Hier volgen achtereenvolgens de beschrijvingen van de rouwborden die einde 18e eeuw, vlak voor de Franse Revolutie, in de Cunerakerk hingen.

 

Blz. 307

Wapenkwartieren:

Klerck

Roth

Vonck van Lienden

Moens

In memoriamNobilis Virginis Martha Maria Klerck.              Dom. Didericus Klerck. J.V.D. Senator atqs scabinus urbis Rhenensis hocc monumentum posuit patentera.

 0 5 martis 1775 aet 88 anni

 

  Het betreft hier MARTHA MARIA KLERCK, ged. Rhenen 28.11.1696, oven. ongehuwd 5.3.1775, dv. HENDRIK KLERCK, geb. 1650, luitenant in dienst der Nederlanden, z.v. GERARD KLERCK, Raad en Burgemeester van Rhenen, en gecommiteerde ter Staten Generaal, gedeputeerde Staat 1660, en die tr.2e FREDERICA VONCK VAN LIENDEN, d.v. DIRK en ANNA VONCK VAN LIENDEN; HENDRIK KLERCK tr. MARIA DOROTHEA ROTH, d.v. RIJNHOLD ROTH en MARIA VAN MOENS. 

Alliantiewapen (vrouwelijk) Rijswijk/Vonck van Lienden: 

Joffr. Magdalena van Rijswijk.

Huisvr. van Jor Johan Vonck van Lienden, oud burgemr. deser Stad + 3 July 1679.

MAGDALENA VAN RIJSWIJK tr. Rhenen 13.5.1660 JOHAN VONCK VAN LIENDEN, geb. 1625, Raad en Burgemeester van Rhenen, overl. 24.4.1704.

Wapen Vonck van Lienden:

O 24 April 1704

item 19 Junij 1732.

 

Eerstgenoemde is JOHAN VONCK VAN LIENDEN, geb. 1625, Raad en Burgemeester van Rhenen, oven 24.4.1704, die tr. Rhenen 13.5.1660 MAGDALENA VAN RIJSWIJK; de tweede is waarschijnlijk GIJSBERT VONCK VAN LIENDEN. geb. 6.6.1674, vaandrig onder Weede, luitenant onder Bronckhorst 170., kapitein, overl. 19.6.1732, tr. 29.8.1716 WILHELMINA VONCK VAN LIENDEN. overl. 25.1.1736, d.v. JOHAN VONCK VAN LIENDEN

In een akte uit het stadsgerecht van Rhenen inv. 513 d.d. 10.9.1661 vinden we Jhr. DIRCK VONCK VAN LIENDEN geh met ANNA(?) CAESARIUS. verkopen aan Jhr. JOHAN VONCK VAN LIENDEN. tr. Rhenen 1660 met MAGDALENA VAN RIJSWIJCK de bechuiringe e.a. genaamd 'de Trappenburg'.

 

Blz. 314

Wapenkwartieren: 

Brederode gezegt Cloeting     

Wees   

Vonck van Lienden       

Vonck van Lienden

Borsselen

Buuren          

Brakel

Bruyn

Lalaing

Leefdael       

Lochorst

Eck

Bourbon 

Gellicum

Boecop

Cuynre

De Wel Edele Geboren

Gestrenge Heer Adam van Brederode gezegt Cloeting Capitain van een Schip van Oorlog ten Dienste der Verenigde Neder Landen obiit den

19Sept 1677

ADAM VAN BREDERODE VAN CLOETINGE, overl. 19.9.1677, z.v. FLORIS BREDERODE VAN CLOETINGE en ANNA VONCK VAN LIENDEN.

