1940 jaargang LVIII

blz. 218

XIV. Jan Volten, geb. Hoorn 10 Maart 1889, loodgieter, trouwt Hoorn 23 Juli 1915 Maria Vonk, geb. Hoorn 12 Mei 1894, dr. van Petrus Vonk, werkman, en Elisabeth van der Vliet [Hoorn].
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Volten, geb. Hoorn 26_Mrt. 1916, -/- Hoorn
4 April 1916.
2. Elisabeth Volten, geb. Hoorn 6 Aug. 1917.
3. Hendrik Volten, geb. Hoorn 7 Oct. 1921, loodgieter.
4. Maria Volten, geb. Hoorn 15 April 1927.
5. Jan Vòlten, geb. Hoorn 18 Juli 1939


1941 jaargang LIX

blz.49


VII. Wybe Wouters Wouters, bierbrouwer, geb. Groningen 18 Sept. 1829, woont 1870 te Fort Montroe (N. Amerika) en is vermoedelijk aldaar overleden, huwt Schoterland 18 Mei 1854 Korneliske Gooitzens van Terwisga, geb. Beneden-Knijpe 14 Dec. 1832, overl. te Amsterdam . . . . . ., waarheen zij 11 Mei 1904 was vertrokken, d. v. Gooitzen Lykeles van Terwisga, landbouwer, en Jantje Jans Visser.
Uit dit huwelijk:
1.Margaretha Petronella Wouters, geb. Beneden-Knijpe 22 Juni 1855, overl. . . . . . 
. . . ., huwt te Heerenveen 19 Februari 1879 Dirk Vonk, geb. Ureterp 18 Febr.
1849, overl. . . . . . . . . ., z. v. Ate jans Vonk en Froukje Dirks van der Meulen. 
Het echtpaar vertrok 16 Januari 1890 van Groningen naar Amsterdam.
2. Wouter, geb. Beneden-Knijpe 29 Nov. 1856, overl. Groningen 10 Dec. 1870.
3. Jantje, tweeling met de voorgaande, overl. Beneden-Knijpe 15 Juli 1868.

blz. 266

Genealogie van het Rotterdamsche geslacht van Coopstadt,
door
W. A. VAN RIJN.

Leendert van Coopstadt, ged. Rotterdam 28 Dec. 1660, vendrig der Schutterij 1692, 1693, regent van het Weeshuis 1703-1718, schepen 1719-1720, woonde achtereenvolgens Nieuwe Haven, Houttuin, Nieuwe Haven, Oudendijk, begr. Rotterdam (Groote Kerk) 20 Mrt. 1738,
tr.
Rotterdam 12 Mei 1694 (huw. voorw. 15 Apr. 1694 voor nots. Philips Basteels) Elisabeth van Halm, ged. Rotterdam 11 Mrt. 1674. zij test. als wed. 18 Apr. 1746 voor nots. J. de Bergh. begr. Rotterdam (Groote Kerk) 25 Jan. 1747, dr. van Volckert en Adriana van Pijlsweert.
Uit dit huwelijk:
1. Marija Geertruyf van Coopstadt, ged. Rotterdam 23 Juli 1697, overl. Rotterdam (aangeg. 2-8 Jan. 1707).
2. Volkerus, volgt IV.
3. Adriana van Coopstadt, ged. Rotterdam 24 Oct. 1702. test. 4 Tuli 1726 met haar man voor nots. Herbert van der Mey, begr. Rotterdam (Groote Kerk) 29 Dec. 1738, tr. Rotterdam 11 Juni 1726 Mr. Hendrik Vonk de Neyn, ged. Lisse 28 Nov. 1700,  commissaris van het
Waterrecht 1726, 1727, schepen 1730, 1731, woonde hij overlijden in den Oppert, test. 14 Aug. 1745 voor nots. Herbert van der Mey, overl. Rotterdam (aangeg. 20-26 Nov. 1746). zn. van Ds. Gerard Vonk en Constantia de Neyn. enz.


1943 jaargang LXI

blz. 98


3. Hendrik de Gier Hillebrants, + 20-6-1624 begraven in de St. Maartenskerk te Zaltbommel 54), schepen in de hooge bank van Drie1 1608-23, collator van de vicarie van de H. Maagd en Johannes de Dooper in de kerk te Driel, tr. voor schepenen van Drie1 23-9-1618 Beatrix Aerts de Cack; zij tr. 2e Dirk Fonck, schepen van Driel, (zn. van Dirk Fonck en Catherina Dirk Claasdr.). 7-5-1629 Koop van Hendrik de Ghier, in dato 8-5-1622, betaald door Dirk Fonck gehuwd met diens weduwe. (Loofsignaat Driel). 5-5-1625 Belofte aan Beatrix Aerts de Cock wed. Benrick de Ghier, broeder van Aert de Coek schepen van Driel. (Loof signaat Driel) . 1951655 Comp. de erven van wijlen Hendrik de Gier en wijlen diens vrouw Beatrix de Cock. (Dingsignaat Driel). 12-3-1634 Beleend met Het Huis to Driel Dirk Dirks Vonck en zijn huisvrouw Beatrix de Cock (Leenakt.en kwartier van Nijmegen).


