Gens Nostra jaargang 1959 XIV

blz. 128

Va. Johan van Dashorst, woonde te Amersfoort 13 aug. 1624 en te Rhenen 19 febr. 1629 tot 1 april 1650, tr. le (na 1625) Mechtelt van Lielaar, samen vermeld 19 febr. en 30 okt. 1629, gest. voor 23 dec. 1632, tr. 2e Rhenen, Ned. Herv., 10 nov. 1644 Margareta Vonk van Lienden, wed. Berent la Borde, gest. na 21 jan. 1647. Er waren kinderen uit het le huwelijk.

blz, 129

IVc. Jan van Dashorst Janss, geb. Amersfoort 1567, woonde in 1589 te Utrecht, reeds 1600 te Amsterdam, koopman aldaar, dreef in 1611 handel op Archangel, failliet 11 okt. 1611, wordt makelaar 28 nov. 1612, gest. 24 jan. 1627, tr. voor schepenen van Utrecht 24 jan. 1589 Maria van Camp, samen vermeld 30 okt. 1621, dr. van Frans Stoffels van Camp bij Anna Vonck. Kind: 1. N. van Dashorst, begraven Amsterdam, Oude Kerk 16 juli 1600, vanuit een huis buiten de St. Anthonispoort.


Gens Nostra jaargang 1979 XXXIV


blz 329

956 Anthonv Jan Goossens van Westrheene, geb. Meerten, beleend met de Nedersten Lodderkamp 2.5.1646, overl. Ommeren 1692/1703, tr. Lienden 21.5.1644
857 Anna Vonck van Lienden, geb. Meerten, verkoopt haar aandeel in de Sandacker 11 .1.1661, overl. na 31 .l0. 1677.


Gens Nostra jaargang 1980 XXXV

blz 221

1914. Hillebrant Vonck van Lienden, gegoed in Meerten (1619), nog vermeld als belender in Zoelen 24.3.1643, wedn. N. van Weerdenburg?, tr. ca. 1620

1915.Agneta Sweders Wtenweerde, mede-erfgename van leengoed de Sandacker onder Maurik,overl. voór 11. 1.166

blz 255

16 Matthijs van Hunnik. geb. Veenendaal 10.1.1830, slager ald., overl. Lunteren (gem. Ede)17.3.1920, hertr. Willemina Christinu Koops; tr. Veenendaal 18.8.1855
17 Dirkje Vonk, geb. Veenendaal 24.10.1828, overl. ald.

blz 257

34. Reinier Vonk, geb. Veenendaal 21.10.1792, wolkammer, later winkelier ald., over]. Veenendaal 1.2.1871; tr. ald. 9.7.1814
35. Annigje Bolderman, ged. Veenendaal 17.1.1796, overl. ald. 5.3.1849.


68. Jan Vonk, ged. Veenendaal 8.9.1754, wolkammer ald., overl. Veenendaal 27. ll. 1833; tr. ald. 23.1.1778
69. Cornelia Boomsloot, ged. Veenendaal 12.1.1755, overl. ald. 21.3.1832.

blz 260

136. Reinier Vonk, ged. Veenendaal 10.9.1724, wolfabrikeur ald., begr. Veenendaal 3.5.1788; tr. ald. 16.4.1747
137. Geertruyde Bijll, ged. Veenendaal 6.2.1729, overl. ald. 17.1.1814.

blz 264

258. Johannes Middelhoven, ged. Veenendaal 10.10.1697, bakker en veenraad ald.; tr. Veenendaal, 3e gebod 29.12.1737
259. Elisabeth Jansen Vonk, ged. Veenendaal 26.11.1713.

272. Jan Cornelissen Vonk, geb. Ede ca. 1680; tr. ca. 1702
273. Geertruy Reijersen van Havickhorst. ged. Scherpenzeel 27.1.1678.

blz 297

544. Cornelis Gtjsbertsen Vonk, j.m. van Ede; tr. Renswoude 16.2.1679
545. Aaltje Jansen, j.d. van Emmikhuizen.

blz 298

654. Martinus de Lanoy, geb. ca. 1650, schepen van Lienden, overl. ald. 1741, wedr. van Gerarda Vonck; tr.
655. Maria van Brenck, ged. Lienden 1.1.1668.


Gens Nostra jaargang 1981 XXXVI

blz 24

3828 Dirck Hillebrants Vonck (van Lienden), pachter van tienden te Meerten 1558, vermeld i.v.m. jachtrecht van zijn vader en grootvader 14.7.1561,

3830 Sweder Oliviersz. Wtenweerde, geb. ca. 1548, peynder (1572) schout van Eek en Maurik (ca. 1570-1626). rentmeester Nederbetuwe (1585-‘97). secretaris te Maurik (1589). Beleend met de Sandacker 3.5.1578, met land in Amerongen 5.10.1592, test. 21.7.1612, overl. kort vóór 17.8.1626, hertr. MarGriet van Endeling. tr. vóór 1578

3831 Margriet Adriaens Vonck, overl-l594/1600.

blz 391

7656. Hillebrant Vonck (van Lienden), koopt 12.5.1525 een Culemborgs leengoed onder Lienden, krijgt 28.11.1527 vrijdom van pondschatting wegens zijn diensten bij de inneming van Rhenen, betaalde erfrente uit zijn hofstede te Lienden 1542-‘67, overl. 1567/68, tr. 1514?

7657. Margriet van Hattum.

blz 392

7662. Adriaen Vonck, beleend met de Sandacker 25.5.1566, overl. 1575, tr.

7663. Johanna van Leeuwen, sluit accoord over de Sandacker (Sandwech) 18.10.1553, samen met haar schoonzoon ermee beleend 3.5.1578. doet afstand 4.7.1580.


Gens Nostra jaargang 1982 XXXVII

15312 Dirck Vonck, gegoed onder Meerten, brak zijn molen daar af op grond van overeenkomst met de heer van Culemborg dd. 9.1.1495, overl. vóór 1531, tr. ca 1490


15313 Johanna Pelgromsdr de Kemp, als weduwe beleend met vier morgen land 17.7.1531.


Gens Nostra jaargang 1983 XXXVIII

blz 302

Gerrit (Geryt) van Hattem, na overlijden van zijn vader op 7.3.1508 met land te Maurik beleend”, nabuur (152O)*s en schout (1534)2y te Maurik, overl. vóór 5 5 1561” , t r . v ó ó r 7.3.1508 Bate N.‘“, overl. na 22.10.1565”‘. ’ ’ Kinderen:
a. Gerrit (Geryt) van Hattem ,,de Jonge”, overl. tussen 3.3. en 2.6.1589, tr. Margriet Vonck, overl. na 13.2.1604. b. Adriaan van Hattem, overl. na 4.12.1587.
c. Maria van Hattem, nat. dr., overl. tussen 5.5.1561 en 16.7.1565, tr. Roelof Gerritsz, overl. vóór 5.5.1561.


Gens Nostra jaargang 1984 XXXIX

blz 76

724. Thomas van de Pol, tr. Opheusden vóór 1712
725. Ingen (Pelgromsdr.) Vonck, tr. (2) Roelof Ponsen die in 1750 als haar wedr. wordt vermeld.Gens Nostra jaargang 1987 XLIIblz 513

5.6.1694. Compareerde de Heere Johan Vonck van Lienden en verclaerde schuldig te wesen aen de E. Johan Otters, scholtus des Ampts Ede en Juffr. Johanna Hendrina van Brienen, echtelieden een somme van 2000 gld.‘s.