Gens Nostra jaargang 1994 XLVIII 
  
blz 175 
  
BREDASE MILITAIREN UIT DE VORIGE EEUW 
Voor genealogen zijn voorouders die militair waren altijd moeilijk terug te vinden, omdat ze geregeld met hun regiment werden verplaatst. Een bron voor het vinden van militairen uit de vorige eeuw is het z.g. ‘Fonds 1815’, waarvan de registers berusten bij de Amsterdamse gemeentelijke archiefdienst. Daarin treft men namen van hen die in 1814 bij de bevrijding van ons land van de Fransen, bij de slag bij Waterloo in 1815, of tijdens de gevechtshandelingen tijdens de afscheiding van België in de periode 1830-1832 zijn gesneuveld of 
gewond raakten. Deze registers worden uitvoerig behandeld in het ‘militarianummer’ van Gens Nostra 28 (1973), pag. 54 e.v. Ze bevatten nadere gegevens van de betreffende militairen, zoals vroeger beroep, legerrang, aard der verwonding, namen van familieleden die in aanmerking kwamen voor een toelage uit het fonds. In de registers van de gewonden in België zijn ook militairen opgenomen die na 1832 
gewond zijn geraakt, meestal door een dienstongeluk. 

Hieronder de uit Breda afkomstige militairen die in de registers zijn gevonden. Gemakshalve wordt bij ieder het inventarisnummer van het register gegeven, alsmede het volgnummer waaronder betrokkene is opgenomen in die registers. 
  
Carel Vonck, geb. 7-10-1780, overl. 10-1-1855 (746-2156). 
  
blz 272 
  
2. Henricus Stoops, ged. Poppel 12-6-1783, tr. ald. 18-2-1814 Joanna Brokken, geb. Riel7-1-1788, overl. Poppel 21-6-1848, dr. van Christianus Brokken en Adriana Maria Otten. 
Uit dit huwelijk: 
a. Maria, geb. Poppel 26-10-1814. 
b. Jan Baptiste Stoops, geb. Poppel 1-9-1816, overl. Hasselt 30-5-1839 als soldaat bij het tiende regiment infanterie van linie. 
c. Christianus Stoops, geb. Poppel 26-2-1819, landbouwersknecht, overl. ald. 16-6-1839. 
d. Adrianus Cornelis Stoops, geb. Poppel 31-9-1821. Adrianus Cornelis verhuist op 27 april 1853 naar Deurne (prov. Antwerpen). Helaas zijn de bevolkingsregisters van deze gemeente niet alfabetisch geïndiceerd, derhalve een zoeken naar een speld in de hooiberg. In de registers van de Burgerlijke Stand van Deurne duikt de naam Stoops niet op. 
e. FrunciscusStoops, geb. Poppel 8-4-1824, dienstknecht, overl. Turnhout in 1879, tr. ca. 1865 Maria Elisabeth Voncken, geb. Hilvarenbeek 17-2-1825. Uit dit huwelijk geen kinderen. Het echtpaar woonde te Turnhout. 
f. Henricus, geb. Poppel 4-12-1825, overl. ald. 11-12-1825. 
g. Henricus, geb. Poppel 24-1-1828. 
h. Petrus Stoops, geb. Poppel 23-5-1830, waarsch. ongehuwd gebleven, knecht bij de te Weelde wonende, maar in Hilvarenbeek in 1804 geboren landbouwer Antonius Moonen. 
i. Ludovicus, geb. Poppel 2-5-1834, overl. ald. 29-11-1835. 
3. Adrianus, ged. Poppel 15-11-1785. 
  
blz 334 
  
r. Klaas Hamming, geb. Den Ham 4-5-1852, sigarenhandelaar, overl. Groningen 2-1-1909, tr. (1) Westdongeradeel26-10-1877 (echtscheiding Groningen 14-2-1898) Geertje Jensma, geb. Ternaard 7-7-1852, dr. van Gerlof Johannes Jensma en Tjitje Sipkes Olivier; tr. (2) Haskerland 4-1-1900 Catharina Fonk, geb. Heerenveen 25-1-1860, overl. Groningen 9-7- 1931, dr. van Johannes Petrus Fonk en Geertruida Wijbo Lublink. 
  
