelgroms  IVc,3
Vonck Van Lienden, Geertruid  Vd; Ve,1
Vonck Van Lienden, Geertruid (-1668)  V-l,2
Vonck Van Lienden, Geertruid  IIIg,5
Vonck Van Lienden, Geertruijt Margriet (1714-)  VIIe,7
Vonck Van Lienden, Gerrit  I,2
Vonck Van Lienden, Gerrit ( Gerard Pelgroms ) (1616-)  Vc
Vonck Van Lienden, Geurtjen (1670-)  Vh,6
Vonck Van Lienden, Gijsbert  Vh,1
Vonck Van Lienden, Gijsbert (1674-1736)  VIe,1; VIIe
Vonck Van Lienden, Gijsbert (1719-)  VIIe,9
Vonck Van Lienden, Gijsbertje (1670-)  Vh,5
Vonck Van Lienden, Goossen (1672-)  VIIa
Vonck Van Lienden, Gosen (Goosen)  I,3
Vonck Van Lienden, Grietgen  IVa,2
Vonck Van Lienden, Grietgen (1646-)  Va,6
Vonck Van Lienden, Grietjen (1655-)  Va,11
Vonck Van Lienden, Heijltien (Helena) ( Heilwich) (1650-1680)  Vc,6
Vonck Van Lienden, Hellenberch ( Hellenborgh) (x1537)   IIa,1
Vonck Van Lienden, Henderickske (1685-)  VIa,5
Vonck Van Lienden, Hendrick  Vk
Vonck Van Lienden, Hendrickjen (1688-)  VIa,6
Vonck Van Lienden, Henrick (1620-)  Vg
Vonck Van Lienden, Henrik (1654-)  Va,10
Vonck Van Lienden, Herman (1648-)  VIa
Vonck Van Lienden, Herman (1711-)  VIIb,2
Vonck Van Lienden, Hermannus ( Hermen) (1760-1835)  IXb
Vonck Van Lienden, Hillebrand (1701-)  VIIe,2
Vonck Van Lienden, Hillebrand (1711-)  VIIe,6
Vonck Van Lienden, Hillebrant (-1567)  IIa
Vonck Van Lienden, Hillebrant (1550-1630)  IVa
Vonck Van Lienden, Hillebrant (1590-1643)  IVb
Vonck Van Lienden, Hillebrant (1642-1689)  Vh
Vonck Van Lienden, Hillegond (1708-)  VIIe,5
Vonck Van Lienden, Hugo ( Huijbert) (1709-)  VIIIb
Vonck Van Lienden, Huibert (1627-1701)  VIk
Vonck Van Lienden, Inge (-1665)  IVe,3
Vonck Van Lienden, Jacob (-1720)  VIe,3
Vonck Van Lienden, Jacobus (1716-)  VIIc,7
Vonck Van Lienden, Jan (-1663)  IVe,1
Vonck Van Lienden, Jan  IVa,1
Vonck Van Lienden, Jan  IIc
Vonck Van Lienden, Jan (-1605)  IIIb,2
Vonck Van Lienden, Jan  IVh
Vonck Van Lienden, Jan (1561-)  IIId,1
Vonck Van Lienden, Jan (1644-)  Va,4
Vonck Van Lienden, Jan (1673-)  VIj,8
Vonck Van Lienden, Jan (1679-)  VIj,10
Vonck Van Lienden, Jan ( de oude) (1514-)  IIc,1
Vonck Van Lienden, Jan Dirck (1661-)  VIj,1
Vonck Van Lienden, Jan Pelgroms  IVc,1
Vonck Van Lienden, Jan Pelgromsz (1510-1574)  IIId
Vonck Van Lienden, Jantje Gerrits (1645-)  Vc,5
Vonck Van Lienden, Jeriphaesjen (1643-)  Va,3
Vonck Van Lienden, Johan  IIIc,2
Vonck Van Lienden, Johan (-1698)  VIe
