Blz. 259

Bij de rouwborden in de Cunerakerk, beschreven door M.L. van Hangest d'Yvoy (zie Hoofdstuk VII 1), treffen we twee familiewapens aan bij leden met de geslachtsnaam de Klerck, te weten de bekende "gekruiste sleutels" of een 'straIende zon. Hoewel het niet uitgesloten is dat beide tot Eén en dezelfde familie behoren, hebben we dit echter niet kunnen bewijzen.

Het resultaat van genealogisch/heraldisch onderzoek aan beide families, die te Rhenen voorkwamen volgt hieronder.

KLERCK

Wapen: In zilver twee zwarte gekruiste sleutels 

Helmteken: Twee zwarte gekruiste sleutels

 1. GERARD KLERCK (CLERCQ), tr. ALIJT VAN WIJCK, "N.B. uit den stam die nu zig noemt VAN ASCH VAN WlJCK". Uit dit huwelijk:
 2. CORNELIS, volgt Ila.

Voorts was er een ADRIAEN GERRITSZ. KLERCK (CLERCQ), genoemd in een akte. Rekenkamer inv, No. 4535 Rek Keurmeester Op de Veluwe te Ede, als neef van CLAAS, ALBERT en CORNELIS GERRITSZ LAM (Civ. Proces Hof 1660-33, copia d.d. 1568), tr. N.N. Uit dit huwelijk.

 1. ADRIAENTGE (vermoedelijk); liet in 1624 een kind te Veenendaal begraven.

Ila. CORNELIS GERRITSZ CLERCK, vermeld te Rhenen 7.7.1574 en 24.12.1577, overl. voor 11.1585, tr. AELTGEN DE KEMP, d.v. WOUTER MARTENSZ DE KEMP, secretaris der stad Rhenen, z.v. JAN DE KEMP, secretaris van Rhenen en MARIA VONCK VAN LYNDEN, en ALIDT VAN SOMEREN, d.v. N. VAN SOMEREN en N: VAN DUEVERDEN, mogelijk is zij dezelfde als AELTGEN WOLTERS (WOUTERS) DE KEMP, d.v. WOLTER (WOUTER) MEERTENSZ, als AELTGEN WOLTERSDR (ROBBERT) vermeld te Wageningen 1619, en als weduwe vermeld te Wageningen in 1632 wordt zij tevens genoemd als overleden echtgenote van THONIS AELBERTSZ. STECK en in 1649 zijn weduwe genoemd, in 1591 liet CORNELIS GERRITSZ CLERCQ een kind te Veenendaal begraven. Uit dit huwelijk

 1. GERARD KLERCK, volgt Illa.
 2. WILLEM KLERCK, volgt lub.
 3. ALIJT KLERCK, tr. HENRICK STECK; genoemd samen met broer WILLEM KLERCK in Schepen Sign. Arnhem, lnv. No. 383 als erfgenamen van JOHANNA VAN BEYNEM.

Van Jhr. A.Th.M. van Asch van Wijck, circa 1900, weet te vermelden dat AUDT VAN DER HAAR, genaamd DE KEMP tr. ANTHONY STECK, z.v. AELBERT STECK; Zh hertr. DIRCK KLERK, z.v. GERARD KLERCK en ALIDT VAN WIJCK, d.v. DIRK VAN WIJCK en ADRIANA VONCK VAN LIENDEN. Dit zou dan een derde zoon zijn geweest van GERARD KLERCK., genoemd naar de vader van ALIJDT VAN WIJCK.

 

Blz. 260

lla. GERARD (GERRIT) KLERCK, overl. Rhenen 21.3.1670, Raad en Burgemeester der stad Rhenen, Gecommiteerde ten Vergadering der Heeren Staten Lands van Utrecht en gedeputeerde der Staten van Utrecht in 1660, tr.(1) Rhenen 23.5.1630 AELTGEN (ALIDT, ALETTA> VAN BEECK, oven. Rhenen 4.6.1700, d.v. CORNELIS VAN BEECK Raad en Vroedschap der stad Utrecht en CHRISTINA BUDDINGH, burgemeester van Rhenen; o.tr.(2) Rhenen 25.11.1649, met attestatie naar 't Veen, jonkvrouw FREDERICA VONCK VAN LIENDEN, d.v. DIDERICK VONCK VAN LIENDEN, Raad ter admiraliteit in 't Noorderderkwartier, tevens burgemeester der stad Rhenen. en ANNA VONCK VAN LIENDEN

Uit het eerste huwelijk elf kinderen waar onder:

 1. ALETTA KLERCK, overl. ongehuwd.
 2. CORNELIS KLERCK, J.U.D. (promotie Utrecht), geb. 1634, gecornmitteerde Raad ter admiraliteit in Noord Holland. Naderhand Capiteyn in dienst der Verenigde Nederlanden; sneuvelt in het beleg der stad Grave als overste 10.10.1674, begr. Rhenen, o.tr. Rhenen 16.11.1662, tr. Haarlem JOHANNA SMUIJSERS, j.d. van en won. te Haarlem, dv. JOHAN SMUIJSERS en SARA SANEN. Uit dit huwelijk:
 3. DIRK WILLEM KLERCK, sneuvelt als vaandrig voor Namen, over 1. 4.8.1695.
 4. JOHANNA HUBERTA KLERCK, over. Brussel 20,2.1697, tr. Rhenen 26.4.1693 ELARDUS MAGNUS DE ROTH, kapitein, z.v. REYNOLT ROTH, kapitein, en MARIA SAULMONT.
 5. ANNA MARIA, ged. Rhenen 27.12.1635, get. ANNA en MARIA VAN BEECK en ADRIAAN BOON SAYER.

4.FREDERICK KLERCK, ged. Rhenen 1.1.1637, oven. 27.7.1703, J.U.D., advocaat Hof van Utrecht, gecommitteerde raad ter admiraliteit in Zeeland, oud-burgermeester en pensionaris der stad Rhenen, syndicus te Rhenen, 1658-1664 genoemd als lidmaat te Rhenen, tr. Doorn met attestatie van Rhenen 12.2.1665 ANNA VONCK VAN LIENDEN, j.d. wonende te Rhenen, geb. 10.10.1622, overl. 13.7.1695, d.v. Jonker DIRCK VONCK VAN LYNDEN (TOT DEN TOLLENBURGH); zij testeren 23.6.1694

 1. CHRISTINA KLERCK, ged. Rhenen 17.1.1638, overl. ZwolIe, begr. Zwolle 8.6.1702, o.tr./ Zwolle

21.8.1669/1.9.1669, tr. Rhenen 22.8.1669 JOHAN KEYSER, weduwnaar van JOHANNA GOLS, onder andere cameraar en burgemeester der stad Zwolle (zie genealogie Keyser in Hoofdstuk III, bij de beschrijving van de rouwborden In de Cunerakerk), gecommitteerde raad ter admiraliteit West Zeeland en het Noorderkwartier van 't geheele land van Mastenbroek, overl. voor 19.2.1694..

 1. HERMAN KLERCK, overl. ongehuwd.

7, ANTHONIJ (ANTHONIS) KLERCK, ged. Rhenen 16.5.1641, luitenant ter zee, overl. ongehuwd.