blz 338 
  
4. Anje Roelfs Moes, geb. Hoogemeeden 27-8-1789, overl. Zuidhorn 1 l-8- 1862, tr. Aduard 3-12-1814 Uge Hessels Auwerna, ged.Tolbert 29-3-1789, landbouwer, overl. Zuidhorn 14-3-1857, zn. van Hessel Jacobs en Grietje Uges. 
Uit dit huwelijk: 
a. RoelfAuwema, geb. Hoogemeeden 12-3-1815, landbouwer, overl. Zuidhorn 10-5-1891, tr. (1) Zuidhorn 4-6-1843 Aaltje Pieters Koster, ged. Hornhuizen 10-9-1809, overl. Zuidhorn 15-2-1853, dr. van Pieter Tjipkes Koster en Martje Pieters Bronkema; tr. (2) Zuidhorn 22-5-1858 Francina Vonk, geb. Niehove 19-7-1821, overl. Zuidhorn 12-7-1899, dr. van Jan Pieters Vonk en Aaltje Berends de Boer (zie Vz-1). 
b. Grietje UgesAuwema, geb. Hogemeeden 24-10-1816, overl. Zuidhorn 20-12-1823. 
c. Jacob Auwema, geb. Hogemeeden 31-1-1819, landbouwer, overl. Zuidhorn 14-11-1875, tr. ald. 5-10-1866 Grietje Pentinga, geb. Zuidhorn 7-3-1834, overl. ald. 21-2-1919, dr. van Kornelis Jurjens Pentinga en Diewerke Jacobs Nanninga. 
d. Jan Auwema, geb. Zuidhorn 10-12-1820, overl. ald. 27-4-1856. 
e. Derk Auwema, geb. Zuidhorn 31-10-1822, landbouwer, overl. ald. 5-5-1907, tr. Zuidhorn 
24-3-1866 LamkeMeinema, geb. Niebert 19-9-1841. overl. Zuidhorn 28-12-1916, dr. van Tunnes Meinema en Janke Nijenhuis. 
f.Markus Auwema, geb. Zuidhorn 12-12-1824, kastelein, overl. Groningen 31-1-1860, tr. Zuidhorn 5-12-1852 Gerbina Tiessen, geb. Groningen 3-1-1825, overl. ald. 20-12-1893, dr. van Garmt Ties Tiessen en Sjouktje Gerrits. Zij hertr. Willem Dieterman. Hessel Auwema, geb. Zuidhorn 30-4-1826, trekschipper, overl. Noordhorn 6-8-1871, tr. Zuidhorn 14-12-1854 Grietje Jakob Tillema, geb. Zuidhorn 11-3-1828, overl. Oldehove 19-1-1917, dr. van Jakob Ekkes Tillema en Vrouke Jans Wiersema. 
g.Grietje Auwema, geb. Zuidhorn 9-4-1828, overl. ald. 11-5-1879, tr. Zuidhorn 23-6-1854 
Jacob Jans Lijfering, geb. Oldehove 29-11-1818, koopman en winkelier, overl. Zuidhorn 5-5-1882, wedr. van Geertje Jannes Dijk, zn. van Jakob Roelfs Lijfering en Zwaantje Jacobs Rietsema. 
h. Hindrik Auwema, geb. Zuidhorn 21-8-1830, overl. ald. 13-4-1848. 