Vonck Van Lienden, Johan (-1699)  VIf,3
Vonck Van Lienden, Johan (1528-)  IVd
Vonck Van Lienden, Johan (1540-1605)  IIa,5
Vonck Van Lienden, Johan (1565-1655)  Ve
Vonck Van Lienden, Johan (1591-)  IId,3
Vonck Van Lienden, Johan (1608-1678)  Vb
Vonck Van Lienden, Johan (1625-1704)  VIj
Vonck Van Lienden, Johanna (1763-1803)  VIIIa,7
Vonck Van Lienden, Johanna Geertruijd (1703-1772)  VIIe,3
Vonck Van Lienden, Johanna Marta (1667-)  VIj,5
Vonck Van Lienden, Johannes (1662-)  VIj,2
Vonck Van Lienden, Johannes (1810-)  IXa,7
Vonck Van Lienden, Lambert  Vb,1
Vonck Van Lienden, Lancelot  IVg,2
Vonck Van Lienden, Magarietha (1700-)  VIIb,1
Vonck Van Lienden, Magdalena (-1715)  VIe,2
Vonck Van Lienden, Maijken  IIIg,2
Vonck Van Lienden, Margaretha (x1644)   IIIc,3
Vonck Van Lienden, Margriet Adriaens (-1594)  IVb; IIIe,2
Vonck Van Lienden, Margrietje (1648-)  Va,7
Vonck Van Lienden, Maria  IVd,1; IVj
Vonck Van Lienden, Maria (x1665)   IVe,2
Vonck Van Lienden, Maria (1623-1694)  V-l,6
Vonck Van Lienden, Maria (1627-1668)  VIf,4
Vonck Van Lienden, Maria (1670-1717)  VIa,1
Vonck Van Lienden, Maria (1794-1795)  IXb,2
Vonck Van Lienden, Maria (1795-1825)  IXb,3
Vonck Van Lienden, Maria Magdalena (x1733)   VIId,1
Vonck Van Lienden, Marie  IIa,2
Vonck Van Lienden, Maritje (1666-)  Vh,4
Vonck Van Lienden, Martha (1670-)  VIj,7
Vonck Van Lienden, Megtelt ( Metje) (1710-1750)  VIIc,4
Vonck Van Lienden, Meijns  IIIc,1
Vonck Van Lienden, Merrigje (-1721)  Vh,2
Vonck Van Lienden, Neeltjen (1699-)  VIIe,1
Vonck Van Lienden, Nn  IIIe,1
Vonck Van Lienden, Nn  IIIb,1
Vonck Van Lienden, Nn  IIIb,3
Vonck Van Lienden, Pelgrom (-1551)  IIb
Vonck Van Lienden, Pelgrom (1580-)  IVe
Vonck Van Lienden, Pelgrom (1617-1660)  Va
Vonck Van Lienden, Pelgrom (1675-)  VIIb
Vonck Van Lienden, Pelgrom Gerrits  Vc,1
Vonck Van Lienden, Pelgrom Jansz (1580-)  IVc
Vonck Van Lienden, Pelgrum (1663-)  Vh,3
Vonck Van Lienden, Pell ( Pelgrom (1673-)  VIa,3
Vonck Van Lienden, Pellegrom (1749-)  VIIIa,2
Vonck Van Lienden, Pellemijntje (1660-1738)  Va,13
Vonck Van Lienden, Peter (1672-)  Vh,7
Vonck Van Lienden, Reijerina (1717-)  VIIe,8
Vonck Van Lienden, Roelof (1520-)  IIIa
Vonck Van Lienden, Roelof (1651-)  VIb
Vonck Van Lienden, Roelof (1707-)  VIIc,2
Vonck Van Lienden, Sibylla (1665-)  VIj,4
Vonck Van Lienden, Sijbilla  Vk,1
Vonck Van Lienden, Steven (1684-1735)  VIIc
Vonck Van Lienden, Steven (1718-1719)  VIIc,8