1945-1946 jaargang LXIII

blz. 119


Gijsbert de Langh, geb. naar schatting 1645, tr. N.N. mogelijk genaamd Geertruijd. Zij hadden, naar mij vrij zeker, althans tot nog toe zeer redelijk mogelijk voorkomt, ten minste de volgende twee kinderen:
a.
(Arie, volgt III.
b. Jan Gysbertse de Langh. JM. G Mechtelt Jans Wittebol, JD. bij de wonende a1hier tot Ysselsteijn. Alh. getrouwt. 1699. Deze afkondiging staat ingeschr. Y 23-12-1699: voorzegd trouwjaar zal dus wellicht ten rechte 1700 moeten worden gelezen. Johannes Gijsbertsz. De Langh en 
Mechteld Jans Wittebol wonnen Steventje, ged. Y 20-2-1701 (t. Pieternellighje Michgielsz Vonck). Jan Gysbertz de Langh en M. J. W. wonnen voorts Geertruijd, ged. Y. 8-3-1705: Johannes De Langh en Mechteld Wittebol ten slotte nog een zoon Gysbert, ged. Y 10-9-1710. (Deze) Gysbert de Lang en Annigje Hogendoorn wonnen  Mechteld, ged. Y 28-10-1750. 


III. Arie de Langh, ged. (wellicht na 1667 op patroniem).Wegens enkele passende vernoemingen moet hij identiek zijn aan Arien de Lange jm van Ysselsteijn, die 18-3-1699 in het trouwboek van Y staat ingeschreven met Pieternelle Vonck jd van Amsterdam. Er staat nog bij: getr., dus blijkbaar te Y. Zij zal de dochter zijn van een Michiel Vonck en werd de moeder van de volgende acht kinderen, die allen te Y werden gedoopt met als vadersnaam steeds Arie de Langh, moedersnaam steeds Vonck (alleen haar voornaam met minieme verschillen, Pieternel ‘01, ‘15, -1ighe ‘03, -1ighje ‘10, Petronella ‘04, ‘05, Peternel ‘07, Pietronel ‘13):


1948 jaargang XLV

blz. 134


Het gedacht van Vari( c)k te Rhenen,
door
W. J. VAN VARIK.

III. Jan Jacobsz. van Varick, schepen van Rhenen (tussen 1653 en 1669). gasthuismeester, diaken ( 1641, 1642). ouderling ( 1656), tr. Rhenen 22 October 1637 Neeltge Voncken van Doornick. jd. van Rhenen, dr. van Jan Vonck van Doornick en Gerritgen Baltus. ‘)

blz. 135

in 1663 compareren Jan Jacobsz. van Varick en Neeltge Vonck van Doornick wederom voor schout, en schepenen van Rhenen, verklarende te transporteren ten behoeve van Oloff Phlipsen (en Marie van Kesteren, echtelieden,seecker hoecken ofte plaels van haeren hoff, gelegen buyten de Rijnpoort”. ) Tenslotte wordt 0p (1 Januari 1669 nogmaals 100 gulden geleend: thans van Johan van der Dussen schout van Rhenen, met als onderpand twee koebeesten en een marl rund’ (mogelijk wordt. hier bedoeld een jonge koe, dit nog niet gekalfd heeft, in Brabant ,,maaltje”) benevens een morgen gerst, op land, dat Jan Jacobsz. bezit in de Marsch. Van kinderen uit het huwelijk van Jan Jacobsz. van Varick en Neeltge Vonck van Doornick werden de volgende doopinschrijvingen gevonden:
1. Neeltken, ged. Rhenen 19 Augustus 1638.
2. Margriet, ged. Rhenen 2 Maart 1642.
3. en 4. Rolle): en Neeltgen, ged. Rhenen 4 April 1645.
5. CornelisJansen van Varik, ged. Rhenen 22 April

blz. 248

Roelof, tot Evenlo, beleend met Evenlo 2 April 1660, in de Ridderschap van Overijssel 10 April 1660 wegens Evenlo, ritmeester, gecomm. ter admiraliteit te Amsterdam 5 Juni 1684, overl. op Evenlo 9 Sept. 1698, begr. te Oldenzaal, huwde te Dalfsen (0. te Oldenzaal 16 Mei 1658) Maria van der Marck, wed. van kapitein  Derck Vonck,dr. van Edzard van der Marck tot Evenlo en Margaretha de Brandes, overl. op Evenlo, 9 Mrt. 1695, begr. te Oldenzaal.Uit dit huwelijk geen kinderen.

