R.A. Gelderland deel 0370 volume 1788

9 jan 1495

Ick Dirck Vonck bekenne dat ende also ick tot meerten een rossmoelen geset heb boeue Dat die beurtschap van aelst ende meerten den Edelen myne here Joncker van Culenborch sij myt zegel ende brieve welke brieff myn vader ende ander myner magen ende naburen besegelt hebben als dat wy dan gheen moelen setten en sellen ende then ewigen dagen op myns heren Jonckere moelen malen sellen ende Ick Dirck Vonk doirbe kennise ende goet onderwijl die selve moelen aff gebroken heb Soe geloeff Ick Dirck Vonck voer my end voer myn erven dat ick noch myn erven nimmer meer moelen tot aelst off meerten setten en sellen ende ick ende myn erven then ewigen daghen op myns heren jonckeren moelen malen sellen indien die moelen tot Lienden staet in kennisse

Des der gerechter waerheyt soe heb ick Dirck Vonck voirgenoemd myn Segel aen desen brief gehangen ende heb gebeden hubert foyert Dirck die kempt ende Dirck van aelst Dat sy desen brief mit my besegelen willen om dat hem alle dese voirsz saken kondich is ende hebben onse segel elcx uyt name om synre beden wil onde aen desen brieff gehangen ende fermentlick .... int jaer ons heeren dusent vierhondert vijf ende tnegentich des vridages na den heyligen Derthiendach (driekoningen , 6 januari)

originelen:

370-1788-3r
370-1788-3v