Vonck Van Lienden, Steven (1719-)  VIIc,9
Vonck Van Lienden, Sybilla  VIf,1
Vonck Van Lienden, Sybilla  V-l,3
Vonck Van Lienden, Sybilla (1669-)  VIj,6
Vonck Van Lienden, Trijntje (1748-)  VIIIa,1
Vonck Van Lienden, Wilhelmina (-1736)  VIe,1; VIIe
Vonck Van Lienden, Willem (1754-1815)  IXa
Vonck Van Lienden Van Beek, Dirk Rutger  Vj
Vonck Van Lienden Van Beest, Johan  VIi
Vonck Van Lienden Van Beest, Nn  VIi,1
Vonck Van Wijck, Jacob Jans (1683-)  VIc,8
Voncken Van Brakell, Geertruijdt (-1671)  IIIg,3
Vonk, N.N. (1841-1841)  Xd,7
Vonk, N.N. (1853-1853)  Xf,6
Vonk, N.N. (1854-1854)  Xf,7
Vonk, N.N. (1855-1855)  Xf,8
Vonk, Aartje (1889-)  XIc,6
Vonk, Adriana Maria (1902-1925)  XIe,8
Vonk, Adrianus (1686-)  VIg,1
Vonk, Alexandra Maria  XIV-l,1
Vonk, Alie (1919-)  XIIi,1
Vonk, Allegonda Hendrika (1930-1996)  XIIIf,2
Vonk, Anne  XIVp,3
Vonk, Annigje Geertje  XIVt,1
Vonk, Anthonij jansen (1799-1801)  IXc,1
Vonk, Antonia Gerarda Maria  XIVg,6
Vonk, Antonia Petronella (1938-1999)  XIIIb,10
Vonk, Antonius Franciscus Maria  XIVn
Vonk, Antonius Hendrikus (1910-1988)  XIId,4
Vonk, Antonius Wilhelmus (1908-1973)  XIIIa
Vonk, Arnoldus Bernardus (1934-1994)  XIIIb,8
Vonk, Arnoldus Wilhelmus Hendrikus  XVc
Vonk, Bart  XVe
Vonk, Bartolomeus Wilhelmus (1925-1948)  XIIIb,2
Vonk, Baukje  XIVm,2
Vonk, Bem  XIIi,2
Vonk, Benjamin (1846-1927)  XIe
Vonk, Benjamin (1900-1979)  XIIj
Vonk, Benjamin (1913-1918)  XIIh,1
Vonk, Benjamin (1918-1918)  XIIh,4
Vonk, Benjamin (1919-1988)  XIIh,5
Vonk, Benjamin Gerrit (1919-)  XIIg,2
Vonk, Benjamin Jan Gerrit  XIIk,3
Vonk, Bernardus (1909-1977)  XIIb,8
Vonk, Bernardus Cornelis Maria  XIVm
Vonk, Bernardus Wilhelmus  XIVd
Vonk, Bianca  XIVa,1
Vonk, Birger Jan  XVf,1
Vonk, Bowien  XVc,2
Vonk, Catharina (1826-1852)  Xd,1
Vonk, Catharina  XIIm,3
Vonk, Catharina (1936-1936)  XIIo,1
Vonk, Catharina Everdina  XIVe,2
Vonk, Catharina Hendrika  XIIIb,4
Vonk, Catharina Theodra  XIIIa,1
Vonk, Catharinus (1903-1973)  XIIn
Vonk, Catharinus (1920-1990)  XIIIi
Vonk, Catrina (1839-1901)  Xe,2
Vonk, Catrina (1895-1896)  XIf,10
Vonk, Catrinus (1851-1920)  XIf
Vonk, Clara Wilhelmina  XIVr,2
Vonk, Cornelia (1803-1869)  IXc,3; Xf,2
Vonk, Cornelia (1904-1933)  XIIIj
Vonk, Cornelia  XIVq,1
Vonk, Cornelia Hendrika Geertruida  XIIId,4
Vonk, Cornelia Klara  XIIIj,5
Vonk, Cornelis (1883-1955)  XIIf
Vonk, Cornelis (1887-1960)  XIIg