blz 346 
  
6. AnjeDerksMoes, geb./ged. Kloosterburen 6/30-12-1798, overl. Wehe 23-5 1839, tr. Kloosterburen 20-9-1821 Aries Jans van der Klei, ged. Wehe 4-11- 1798, tuinman, overl. ald. 13-11-1855, zn. van Jan Steffens van der Klei en Ludewe Simens. Hij hertr. Johanna Hendriks Voerman. 
Uit dit huwelijk: 
a. Aufke van derKlei, geb. Wehe 28-11-1824, overl. Zuurdijk 1-5-1908, tr. (1) Leem 25-9-1848 Jelte Pieters Abbring, ged. Zuurdijk 26-12-1802, landbouwer, overl. ald. 2-5-1858, wedr. van Geertruida Cornelius Stuivenga, zn. van Pieter Jeltes Abbring en Hilje Jacobs Vonk; tr. (2) Leens 19-4-1860 Albert Valk, geb. Woltersum 7-2-1823, tuinman, overl. Zuurdijk 20-3- 191 1, zn. van Abraham Alberts Valk en Albertje Klasen Doornbos. 
b. Jan van der Klei, geb. Wehe 15-3-1828, overl. Leens 24-3-1896, tr. Leens 18-5-1854 Grietje Molenhuis, geb. Vierhuizen 5-4-1822, overl. Leens 16-6-1891, dr. van Jacob Hendriks Molenhuis en Emke Geerts Doornbosch. 
c. Luwinu van der Klei, geb. Wehe 15-2-1832, overl. Eenrum 4-1-1886, tr. Eenrum 27-5-1853 BernurdusFokkes Haan, geb. Hornhuizen 18-6-1817, diligence-ondernemer, overl. Eenrum 6-6-1887, zn. van Fokke Pieters Haan en Anje Bernardus van Dijk. 
d. Derktje van der Klei, geb. Wehe 8-9-1835, overl. Leem 27-6-1876. 
e. Steffen Aries van der Klei, geb. Wehe 8-5-1839, overl. ald. 28-5-1839. 
   
blz 362 
  
Vz. Berend Derks de Boer (zn. van IVg), geb. Zuidhorn ca. 1762, landbouwer te Niehove, overl. Zuidhorn 19-1-1822, tr. Zuidhorn 17-3-1789 (hc 29-9-1789. RA LXX-C-3, fol. 97) Imke Cornelis Kleveringa, ged. Ezinge 25-3-1759, overl. Oldehove 22-3-1828, dr. van Kornelis Jans en Aaltje Jans. 
Uit dit huwelijk: 
1. Aaltje Berends de Boer, ged. Niehove 28-6-1789, overl. Oldehove 29-8-1875, tr. Niehove 13-5-1810 Jan Pieters Vonk, ged. Oldehove 11-5-1783, landbouwer, overl. ald. 18-5-1848, zn. van Pieter Jacobs Vonk en Folktje Jans Dij kema. 
Uit dit huwelijk: 
a. Pieter Vonk, geb./ged. Niehove 29-12-1810/20-1-1811, arbeider, overl. Oldehove 2-1-1873, tr. (1) ald. 21-9-1839 Korneliske Wever, geb. Oldehove 14-4-1815, overl. ald. 30-10-1859, dr. van Jan Jans Wever en Klaaske Jans Dol; tr. (2) Oldehove 20-6-1866 Frederica Meijer, geb. Saaksum 21-5-1813, overl. Oldehove 28-1-1892, dr. van Hendrik Jans Meijer en Elisabeth Pieters Klunder. 
b. Berend Vonk, geb. Niehove 5-9-1812, timmermansknecht, overl. Oldehove 19-1-1848, tr. Oldehove 12-8-1843 Else Berends Rosema, geb. Saaksum 18-5-1818, overl. Oldehove 2-1 l- 1846, dr. van Berend Meertens Rosema en Trijntje Harms van Dijk. 
c. Folktje Vonk, geb. Niehove 18-3-1814, overl. Oldehove 5-2-1830. 
d. Jacob Vonk, geb. Niehove 15-2-1816, arbeider, overl. Ezinge 26-3-1911, tr. Leem 10-1 l- 1853 Aafke JansHuizinga, geb. Oldehove 25-12-1825, overl. Warfhuizen 3-11-1889, dr. van Jan Jacobs Huizinga en Aafke Folkerts Folkerts. 
e. Femke Vonk, geb. Niehove 27-7-1818, overl. Feerwerd 20-8-1907, tr. (1) Ezinge 27-1-1840 Geert Harms Stoel, geb. Feerwerd 7-5-1802, kleermaker, over]. Ezinge 26-6-1844, wedr. van Iedje Tjipkes Huizinga, zn. van Harm Antonie Stoel en Eeltje Roelfs; tr. (2) Ezinge 20-10- 1855 Sytse Hendriks Doornbos, geb. Oldehove 11-1-1814, winkelier, over]. Ezinge 10-5-1879, wedr. van Aafke Hendriks Kooi, zn. van Hendrik Hendriks Doornbos en Geertruid Harmannus Harkema. 
f. Francina Vonk, geb. Niehove 19-7-1821, overl. Zuidhorn 12-7-1899, tr. Zuidhorn 22-5-1858 Roe/f Auwema, geb. Hoogemeeden 12-3-1815, landbouwer, overl. Zuidhorn 10-5-1891, zn. van Uge Hessels Auwema en Anje Roelfs Moes (Vi-4). 
g. Kornelis Vonk, geb. Niehove 10-2-1824, overl. Oldehove 6-2-1830. 
h. Harm Vonk, geb. Niehove 8-1-1827, winkelier, overl. Ezinge 10-9-1912, tr. (1) Oldehove 20-8-1856 Anje Hoek, geb. Oldehove 10-3-1833, overl. Saaksum 10-4-1862, dr. van Gerrit Jans Hoek en Zwaantje Ekkes Zuidema (zie Vah-2); tr. (2) Ezinge 26-11-1863 Aagtje Geerts Stoel, geb. Ezinge 8-2-1829, over]. Feerwerd 21-8-1904, dr. van Geert Harms Stoel en Iedje Tjipkes Huizinga. 
i. Kornelis Vonk, geb. Niehove 5-5-1830, boerenarbeider en straatventer, overl. Oldehove 3-7-1919, tr. Oldehove 15-2-1879 Aaltje Doesburg, geb. Eenrum 18-12-1833, overl. Oldehove 24-4-1917, dr. van Adam Henning Doesburg en Margaretha Braam. 
  
