Gens Nostra jaargang 1971 XXVI

blz 63

376. VAN MUIJSENHOL
Bernaerd Fonck
geb. Antwerpen ca. 1520, zilversmid tr. ald. ca. 9.9.1550 Janneken van Muijsenhol, overl. ald. ca. 1555. Janneken is zeer waarschijnlijk afkomstig uit de goudsmeden-familie te Gent, die via Antwerpen naar Duitsland, o.a. Hanau uitweek. Gevr. gegevens over Janneken v. Muijsenbol en haar voorouders.

blz 163

HUWELIJKEN GEREF. GEM. OUD-LOOSDRECHT 1808-1811

In het R.A. te Utrecht bevindt zich van de Geref. Gem. van Oud-Loosdrecht een doopboek dat loopt van 1637 tot apr. 1813, en een trouwboek van 1636 tot 1808. De B.S. der gemeente begint in aug. 1811. Het hiaat van 1808 tot 1811 bevindt zich in het centra trouwboek dat bewaard wordt in de Herv. Pastorie van oud-Loosdrecht en waarin de navolgende huwelijksmachtigingen staan genoteerd:
Willem Vonk, j.m., geb. en won. alh., en Jannetje Vermeulen, j.d., geb. en won. te Vreeland, 29.5.1808 te Vreeland.

blz 164

Jan Vonk, j.m., geb. en won. alh., en Maria Susanna van Leeuwen, j.d., geb. en won. te Breukelerveen, 24.12.1809.
Cornelis Vonk, j.m., geb. en won. alh., en Johanna Susanna Landweer, gesepareerde vrouw van Everhardus ten Bosch, won. te Breukelerveen, 22.7.1810.

blz 273

492. Johannes Ceuorinus. predikant te Driel, later te Rossum, overl. ald. 26.8.1647, tr.
493. Jenneken Fonck, ovl. Driel maart 1683.


Gens Nostra jaargang 1972 XXVII

blz 333

AANVULLINGEN BIJ IIIb DERICK KANIS
Om in Hees gelegen 3 morgen lands en een erf op Praetshoff, waarnaast hij ook woonde, ontstond een conflict met Aerntgen, wed. van Thomas van Vianen la”‘. Namens zijn zoon Derick trad hij in 1587 op in een proces tegen Fonck Johanss, geh. met Lamberta, persoonlijk in dat jaar tegen Nicolaas van Wousick, en in 1588 tegen Itgen van Rateringen lwb. Uit het tweede huwelijk: Berick, verm. geb. na overl. van zijn halfbroer Derick in 1562, vermeld van 1582 tot 1588 bii processen tegen Fonck Janss en Johan Raderick over bezittingen in Zyfflich en Niel ORAN 1073, f. 13, 16, 18 (6 en 20 febr. 1587) f. 179v (2 febr. 1587) f. lllv (22 maart 1588).


Gens Nostra jaargang 1973 XXVIII

blz 57

EEN LIDMATENREGISTER VAN DE NIEUWE OF LANGAKKERSCHANS

Bij een inspectiebezoek langs de oost-Groningse kerken, ontdekte de heer J. G. J. van Booma, adj.-archivaris van de Ned. Herv. kerk, een lidmatenregister van de voormalige Langakkerschans, ook wel Nieuwe Schans genoemd. Met welwillende toestemming van de archivaris van opgemelde kerk, maakte ik een afschrift van dat register en nam daaruit, ten behoeve van dit artikel, de namen van de daarin voorkomende officieren en soldaten over; wat deze laatsten betreft met enig voorbehoud. De soldaten worden namelijk niet als zodanig aangegeven, maar aangezien zij werden ingeschreven uit of naar toenmalige garnizoenen en schansen, mag daaruit wel hun militaire status worden geconcludeerd.
Deze overplaatsingen waren soms zo talrijk, dat de predikant de inschrijving achterwege’ liet onder de vermelding dat hij de ingekomen attestatiën maar op volgorde had gelegd, waardoor hij ze meteen weer kon uitgeven bij vertrek van de betrokkene. Uit de aard der zaak zijn ons daardoor vele namen onthouden. Het boek is aangelegd op 26 aug. 1742 bij de komst van Ds. P. .J. Huisinga en loolpt tot 1809. Bij de aanleg in 1742 was Jan G. proviantmeester, ouderling. Verder komen bij de aanleg voor: Albertus Benningh, commijs; Nicokus Buttinga, coavooimeester; Jan Garcin, commijs van ‘s Lands Magasijn in de Fortresse.

Ingekomen:
1768. 5. 6. van Namen Roelf Vonk en Albertus Geusendam.


