1885 jaargang III

blz. 81

te Alkmaar. Christina Helena Geertruida Wentholt,gehuwd ten eerste met “Mr. François Meindert Vonk ,overleden te Alkmaar 28 November 1881, ten tweede gehuwd met Mr. Frans Frederik Karseboom. 

1886 jaargang IV

blz. 42

te Amsterdam. Willem George Lodewijk Brunings ,geb. te Medemblik, 16 Sept. 1859, officier van administratie 2e klasse bij de marine, zoon van George Lodewijk en van  Trijntje Schardam, met Maria Catharina de Waart, geb. te Amsterdam, oud 24 jaar,  dochter van Cornelia Arnoldus en van Hendrika Carolina Vonk.

 

1887 jaargang V

blz. 10
Sterfgevallen te Arnhem. Henricus Johannes Gerhardus Hompe,geb. te Zwolle 22 Aug. 1830, bankier en kassier ald.,zoon van Joost Hendrik en van Gerharda Weytingh,geh. met Catharina Louisa Vonck, geb. te Amsterdam 12 Juli 1834.

 

1892 jaargang X 

blz. 42
‘sHeer Arendskerke.Getrouwd 29 September 1758. Johannes Adrianus du Bois, j.m. van Rotterdam, en predikant alhier, met Catharina Wiltens, j.d. van Dordrecht. (Hij was zoon van David du Bois en van Agatha Vonk, en werd als Proponent 29 Maart 1758 beroepen tot predikant te ‘s Heer Arendskerke, staande alhier van 13 Augustus 1758-15 Juli 1770, vervolgens te Ouddorp, te den Bommel en te Zuidland, waar hij 29 October 1815 als Emeritus afscheid predikte. Hij overleed te Dordrecht 30 Januari 1823, even 91 jaar oud, zijne 2e vrouw Henriëtta Helena Catharina Haupt, 51 jaar oud, als weduwe  nalatende.

 

1895 jaargang XIII

blz. 160
Uit het kerkarchief van Ommeren.
1692 22 Febr. te Ingen. getr. Johan Achtevelt Vonck, wedr. van Geurtie de Leew en Gijsbertie van Wijck, jd. van Ravenswaai.

 

1896 jaargang XIV

blz. 78

gedoopt: 1677 31 Oct. Herbert Teunissen van Luttervelt - Marie. Get. Anna Vonck huisvr. van Teunis van Westrenen op den Engh.

blz. 79
gedoopt: 1683 19 Aug. te Ingen : Willem de Leeuw - Jacobus.  Get Maayken de huysvr. van Jan Alertse Vonck.

blz. 151
gedoopt: 1694. 28 . . . ? Jan van Wijck op Keulekamp - Hendrijn. Get. Gijsbertie van Wijk, vr. van Jan Achtevelt Vonck.

blz. 184

Uit het Kerkarchief van Ommeren.
27 Mei. Herman Vonk en Maria v. Meerten - Dirkje,geb. 20 Mei. Get. Cornelia Vonk.

 

1898 jaargang XVI

blz. 6
Kwartierstaat van Mr. ADRIAAN JUSTUS ENSCHEDE
Johan Frederik Durselen,koopman te Rotterdam,geb. te Vessem 29 Nov.1747, overl. te Rotterdam 25 Aug. 1800, geh. met Adriana Vonk, geb. te Rotterdam 26 Aug.1749, ald. overl. 12 Maart 1827.

 

1902 jaargang XX

blz. 196
Uit aanteekeningen, bij een bewijs van eigendom der grafstede in de Oude Kerk te  Amsterdam, in de tweede laag No. 25, toebehoorende aan Veronica Petronella van Orsoy, blijkt dat Catbarina van Eyndhoven eene dochter was van Nicolaas en Anna  Visscbers. De moeder van Nicolaas Eyndhoven heette Blom. Anna Visschers was eene dochter van Hendrik en . . . . Vonk.