blz 364 
  
2. Wiske Veenhuizen, geb. 1804, overl. Zuidhorn 10-6-1852, tr. 22-1-1824 Harm JacobsKorringa, geb. Oldehove 12-1795, commissionair, overl. Zuidhorn 16-6-1857, zn. van Jacob Jans en Fennegien Pieters. 
Uit dit huwelijk: 
a. Jacob Korringa, geb. Zuidhorn 10-11-1824, overl. ald. 3-12-1827. 
b. Maftheus Korringa, geb. Zuidhorn 13-3-1826. 
c. Jaapje Korringa, geb. Zuidhorn 22-3-1828, overl. Groningen 27-2-1904, tr. (1) Zuidhorn 
9-1-1858 Benjamin Meinardi, geb. Stitswerd 13-1-1819, grof- en hoefsmid, overl. Noordhorn 20-2-1861, wedr. van Jantje Jacobs Cleveringa, zn. van Mattheus Meinardi en Hermanna Smit; tr. (2) Zuidhorn 26-5-1862 Menfe Buining, geb. Grootegast 6-7-1831, smid, zn. 
van Sytse Roelfs Buining en Geertje Mentes Ploeg. 
d. Fennechien Korringa, geb. Zuidhorn 22-1-1830, koopvrouw, overl. Groningen 14-8-1908, tr. Oldehove 19-5-1856 Tunnis Rozema, geb. Oldehove 8-5-1831, zetboer, overl. Dorkwerd 11-4-1880, zn. van Sytse Tunnis Rozema en Wijke Kornelis Bisschop. 
e. Jan Korringa, geb. Zuidhorn 28-5-1832, overl. ald. 16-5-1834. 
f. Jan Korringa, geb. Zuidhorn 20-5-1835, broodbakker, overl. Rodehaan (Noorddijk) 13-10. 1899, tr. Noorddijk 12-11-1868 Gieske Vonk, geb. Den Ham 13-1-1840, overl. Haren) 9-10-1914, dr. van Enne Alberts Vonk en Mattje Trip. 
g. Jantje Korringa, geb. Zuidhorn 1541838, overl. ald. 2-2-1840. 
h. Jakob Korringa, geb. Zuidhorn 17-3-1841, timmerman en koemelker, overl. Groningen 30-5-1913, tr. ald. 5-5-1867 Kornelia Kema, geb. Groningen 7-2-1846, over]. ald. 21-10-1928, dr. van Evert Hoitjes Kema en Anke Heeres Beukema. 
i. Derk Korringa, geb. Zuidhorn 2-10-1843. 
j. Harm Korringn, geb. Zuidhorn 17-6-1846. 
k. Pieter Korringa, geb. Zuidhorn 5-10-1849. 
  