Vonk, Cornelis (1888-1889)  XIf,6
Vonk, Cornelis (1891-1953)  XIf,8
Vonk, Cornelis (1912-1985)  XIIId
Vonk, Cornelis (1923-1968)  XIIIj
Vonk, Cornelis  XIVo
Vonk, Cornelis (1951-2006)  XIVs
Vonk, Cornelis  XIVs,1
Vonk, Cornelis Louis Oswald  XIVo,3
Vonk, Dimitri  XVa,1
Vonk, Dirk Jan (1810-1865)  Xf
Vonk, Dirk Jan (1882-1882)  XIf,3
Vonk, Dirk Jan (1890-1920)  XIIh
Vonk, Dirk Jan (1897-1967)  XIIm
Vonk, Dirk Jan  XIVt
Vonk, Dirkje (1803-1816)  IXc,4
Vonk, Dirkje (1816-1887)  IXc,9
Vonk, Dirkje (1831-1890)  Xd,3
Vonk, Dirkje  XIIIh,1
Vonk, Dirkje Jansje  XIIm,5
Vonk, Dirkje Johanna Cathrina (1919-)  XIIg,1
Vonk, Eline Johanna Maria  XIVv,1
Vonk, Elisabeth (1885-)  XIc,4
Vonk, Elisabeth (1915-1994)  XIId,6
Vonk, Elisabeth  XIIm,2
Vonk, Elisabeth Margaretha  XIIIj,3
Vonk, Elisabeth Maria  XIIIb,5
Vonk, Elisabeth Petronella (1895-1981)  XIIb,2
Vonk, Elizabeth Johanna  XIIIk,3
Vonk, Everdina (1865-1903)  XIa,2
Vonk, Everdina (1884-1958)  XIc,3
Vonk, Everdina (1904-2005)  XIIb,6
Vonk, Everdina Johanna (1932-1932)  XIIIf,3
Vonk, Everdina Johanna (1933-2003)  XIIIf,4
Vonk, Evert (1819-1829)  IXc,10
Vonk, Evert (1901-)  XIc,13
Vonk, Evert Jan (1842-1909)  XIb
Vonk, Evert Jan (1905-1965)  XIIIf
Vonk, Ewald  XVa
Vonk, Frederika Theodora Petronella  XIVd,2
Vonk, Geert Anthonie  XIVq,2
Vonk, Geertruida (1896-)  XIIa,2
Vonk, Geertruida  XIVr,1
Vonk, Geertruida Cornelia Theodora  XIIId,3
Vonk, Ger  XIIi,3
Vonk, Gerard (1899-1900)  XIc,12
Vonk, Gerard (1920-)  XIIf,2
Vonk, Gerarda Hendrika Maria  XIIIe,6
Vonk, Gerarda Maria  XIVe,1
Vonk, Gerardus (1894-1895)  XIc,9
Vonk, Gerardus Cornelius Theodorus  XIV-l
Vonk, Gerdina Gesina Allegonda (1881-)  XId,2
Vonk, Gerrit (1808-1878)  Xe
Vonk, Gerrit (1828-1892)  Xg
Vonk, Gerrit (1854-1927)  XIc
Vonk, Gerrit (1862-1939)  XIIc
Vonk, Gerrit (1908-1909)  XIIe,1
Vonk, Gerrit (1912-)  XIIe,3
Vonk, Gerrit  XIIi,6
Vonk, Gerrit Hendrik  XIIIk
Vonk, Gerrit Hendrik Hugo  XIVv
Vonk, Gerrit Jan (1880-1948)  XII-l
Vonk, Gerrit Jan (1899-1945)  XIIc,2
Vonk, Gerrit Jan  XIVq
Vonk, Gerrit Jan  XIVp
Vonk, Gerrit Marinus (1892-)  XIIi
Vonk, Gerritje (1880-1957)  XIb,5
Vonk, Gerritje (1891-1922)  XIc,7
Vonk, Gerritje (1898-1898)  XIg,3
Vonk, Gerritje Clazina (1900-)  XIg,4
Vonk, Gijsbertha Johanna Maria  XIVg,1
Vonk, Gijsje Richard Willy  XIVo,1
Vonk, Gosina Catharina (1907-1992)  XIIb,7
Vonk, Grietje (1896-)  XIc,10
Vonk, Hannes (1906-1969)  XIIk