blz. 352

Teunis Klaastoon op de Ham, onder Lunteren, (ook genaamd Ham) volgt 20 Juni 1675 zijn overleden schoonvader Frederik van Domselaer op als kerkmeester, was ook diaken en ouderling en gerichtsman te Barneveld. Hij bezat te Barneveld twee huizen, het erve en goed Glinde onder Ede, het erve en goed Groot Busbroek, aangekocht anno 1680, (geregistreerd 29 Jan. protocol Ede buurt ‘t Woud) voor f 5700,~, een half erf te Coot, een zestal stukken land, gedeeltelijk afkomstig van het goed Oldenbarnevelt (zie het tinsregister).Hij werd eigenaar van een vlak bij de kerk gelegen huis, waarin eerst Mor Gysberts, de grootvader van zijne vrouw, den lakenhandel had uitgeoefend, dat later kwam aan Frederik van Domselaer, van wien Teunis Klaaszoon van den Ham het weer verkreeg. Dit huis, waarin later door Aaltje van Heerdt, weduwe van Wouterus van den Ham, en haar zoon Mor Aricus van den Ham de lakenhandel werd uitgeoefend, bleef tot omstreeks 1912 in de familie van den Ham, waarna het werd afgebroken en in de plaats daarvan een eierhal werd gebouwd. Het had den hoofdgevel aan den tuinkant, had een grooten tuin met koepel. De tuinkamer had een beschilderd behangsel, voorstellende een landschap. Het bevatte vroeger een fraaien inboedel, veel oud porselein en een aantal familieportretten. Hij leefde nog 20 Jan. 1719, op welken datum hij voorkomt als gerichtsman bij den verkoop van Kraaienoord, welke akte geteekend en gezegeld werd door de geërfden E, van Dompselers, ontvanger te Brummen, Teunis Claeszoon
Ham en Aalt van de Vliert: hij is volgens de gerichtssignaten vóór 1721 overleden. Uit de omstandigheid, dat in 1695 volgens de Gerichtssignaten Teunis Claesen Ham klaagt, dat de broerszoons van Cornelis Stevens hunne immen binnen 30 roedenvan zijn immenstal op het goed Ramselaer hadden gezet, blijkt dat Teunis van den Ham zich reeds met de bijenteelt bezig hield. Blijkens de Gerichtssignaten van Barneveld had in 1683 een procedure plaats in zake van Geurt Schroddenburgh, capitein van de schutterij van St. Antonis-broederschap of St. Jans Back Schutterije, aanlegger ter eenre, en Teunis Clasen van den Ham, erfgenaam van Brandt Tonissen van Barneveld eischer, en was Teunis van den Ham zoo gegoed geworden door erfenis van zijn oom Brand Tonissen van Barneveld. Hij tr. Barneveld 2 September 1666 Gijsbetfje van Domselaer, ged. Barneveld 13 Februari 1642, dr. van Frederik en Hendrikje Morren. “)
Uit dit huwelijk:

1.Geurt van den Ham, qed. Barneveld 21 Juli 1667
2. Mor, volgt III.
3. Hendrikje van den Ham, ged. Barneveld 29 Maart 1678, tr. le (ond. Barneveld, 3 Augustus 1704, attestatie op Voorthuizen 17 Augustus 1704) Vonk Willemsz. Campert, zn. van Willem Jacobsz. Campert en Geertje Gerrits (dr. van Gerrit Dirksz. en Annetje Vonken van Dompselaer): t.r. 2e. Barneveld 21 Februari 1728 Hendrik van Heerdt, ged. te Barneveld 17 April 1683, bierbrouwer en gerichtsman, zn. van 
Hendrick en Gerrifje Rijken (dr. van Rijk Robberts), weduwnaar van Aelfje Aertsen.
4. Elisabeth van den Ham, ged. Barneveld 3 Mei 1685.
5. Willem 3), volgt PI1 B.
6. Mechteld van den Ham 3), die niet in het doopregister te Barneveld voorkomt, tr., als weduwe van Willem van Thiel, 2e. Barneveld 18 Nov. 1714 Gerrit Melisz. van Koufhoorn, die 31 Mei 1722 te Amsterdam als weduwnaar van Mechteld van den Ham met Neelfje van Hardeveld hertrouwd is. (Gerichtssignaten van Barneveld).


1951 jaargang LXVIII

blz. 159


Uit ,,Aanteekeningen van het geslacht Quack”, verzameld door J. W. Niënhuis Ruys (1926) en Adeliges Taschenbuch B 1933 blijken de volgende kwartieren van Anna Cafharina Quack:

Ouders :
Hendrik
Peter Godfried Quack, ged. Nijmegen 11 Febr. 1759, lid Munic. Raad aldaar 1810-1813, 4 Nijmegen 10 Febr. 1830, tr. Elberfeld 10 Maart 1790Isabella Gertrud von Carnap, geb. Elberfeld in 1771,ovl. Nijmegen 10 Januari 1834.