FLORIS VAN BREDERODE VAN CLOETINGE, werd 22.12.1615 als erfgenaam van zijn moeder beleend met de "Cleijnen Elsweert" te Lienden in het Kwartier van Nijmegen overl. 30.11 1635 begr. te Rhenen, tr. ANNA VONCK VAN LIENDEN, geb. 1597, overl. voor 3.7.1678, d.v. DIRCK VONCK VAN LIENDEN en MARIA VONCK VAN LIENDEN; hij was een zoon van WALRAVEN, bastaard van BREDERODE VAN CLOETINGE, uit diens tweede huwelijk met CORNELIA VAN WEES, vermeld 28.4.1595, overl. voor 22.12.1615, dv. OLIVIER VAN WEES en ISABELLA VAN BUUREN. Olivier van Wees was een z.v. CHRISTOFFEL VAN WEES en MARGRIET VAN LEEFDAEL'. Isabella van Buren was een d.v. N.N. BUREN en N.N. VAN GELLIC (GOLLIC).

Blz 316

Wapenkwartieren: 

Brederode gez. Cloeting   

Vonck van Lienden   

 Nijhof    

Coninck

Borsselen 

Wees 

Wees 

Zuylen van Batestein

Lalain 

Buuren 

Beest

 Occo

Bourbon 

Leefdael 

Brakel

 Lockersum

0 24 Febr. 1725

MARIA VAN BREDERODE VAN CLOETINGE, overl. Rhenen 1725, dv. WOLFERT VAN BREDERODE VAN CLOETINGE en MECHTELD VAN NIJHOFF, tr. Rhenen 6.6.1708 DERK VAN BRIENEN, weduwnaar van ANNA MARGARETHA DE RUIJTER, z.v. GIJSBERT VAN BRIENEN en GEERTRUID VONCK VAN LIENDEN, Hij was burgemeester van Rhenen, overl. aldaar 1720. De linkerkant (heraldisch rechts) van haar wapenkwartieren vindt men eerder beschreven bij ADAM VAN BREDERODE.

 

Blz. 317

De onderhavige MARIA VAN BREDERODE dient niet verward te worden met haar tante met dezelfde naam. MARIA VAN BREDERODE VAN CLOETINGE, geb. ca. 1650, zij testeerde 13.1 1708, over. Rhenen 24.2.1725, d.v. FLORIS VAN BREDERODE en GEERTRUID (ANNA) VONCK VAN BRAKEL (LIENDEN?), tr.10 27.2.1686 JOHAN GEORG REDLICH, heer van Schulenburg. tr.2~ 6.6.1708 DIRK VAN BRIENEN, overl. na 1720, weduwnaar van ANNA MARGARETHA DE RUYTER z.v. GIJSBERT VAN BRIENEN en GEERTRUID VONK VAN LIENDEN. GIJSBERT VAN BRIENEN was weduwnaar van ANNA MARGARETHA DE RUYTER. Volgens de lenen in het Kwartier van Nijmegen onder Lienden hadden MARIA VAN BREDERODE en JOHAN GEORG REDLICH "die gerechte helft van een bouwinghe lands gelegen in de Nederbetuwe in de Mersche bij Lienden. geheiten den Cleynen Elsweert"; zij erftochten elkander 5.12.1691.

MARIA VAN BREDERODE was de erfgenaam van haar moe (tante) MARIA VAN BREDERODE en was hiermee beleend. JOHAN GEORG REDLICH was hulder 3.8.1694. REDLICH en zijn vrouw laten hun besloten dispositie approberen 6.11.1695/7.10.1698.

Uit het Rechterlijk Archief Nederbetuwe, Inv. No. 273, folio 266 d.d. 29.9.1698 blijkt het volgende:

Het is een testament op de langstlevende. Ze wensen beide in de kerk te Rhenen begraven te worden. JOHAN GEORG REDLICH heeft een broer CAREL REDLICH (REDLIG).

Voorts is er sprake van hun neef COENRAAD RHEEMER, hun neef DIRK VAN BRIENEN, hun neef kapitein HENDRIK VAN TOLL, hun nicht CATHARINA CONSTANTIA VAN TOLL, neef ARENT WILLEM VAN NIJHOF, z.v. neef kapitein WILLEM VAN NIJHOF, nicht JOHANNA MARIA KLEROK, d.v. neef luitenant KLERCK, nicht ELISABETH DE KONING, neef GODART DE KONING, nicht SIBILLA en MARTHA VONCK VAN LIENDEN, dochters van neef burgemeester JOHAN VONCK VAN LIENDEN.