Vonk, Hendrica Everdina (1874-1959)  XIb,2
Vonk, Hendrik (1914-1914)  XIIh,2
Vonk, Hendrik Gerrit Dirk (1920-1982)  XIIIh
Vonk, Hendrik Gerrit Dirk Cornelis  XIVo,2
Vonk, Hendrika (1899-1960)  XIIb,4
Vonk, Hendrika Antonia (1906-1982)  XIId,2
Vonk, Hendrika Catharina (1837-1913)  Xe,1
Vonk, Hendrika Catharina  XIIIb,3
Vonk, Hendrika Johanna (1806-1847)  IXc,5
Vonk, Hendrika Petronella Wilhelmina  XIIIe,7
Vonk, Hendrikus (1875-1954)  XIId
Vonk, Hendrikus (1881-)  XIIe
Vonk, Hendrikus Aalbert  XIVs,2
Vonk, Hendrikus Alfonsus Theodorus (1927-1996)  XIIIf,1
Vonk, Hendrikus Anna Maria Gerarda  XIVj,2
Vonk, Hendrikus Bernardus Wilhelmus  XIVh
Vonk, Hendrikus Johannes (1914-1974)  XIIIe
Vonk, Hendrikus Rutgerus Albertus  XIVk
Vonk, Hendrina Alberta Maria  XIVg,5
Vonk, Hendrina Wilhelmina (1919-)  XIIIc,1
Vonk, Henk  XIIi,5
Vonk, Henricus Gerardus (1923-1983)  XIVg
Vonk, Hermijntje (Hermina),(Harmijntje) (1765-1810)  VIIIa,8
Vonk, Hermina (1893-1960)  XIf,9
Vonk, Huibert (1829-1830)  Xd,2
Vonk, Huiberta (1837-1915)  Xd,5
Vonk, Ilse Catharina  XIVu,2
Vonk, Ingmar  XVa,2
Vonk, Ingrid Antonia Maria  XIVg,7
Vonk, Jan (1835-1887)  Xd,4
Vonk, Jan (1841-1907)  XId
Vonk, Jan  XIIi,4
Vonk, Jan Catharinus (1851-1855)  Xe,5
Vonk, Janna (1878-1939)  XIb,4
Vonk, Janna Antonia (1844-1849)  Xb,4
Vonk, Janna Catrina (1842-1849)  Xe,3
Vonk, Jannigje (1879-1883)  XIf,1
Vonk, Jannigje (1883-1883)  XIf,4
Vonk, Jannigje Cornelia (1885-1925)  XIe,1
Vonk, Jansje (1886-1933)  XIf,5
Vonk, Jeroen  XIVa,2
Vonk, Jeroen  XIVk,1
Vonk, Joannes Wilhelm  XIVu
Vonk, Johanna  XIIk,2
Vonk, Johanna (1840-1913)  Xd,6
Vonk, Johanna (1842-1898)  Xa,1
Vonk, Johanna (1843-1919)  Xf,2
Vonk, Johanna (1898-1960)  XIe,6
Vonk, Johanna Antonia Maria Hendrina  XIVg,4
Vonk, Johanna Beredina Cathrina (1916-)  XIIh,3
Vonk, Johanna Catharina  XIIk,1
Vonk, Johanna Cathrina  XIIj,1
Vonk, Johanna Cornelia (1890-1906)  XIf,7
Vonk, Johanna Cornelia  XIIm,1
Vonk, Johanna Cornelia  XIIn,1
Vonk, Johanna Everdina (1847-1857)  Xb,5
Vonk, Johanna Everdina (1847-1900)  Xe,4
Vonk, Johanna Hendrika Everdina (1857-1899)  Xb,8
Vonk, Johanna Hendrika Janna (1841-1869)  Xb,2
Vonk, Johanna Theodora Wilhelmina  XIIIg,1
Vonk, Johannes (1813-1842)  IXc,8
Vonk, Johannes (1846-1848)  Xd,8
Vonk, Johannes (1893-)  XIc,8
Vonk, Johannes Antonius Cornelis  XIVe
Vonk, Johannes Hendrikus (1848-1912)  Xf,4