Grootouders :
4. Johan .Adolph Quack, geb. Neerbosch 28 Juli, ged. Nijmegen (St. Stevensk.) 29 Juli 1735, grootburger te Nijmegen 28 Juli 1758, begr. ald. (St. Stevensk.) 27 Juli 1808, tr. Elberfeld 20 Jan. 1757. 
5. Anna Cafharina Wupperman, + Nijmegen 16 Mei, begr. ald, (St. Stevensk.) 19 Mei 1800.
6. Johann [-on Càrnap, ged. Elberfeld 17 Juni 1735, koopman,raad en schepen aldaar, ovl Elberfeld 18 Juni 1793, tr. Elberfeld 2 Nov. 1760
7. Maria Chrisfine Siebel, geb. Elberteld 16 Maart 1735, ovl. Nijmegen 25 Sept. 1790.

Overgrootouders :
8. Geurt Quack, geb. te Juchen, schout van Weurt en Beuningen, begr. Nijmegen, (St. Stevensk.) 6 Apr. 1737, tr. 3, als wedr. van Margaretha Vonck en Geertruy ten Holt, Nijmegen 24 April 1729. 
9. Anna Christina Heymans, j,d. uit Otzenrath, ovl na 24 April 1768
10. Matthias Wupperman, ged. Gemarke 4 Jan.
11. Anna Bemberg.


1952 jaargang LXIX

blz. 164


Willem van Hoemen ontfengt den Weert geheiten den Haeck,etc., twelk Arndt Borre en Johan Borre van Hemert to te behoren plach en deur versuymenissen en ongehoorsaemheit verfallen is, 1515, Rutger Vonck, mits dode Arnt Borren beleent, eodem die.

blz. 365

Helena Vermeer, geb. Nijmegen 8 Juli 1680,ovl. 12 Juni 1718, tr Neerbosch 16 Maart 1701 Mr. Walraven Vonck, geb. 28 Sept. 1675, ontvanger en landschrijver van het land van Cuyk, 4 23 Sept. 1712, zn. van Henrick Arentsen Vonck en Marqaretha Wijnen.

blz. 368

Christina Elisabeth Vermeer, geb. in 1709, tr. Nijmegen 30 Juni 1724 Mr. Johan Vonck, geb. in 1701, landschrijver in Cuyk, advocaat, ovl. in 1740, zn. van Mr. Walraven Vonck, landschrijver en ontvanger in Cuyk, en Helena Vermeer 


1953 jaargang LXX

blz. 164


Evers van Weede Everfsz. leefde van c. 1440-1509 en was driemaal getrouwd: 1e c. 1475 met Claesje, die tussen 1482 en 1487 moet zijn overleden; 2e met Alith, verleden kort na 23 Maart 1496; en 3e tussen 1496 en Februari 1497 met Hillegond Bosch, dochter van Willem Gerritsz. Bosch en Jacoba Spruyf. Deze derde vrouw moet nog jong zijn geweest, aangezien zij na haar mans dood, tussen 1509-1511, hertrouwde  met de Amersfoortse burgemeester Hendrik Vonck, bij wie zij nog een zevental kinderen kreeg,

blz.
380

Vincent Drielenburg, geb. of ged. Amsterdam 18 Sept. 1699, tr. ald. Aug. 1729 Catharina Vonck, geb. Amsterdam 1705, dr. van Dirk en ?


1954 jaargang LXXI

blz. 188

Jan Jacobsz. moet vóór 1657 zijn verhuisd, want in de schuldbekentenis van 14 Februari 1657 staat, dat Jan Jacobsz. van Varick en Neeltje Vonck, echtelieden, de van Jkvr. Maria van Beeck geleende 500 gulden ,,hebben gevestigt in haeren huysinge ende hoff daer de comparanten in woonen tussen de huysingen van schepen van Noort en Aernt Janss aende Marck”).
Op 9 Mei 1667 transporteren Jan Jacobsz. van Varick, schepen, en zijn vrouw Neeltje Vonck aan Willem Dircksz. van Versevelt en diens vrouw Judith Jans ,,seeckeren hoff, gelegen alhier buyten de Rhijnpoort” en op 19 Juni 1669 aan Jan Willemsz. van Geyn en diens vrouw Geertje Joostdr. van Zeyen het huis genaamd ,,de Ster” op de hoek van de Kruisstraat is).

blz. 189

Van de door de Heer W. Wijnaendts van Resandt vermelde - na 1654 aangenomen - lidmaten, zijn Margriet en Neeltje van Varick stellig kinderen van Jan Jacobsz. 15).Ik twijfel er niet aan of ook Jan van Varick alias Vonck is een zoon van onze Rhenense schepen en identiek met Jan van Varick, die gehuwd was met Sara Visboom, zuster van Ds. Rudolphus’ vrouw 16)‘.In akten behorende tot het protocol van Notaris Adriaen van Wijck (zie boven) komt hij tot 1685 meermalen als getuige voor; zijn handtekening wijkt sterk af van die van zijn vader. In het bijzonder moge ik hier verwijzen naar een akte van 28 Augustus 1676 ( no. 39), een door Jan Jacobsz. als schepen van Rhenen verleende 
volmacht, die door Jan en zijn broer Cornelis van Varick als getuigen mede is ondertekend.In een akte van 7 April 1681 wordt hij ,.Jan Vonk van Varik” genoemd: hij ondertekent deze akte ,,Jan Jansz. van Varick”. Jan van Varick en zijn vrouw Sara Visboom werden 1 Juli 1687 ingeschreven als lidmaten van de ,,Dutch Church” te New-York, met attestatie van Rhenen. Een genealogie van dit echtpaar en hun descendenten is te vinden in The New-York Genealogical and Biographical Record, VIII, 1877,blz. 16-20 en 92.