Gens Nostra jaargang 1975 XXX

blz 51

1X. Tijs van den Brink, geb. Putten 18.10.1902, landbouwer, tr. (1) Putten 25.3.1932 Jacobje Lubbertsen, geb. Putten 25.9.1907, overl. Ermelo 20.12.1961, dr. van Hendrik Lubbertsen en Heintje Mosterd, tr. (2) Putten 9.6. 1966 Rijkje Adriana van den Brink, geb. Amsterdam 8.6.1915, wed. van Leendert Vonk, dr. van Nicolaas Jan van den Brink en Gijsbertha Versteeg. Uit dit huwelijk geb. te Putten: 1. Tijs, volgt X, 2. Heintje, 1934, 3. Klaasje, 1936, 4. Hendrik, 1938, 5. Gijsbert 1942, 6. Jacobje 1946, 7. Windeld, 1948.

blz 275

3. Jan van Ommering, geb. Voorhoult 23.8.1823, landbouwer/veehouder te Hazerswoude/Rijndijk, overl. Hazerswoude 26.1.1906, tr. Hazerswoude 26.9.1855 Beatrix Turkenburg, geb. Hazerswoude 17.9.1833, overl. Hazerswoude 9.3.1894, dr. van Dirk Turkenburg en Hendrica van den Akker. Uit dit huwelijk:
a. Robbert Christiaan van Ommering, geb. Hazerswoude/Rijndijk 6.12.1855, landbouwer te Ter Aar, later boerenarbeider te Hazerswoude/Rijndijk, overl. ald. 12.9.1921, tr. Oudshoorn 17.4.1890 Maartje de Regt, geb. Oudshoorn 3.5. 1865, overl. Hazerswoude/Rijndijk 8.5.1937, dr. van Gerrit de Regt en Grietje van de Wel.
Uit dit huwelijk:
aa. Beatrix van Ommering, geb. Ter Aar 20.9.1890, tr. ald. 14.1.1910 Hermanus Schellingerhout. fabrieksarbeider te Koudekerk.
bb.Gerrit van Ommering, geb. Ter Aar 19.2.1892, kruidenier te Hazerswoude/ Riindiik (1911-1918). tuinder te Zoeterwoude met broer Jan en zwager Vonk(1918-19), zetboer te Hazerswoude/Rijndijk (1920-30), bruggewachter Koudekerksebrug. buitgewoon gem. veldwachter van Hazerswoude en Koudekerk, ouderling Ñed. Hervy Kerk te Koudekerk, overl. Hazerswoude 5.6.1960. tr. Waddinasveen 15.12.1911 Johanna van Dorn. geb. Waddinxsveen 16:8.1891, ovel. Leiden 20.3.1972, dr. van Johannes van Dorp en Jannigie van Ballegoie. Uit dit huwelijk 11 kinderen.
cc.Clazina Maria van Ommering. geb. Ter Aar 14.12.1894, tr. ald. Elias Abraham Thomas Vonk, timmerman; te Zoeterwoude. ’ dd.Jan van Ommering, geb. Hazerswoude/Rijndijk 25.4.1896, arbeider, tr. Zoeterwoude 8.9.1922 Anna Maria van der Loo, geb. Zoeterwoude 13.3. 1903, dr. van Frederik van der Loo en Geertje Slingeland. Uit dit huwelijk 6 kinderen.
ee. Grietje van Ommering, geb. Hazerswoude/Rijndijk 16.9.1900, tr. ald. 14.12. 1923 Adriaan Pieter Leenheer, geb. 1898, metselaar te Koudekerk, overl. Koudekerk 12.10.1950.
b. Dirk van Ommering, geb. Hazerswoude/Rijndijk

Gens Nostra jaargang 1976 XXXI

blz 27

875. VAN DER STOK (Nieuwpoort, Z-H)
Kent iemand portretten van de volgende echtparen: Dina Adriana v. d. Stok, ged. Nieuwpoort 17.7.1775, overl. Oudewater 24.1.1844, tr. Dirk Blanken Hzn, ged. Schoonhoven 23.9.1773, overl. Oudewater 286.1835, notaris, burgemeester van Polsbroek Noord en Zuid. Johanna v. d. St., geb. Nieuwpoort 7.4.1787, over]. Streefkerk 12.8.1855, tr. Eliza Vonck, geb. Streefkerk 27.12.1783. overl. ald. 1611.1853. notaris. burgemeester van o.a. Streefkerk en Bleskensgraaf, lid Prov. Staten van Zd.-Holland. ’ -Adriana Elizabeth v. d. Stok, geb. Nieuwuoort 2610.1823. overl. Leiden 1.1.1894. tr. Frans Verboom Soumain, geb.-Zegwaard 44.1820, overl. Leiden 18.2.1906, apotheker en firmant zoutziederij Soumain en De Koning te Oegstgeest.