Vonk, Johannes Hendrikus  XIVj,1
Vonk, Johannes Hendrikus Gerardus  XIVj
Vonk, Johannes Jan (1896-1948)  XIIo
Vonk, Josephina Maria Johanna  XIIIe,10
Vonk, Karen  XIVp,1
Vonk, Kornelia (1680-)  VIh,1
Vonk, Lars Wilbert  XVc,1
Vonk, Leonie Geertje Catharina  XIVv,2
Vonk, Lianne Maria  XIVu,3
Vonk, Linda  XIVn,1
Vonk, Lucas  XVe,1
Vonk, Maarten  XVd
Vonk, Marcel  XIVb,2
Vonk, Margaretha (1908-1956)  XIId,3
Vonk, Maria Brigitta Louisa  XIIIe,11
Vonk, Maria Clara  XIVq,3
Vonk, Maria Clazina  XIIIi,2
Vonk, Maria Elisabeth (1931-1940)  XIIIb,6
Vonk, Maria Hendrina Johanna  XIVg,2
Vonk, Marietje (1894-)  XIg,1
Vonk, Maurice Johannes Arnold  XIVc,2
Vonk, Merel  XIVt,2
Vonk, Michel  XIVm,1
Vonk, Natasja Wilhelmina Johanna  XIVh,1
Vonk, Nathalie Rosalinde  XIVo,4
Vonk, Neltus Cornelis (1946-2005)  XIVr
Vonk, Paulus Cornelis (1898-)  XIIc,1
Vonk, Petronella Geertruida (1895-1974)  XIIa,1
Vonk, Petronella Maria Elisabeth  XIIIb,12
Vonk, Phillipus Theodorus (1939-1997)  XIVa
Vonk, Pietronella (1900-1984)  XIIb,5
Vonk, Ramon Petrus Cornelis  XIVh,2
Vonk, Ramona Elisabeth Maria  XVb,1
Vonk, Reiniera Catharina (1895-1954)  XIe,5
Vonk, Rene Gerrit  XVf
Vonk, Renetta Margaretha Catharina Alberta  XIIIf,5
Vonk, Rob  XIVn,2
Vonk, Robertus Hendrikus  XIV-l,2
Vonk, Rutger (1863-1937)  XIIa
Vonk, Rutgerus (1949-2010)  XIVb
Vonk, Rutgerus Antonius  XIVc
Vonk, Rutgerus Johannes Antonius Maria  XIVf,1
Vonk, Rutgerus Wilhelmus Theodorus J.  XIVc,1
Vonk, Ruth Gerardus (1897-1986)  XIIIc
Vonk, Ruth Gerardus Johannes Maria  XVb
Vonk, Sofia Willemina  XIIn,2
Vonk, Sophia Elisabeth (1838-1839)  Xc,3
Vonk, Sophia Elisabeth (1840-1890)  Xc,4
Vonk, Suzan  XIVb,1
Vonk, Tamara Catharina Maria  XVb,2
Vonk, Theodora  XIIIa,3
Vonk, Theodora Johanna  XIVe,3
Vonk, Theodora Maria Henrica  XIIIg,2
Vonk, Theodorus Antonius (1927-1927)  XIIIc,4
Vonk, Theodorus Antonius Franciscus  XIIIe,8
Vonk, Thom  XVc,3
Vonk, Tijs  XVd,1
Vonk, Tim  XIVn,3
Vonk, Wilhelmina (1883-1921)  XIb,6
Vonk, Wilhelmina (1887-1897)  XIc,5
Vonk, Wilhelmina Antonia (1899-1974)  XIIa,3
Vonk, Wilhelmina Hendrika Helena  XIVd,3
Vonk, Wilhelmus (1898-1898)  XIc,11
Vonk, Wilhelmus Alexander (1902-)  XIIc,3
Vonk, Wilhelmus Bartholomeus (1923-1997)  XIIIb,1
Vonk, Wilhelmus Hendrikus (1941-1972)  XIIId,1
Vonk, Wilhelmus Hendrikus Albertus  XIVd,1
Vonk, Wilhelmus Hendrikus Johannes  XIVi,2
Vonk, Wilhelmus Joannes Leopold (1945-2001)  XIVi