MARIA VAN BREDERODE, inmiddels weduwe van REDLICH, stelt 15.1.1698 GERARD VAN SWOL uit Rhenen tot haar hulder.

Blz. 319

THOMAS MAISOND(l)EU en FRANCOISE KELDERS (hij is dan vaandrig) testeren 7.7.1661 voor notaris W. van den Houve te Utrecht.

Als vaandrig te Maastricht en weduwnaar van FRANCOISE KELLER o.tr. THOMAS MAISONDIEU te Rhenen 5.2.1665, en tr.(2) te Doorn MARIA VONCK VAN LIENDEN, j.d. won. te Rhenen; hij sterft Rhenen 4.11.1675

 

Blz. 323

 Alliantiewapen Lijster/Vonck van Lienden:

Joffr Nicolaa Lijster, weduwe wijlen Jor Johan Vonck van Lienden in Zijn Ed. Leven Borgem dezer Stad is overleden den lesten Maart 1655

…. feb ClClC CLXV

……… CICIC CLV

NICOLAE LIJSTER, geb 82.1565, overl. 31.3.1655, dv. GERRIT LIJSTER en MARGRIET FREYS VAN CUIJNRE tr. JOHAN VONCK VAN LIENDEN, burgemeester, schepen en raad van Rhenen.

Wapenkwartieren:

Vonck van Lienden

Vonck van Lienden

Rhenen

Lauwick

Brakel

Bruin

Bruyn

Asperen

Lochorst

Eck

Renesse

Ruyter

Boecop

Cuynre

Cuynre

Dagverlies

De Hoog Ed. Geb. Heer Huybert Vonck van Lienden tot den Tollenburg in zijn Hoog Ed. leven Captain van een Compagnie voetknegten ten dienste der Geuneerde Provincien Sterft den 24 Oct. 1701 oud 74 jaar.

 

HUIBERT VONCK VAN LIENDEN tot den Tollenburg, geb. 1627, overl. 24.10.1701 kapitein der infanterie tr. MECHTELD VAN REEDE.; hij is een z.v. DIRCK VONCK VAN LIENDEN en ANGELA VAN RHENEN, d.v. LUBBERT VAN RHENEN en JOHANNA VAN DER LAUWICK.

Een zuster GEERTRUY VONCK VAN LIENDEN, met dezelfde kwartieren, was gehuwd met DIEDERICK VAN BRIENEN, overl. 16.1.1688.

HUYBERT VONCK VAN LIENDEN had een dochter ANGELICA VONCK VAN LIENDEN, geb. 27.3.1665.

DIRCK VONCK VAN LIENDEN, geb. 1568, monster commissaris, overl. 10.1.1625, tr. MARIA VONCK VAN LIENDEN, d.v. JOHAN VONCK VAN LIENDEN en ANNA BRUIJN. Deze DIRCK VONCK VAN LIENDEN was een z.v. DIRCK VONCK VAN LIENDEN, geb. 1536 en ANNA VAN BRAKEL, d.v. STAES VAN BRAKEL en MARGRIET VAN BOECOP.

JOHAN VONCK VAN LIENDEN, geb. 1528, evenals zojuist genoemde DIRCK VONCK VAN LIENDEN, was een z.v. DIRCK VONCK VAN LIENDEN, geb. 1496 en N.N. VAN (uit?) LOCHEM, d.v.ADAM (VAN LOCHEM?); hij tr. ANNA BRUIJN, d.v. GIJSBERT BRUIJN en MARGRIET VAN CUYNRE.

 Blz.324

  Wapenkwartieren bij alliantiewapen Reede/Vonck van Lienden: 

Reede

Diest

Magnus

Mertsen

Nienrode

Veelen

Nijot

Eynouts

Goor

Brandenborch

Houtman

Noortschoor

Renesse

Solms

Rosenburg

Wellestrijp

 

0 VII Febr CICIC CXCII

MECHTELD VAN REEDE geb. 8.10.1639, ged. Dom te Utrecht 4.11.1638, overl. 7.2.1692,begraven te Rhenen, dv. BAREND ADOLPH VAN REEDE VAN NEDERHORST, geb. 1605, zv GERARD VAN REEDE en MECHTELD VAN DIEST, en CONSTANTIA MAGNUS. d.v. JACOB MAGNUS en PETRONELLA MERSEN. MECHTELD VAN REEDE o.tr. Schoonhoven 18.1.1674

HUYBERT VONCK VAN LIJNDEN, heer van de Tollenburg (bij Lienden), Kapitein, overl. 24.10.1701, oud 74 jaar, begraven te Rhenen.