 

1904 jaargang XXII

blz 246
Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. WIJNAEBDTS VAN RESANDT.

30 November 1758. Jacobus Franciscus Dijkman, van Amsterdam, boekhouder, met Susanna Isabella Vonk, van  Batavia.

 

1906 jaargang XIV

blz 56
Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. WIJNAENDTS VAN RESANDT.
24 April 1727. Louys Baarmaker, van Vlissinge, borger alhier,weduwnaer van Elisabeth Pietersz, met  Catharina Theodora Vonk, van Chormandel, laetst weduwe van den boomwagter Harman  Aardenstoff.

 

1907 jaargang XXV

blz. 119
14 Maart 1605 testeert voor notaris Utenwaall Mechtelt van Dolre huisvrouw van Marten Hermansz. van Doeyenburch en stelt tot erfgenamen: de 6 kinderen van haar broeder zal Jan Vonck van Amerongen waarvan er 5 uitlandig en éen Geraert Vonck in het land is. Vervolgens de kinderen van Jan van Dolre, de kinderen van Jannichgen van Dolre en de kinderen van Lummeken va.n Dolre. Ten slotte prelegateert zij 3 kinderen van Jan n.l. Jan, Joostgen en Jacob.Nu blijkt uit het weeskamer archief van Amersfoort 12 Febr. 1612 dat Machteld van Dolre tante was van Jacob en dat Johanna gehuwd met Otto van Bladel zijn zuster was (14 Aug 1638, 19 Dec. 1637).

blz. 157
12. Arnoldina Reinira Agatha van Hasselt, dochter van Barthold van Hasselt en van Maria Theodora van Essen,geboren te Zutphen 3 Maart 1731, overleden te Utrecht 26 Augugtus 1791, huwt 16 te Oosterbeek 31 October 1756 met Steven Adriaan graaf wan  Welderen, zoon van Jan van Welderen, heer van Valburg, en van Odilia Louisa van  Steelant, overleden te Nijmegen 21 Februari 1776, begraven te Ubbergen 25 d.a v.,  weduwnaar van Brigitta Catharina van Schuylenhurch, als dochter van Adriaan van  Schuylenburch, heer van Dukenburg en van Brigitta Catharina Rooseboom, gedoopt 3  November 1709, overleden- 24 september 1755 en -gehuwd 1726 huwelijksafkondiging den  Haag 22 September 1726 te Balgoy 27 Juni 1784 met Hendrik Pieck, zoon van Coenraad Pieck en van Johanna Margaretha Vonck, geboren te Nijmegen 7 October 1728,  burgemeester van en te Nijmegen overleden 3 Maart 1785, weduwnaar van Aynes Hendrika Bogaerts; 30 op 3 April 1786 met Willem Gerrit van der Hoop, zoon van Mr Adriaan van  der Hoop en van Susanna Sophia Dedel geboren te ‘s-Gravenhage 5 November 1729,  luitenant-generaal der Cavalierie en Commandant van Nijmegen, overleden te Utrecht  16 Augustus 1791, weduwnaar van Anna Theodora Louisa van Randwyck, met hem gehuwd 30  Juli 1764, geboren te Nijmegen 30 Juni 1739, overleden te ‘s-Gravenhage 8 Maart  1785, dochter van Otto Dirk baron van Randwyck en van Clara Margaretha barones  Mackay. Assen.  J. A. R RYMMELL

 

1908 jaargang XXVI

blz. 312

Mazel. Elias M. van A’dam in 1763 met de West Vriesland (Hoorn) n. 1. als hooplooper ;  boekh. en secretaris van Just. 1768; pl. res. te Boeroe 17 Febr. 1768; boekh. en gezw. kl. van politie te Amb. 16 Febr. 1785, 1 Mei 1790; onderkoopman en geëligeerd secr. van pol. te Banda 31 Jan. 1793, ald. tot 1797 ; notaris te Amb. 1798, 1802; tr. 1o. Cornelia Margaretha Vonk, beiden test. 14 Jan.1784; 2o. 23 Jan.  1803 Helena Petronella Huijgenhaard? geb. Larike; wede gend 11 Aug. 1818.

