Volgen 25 losse aantekeningen en beschrijvingen van kwartieren, de wapens heb ik voorzover ik deze tot nu toe heb kunnen achterhalen op het eind van deze pagina afgebeeld

 

No1.

Johan Hillebrand Vonck van Lienden ob: 12 nov. 1652

No2.

Jr. Dirk Vonck van Lienden ( het volle wapen van Lijnden met de zwarte windhonden als lunia en tot tenanten) Joncker Dirk Vonck van Lienden, in zijn leven commissaris ordinaris van de Monsteringe van wegen de Hoogmogende Heeren Staaten Generaal der Verenigde Nederlanden, is overleden den 10 januari 1625 naemiddag tusschen 2 en 3 uren en 4 quartieren:

Vonck van Lienden

Braeckell

Lochorst

Boecop

 

No 3

Anno 1662 den 30sten october is gestorven joncker Dirck Vonck van Lienden outsijnde 43 jaar also geboren 1619

 

No 4.

Vonck van Lienden

Zael

Isendoorn

obijt den 4de september 1689

Braeckel

Ruijsch

Meerten

Welij

Meekeren

 

No 5.

Vonck

Vonck

Geertrui Vonck van Lienden vrouwe van Diederik van Brienen Borgemeester tot Rhenen gestorven den 16 januari 1688               

Rhenen

Lauwick

Brackel

Bruijn

Bruijn

Asperen

Lockhorst

Eck

Renesse

Ruijter

Boekop

Kuijnre

Kuijnre

Dagverlies

 

No 6.

Haes

obijt 18 april 1698

(wapen half vonck half Haes)

van den Steen

Steenhuisen

Kraijevanger

Nerijnk

Vlas

Drueten

van den Elst

 

No. 7

credo een vrouwe wapen (vonck) obijt den 16 april 1714

 

No. 8

credo een vrouwe wapen (vonck) obijt den 28sten december 1715

 

No. 9

Ter Schmitten

Maria Vonck van Lienden geb. 1627, obijt 1711, getr. 1657 den 17 maij met Anthon Terschmitten Curvorstelijke Brandenburgschen Raad en Richter des Ambtes en Stadt Buderick. nat. 1630 obiit 1665

Vonck van Lienden

Tack

van Beeck

 

No 10

Vrouwelijk wapen Vonck : obijt den 9den januari 1735

 

No 11

dubbel alliantie wapen Vonck : obijt den 25sten januari 1736

 

No 12

Vonck van Lienden

Den welgeboren Heer Johan Vonck van Lienden, in sijn leven Capiteijn ten Dienste der Verenigde Nederlanden, Sterft den 10de Maij 1696

Vonck van Lienden

Leijster

Sael Uijtenenge

Bruijn

Braeckel

Cuijnre

Isendoorn

 

No 13

Brienen

Den Weledelgeboren gestrengen Heer en Mr. Gijbert van Brienen, Hooftofficier en President Borgemeester der Stadt Rhenen, overleden den 15 januari 1736 outsijnde 64 jaeren 10 maanden en 14 dagen

de Ruijter

Vonck van Lienden

Goltsteijn

 

No 14

Brienen

Obijt den 4 maij 1731

de Ruijter

Vonck van Lienden

Goltsteijn

 

No 15

Vonck van Lienden

obijt den 15den August 1720

de Haes

Vonck van Lienden

van den Steen

Leijster

Steenhuisen

Bruijn

Nerijnk

 

No 16

Brederode Cloeting

Wees

gevierendeeld alliantie wapen : Linksboven en Rechtsonder Brederode, Rechtsboven en Linksonder Vonck van Lienden

overleden den 24 maij 1677

Vonck van Lienden

Vonck van Lienden

Borssele

Buren

Braeckel

Bruijn

Laleijn

Leefdael

Lokhorst

Eck

Bourbon

Gellicum

Boekop

Kuijnre

 

No 17

een volkomen gelijkwaardig bord en quartieren ( als boven) : Den WelEdelgestrengen Heer Adam van Brederode gesegt Cloeting Capiteijn van een schip van oorlog ten Dienste der Verenigde Nederlanden overleden den 10 september 1677

 

No 18

Nog een (vrouwelijk wapen) met dezelfde quartieren obijt den 16den september 1691

 

No 19

Vonck

Vonck

Den HoogEdelgeboren Heer Huijbert Vonck van Lienden tot den Tollenburg, in sijn Hoogedele leven Capiteijn van eene Compagnie voetknechten ten dienste van de geunieerde Provincien, geboren 1627 sterft den 24sten october 1701 oudt sijnde 74 jaeren

Rhenen

Lauwick

Brackel

Bruijn

Bruijn

Asperen

Lockhorst

Eck

Borselle

Ruijter

Boekop

Kuijnre

Kuijnre

Dagverlies

 

No 20

Een dito met dezelfde quartieren

Vrouwe Maria Vonck van Lienden tot Lievendael weduwe van Wijlen den Hood Edelgeboren Heer Frederik van de Velde in leven overste Leutenant ten Dienste van de Vereenigde Nederlanden, geboren 1623, overleden den 19 Febr. 1694 oud 71 jaeren

 

No 21

Een dito met dezelfde quartieren

Nobilissima Domina Anna Vonck van Lienden nata 1622 decimo die octobris et denata 13 juli 1695, Conjux ejus superster Dominus Fredericus Klerck. J.U.D. Rad Collegium Architalassicium, quo habitus Medioburgi in Selandia nomine Lupus provincia nu jurrime deputates hujus quo civitates Lijndicus et es consul Simolatquo Scabinus eta septius hoc monumentum possuit moster sinues.

 

No 21

Juffrouw Nicolaa Lijster weduwe wijlen Jonker Johan Vonck van Lienden, In sijn Edelen Leeven Borgemeester der Stadt, overleden den laatsten maij 1655 Nata viii kal Febr. 1565 denata Prid. Kal. April 1655

 

No 22

Joncker Johan Vonck van Lienden J.U.D. en outBorgemeester der Stadt Rheenen geboren 1625 overleden den 24 april 1704 getrout geweest met Magdalena van Rijswijck

 

No 23

Juffrouw Magdalena van Rijswijck Huijs-vrouwe van Joncker Johan Vonck van Lienden out Borgemeester deeser Stadt Sterft den 3 junij 1679

 

No 24

Joncker Gijsbert van Lienden Captitain in het Regiment van Bronckhorst ten dienste van den Staat overleden den 19 junij 1732

Juffrouw Margaretha van Beek weduwe van wijlen Joncker Dirck Vonck van Lienden geboren in april 1603 overleeden den 9 novbr. 1678

 

No 25

Rhede

Diest

Overleden den 7 februari 1692

Magnus

Arents

Nienrode

Diest

Nijot

Eijnnouts

Goor

Brandenborg

Houten

Noodtschon

Renesse

Solms

Rosenburgh

Wedestrijpe