HOOFDSTUK Xl

 

blz 357

OVERIGE FAMILIEWAPENS OP ROUWBORDEN EN GRAFZERKEN IN DE CUNERAKERK

In zijn boek "Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden In en uit de kerken der provincie Utrecht" schreef Mr. P.C Bloys van Treslong Prins de volgende inleiding:

"Voor zoover betreft de provincie Utrecht vindt men mijne oogst in dit boek; maar het zijn niet alleen gedenkwaardigheden welke ik in de kerken aantrof, doch daarbij tal van gegevens, gevonden in musea en particulieren verzamelingen, hoewel ze natuurlijk allen oorspronkelijk uit Utrechtse kerken afkomstig zijn. En nu constateerde ik met genoegen, dat er door mij in deze provincie nog ongeveer tweehonderd wapenborden konden worden opgespoord.

Helaas ligt er nog heel wat verborgen onder de planken vloeren en vaste banken; dit heb ik niet kunnen registreren, maar het is een troost, dat het aldus verborgene goed bewaard wordt, en niet aan een afslijting of vernieling onderhevig is.

In de Ned. Herv. Kerk (N.B. Cunerakerk) te Rhenen leest men de volgende grafschriften; onder de vaste banken moeten nog verscheidene zerken liggen"

Voorts volgt een reeks van beschrijvingen van door hem aangetroffen grafzerken. Deze reeks is verder bewerkt en zo veel mogelijk voorzien van verdere wapenbeschrijvingen.

Men dient er op attent te wezen dat niet altijd het wapen op de zerk hoorde bij de begravene: soms gebruikte men een oude bestaande Steen van een (soms aangetrouwd) familielid.

Niet alle bestaande graven zijn beschreven door Bloys van Treslong Prins. Hier en daar kon nog niet door hem beschreven zerk worden toegevoegd

 

Blz 372

44. De wapens VAN LYNDEN en LIJSTER (drie hamers 2 en 1 helmteeken een hond); daaronder

1618 .......VAN LIENDEN burgemeester in der tijt. NICOLAIA LIJSTERS.

JOHAN VONCK VAN LIENDEN, was, vaak onder de naam JOHAN VONCK,. vanaf 1615 burgemeester, schepen en raad te Rhenen vanaf 1618. Hij tr. NICOLAE LIJSTER, geb. 8.4.1565, oven. april 1655, d.v. GERRIT LIJSTER en MARGRIET FREYS VAN CUYNRE. Uit dit huwelijk; DIRK 1, GEERTRUYD, tr. ADRIAEN VONCK VAN LIENDEN, DIRK II. DIRK 1 en DIRKII krijgen beide een zoon DIRK, hetgeen gemakkelijk tot verwarring kan leiden bij verder genealogisch onderzoek.

 

Blz 383 

72. CORNELIS GOOSEN VAN DRIEL METJEN VONCKEN VAN DORNICK 1657.

CORNELIS GOOSENSS VAN DRIEL, j.m. van Rhenen, tr. Rhenen 1.1.1643 METJE VONCKEN of VONCK VAN DOORNICK. weduwe GERRIT ADRIAENSZ BOONSAYER

1 GERRIT CORNELISSEN VAN DRIEL, j.m. van Rhenen, tr. Rhenen 10.10.1669 HILLETJE WILLEM VAN DE VLIERT, j.d. van Scherpenzeel. GERRIT was raad 1674/5. Uit dit huwelijk 2 dochters.

2. JAN CORNELISSEN VAN DRIEL, j.m. van Rhenen, tr. Rhenen 24.10.1664 JANNETJE CORNELISSEN VERMEER. j.d. van Rhenen. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

 

Blz 389

12. R. VAN NOORT, diaken 1742. (Wapen: als no. 8).

ROELOF VAN NOORT, j.m. van Rhenen, tr. Rhenen 11.1.1708 CHRlSTINA VONCK VAN LIENDEN, j.d. van Rhenen: of het is ROELOF VAN NOORT, j.m. van Rhenen, o.tr./tr. Rhenen 22.6/15.7.1742 ANNA VAN OMMEREN.