blz 371 
  
7. Jacob Derks Poelman, geb. Fransum 4-5-1807, landbouwer, overl. Den Horn 6-9-1886, tr. Aduard 15-1-1852 Grietje Bos, geb. Aduard 6-11-1816, overl. ald. 19-2-1887, dr. van Hendrik Jans Bos en Trijntje Harms Harsema. 
Uit dit huwelijk: 
a. Derk Poelman, geb. Aduard 22-10-1852, landbouwer, overl. ald. 20-10-1912, tr. Grijpskerk 16-5-1877 Aaltje Poll, geb. Grijpskerk 2-1-1847, overl. Aduard 10-1-1928, dr. van Klaas Tjebbes Poll en Aafke Kornelis Poll. 
b. Trientje Poelman, geb. Aduard 7-10-1855, overl. Oldehove 28-8-1878, tr. Aduard 10-5-1876 Jan Vonck, geb. Oldehove 26-6-1842, landbouwer, overl. ald. 8-4-1927. zn. van Frans Pieters Vonck en Auke Jans Smeda. 
  
blz 372 
  
2. Zwaantje Ekkes Zuidema, geb. Wierum 6-10-1796, overl. Oldehove 10-12- 1853, tr. Ezinge 19-9-1816 Gerrit Jans Hoek, geb. Ezinge 26-4-1789, arbeider, overl. Oldehove 3-2-1859, zn. van Jan Luirts en Anje Berends. 
Uit dit huwelijk: 
a. Jan Gerrits Hoek, geb. Ezinge 5-5-1817, arbeider, overl. Oldehove 22-5-1862, tr. Oldehove 9-6-1855 Geeske Duisterwinkel, geb.Zuidhorn 6-1-1831, dr. van Tjeert Kornelis Duisterwinkel en Tonniske Ekkes Rozema. Zij vertrekt in 1887 naar Noord-Amerika. b. Ekke Gerrits Hoek, geb. Ezinge 20-6-1819, overl. Zevenhuizen 14-2-1885, tr. (1) Ezinge 25-4-1857 Trientje de Wit, geb. Ezinge 25-11-1837, over]. Leek 10-9-1859, dr. van Pieter Hindriks de Wit en Martje Hindriks Bosman; tr. (2) Leek 2-5-1860 Trientje Reitsema, geb. Oostwold 9-3-1816, wed. van Onno Harms Guikema, dr. van Gerrit Klaassen Reitsema en Anje Hendriks (zie Van). 
c. Berend Gerrits Hoek, geb. Ezinge 28-5-1821, overl. Oldehove 21-3-1892, tr. (1) Oldehove 19-5-1855 Jetske Jans Knoop, geb. Ezinge 27-9-1831, overl. Oldehove 10-4-1860, dr. van Jan Harms Knoop en Trijntje Ekkes Zuidema (Vah4); tr. (2) Oldehove 19-5-1865 Gepke 
Smit, geb. Kantens 20-2-1816, overl. Oldehove 20-7-1874, wed. van Friderik Klasen Kuiper, dr. van Reinder Smit en Geertruida Jans van der Berg. 
d. Ite Gerrits Hoek, geb. Ezinge 28-11-1824, overl. Aduard 29-10-1878, tr. Ezinge 12-5-1849 Martje Simons Meijer, geb. Aduard 8-9-1826, overl. Aduard 4-7-1883, dr. van Simon Jacobs Meijer en Zwaantje Jans Muller (Vaf-5). 
e. Geertje Gerrits Hoek, geb. Ezinge 6-2-1827, over]. Oldehove 14-6-1858, tr. Aduard 17.5- 1852 Sjoert Pieters Dijkhuis, geb. Oldehove 16-7-1822, zn. van Pieter Jans Dijkhuis en Berentje Hendriks Hartocht. Hij hertr. Hikje Buist. 
f. Anje Hoek, geb. Oldehove 10-3-1833, overl. Saaksum 10-4-1862, tr. Oldehove 20-8-1856 Harm Vonk, geb. Niehove 8-1-1827, winkelier, overl. Ezinge 10-9-1912, zn. van Jan Pieters Vonk en Aaltje Berends de Boer (Vz-1). Hij hertr. Aagtje Geerts Stoel. 
  
