Acten

 

Blad I.6

Het geschlagt van Vonck van Lienden was lange jaaren in de regeering te Reenen dog schijnd, aldaar circa 1740 uitgestorven te zijn, en de goederen gedaan aan Wilhelmina Vonck echtgenote van Jon. Gijsbert Vonck van Lienden.

Gijsbert Vonck van Lienden mogelijk zelfde als Gijsbert Vonck van Lienden Capiteijn 1722

Ux. Wilhelmina Vonck, zij erfde de goederen van die van Vonck van Lienden die te Rheenen uitgestorven zijn, circa 1740

J.H. Vonck van Lijnden Boekverkoper te Utrecht 1753

Jan Hendrick Vonck van Lijnden is dood en kinderloos 1807 Ob: Ux  Beatrijs van Nuijs

Zij wed.:ob: te Utrecht den 9 februarij 1807 out 90 jaaren en 8 maenden. Heeft geene kinderen maar een ezecuteur testamentair die het bekend maakt.

Blad I.7

Nr1

Wij Lodewijck van Brakell, ende Johan Vonck van Lhienden burgemeesters tot Rhenen doen kondt ende bekennen overmits desen openen erff Magescheijts brieff, dat wij als Magen ende vrienden een drachtbit en gebeden van Dirk Vonk van Lhienden ende Adam Vonck van Lhienden gebroeders ende van David van Zuijlen van den Naturis oeren ende onsen Swager daer bij over ende aen onthaelt ende gewest zijn, daar wij een eerlijk voor ewig Erfmaechgescheijt aangeheven gededingh ende gemaeckt hebben tusschen de gebroederen ende swager voorzijds ende oerer huijsvrouwen navolgende en dat van erffenisse en versterffenisse oer luijden bij oeren dode vader en dode moeder zaliger Dirck Vonck en juffrouw Geertruijdt van Brakell echteluijden plachten tho sijn agtergelaten, aenbestrorven etc. tengunste Dirck Vonck van Lhienden en joffr. Adriana van Brederoden: zullen den Tollenburg bekomen, en den Schuilenborch waer van 2 deelen gehooren de kinderen van Brakell en onzen Mooije van Poellick. Hebbende Dirk voorn. : ‘t vierde deel aengecogt van onzen swager Nijhoff en van Walraven van Hattem. Johan Vonck van Lhienden en Hillebrand Vonck gebroederen, met Cornelis van Wijck zijn geerfd in ‘t Ommersche Velt. Heer Adam Vonck van Lhienden en Joffr. Clementia Voncke Echtelieden bekomen ‘t goed te Kesteren, waarvan de helft gehoord aan David van Zuijlen van den Naturis en Jufrr. Geertruid Voncke echtelieden dat hun bij huwl: voorn. en mede gaven bij oeren vader zaliger Dirck Vonck gegeven was. En nog meerdere goederen worden verdeelt, ook blijkt dat Adam en Juffr. Clementia in 1595 al getrouwd waren. Etc, Acte gegeven in ‘t jaar ons Heren 1600 den 10 september.

Aan dezen brief hingen 8 Staerten dog de meeste Zegelen af. No1 kon men het Huijs nog kennen, No.5 was ‘t Zegel van Zuijlen, No. 6 ‘t Huijs van Vonck, No. 7 ‘t wapen van Brakel en No. 8 ‘t Huijs van Vonck

Nr2.

Alzo na dode van Jonker. Dirck Vonck van Lienden bij Jonker. Huijbert, Anna en Maria Vonck van Lienden ende Jonker. Gijsbert van Brienen als man en voocht van Jon. Geertruid Vonck van Lienden te samen kinderen en erfgenamen van voorz. Jonker Dirck Vonck van Lienden gexamineerd was den Staat des Boedels, en dat over desselves nagelaten heerlijke goederen geschied en proces hebben comen te ontstaan. Zo ist dat tussen voorz. Jonker Huijbert Vonck van Lienden ter eenre en de voorz. Joffrouwen Anna en Maria Vonck van Lienden, geassisteerd met den Borgemeester Klerck als in desen haaren gecosen vooght en Momber, en voorz. Jonker Gijsbert van Brienen als haren vooght van Joffrou Geertruid Vonck van Lienden ter ander zijde Voorstlicke overcomen en geaccordeerd zijn dat Huijbert bekomt voor uijt den Tollenborch. De overige goederen worden in vier looten verdeelt welke onder de 4 kinderen voornoemt van jonker Dirck Vonck van Lienden getrokken worden etc.

Oirconde deeze bij de vier kinderen en erfgenamen voorz. Neffens den Borgemeester Klerck in qualiteit voorz. Onderteekend 21 januarij 1659 

Was geteekend Huijbert Vonck van Lienden, Anna Vonck van Lienden, Maria Vonck van Lienden, Gijsbert van Brienen 1659. g. Klerck

 

Nr.3.

Wij Bathasar Swissaert Richter der Heerlijkheid Marsch wegens de Edele Mogende Heeren Staten ’s Lands van Utrecht en Johan Frederik van Brakell tot Kermestein Richter der voorz. Heerlijkheid wegens de Heren Staaten des Forstendoms Gelre en Graefschap Zutphen, doen kond mede dat alzo vrouwe Maria Eugenia van Coudenhove de Fraijtur in qualiteit als Douagiere en tochtenaerse van den Heer Berend Adolph Vonk van Lienden, in leven capiteijn ten dienste dezer Landen voornemens was te treden tot verkoping van den Tollenborch etc. Heeft Juffr. Angelica Vonck van Lienden die andersints het regt hadde om zig te komen dragen erffgename van gemelte overlede Capitijn Vonck van Lienden haren broeder. Zig als creditrice van den zelve haer overleden broeder zonder zig als erffgename te verklaren, aen onzen gerichte bij requeste geadresseerd etc.. Verzoekend dat de penningen van den coop van den Tollenborg waer van den Lt. Collonel Dirk Klerck kooper geworden is, tot securiteit der crediteuren, werden verzekerd etc.

Actum voor schepenen Adriaen van Dolder en Gijsbert van Klinckenberg, de welke deze in waarheids oirkonde met ons hebben bezegeld en onderteekend. Op den 4 januarij 1707

Onder staand zijn kennissen van mij(was getekend)

D.V. Rossendael Secr.

Aan dezen brief hingen 4 zegels