 

1909 jaargang XXVII

blz. 166
Gerrit v. H., schout te Doornspijk. In 1545 voerde hij een proces tegen Wichman van  Wijnbergen. Hij trouwde met Magriet Vonck, dochter van Rutger en Gooswina ,van Wenssen, die als weduwe voorkomt in het testament van haren zwager van wien de kinderen uit dit huwelijk vijf gulden ontvingen.

 

1910 jaargang XXVIII

blz. 87/88
15 Februari 1497. Cornelis Willem Gerritsz verschijnt voor den abt en doet afstand  van ,,die helfte van eenen kamp lants gelegen sen in den ouden Slage geheten die Cortecamp die hij op heeden Hyldegont zynre suster oic voer ons overgaf te houden.” Doe dit gedaen was ter selven tydt verleyden wy (de abt van St. Paulus) ende  verleenden ‘t voorz. goet Evert van Weede tot behoiff van Hyldegondt Willem Gerritsz. dochter synen wyve, Cornelis voorz. suster. Hierdoor is dus het 3e huwelijk van Everard van Weede met Hillegond Willem Gerritsdr. Bosch bewezen. Deze Hillegond Bosch hertrouwde na den dood van Everard van Weede met Hendrick Vonck  en kreeg bij hem twee kinderen. Den maandag na St. Pieter 1613 kregen Hendrick Vonck en Hillegond sijn wijff vóor  Schout en Schepenen van Amersfoort ,dat derdendeel onderdeylt van den Moolenwerff  met de Landen daertoo behorende soo dat van ouds gelegen is buyten de Utrsche Poert  ten cynde van den hoeck van de Steenstraet daer zalgr. Evert van Weede een moolen op  den werf geseth heeft.”  In het Protocolboek van Amersfoort op Die post Victoris 1520 komt voor: Willem Bosch  en Alyt syn wyf scholde te goede Henrick Vonck syn twee onmundige kinderen Dirck  ende Jacob, al sulck recht en toeseggen sy hebben tot dat derdendeel van een Molen  en buyten de Utr[echt]sche poert enz. als Willem voorz. aengekomen is van doode syn  moeder zalg’. gedachtenis.  Hieruit blijkt dus dat Hillegond Bosch een zoon heeft gehad Willem Bosch, die huwde  met Alid. Dit blijkt ook nog uit een aantal andere stukken betreffende denzelfden  molen buiten de Utrechtsche poort, welke ik hier niet alle vermelden zal.

blz. 236
Aanteekeningen uit de oude kerkelijke registers van Oud-Loosdrecht (= Oukerck) en  van Nieuw-Loosdrecht (= de Zijp, Sype). Medegedeeld door w. WIJNAENDTs VAN RESANDT.
5 Mei 1675. huwelijk
Tymon Jacobsz. Vonck, j.m., chirurgijn ,woon. alhier, met Marretien Hendricks , j.d. won. op Zinnickvelt onder Muijden, met att. naer Muijden.

1912 jaargang XXX

blz. 290

IV. Evert van Dompseler. (Van Spaen vermoedt, dat hij de Landschrijver van Veluwe in 1506 is. Dit is chronologisch waarschijnlijk onjuist.) Zijn broeder Hendrik is Schout van Barneveld 1459, 1490. Hij trouwde 1°, 1455 Elìsabeth Vonck van Ewijck Roelofsdr., ob. 1476. Van Spaen voegt, hierbij: ,,gelove de datums ,,vergist”). Dit is echter naar het volgende niet waarschijnlijk. Onder de bezittingen van Udo  Talholt behoorde het goed te Uddel, Uddelermeer cn ‘s Grevenhout , door Hertog Arnold verpand (Tijdstroom 1863, blz. 162). Op Zondag na St. Catherijne 1444 kocht Roelof Vonck van Ewijck voor 5OO rijksdaalders genoemde pandbezittingen; die daarna aan diens schoonzoon Evert van Dompseler vervielen. (Dr. W. Pleyte, A. van den Bogert en II. Bouwheer, Uddel en Uddelerheegde,blz. 49)