Vonk, Wilhelmus Johannes Hendrikus  XIVf,2
Vonk, Wilhelmus Theodorus (1912-1959)  XIIIg
Vonk, Willem (1839-1913)  XIa
Vonk, Willem (1870-1931)  XIIb
Vonk, Willem (1893-1975)  XIIIb
Vonk, Willem (1921-1968)  XIVf
Vonk, Willem (1944-1944)  XIIIb,13
Vonk, Willem Johannes Cornelis (1910-)  XIIe,2
Vonk, Willem Otto (1863-1929)  XIg
Vonk, Willemijntje (1752-)  VIIIa,3
Vonk, Willemina Hendrika (1836-1852)  Xc,2
Vonk, Ylona  XVb,3
Vonk Van Lienden, Antonie (1801-1870)  Xd
Vonk Van Lienden, Jacomina (1730-)  VIIIb,1
Vonk Van Lienden, Jan (1768-1833)  IXc
Waal, Steventje (Stephania) de (x1683)   VIb
Wagensveld, Martha Cornelia van (x1920)   XIIc,2
Wal, Jan van der  IXc,9
Wal, Peter van der (1811-1905)  IXc,9
Wal, Rijk van de  XIb,6
Wal, Willem van de (1888-)  XIb,6
Wamel, Dirk Jan van (1858-1926)  XIa,2
Wamel, Hendrik van  XIIb
Wamel, Hendrika van (1873-1952)  XIIb
Wamel, Peter Jan van  XIa,2
Wannet, Margaretha Jacoba Johanna  XIIIb,8
Weert, Roelof Roelofs ( De Jonge) van de  Vc,5
Wees, Cornelia van  IIIg,3
Weger, Margaretha de  Xa,1
Welij, Clara van  IVf
Welij, Nn van  Vj
Wely, Klazina van  XIg
Wemmers, Hendrina Wilhelmina  XIIb,5
Werken, Catharina van de  Xe
Westrhenen, Anthonij (Teunis Jansz Goossens) van (-1692)  IVb,2
Westrhenen, Jan Goossens van  IVb,2
Wijck, Alidt van (-1533)  IIa
Wijck, Anna van  Vc,6
Wijck, Gijsbertie van (x1692)   VId
Wijck, Hendrick van (-1566)  IIa,1
Wijck, Johan van  IIIb,1
Wijck, Maeijken ( Martjen) Jacobs van (1630-)  VIc
Wijck, Niesken ( Agnisa ) van (1640-)  VIc
Wijck, Zeger van  IIa,1
Wijk, Maria van  Vc,7; VId
Wijnen, Wessel  Xc,1
Wijnen, Wessel (1829-1877)  Xc,1
Willems, Elisabeth (Lijsbet)  IVe,1
Willems, Jenneken (Jannichgen)  IVe
Winssen, Johan van  VIi,1
Witjes, Hendrika Maria (1900-1986)  XIIb,8
Witjes, Jacobus  XIIb,8
Woerd, Arie Cornelis van der  XIIn,2
Woerd, Johannes van der  XIIn,2
Wolfswinkel, Willem Cornelisz van (1620-)  IVa,7
Wouters, Karlien Katrien  XVf
Wtenweerde, Beatrix  IIIe,3
Wtenweerde, Olifier  IIIe,2
Wttenweerde, Agnieta Swedersdochter (x1620)   IVb
Wttenweerde, Sweder (x1580)   IVb; IIIe,2
Zael, Hendrik  Vi
Zael, Nn (1599-)  Vi
Zael Uteneng, N.N.  IVh
Zaelen (Braeckel), Elijsabeth (x1611)   IId,3
Zegveld, Aartje (1859-)  XIc
Zegveld, Elisabeth  XIc
Zougar, Hadia  XIVm,2


Gegenereerd met Aldfaer 9.1 op 26 maart 2021 14:56:27 door Gert Jan Vonk
Bestand D:\data\vonkstegehuis