JAARBOEK CBG 1993 blz 124 - 125

Vonck

wapen.gif

Wapen: in rood een kruis van goud.

Inleiding

In de veertiende eeuw woonde te Lienden een riddermatige familie Vonck, herkenbaar aan het veelvuldig voorkomen van de voornaam Rutger. De leden van deze familie. die ook in de vijftiende en zestiende eeuw nog te Lienden woonden, voerden een schuinbalk in hun wapen. Ondanks het feit dat nog in de Zestiende eeuw leden van dit geslacht te Lienden voorkomen is geen van hen bij de processen betrokken.

De neven Vonck die wel adellijke pretenties hadden, claimden afstamming van een bastaard uit het geslacht Van Lynden en voerden het volle wapen van dat geslacht. Deze afstamming is door de huislieden niet weersproken maar werd ook niet aangetoond. De neven Vonck hadden als grootvader een Dirck Vonck die omstreeks 1480-1490 gehuwd moet zijn.

De meest waarschijnlijke kandidaten voor bet vaderschap van deze Dirck zijn Dirck Vonck Hillensz en Jan Vonck Hillensz.

De kinderen van Dirck Vonck Hillensz worden in de schatting van 1466 aangeslagen voor bezit in de maalschap Meerten onder Lienden.

Jan Vonck Hillensz. ook voorkomend als Johan en ook met dubbel patroniem als Johan Vonck Hillen Stevensz, was buurmeester van Meerten in 1457 en 1466 en pachtte daar 23 morgen land. Ook hij werd daar in de schatting aangeslagen. In 1460 verkocht hij 3 morgen in de maalschap Aalst, eveneens onder Lienden. In 1478 wordt bij herhaaldelijk in het gerichtssignaat genoemd. In 1460 zegelde hij, maar afdrukken van zijn zegel zijn mij niet bekend.

De Dirck Vonck die als generatie I hieronder volgt is waarschijnlijk identiek met Dirck Vonck die in 1495 de graaf van Culemborg beloofde de molen die bij te Meerten had gebouwd weer af te breken. Krachtens de o.m. door Johan Vonck Hillen Stevensz meebezegelde overeenkomst was dat recht namelijk aan de heer van Culemborg voorbehouden.

De onderstaande fragmentgenealogie bevat slechts enige gegevens over de oudere generaties. Betrouwbare genealogie├źn zijn over deze familie nog niet voorbanden. Het voorkomen van dezelfde namen in verschillende takken, alsmede onderlinge huwelijken, hebben hier en daar tot verwarring geleid.

1. DIRCK VONCK. Ovl. voor 1531, tr. JOHANNA DE KEMP PELGROMSDR, vermeld 1531, dr. van Pelgrom de Kemp, gerichtsman van Neder-Betuwe 1468 en N.N.

Uit dit huwelijk:

I. JAN, volgt IIa.

2. HILLEBRAND, volgt IIb.

3. DIRCK, volgt IIc.

4. PELGROM, volgt IId.

5. heer GERRIT VONCK, priester, vermeld 1537

IIa. JAN VONCK. verschreven in de ridderschap van het kwartier van Nijmegen 1529, 1530, 1538, tr. N.N.

Uit dit huwelijk:

IIIa. JAN VONCK DE OUDE, geb. ca. 1514, kerkmeester te Lienden 1561, gedaagd wegens de jacht 1561 vermeld 1578

IIb. HILLEBRANDT VONCK, kerkmeester te Lienden l5l8, maakte zich verdienstelijk bij de inname van Rhenen en werd daarom door hertog Karel 28 nov. 1527 voor bet leven vrijgesteld van belastingen,vermeld 1530, 1543 tr. 1514 MARGRIET VAN HATTUM, dr. van Johan van Hattum Roelofss en Alidt van Wijck.

Uit dit huwelijk:

1. DIRCK. volgt IIIb.

2. ROELOF, volgt IlIc.

3. HELLENBERCH VONCK, vermeld 1556-1566, tr. HENDRICK VAN WIJCK, gerichtsman in de Bank van Kesteren 1559, te Lienden 1560, pachter van een hofstede met 40 morgen land in de Oudeweerd te Kesteren 1561 -ovl.. Ovl. door doodslag op of kort voor 13 mei 1566 (waarna Zijn weduwe pachtster was tot 1577, Zn. van Zeger Van Wijck en waarschijnlijk Agnes Holl.

IIIb. DIRCK VONCK HILLEBRANTSZ, gedaagd wegens de jacht 1560.

Hieruit afstammelingen.

IIIe. ROELOF VONCK HILLEBRANTSZ, gedaagd wegens de jacht 1560. gerichtsman in de Bank van Kesteren 1566

IIc. DIRCK VONCK DIRCKSZ vermeld 1515, ovl. voor Pinksteren 1530. tr. jfr. HENRICK VAN LOCKHORST. Ovl. voor 1523. dr. van Henric van Lockhorst en N. van Ewijc.

Uit dit huwelijk:

DIRCK. volgt IIId.

IIId. DIRCK VONCK DIRCKSS, onmondig 1530, als richter en scholtis te Lienden vermeld 1562-l593, gerichtsman in de Bank van Kesteren 1566.Tr. voor 21 sept. 1562 GEERTRUYD VAN BRAECKEL, ovl. tussen l0 juni 1580 en 16 dec. 1588, dr. van Cornelis van Braeckel en N.N. (van Boecop?)

Uit dit huwelijk:

DIRCK VONCK VAN LIENDEN, commissaris-ordinaris van de monstering, vermeld 1588, tr. ADRIANA VAN BREDERODE VAN VEENHUYZEN, dr. van Lancelot Van

Brederode en Adriana van Treslong, Vrouwe van Veenhuizen.

Hieruit afstammelingen.

IId. PELGROM VONCK DIRCKSZ, vermeld 1518, ovl. voor 13 april 1551, tr. ALIT N., vermeld 1551, 1566

Uit dit huwelijk:

1. DIRCK. volgt IIIe.

2. JAN, volgt Gif.

3. ADRIAEN, volgt IIIg.

4. AELTGEN PILGRIM VONCKENDR, vermeld 1561 - 1581, tr. JAN FLORISZ VAN NES, te Montfoort, vermeld 1561, 1562, ovl. voor 9jan. 1581.

IIIe. DIRCK VONCK PILGRUMSZ, vermeld te Rhenen I564-I573, procedeerde over jachtrecht 1574, tr. MARIA DE BRUYN, vermeld 1573 dr. van Dirck de Bruyn en Christina Lijster.

Uit dit huwelijk

1. ADAM VONCK VAN LIENDEN gehuwd met MEYNS VONCK,

2. JOHAN VONCK VAN LIENDEN

3. MARGARETHA VONCK,

die op 24 jan. 1596 hun ouders nalatenschap scheidden.

IIIf. JAN VONCK PELGRUMSZ, gedaagd wegens de jacht 1562, procedeerde over jachtrecht 1574.

IIIg. ADRIAEN VONCK PELGRUMSZ., vermeld 1596- 1623, tr. N.N.,

waaruit

Joncker PELGRUM VONCK VAN LYNDEN, tr. Arnhem 31 okt. 1619 "Juffrou JOSINA VAN AERTSBERGEN