blz. 360

Uurglas-Vonk

Willem Uurglas trouwt Oost-Zaandam 8 Januari 1741 Dieuwertje Vonk. Waar en wanneer zijn beiden gedoopt en overleden? Welke zijn de namen, eboorte-,overlijdensdata en plaatsen unner ouders?  Rotterdam. J. H. BRAKKE.

 

1957 jaargang LXXIV

blz. 61Dorre-Vonck. Arij Pieterst. Dorre (den Dorren), landbouwer te Krimpen a/d. IJsel (not. arch. Rotterdam nr. 1340 fol. 1495), ovl vóór 31 dec. 1730 (op deze datum is de weduwe Dorre getuige bij de doop van haar kleindochter Gerritje Groeneveld te IJsselmonde), tr. vóór 7 febr. 1694 Gerritje Willemsdr. Vonck, ovl Krimpen a/d. IJsel (aang. 13) aug. 1736.

Uit dit huwelijk:
1. Pieter Dorre, ged. Ouderkerk a/d. IJsel 7 febr.1694, getuigen: Jan Jans en Leentje Jans, leeft 14 juli 1737 (not.arch. Zuid-Holland nr. 65 13 ) 
2. Ariaantje Dorre, ged. Ouderkerk a/d. IJsel 7 febr. 1694 (tweeling met de voorgaande), get.: Dirck Pieters en Hilletje Pieters, ovl vóór 14 juli 1737, tr. Pieter Jansz. Timmers.
3. Willem Dorre, ged. Ouderkerk a/d. IJsel 7 aug. 1695, get.: Jacob Willems Vonck en Maria Jans Vonck, leeft 14 juli 1737.
4. Arij Dorre, ged. Ouderkerk a/d. IJsel 9 januari 1698, get.: Jacob Willems VonckJan Willems Vonck, Grietje Willems Vonck en Maria Willems Vonck, vermoedelijk jong overleden.
5. Teuntje Dorre, ged. Ouderkerk a/d. IJsel 9 januari 1698 (tweeling met de voorgaande), get.: zie haar tweelingbroeder, vermoedelijk jong overleden.
6. Teuntje Dorre, ged. Ouderkerk a/d. IJsel 28 juni 1699, get.: Jacob Willems Vonck en Grietje Willems Vonck, leeft 14 juli 1737, tr. Jan Schenk.
7. Maria Dorre, geb. in 1700 (bij haar overlijden in 1775 was zij 75 jaar oud, dat zij een dochter uit het huwelijk Dorre- Vonck was blijkt uit de reeds hierboven aangehaalde acte van 14 juli 1737, naar haar doop werd echter tevergeefs gezocht), i_ Oost-IJsselmonde (aang. 6) mei 1775, tr. Ouderkerk a/d. IJsel 24 april 1729 Gijsbert Groeneveld, geb. omstr. 1700, mr. timmerman en molenmaker te Oost-IJsselmonde, ovl ald. (aang. 5) okt. 1756.

Het echtpaar Dorre-Vonck testeerde op 28 aug. 1700 voor notaris Cornelis Maas te Rotterdam (not. arch. Rotterdam nr. 1340 fol. 1495), zij benoemden elkaar tot universeel erfgenaam en tot voogden over eventuele minderjarige erfgenamen werden aangesteld: van zijn kant Dirck Pietersz. Gouwe en van haar kant Dirck Willemsz. Vonck. Uit de boedelscheiding van dit echtpaar op 14 juli 1737 voor notaris Maurits Guldemont te Ouderkerk a/d. IJsel (not. Z.-Holl. nr 6513) blijkt dat zij vele landerijen bezaten (zie acte 7 maart 1737) en een ,,bijeschans 
leggende bij Hille, gersom in Gooijland” welke voorlopig ongedeeld bleef.

Rotterdam. H. J. BARENDREGT.

blz. 63

Groeneveld. Gijsbert Groeneveld, geb. omstr. 1700. mr. timmerman en molenmaker te Oost-IJsselmonde, ovl ald. (aang. 5) okt. 1756, tr. Ouderkerk a/d. IJsel 24 april 1729 Maria Dorre, geb. 1700, ovl Oost-IJsselmonde (aang. 6) mei 1775, dr. van Arij ietersz. en Gerritje Willemsdr. Vonck.