Blz. 325 

Wapenkwartieren:

van Brienen

de Ruyter

Vonck van Lienden

Golstein

De Wel Ed. Ged. Gestr. Heer en Mr. Gijsbert van Brienen Hooftofficier en President Burgemr. der Stad Rhenen. Sterft 15 Jan. 1756, oud 64 iaer 10 maanden 14 dagen

GIJSBERT VAN BRIENEN, geb. Arnhem 10.11.1691, "heer van Leefdael", hoofdofficier en burgemeester van Rhenen, Raad ter admiraliteit van Friesland, overl. Rhenen 15.1.1756 z.v. DIRK VAN BRIENEN, 'heer van Leefdael", burgemeester van Rhenen, en die 24.2.1690 tr. ANNA MARGARETHA DE RUYTER; o.tr./tr. 1o Wageningen 23.1.1722/11.2.1722 MARGARETHA KEIJZER, dv. RUTGER KEYZER en AGNETA KLERCK. Zij overl. Rhenen 4.11.1731, waarna hij o.tr/tr. 2o Rhenen 23.12.1732/11.1.1733 ELISABETH MENSO, overl. Rhenen 30.5.1745. GIJSBERT VAN BRIENEN was een z.v. DIRK VAN BRIENEN, heer van Leefdael, burgemeester van Rhenen, die tr.10 24.2.1690 ANNA MARGARETHA DE RUYTER en tr.2o 6.6.1708 MARIA VAN BREDERODE.

Blz. 326

Wapen Klerck

De heer Frederick Klerck I.V. D. oud raet ter Admiraliteit van Zeeland en Oud Burgemr en syndicus dezer stad is gestorven den 27 Sept. 1703 oud 68 Jaeren

 

FREDERIK KLERCK, geb. ca. 1635, overl. 27.9.1703, J.U.D., gecommitteerde raad ter admiraliteit in Zeeland, oud-burgemeester en pensionaris der stad Rhenen, syndicus te Rhenen, 1658~1664, genoemd als lidmaat te Rhenen, tr. Doorn 12.2.1665 ANNA VONCK VAN LIENDEN, geb. 10 10 1622, overl. 13.7.1695, dv. DIRCK VONCK VAN LYNDEN. FREDERIK KLERCK een zoon van GERARD KLERCK, Raad en Burgemeester van Rhenen, gecommiteerde ter Staten Generaal, gedeputeerde Staat 1660, die tr. 1o ALETTA VAN BEECK en tr.20 FREDERICA VONCK VAN LIENDEN, d.v. DIRCK VONCK VAN LIENDEN en ANNA VONCK VAN LIENDEN.

Blz. 327

Wapenkwartieren bij een alliantiewapen Vonck van Lienden / Klerck:

Vonck van Lienden 

Vonck van Lienden 

Rhenen 

Lauwick

Brakel 

Bruin

Bruin

As peren

Lochorst

Eck 

Renesse

Ruyter

Boecop 

Cuinre 

Cuinre 

Dagverlies

 

Nobilis Dom. Dom. Anna Vonck a Lienden nata Ao 1622 8bris die et denata l3July 1695 Conjue ejus Superstis D. Fredericus Klerck l.V.D. et ad collegium archiducalas cum quod habetur Medio burgi in Zelandia nomen nujus Provinciae maiestissimae deputatus hujus Civitatus syndicus et ex consul sinius atque scabinus et de hoc monumentum posuit pos maestissimum

 