blz. 29

Jan van Dompseler, zoon van Evert en Elisabeth Vonck van Ewijck. Hij maakte een magenscheid met zijn vrouws broeder Hartger van Esvelt Goertszoon, 1486. (Yrst.) In ‘t proces 1530. Hij huwde Elisabeth van Esvelt, Geert- en Gijsberta-dr., erve van Esvelt. (Van Spaen.) Hij is dood in 1537. Op 10 Mei van dat jaar besliste Hertog Karel, dat de oudste zoon Aernt het vrijgoed Esvelt zou bezitten. (Schrassert, Codex Geh. Zutpb. 11, blz. 223.) Het goed kwam echter na Karel’s dood overeenkomstig een magenscheid aan diens broeder Evert van Dompseler.  Een derde zoon was:

VI. Vonck van Dompseler ux. Wende1 Mom, dochter van Jan Mom, Schout van Barneveld. (Van Spaen.) Hij ,al omtrent LX jaeren”, legt in 1558 eene gerichtelijke verklaring af aangaande een uitgang uit het goed Esvelt. (Signaten van Barneveld.)  Vonck Jansz. met zijn broeder Evert Jansz. op het gericht 1550. Hij bezit Roseler. (Tinsboek van Barneveld.) Vonck Jansz. van Dompseler heeft land ,in syn engh aingeroedet” volgens register van ,,Nyhen aingemaeckte Landen” van 1 Juni 1555. Hij leeft nog op 14 October 1561: toen zijn zoon Evert Voncken als zijn ,, volmechtiger” optreedt.

VII. Evert van Dompseler ux. W. van den Broeck, Gerrit Willems van den Broeck dr. (Q. en Van Spaen). Haar broeder Hertger Gerrits van den Broeck was kerkmeester. Hij wordt ook Evert Voncken genoemd. Hij is op het gericht van Barneveld 1571, 1573. (Inclaerboek.) Op het gericht aldaar 1575, 1580, 1553,1592. (Gerichtssignaten van Barneveld.) Van den goede Roseler geven tins ,,Evert Vonck van Dompseler, voor hem Vonck van Dompseler c. s., quondam Vonck Jansz. alleer Ryckolt van Roseler”. (Tinsboek van Barneveld, 31, fol. 52, no. 171.) In een verdrag van 24 Dec. 1563 zijn Wijnand van Delen en Evert Voncken de gerichtslieden. (G. S.)

Evert Voncken van Dompseler maakt personen machtig, om zijne zaken te behandelen. (Gerichtssignaten van Ede, 26 Sept. 1575, gehouden te Arnhem). Zijne kinderen erven van moederszijde het erf en goed den Broek, dat ook Mennicklaer heette. Wolter toch, Arnd Willem’s onmondige zoon, geprocreëerd bij Wendele, Evert Voncken dochter, erft  een deel van het erf en goed den Broek of Menniger (Mennicklaer). 1)  (Gerichtssignaten van Barneveld.) 12 Mei 1614 (datum der acte) achter de rol van 15 Juni 1613. Zie ook cene andere acte achter de rol van de G. S. van Barneveld, 20 Juni 1614, op eerstgenoemde acte betrekking hebbende. ,De voirslach uit Mennicklaor gecommen” erft Rijck Evertsz van Dompseler en van hem zijn zoon Jan Rijksen van Dompseler en van dezen diens zoon Dirck van Dompseler , die onder VIII, IX en X volgen. (Tinsboek van Ede, van 1624-1667, fol. 77 verso), terwijl van het Broek als medebezitter Ryckolt Henricks Kunts , ultimo Evert van Dompseler voorkomt. (Tinsboek van Barneveld, 31, blz. 34, no. 85).