blz 515 
  
VONCK 
Maria Magdalena Vonck
(dr. van Cornelis Vonck en Anna Maria ‘t Hooft), geb. Streefkerk 8-9-1780. Zij vertrekt met attestatie van Streefkerk naar Krimpen a/d Lek in 1807; aldaar niet traceerbaar. Op 25-7-1816 staat zij, zonder vermelding van woonplaats, nog in de ondertekening van een familie-annonce. Gevraagd gegevens m.b.t. haar verdere levensloop. 
E.A.N. KON, Amsterdam 
  
  
Gens Nostra jaargang 1995 L 
  
blz 52 

741. VAN AMMERS 
Pieter Claese van Ammers, j.m. van Vianen, otr. ald. (1) 13-9-1685 Marritje Francken, j.d. van Vianen; otr. (2) Vianen 13-8-1701 Jannigje Gerrits Vonck, j.d. van de Vaart. Kinderen (voor zover bekend), ged. te Vianen: Aeltjen 1690, Frank 1692, Teunis 1696 en Clas 1702. Zijn er meer kinderen bekend? Teunis Pietersz. van Ammers, ged. Vianen 30-8-1696, otr. ald. 29-5-1718 Jannegje Jagers, j.d. van Rantwijk. Hieruit bekend, ged.: Johannes, Vianen 1718; Frank, Zuilen 1724; Metjen Zuilen 1725; Enoch Zuilen 1728; Arie, Zuilen 1730. Er moeten minstens nog twee kinderen zijn: Marritje van Ammers (tr. Zuilen 1744 met als getuige haar vader Teunis van Ammers) en Mels van Ammers (tr. Zuilen 1747; zijn eerste kind heet Teunis). Waar en wanneer zijn deze twee kinderen gedoopt? Alle aanvullende informatie 
over de familie Van Ammers is welkom. 
  
VONCK/VONK 
Gerrit Comelisz. Vonk
, j.m. van Noordeloos, tr. ald. 1674 Maycken/Marichjen Pieters, j.d. van Noordeloos. Kinderen (voor zover bekend), ged. te Goudriaan: Ingen 1675 en Ariaantjen 1683. Zijn er meer kinderen? Ingen Gerrits Vonck, ged. Goudriaan 20-10-1675, tr. ald. 26-11-1702 Fijgie Gerrits Vonk, ged. Goudriaan 29-12-1680. Kinderen, ged. te Goudriaan Pietertie 1714, Pieter 1716, Adriana 1718, Geerit 1720, Pietertie 1721. Er zijn verm. (tenminste) nog vier kinderen: Mayken Ingensze Vonk (otr. Goudriaan 1736; haar eerste kind heet Ingen); Fijgje Ingense Vonk (is doopget. van de zoon van Mayken Ingensze); Cornelis Ingense Vonk (laat te Goudriaan in 1738 dochter Fijgje dopen, get. Adriana Ingense Vonk); en Gerrit Ingense Vonk (tr. Goudriaan 11-10-1721). Waar en wanneer zijn deze kinderen gedoopt? Alle verdere informatie over deze familie is welkom. 
  