Voor de zeer edele Vrouwe Vrouwe Anna Vonck van Lienden geboren in het jaar 1622 de tiende dag van oktober en overleden 13 July 1695

haar overlevende echtgenoot de Heer Fredericus Klerck doctor in de beide rechten en afgevaardigde naar het aartshertogelijk college dat gevestigd is in Middel burg in Zeeland en genaamd naar deze doorluchtige provincie (en) syndicus van die slaat en voormalig consul sinius en schepenheeft dit doorluchtige gedenkteken opgericht

ANNA VONCK VAN LIENDEN geb 10.10.1622, overl. l3.7.1698 (1695?) dv. DIRCK VONCK VAN LIENDEN en ANGELA VAN RHENEN, d.v. LUBBERT VAN RHENEN en JOHANNA VAN DER LAUWICK. zij tr FREDERIK KLERCK

 

Blz. 328

Wapenkwartieren bij alliantiewapen Vonck van Lienden / van de Velde:

Vonck van Lienden 

Vonck van Lienden 

Rhenen 

Lauwick

Brakel 

Bruin

Bruin

As peren

Lochorst

Eck 

Renesse

Ruyter

Boecop 

Cuinre 

Cuinre 

Dagverlies

Vrouwe Maria Vonck van Lienden tot Leefdael wed. wijlen den Hoog Edelen Heer Frederick van de Velde in leve Overste lieuten. 0 79 Febr. 1694 oud 72 jaar.

MARIA VONCK VAN LIENDEN geb. op Leefdael (Leuwendahl) ca. 1623, overl. 19.2.1694, dv. DIRCK VONCK VAN LIENDEN en ANGELA VAN RHENEN (zie eerder); zij tr. 25.8.1680 FREDERIK VAN DE VELDE "tot de Brey", luitenant-kolonel (overste luitenant t.d.v.d. Verenigde Nederlanden) in het Staatse leger. z.v. ADRIAAN VAN DER VELDE en ALIJDT VAN DRIEVERDEN Hij tr.1 Rijswijk 25.2.1655 ALEIDA VAN GOLTSTEIN, weduwe van OTTO VAN BEEST VAN RHENOY, dv. WILLEM VAN GOLTSTEIN (tr.2. JOHANNA DE RUYTER en tr.3. HADEWICH VAN STEENHUIS) en ANNA MAGDALENA DE HOUCK.

FREDERlK VAN DE VELDE was een broer van HILLEGONDA VAN DE VELDE, gehuwd met HUYBERT VAN BADEN. Zij benoemde hem tot haar erfgenaam. doch aangezien Frederik van de Velde geen verdere nakomelingen had bij zijn overlijden, stelde Zij tot haar erfgenamen de 3 kinderen uit het huwelijk van GERARD CLERCQ en JOHANNA FREDERICA VONCK VAN LIENDEN (zie Ned.Leeuw 1920, p. 238 e.v.)

Alliantiewapen van Beek/Vonck van Lienden:

Joffr. Margaretha van Beek Wed. wijlen Jor Dirck Vonck van Lienden geboren in April des Jaers 1603, overl. 9 Nov. 1678

blz. 329

MARGRIET VAN BEEK (MARGERIETA VAN BEECK), geb. April 1603, overt. 9.11.1678, o.tr. Rhenen 213.1641 tr. Kesteren, als weduwe van JAN VAN NIENDAEL, DIRK VONCK VAN LIENDEN. geb 1596, weduwnaar van ANGELA VAN RHENEN, dv. LUBBERT VAN RHENEN en JOHANNA VAN DER LAUWICK, wonende in de Marsch, burgemeester, schepen en raad van Rhenen. zv. JOHAN VONCK VAN LIENDEN en WILHELMINA DE HAES d.v. GERRIT DE HAES en JACOBA VAN DER STEEN, overl. 18.4.1698.

 

Gevierendeeld alliantiewapen Klerck/Van Beek:

0 4 Juni/ 1700

Op deze datum is in de Cunerakerk volgens het begraafboek ANNA KLERCK, ged. als ANNA MARIA Rhenen 27.121835; zij stierf kennelijk ongehuwd en was een dv GERRIT KLERCK en diens eerste echtgenote AELTGEN VAN BEECK. AELTGEN VAN BEECK, j.d. wonende te Rhenen tr. Rhenen 23.5.1630 GERRIT KLERCK, j.m. wonende te Rhenen. 

