Friesland

 

Acht Carspelen

4690

AEngwirden

839

Ameland

2939

Baarderadeel

3084

Barradeel

3632

Bolsward

2783

Collumerland

3875

Dantumadeel

3965

Dokkum 

2682

Doniawarstal

1746

Ferwerderadeel

4607

Franeker

3891

Franekeradeel

2449

Gaasterland

2050

Harlingen

7456

Haskerland

3888

Hemeluimer, Oldephaart en Noordwolde

2191

Hennaarderadeel

2189

Hindelopen

1500

Leeuwarden

15525

Leeuwarderadeel

4586

Lemsterland

2519

Menaldumadeel

4595

Oostdongeradeel

4312

Ooststellingwerf 

2480

Opsterland

6715

Rauwerderhem

1477

Schiermonnikoog

1078

Schoterland

5903

Slooten

557

Smallingerland

4682

Sneek

4893

Stavoren

1236

't Bildt

4196

Tietjerksteradeel

5673

Utingeradeel

2507

Westdongeradeel

4145

Weststellingwerf

4828

Wonseradeel

6989

Workum

3157

Wymbritseradeel

4831

Ydaarderadeel

3029

Ylst

1144

totaal

161513