Mevr. M. LOGGEN, Weesp 
  
blz 354 
  
IV. Leonurd(us) Petermans, geb. Eijsden/Oost, ged. Breust ca. 1671, schepen van Oost ( 1699- 1708, I729- 1732; in laatstgenoemd jaar bedankt hij zelf voor de eer)“x, schepen van de hoofdbank ’ ~Gravenvoeren (vermelding 1694- 17 1 0), grootgrondbezitter, woont te Oost waarschijnlijk in het ouderlijk huis, overl. ald. 24- 12- 1734, tr. Breust 19-1 l- 1693 (get.: Bartholomeus Wijers en Margaretha Frambach) en otr./tr. Eijsden (geref.) 8/29- 1 l- 1693 Agnes Frumbach, uit Eijsden, geb. ca. 1665, dr. van Wilhelmus Frambach en Beatrix Ruth, overl. Oost 26-4- 1725. 
1. 12- 1696: aankoop van 2 grote roeden land gelegen in het hoge veld, 2% grote roede land gelegen ‘over t braeck’ en 3 grote roeden weide gelegen aan de Oosder driesen, van Jan Voncken, schepen van Oost, echtgenoot van Beatricxs Lijsens, voor 32 gulden per grote roede”‘. 5-7- 1697: aankoop van 51/2 grote roede akkerland ‘becleet met wintergerst’, gelegen in het Oosderveld genaamd ‘int Stockijt’, van Jan Voncken, schepen van Oost, echtgenoot van Beatricxs Lijsens, voor 176 gulden”. 30-1-1698: aankoop van 18 grote en 8 kleine roeden ‘weijde genaamd den Bongard met de servitude ende gerechtigheid van den drijffwegh aller bestialen, mede inne ende uijtganck der menschen als van outs’ gelegen nabij het dorp Oost, van Jan Voncken, schepen van Oost, voor 37 gulden per grote roede, en de last van 12 vaten spelt perjaar aan het adellijk huis van Oost en 100 gulden kapitaal die ten gunste staan van Anna Hustin, weduwe van Lennart Petermans [het betreft dus zijn moeder]“.   

blz 359 
  
RAL, LvO 5324, fol. l96,3 1-8-1595. Petermans draagt over aan Peter Perboum ‘eijn huijs, schuere,ende stallinge geleegen tot Caustert meet 6 groet roije plaetsen soe bouwe plaets als hoeffweijde te neemen van den ost stijl der schueren ter sijden nae Peter Brouijns hoeff’ belast met I mud spelt aan de erfgenamen van Jehen Voncken en I pint spelt aan de kerk van Breust en krijgt ‘eijn hoeftken geleegen op te Neerstraet’ ter grootte van 3% grote en 8 kleine roeden ‘St. Lambrechts maet’ (dit perceel vervreemd hij weer op 1 I september 1598; zie noot 15). 5 roeden land gelegen in het Caustertveld (deze vervreemd hij weer op 27 februari 1596; zie noot 10). 50 gulden en 5 grondrenten (1 mud spelt op Thijs Guelen Eijader goederen, I mud spelt op Lenneken Lambiers Eijsder goederen, 2 mudden spelt op Heijcken Tijssen beemd (deze vervreemd hij weer op 27 februari 1596; zie noot IO), 4 pinten rogge op ‘des vachtsgoet Sinte Geertruden’ en 1 mud spelt op een hof ressorterende onder Waldenborch). Dit alles onder conditie dat mocht Petermans op het restant van het perceel ‘quame te bouwe sullen moegen in de sijtwant die schuere inbouwe ende over die gerechticheijt hebben ende behalden te eewige dagen, om den waterputt staende op het opgedragen goet, te moege gebruijcken’. Zij dienen wel gezamenlijk de put te onderhouden. Op huis en hof van Petermans rustte een erfpacht van twee mud en twee vaten spelt per jaar die Houben Coumans er op had geldende. Deze erfpacht had Petermans op 1-7-1594 afgekocht door overdracht van een hof te Caestert aan de Voer (RAL, LvO 5324, fol. 189).

 
blz 360 
  
25. RAL, Breust, Overdrachtsregisters, iv. nr. 10, fol. 131, 19-3-1601. Lieben Voncken van Mesch draagt over ‘tot voldoeninge van eijnen naerdere coope’ 5 grote roeden land aan de ‘Haelstraat’ en enige erfgoederen te Eijsden ter waarde van 176 daalders.   
  
blz 425 
  
741. VONCK/VONK (50 (1995), p. 52) 
Kinderen van Ingen Gerritsz. Vonk en Fijsje Gerritsdr. Vonk, tot 1708 gedoopt te Ottoland en daarna te Goudriaan: 1. Gerrit 23-12-1703,

2. Cornelis 27-12-1705,

3. Maiken 10-4-1707,

4/5. (tweeling) Heijltje en Arie” 10-2-1709,

6. Peter 17-05-171 1,

7. Pietertie 19-8-1714,

8. Peter 19-4-1716,

9. Adriana 2-12-1718,

10. Gerrit 22-3-1720,

11  Pietertie 15-6-1721

en verm. nog Metjen ca. 1725. Zusters van vader Ingen zijn zeer waarschijnlijk de doopgetuigen Ariaentje Gerrits, tante in Goudriaan, en Heiltje Gerrits, tante in Goudriaan.   
  