1958 jaargang LXXV

blz. 34 e.v.


Dorre-Vonck, (LXXIV 61) . Pieter Ariens Dorre, landbouwer te Krimpen a. d. IJssel, ovl tussen 1655 en 1664, gehuwd
met Maritje Herberts, ovl. na 3 mei 1664. 

Uit dit huwelijk:
Ary
Pieters Dorre, heemraad te Krimpen a. d. IJssel, kerkmeester aldaar 1662-1678, geboren circa 1630, ovl Krimpen a. d. IJssel tussen oktober 1708 en maart 1709 (Imp. aangifte f 6,-), tr. 1o Grietje Ariens Boer, ovl. Capelle a. d. IJssel in 1690, tr. 2e Gerritje Willems Vonck, geb. cica 1655, ovl Krimpen a. d. IJssel, aang. 13 aug. 1736, dr. van Willem Jans Vonck en Teuntje Jacobsdr. (Lagerwaart?).
Op 3 dec. 1654 koopt Arien Pieters Dorre diverse stukken land ín de polder van het Langeland te Krimpen a. d. IJssel terwijl zijn vader als borg en principael optreedt. (R.A. Krimpen n. d. IJssel nr. 301, fol. 45 en 46.) Compareerde voor ons Pieter van Holst, schout, Pieter
Luyten de Slechte ende Johannes Gerrits, heemraden des Ambachts Crimpen op te Leek Maritge Herberts, wed. wijlen Pieter Adriaens Dorre, geassisteerd met Adriaen. Pieters Dorre haren soon ende gecosen roogt in desen ende verkopen aan Jacob Dircks twee hont 81 roeden lants in
een weertge genaemt breeroe achter de woninghe van Neeltje Jacobsdr. wed. wijlen Dirck Herberts voor 280 ear. guldens te XL groot vlaems. (R.A. Krimpen a. d. Lek nr. 11, 1669.)
Dirk Pieters, geb. circa 1575, ovl. vóór 9 juli 1659, steenbakker te Ouderkerk a. d. IJssel, tr. Maertge Aerts.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk Dirks, woonde in 1659 in Keeten;
2. Commer Dirks, woonde in 1659 in Kralingen;
3. Jan Dirks Vonck, volgt II. 
Compareerde voor ons schout en heemraden tot Onderkerk op d’IJsse1 naergenoemt Dirck Dircks woonende in Keeten, Commer Dircx wonende aen den ouden dijck onder de jurisdictie van Cralingen ende Jan Dircx Vonck, wonende binnen desen ambachte, kinderen ende erfgenamen van Dirk

blz. 35

Pieters in sijn leven gewoont hebbende ende overleden sijnde binnen desen ambachte etc. (R.A. Ouderkerk a. d. IJssel nr. 21.)


II. Jan Dirks Vonck, geb. circa 1600, ovl na 26 mei 1667, steenbakker en landbouwer te Ouderkerk a. d. IJssel, bezat aldaar uitaebreide landerijen, tr. Geertie Willems, ovl vóór 21 febr. l676. Op 21 februari 1676 verkopen Cornelis Jans Vonck,  Pouwels Jans Vonck ( heet volgens akte Weggeman ipv Vonck), schoenmaker  (Weggeman), gehuwd met Maritje Jans Vonck, mitsgaders Toontje Jacobs, wed. Willem Jans Vonck, Willem Engelen (Lans) als gehuwd hebbende Leentje Willems Vonck, ende de voornoemde Cornelis Jans Vonck; als testamentaire voocht ende oom vande minderjarige
kinderen vande voorn. Willem Jans Vonck za. ende het soontje van Pietertje Jans Vonck; alle kinderen kindskinderen ende erfgenamen van Jan Dircks Vonck ende Geertje Willems heijde za. etc. (R.A. Krimpen a. d. IJssel nr. 302, fol. 3.)

III. Willem Jans Vonck, geb. circa 1625, ovl vóór 1685, steenbakker en landbouwer te Ouderkerk a. d. IJssel, tr. 1e vóór 17 mei 1648 (testament notaris Jan Daniels van Steijn te Gouda) Grietgen Jacobs, ovl vóór 27 dec. 1648 (regeling erfenis overleden kind uit dit huwelijk Weeskamer nr. 3 Ouderkerk a. d. IJssel): tr. 2e Teuntje Jacobsdr., ovl tussen 3 juni 1685 en 17 mei 1692.
Uit het tweede huwelijk (volgorde onzeker) :


1. Jacob;
2. Gerritje gehuwd met Ary Pieters Dorre; 
3, Grietje gehuwd met Jan Ariens Roock; 
4. Jan
5. Ariaantje, ged. Ouderkerk a. d. IJssel 9 maart 1670; 
6. Reympje gehuwd met Jacob Cornelis van Vliet; 
7. Dirk
8. Leentje, gehuwd met Willem Engelen Lans;  
9. Maria, gehuwd met Jan Cornelis de Graaf.