E. A. N. KON, Johannesburg (Rep. v. Suid-Afrika).

blz 194

Vonck Hans, Antwerpen, won. Middelburgh, goudsmid, als zwager get. bij ot. Susanna Nobels, 3.4.1599.


Gens Nostra jaargang 1977 XXXII

blz 257

Wilhelmina Puplickhuisen, geb. 4.7.1850, tr. Ubbergen 6.6.1878 Willem Fonk, geb. Didam 31.10.1849, klompenmaker, zn. van Hendrikus Fonk en Johanna Wanders.

blz 331

MEYERS (DE MEYER)
Waar is Jacomijntje Meyers, ged. Dordrecht 4.8.1655 als dr. v. Jan de Meyer en Machteltje Vreken, tr. Amsterdam 5.5.1680 Gilles Vonck (1644-1703) begraven? Ze leeft nog 4.3.1707, bij huw. te Amsterdam van haar dr. Pieternella. Haar begraven werd niet in Amsterdam gevonden.


Gens Nostra jaargang 1979 XXXIV

blz 324

732. Pieterfje Ariens van Sluijs, uit West-Barendrecht Jan Cornelisz. (Molenaar]. geb. Capelle a/d IJssel, woonde in Keeten, tr. Capelle a/d IJssel 9.4.1673
733 Maertje Claesdr.. geb. Capelle a/d IJssel, test. ald. 12.5.1719, begr. Capelle a/d IJssel l3/ 15.4.1735, hertr. Dirk Willems Vonk.


Gens Nostra jaargang 1980 XXXV

blz 40

Vonck, Wouter Jansz; geh. met Cornelia Wouters; beiden geb. te Houten, doch reeds 20 jr. in Utrecht wonende; mei 1685

blz 290

VIh. Romanus Steggerda, geb. Leeuwarden ll. 1.1842, overl. ald. 11. 12.1885, smid en kachelmaker, tr. (1) Leeuwarden 3.1.1869 Joukje Schaap, geb. ald. 3 1.3.1843, overl. ald. 15.4.1873, dr. van Saake Rienks Schaap en Johanna Hermina Gerritze; tr. (2) Leeuwarden 22.5.1875 Marianna Eilers, geb. Steggerda (Weststellingwerf) 23.8.1850, overl. Arnhem ll. 12.1929, dr. van Wessel Eilers en Jouke Lieuwes Haarsma. Zij hertr. Antonius Prins, geb. Leeuwarden 25.4.1844, overl. Arnhem 1.2.1928. Uit het eerste huwelijk:
1, Zacharias, geb. Leeuwarden 19.4.1870, overl. Uithoorn 5.12.1959, kleermaker, tr. Egmond-Binnen 26.7.1894 Alida Buscher, geb. Heerhugowaard 2.7.1871, overl. Uithoorn 12.12.1961, dr. van Gerrit Büscher, koopman, en Emilia König. Hieruit 7 kinderen: Hermanus Gerardus (4 x ), Juliana Maria, Maria en Emilia Maria Steggerda.
Uit het tweede huwelijk:
2. Nicolaas, geb. Leeuwarden 1.3.1876, ongehuwd overl. Leiden 29.12.1964, typograaf, handelsagent te New York, procuratiehouder Nijgh en van Ditmar te Rotterdam.
3. Johanna Anna, geb. Leeuwarden 28.4.1878, overl. Arnhem 10.4.1957, tr. Leeuwarden 10.2.1904 Dominicus Funcke, koopmansknecht, geb. Leeuwarden 29.11.1879, overl. Arnhem 15.9.1966, zn. van Willem Funcke en Sijtske van der Meer.

blz 297

544. Cornelis Gtjsbertsen Vonk, j.m. van Ede; tr. Renswoude 16.2.1679
545. Aaltje Jansen, j.d. van Emmikhuizen.

blz 298

654. Martinus de Lanoy, geb. ca. 1650, schepen van Lienden, overl. ald. 1741, wedr. van Gerarda Vonck; tr.
655. Maria van Brenck, ged. Lienden 1.1.1668.