J. REIMER, Alphen aan den Rijn 
  
blz 546 
  
IVc. Joris Mondriaan, ged. ’ s-Gravenhage 23-4-1738, korendrager, otr./tr. ‘s-Gravenhage 10124-4-1757 Catharina Kievron (Civron, Kiberon, Kibron), ged. ald. 16-11-1738, dr. van Antonie Kievron en Maria van der Vonk
Op 2 maart 1768 moet o.a. Joris Mondriaan getuigen inzake een geschil tussen de meester-broodbakker Johannes Kramp en de korenmeter Andries Windes over het op een onjuiste manier wegen van balen tarwe. 
  
blz 583 
  
FAMILIEGEGEVENS VAN SCHIPPERS ‘ONDERWEG’ OF DIE MET HUN KOOPWAAR 
LEIDEN ALS EINDBESTEMMING HADDEN
  
door A.J. VAN DEN HEUVEL-VAN WEERLEE 
  
Onder de gezinskaarten (Gemeentearchief Leiden, coll. van den Heuvel) waarop de reconstructie van de Leidse gezinnen van 18 12 tot 1862 wordt vermeld, zijn ook kaarten van schippersgezinnen te vinden. Veelal zijn het turfschippers uit de veenkoloniën, maar ook zij die aardappelen, biezen matten, hout etc. wilden verkopen, voeren vaak vanuit de noordelijke provincies, o.a. via Lemmer en Zwartsluis, over de Zuiderzee naar Holland. Ook beurtschippers en andere kooplui hadden min of meer geregelde diensten op Leiden vanuit andere delen van ons land. Van elk huwelijk, geboorte en overlijden in deze stad is een gezinskaart samengesteld. Als een schipper aangifte moest doen van een gezinsverandering, b.v. van een huwelijk, een geboorte van een kind, of overlijden daarvan op het moment dat hij in Leiden verblijf hield, werden ook deze gegevens op een kaart ondergebracht. Ook kinderen uit hetzelfde gezin die elders- ‘onderweg’ -werden geboren en in deze stad overleden, werden daarop bijgeschreven; een apart fiche werd gemaakt als er alleen maar een overlijden plaats vond van een schipper, een schippersvrouw, of -knecht, van wie geen gezinskaart aanwezig was. Van alle kaarten en fiches van deze mensen heb ik de gegevens verzameld. Het feit dat veel schippers hier in Leiden overwinterden, maar soms ook in deze stad permanent woonden, blijkt niet altijd uit de gegevens van de Burgerlijke Stand. De personen waarvan het niet duidelijk is of zij zich op doorreis bevonden, zijn in onderstaande lijst niet opgenomen. 
  
  
Jacob Jans Vonk, geb. Stiens, schippersknecht, overl. Leiden 1- 11-1842.24 jr. oud, ongehuwd, dom. teTietjerk, grietenij Tietjerksteradeel, zn. van Jan Jacobs Vonk en Aftje Klases Hoekstra. 

 

Gens Nostra jaargang 2005 LX

Begraven in Odijk in de zeventiende en de achtiende eeuw

Blz. 70

1707-1709

vant begraven van Wouter Theunisz Vonck ontvangen

nog een kind daervan ontvangen

1719 24 september

Jan Woutersz Vonck begraven in de kerk in 't graft van zijn broeder dirk Wouterz Vonk

25 dito

't kind van Dirk Woutersz Vonk in de kerk in zijn eijgen graft no 52 begraven

1721  12 meij

d'Wed Wouter Theunisz Vonk in de kerk in haar soonsgraft begraven

Registratie grafsteden

52:   25 augustus 1719 door Dirk Woutersz Vonk gekogt