blz. 36

Middach-van Doesburch (alias Vonck). Not. archief Den Haag no. 208 fol. 136: ,,Sr Hans Middach Coopman van Wijnen” stelt zich borg voor ,,Gosewijnus (Vonck door -gehaald in het orgineel) Wessels van Doesburch, ende dat ten behoeve van Elisabet  Adriaensdr. van der Beeck, naergelaten moeder van hem van Doesburchs za. overledene huijsvr. Cornelia Jansdr. vander Beeck, voor de Jaerlijxe uijtreijckeninge
ende uijtkeringe haer leven lang geduijrende ter somme van vijftich guldens, als de voorn. Lisabeth Adriaensdr.bij Testamente vande voorn. Cornelia Jansdr. vande Beeck ende Gosewijnus Wessels als gemaeckt, blijckende bij Testamentaire dispositie gepasseert voor mij Notario op den 2en Julij 1646” enz. enz. Gosewijnus tekent ,,Gosewijnus Vonck”. Deze acte werd 5 maart 1648 gepasseerd.Hans Maertens Middach 
(wedr. van N.N., wonende aande Gasthuyslaan te Delft) huwde ‘s-Gravenhage 3 dec. 1631 Jannetje van Doesburch, een zuster van Gosewijnas van Doesburch alias Vonck.

blz. 509

814. Hendrik Visschers, ,,varentman”, tr. Amsterdam 24 okt. l692
815. Neeltje Roelofs Vonck.


1961 jaargang LXXVIII

blz. 34


Peter Artur Hugo Schlingemann, geb. Roermond 3 mei 1920, algemeen secretaris K.L.M.; tr. 2 ‘s-Gravenhage 15 juli 1954 Appolonia
Wilhelmina Vonk, geb. Made en Drimmelen 6 mei 1918, dr. van Arie Jan en Bastiana Cornelia Klein [‘s-Gravenhage] .


1962 jaargang LXXIX

blz. 274


Evert van Domseler tr. 1e 21 dec 1455 Elisabeth van Ewijck, dochter van Roelof Vonck van Ewijck, zij ovl. 14 aug. 1476, begraven Barneveld.

blz 276

Arndt, meestal Vonck genaamd, van Domseler, geboren ca. 1499 16’), ovl na 14 okt. 1561 ) ; eigenaar van het .goed ‘Roseler ); hertog Karel van Gelre verklaart, dat hij het goed Estveld zal bezitten i.p.v. zijn broeder Evert (VI ACCB) 10 mei 1537 “‘); tr. Weindel Mom, dochter van Jan Mom en ,N.N. van Domseler (IVAA, a).
Uit dit huwelijk:
a
, Jan (oudste zoon)“‘), geboren ca. 1528 “‘) gaat mede met Mor van Domseler (V BB) om de dood te wreken van Hendrik van Domseler bastaard (IV BA),

blz.
277

b. Evert, , volgt VII ACCA.

VII ACCA. Evert Voncken van Domseler, geb. ca. 1529 , ovl. na 24 okt. 1575 ; gerichtsman 1563 ; hertog Karel van Gelre verklaart 10 mei 1537 dat zijn broeder Arndt het goed Estveld zal bezitten ; bezit het goed Rootseler tr. een dochter van Gerrit Willems van den Broeck , zuster van Weimtgen van den  Broeck.
Uit dit huwelijk:

a.
Vonck , die mogelijk als kinderen had :
1. Evert, tr. Huychien Cornelis.
2. Jannitgen, tr. Dirk Stevens,
3. Johan.

b.Rijck, geb. ca, 1549 . Zie voor hem en zijn nageslacht Ned. Leeuw 1912, kol. 292 e.v.
c. Wendele, tr. Arnt Willems, waaruit een zoon Wolter, die in 1614 onmondig was. d. Aertgen, in kinderloze echt gehuwd met Evert Gerrits, wonende op het Hendrick  Hartgersgoed te Essen.
e.Lambertgen.

blz. 343

Johanna Pieternella Meerburg, geb. ‘s-Gravenhage 3 jan. 1927, tr. Arie Dirk Vonk, geb. Berkenwoude 22 sept. 1916, boekhouder, zn. van Cornelis en Aartje Foppa Halling.