Gens Nostra jaargang 1981 XXXVI

blz 40

Amsterdam 21.2.1670, kok, otr. Amsterdam 17.5.1669 Machtelt Kleijn, ged. ald. 19.12.1651, dr. van Steven Albertsz Kleijn, kok, en Margriet Kamerlings. Een Mathijs Pipart begr. te Amsterdam op 7.2.1687 en 27.3.1696, een kind van Mattijs Pippart begr. ald. 29.7.1690.
Uit dit huwelijk:
1, Jacob, volgt Via.
2. Steven, ged. Amsterdam 8.4.1672.
3. Carel Pipart, ged. Amsterdam 3.8.1674, begr. ald. 7.6.1726, otr. Amsterdam 12.6.1706 Lijsbeth Cornelis, geb. ald. ca. 1671, begr. ald. 3.6.1745 (als Elisabeth Vonk).
4. Daniel, ged. Amsterdam 18.12.1676.
5. Sara Pipaert, ged. Amsterdam 7.7.1679, verm. begr. ald. 23.2.1729, otr. Amsterdam 11.4.17 10 Jan Fransz van Driel, geb. Purmerend ca. 1680, varentman.
6. Anna Maria, ged. Amsterdam 29.10.1681. Een Anna Maria Piepart begr. ald. 13.11.1770.
7. Catrina Pipart, begr. Amsterdam 9.12.1687 (,,een kint - compt uyt de harmite steegh tot de kok”). 8. Matthijs, ged. Amsterdam 2.11.1685, begr. ald. 7.2.1687 (,,compt uyt de hermitesteegh tot de kok”). 9. Susanna, ged. Amsterdam 6.2.1688.
10. Matthijs, ged. Amsterdam 27.7.1690.

blz 80

VIIb. Cornelis Speelpenning, geb. Heenvliet 15.3.1837, overl. Nieuwenhoorn 1.2.1924, melkboer, tr. Heenvliet 22.5.1863 Corneliu Fonckert, geb. Heenvliet 23.4.1841, overl. Geervliet 13.3.1916.
Uit dit huwelijk (te Heenvliet):
1. Maria, geb. 28.3.1864, tr. Heenvliet 25.11.1886 Adriunus Overweel, geb. ald. 17.3.1862.
2. Dingeman, geb. 15.9.1865. 3. Teuntje, geb. 14.12.1866, tr. Heenvliet 25.4.1889 Dirk Vonk, schipper, geb. Gouda 18.7.1862, overl. Heenvliet 26.9.1898.
4. Jannetje, geb. 12.6.1868, overl. Vlaardingen 18.11.1959, tr. (1) 27.10.1892 Arij Meuldijk, smid, wonende te Zwartewaal, geb. 1865, overl. 1893 (zijn vader Jan verging op 26.7.1869 met het schip ,,Twee gebroeders”, dat uit Vlaardingen naar zee was vertrokken); tr. (2) 29.3.1894 Frans Meuldijk, geb. 26.9.1870. 5. Reina, geb. 15.9.1865. 6. Wilhelmina. geb. 7.11.1870, overl. 12.12.1886.
7. Arendje, geb. 17.1.1872, overl. 2.1.1873.
8. Dingeman, geb. 23.6.1873, volgt VIIIb.
9. Arendje, geb. 10.8.1874, tr. Heenvliet 185.1899 Dirk van Bodegom.
10. Dirkje, geb. 23.10.1875, overl. Rotterdam 255.1863, tr. Heenvliet 16.5.1901 Aart Luijendijk, geb. Abbenbroek 6.4.1871, overl. ald. 13.4.1938.
11. Reijer, geb. 25.11.1878.


Gens Nostra jaargang 1982 XXXVII

blz 106

c. Geertruijd Soer, overl. omstreeks 1686, tr. omstr. 1657 dr Cornelis van Steenler, overl. omstr. 1697. Zij tuchtigen elkaar 26.11.1657. Beleend met ,,die Hertzom” 21.1.1639 Jan Soer, erfgenaam van wijlen Willem Soer. Zijn hulder is Vonck van Megen j.u.d. Deze Vonck van Megen was zijn oom getr. met Johanna van Ratingen, zuster van zijn moeder. Beleend met id. Cornelis van Steenler, j.u.d. als man en hulder van Geertruidt van Soer 1.4. 166314. blz 164


blz 483

Jan Peters hertr. ca 1720 Gerritje Thomasse van de Pol, dr van Thomas van de Pol en Inge Vonck. Zijn zoon Peter Jansen uit zijn eerste huwelijk met Trijneke Gijsberts van Westeringh tr. Jantje Ponsen, enig kind uit het tweede huwelijk van bovengenoemde Inge Vonck met Roelof Ponsen. Vader Jan Peters en zoon Peter Jansen trouwden dus beiden een dochter van Inge Vonck.