Deze GERRIT moet identiek zijn met GERARD KLERCK.. burgemeester van Rhenen, die tr. 1o Rhenen 235.1630 AELTGEN VAN BEECK en tr. 20 Rhenen 25.11.1649 FREDERIKA VONCK VAN LIENDEN, dv DIRCK en ANNA VONCK VAN LIENDEN, met attestatie naar 't Veen

Bovengenoemde VAN BEECKen behoren waarschijnlijk tot dezelfde familie als een FREDERICK VAN BEECK, die in 1684 het goed Engelaar onder Renswoude kocht. Deze familie voerde als wapen: in goud drie zwarte roodgetongde brakskoppen. Dit wapen is onder andere te vinden op de gevel van het weeshuis naast het Agnietenoonvent te Utrecht. Dit wapen behoort toe aan JAN FREDERIK VAN BEECK, anno 1757 Uit deze tak ven de familie VAN BEECK, is later het geslacht VAN BEECK CALKOEN voortgekomen Zo tr JACOBA VAN BEECK als d.v. JAN FREDERIK VAN BEECK,. Ds JOHANNES CALKOEN Aan het slot van dit hoofdstuk volgt een uitgebreide stamreeks Van Beeck te Utrecht en Renswoude.

Wapen Klerck.

Strenno viro D0 Do Cornelis

Klerck l.V.D. Quaem togatam Hollandia Borealis per Sexennium.. ritum consillii vidit Senatorem Sagatum cohortis duxem Gravam mascule oppugnatu granata sclopiis Augusta cedem nescium tradarent monumen tum hoc posuit frater civitatis consul maiestissimae O 12 Oct. die aetatis Suae 40 et a natu Christi 1674,

Voor de machtige man en Heer, de Heer Cornelis Klerck Doctor In de beide rechten. Wien in een toga gekleed Noord Holland gedurende een periode van 20 jaar heeft gezien als senator van de Raad Gekleed In krijgsgewaad als aanvoerder van een bataljon Grave op een dappere wijze belegerde, heeft dit monument geplaatst zijn broeder, consul van de zeer verheven Staat

Obiit 12 Oct. op de leeftijd van 40 jaar en vanaf Christus geboorte 1674

CORNELIS KLERCK, geb. 1674, overl. 12.10.1714 is vermoedelijk een zoon van GERARD KLERCK (zie eerder), uit diens tweede huwelijk met FREDERICA VONCK VAN LIENDEN, geb. 1628

 

Blz. 331

Tot zover de beschrijvingen van de rouwborden en enkele grafzerken zoals die dooi Baron M.L. van Hangest d' Yvoy einde 18e eeuw in de Cunerakerk werden aangetroffen.

"Tot vlak voor het ter perse gaan van dit boek zaten we met een nog niet opgeloste puzzel, namelijk de herkomst van de twee gezusters MAGDALENA en WIJNANDA VAN RUSWIJK, die bij de door Van Hangest D'Yvoy beschreven wapenborden op Pagina 1 en 5 aan de orde kwamen. Er waren indikaties richting Nijmegen; daar ook werd een akte gevonden d.d. 26.3.1597 (R.A. Nijmegen lnv. No. 1876, folio 25v) waarin een GERRIT VAN RIJSWIJCK geh. met SIBILLA VERHEIJEN wordt genoemd. MAGDALENA VAN RIJSWIJCK tr. Rhenen 15.5.1650 JOHAN VONCK VAN LIENDEN. Uit dit huwelijk werden tussen 1661~1669 te Rhenen 9 kinderen gedoopt, waarvan er 2 de naam SYBILLA droegen (ged. resp. 1665 en 1669). deze naam komt bij de familie VONCK VAN LIENDEN verder niet voor, zodat de enige overgebleven hypothese is, dat de gezusters VAN RUSWIJCK mogelijk kleindochters waren van genoemd echtpaar VAN RUSWIJCK x VERHEYEN te Nijmegen."