1964 jaargang LXXXI

blz. 37


Sophia van Beynhem wordt op 24 maart 1569 als weduwe van Jan van den Steenhuys genoemd in een pachtcontract tussen haar en Jacob van Dryell (Tiel 300, fol. 1487). Een Johan van Steynhuys vindt men op de riddercedels van Maas en Waal in 1555. Op 1 juli 1588 spreekt Andries van Buren namens zijn moeder Sophia van Beynhem de weduwe van Derick Vonck aan voor pacht (Gerichtsign. Kesteren 104 ,fol. 27).

blz. 69

Ook in het boek over het Heilige Geesthuis, pag. 78, post 254, vinden we Leenaert Franssen Fonck genoemd als de opvolgende
rentebetaler van het huis, dat eerder aan Joest Aertsz. de schoenmaker toebehoorde. Ook vinden we dezelfde Lenaert Fransz. Fonk als oostelijke belending van de panden, welke Cornelis Hugenzoon in 1532 venbond voor het moederlijk erfdeel van zijn kinderen (Weesk. 580 fol. 137 VSO.,waaruit ik ,,Sonck” in plaats van ,,Fonck” las, en Katrijn Adriaen Mossen dr. in plaats van Katrijn Adriaen Meesendr. ) .

blz. 224

van Muijsenhol. Bernaerd Fonck, geboren ca. 1520 te Antwerpen, zilversmid, huwde alsdaar omstreeks 9 sept,. 1550 met Janneken van Muijsenhol, die omstreeks 1555 alldaar overleed.Janneken van Muijsenhol is zeer waarschijnlijk herkomstig uit de goudsmedenfamilie te Gent, die via Antwerpen naar Duitsland (Hanau e.a,) uitweek. Gegevens over Janneken van Muijsenhol en haar voorouders gevraagd.
Alphen aan den Rijn. L. VAN ROOSENDAAL.1976 jaargang XCIII

blz. 297


29 okt. 1517: Bernt Scay verklaart op verzoek van Henrick Vonck, dat hij geen akte heeft betreffende de morgen veen die Evert van Wee en hij samen gekocht hebben en gemeen hebben met Henrick Vonck; Brant van Wee heeft de bruikweer. 

blz. 390

Van Rijnberck en Vonck.
N. N. van Rijnberck, tr. N. N.
Uit dit huwelijk:
1. Anthonie van Rijnberck, ovl Jutphaas 2 mei 1731, tr. aldaar 30 jan. 1701 Cornelia van Waey, ged. Jutphaas 6 maart 1681, dr. van Cornelis van Waey en Jannigje Vreemt (op 12 april 1680 te Schalkwijk getr.).

Zoon: Cornelis van Rijnberck, ged. Jutphaas 20 mei 1703, schout van Beusichem en Zoelmond, ovl. Zoelmond 18 maart 1790, tr. Vreeswijk 20 sept. 1733 zijn volle nicht Theodora Jacoba Vonck (zie sub 2).

2. Metje van Rijnberck, tr. Theodorus Vonck

Dochter: Theodora Jacoba Vonck, ovl. Zoelmond, tr. haar volle neef Cornelis van Rijnberck voornoemd.
Gevraagd verdere gegevens en kwartieren van Anthonie en zijn zuster Metje van Rijnberck, almede van haar echtgenoot Theodorus Vonck.

Scheveningen. IR. G. L. HONDIUS.


1977 jaargang XCIV

blz. 53


Van Rijnberck en Vonck ( 1976, kol. 390). Anthonie van  Rijnberck, geb. Zoelmond (doopboek ontbreekt), ovl. in 1731, was de zoon van Anthonie van Rijnberck, ovl. Zoelmond in 1714, en Jenneken Both. Laatstgenoemde Anthonie was de zoon van Cornelis Jansz. van Rijnberck en Adriana Antonisdr. de Raedt. Jenneken Both, geb. Zoelmond in 1626, was de dochter van Jan Dircksz. Both en Metgen Jacobsdr. Cooll.
Voor de familie Vonck (beter Fonck) verwijs ik naar mijn artikel over deze familie in het blad Tussen de Voorn en Loevestein, 2de jaarg., nr. 213 (1966).

Arnhem. MR. A. P. VAN SCHILFGAARDE.

blz. 323

Arnt van Gelder, tr, Lijsbeth Gerritsdr. Dit echtpaar verkoost paasavond 1545 een erfjaarrente van twee ,,enckel guede silveren Joechum daelers, weert wesende ellix acht en twintig stvr. brabants, gefalueert, gemunt ind geslaegen voor dach datum deses brieffs, uit huys ind hosffstadt met getimmer’ ind patinghe in het kerspel van Hoesden” ( = Opheusden), belend ten oosten Peter van Gelre, ten zuiden Peter die Wreen, ten westen die G. Straet, ten noorden Aelert Jansz. Borg is Jan Vonck van Estuelt. Vrij te maken met 32 Jochum daelers aan Jan van Wees .


1983 jaargang C

blz. 38


1. Arent Verstraete (Van der Straten), geb. ca. 1604. soldaat, ovl na 24 sept. 1681, tr. 1e Anneke Michiels (Vonck), dr. van Michiel Vonck en Elsgen Pieters; tr. 2e (ondertr. ‘s-Gravenhage 27 nov. 1639) Cornelia Michiels Craijwinckel. Arent testeert met zijn tweede vrouw op 29 april
1650 . Hij benoemt d.d. 21 sept. 1662 tot voogden over ziin kinderen: Nicolaes Verstraten en Daniel van der Kisten.