blz. 349

NASCHRIFT. De lezer gelieve bij generatie V de laatste woorden: ,Een derde zoon was:” te doen vervallen en ze te vervangen door deze slotzinnen : Dit geschiedde op 9 September 1549 door tusschenkomst van keizer Karel V, waarbij het geschil over het bezit van het goed Estvolt onder Barneveld, tusschen de gebroeders Evert van Dompseler Jansz. en Arndt van Dompseler Jansz. is getermineerd. (Register van hoorige goederen, enz. E, fol. 16 verso).Deze Arndt van Dompseler nam, zooals in vroegere tijden niet ongebruikel[jk was, den voornaam Vonck aan, zeker waar den familienaam zijner grootmoeder Elisabeth Vonck van Ewijck. De naamsverandering wordt uitdrukkelijk geconstateerd in eene acte van 11 Maart 1561, Veluwsche Gerichtssignnten, deel 4/7, in welke acte ook zijn zoon Evert Voncken vermeld wordt. Arndt, later Vonck van Dompseler, volgt onder VII.

blz. 433

De Wilde de Ligny. Bij G.B. van 25 Augustus 1906 nrs 31 en 34 verkreeg Hermanns Pierre Antoine de Wilde en zijn na te noemen kinderen vergunning zich te vestigen n.. (Ned. Staatsc. 1905 n” 120). Adressant is geb. te Bloemendaal 12 December 1848, zoon van wijlen Jan en Jeannette  de Ligny. kind (een van 8) Johanna Christina , geb. Semarang 20 November 1877, gehuwd met Johan Frederik Vonck.

blz. 448

Hubertzus Cock, geb. te Nijmegen 6 Oct. 1678, ovl. 26 Nov. 1712, huwt Anna Maria Vonck, geb. te Nijmegen 1 Juli 1703.

 

1919 jaargang XXXVII

blz. 212
Aanteekeningen uit de trouwregisters voor den predikant te Oldenzaal (berustende ten gemeentehuize aldaar), door W. WIJNAENDTS VAN RESANDT.
copulati die Lunae post Pascha (22 April) 1644 de Edle manhafte Thomas Völler quartiermeester en sone van den Edle Hoogeb. Rittmeester Carl Völler, en de edle deugentrycke juffer Sibilla Judith Voncke, dochter van den Edle erenfesten Derck Voncken ten Stöckelenz. copulati 16 Oct. 1644 de Weledle manhafte, Derrick Vonck, capiteyn ten dienste der Hoog Mogende Staten Generael, en de Weledle juffer Maria van der Marck geborene dochter tot Evenloe.

blz. 268
Op Donredach post Jubilate (19 April) van dat jaar maken Wylhem Zuermont Derricksz. als momber van zijn huisvrouw Margriet, Derrick van Brienen de jonge als man van Gerberich,, Johan van Brienen als gemachtigde van Anna en Merri Coendersdochteren en Willem met Derrick als gemachtigden van Wylhem van Doernyck, aanspraak op een stuk land gelegen op het Nyelant bij Wageningen, hetwelk Aernt  Wenting (ook Mentinck) namens zijn huisvrouw Geertruyt, of Geertken, dochter van Willem Foncken en Lijsbeth diens vrouw tot zich heeft genomen.

 

1920 jaargang XXXVIII

blz. 241
Aanteekeningen betreffende de familie Cantzlaar en aanverwante geslachten, medegedeeld door J. VAN LEEUWEN.
Onlangs werd ik in de gelegenheid gesteld een copy te maken van aanteekeningen in een bijbel, die betrekking hebben op het geslacht Canztzlaar en aanverwante families.Hieronder volgt de inhoud onverkort. Daar het grootste gedeelte (nl. op de laatste blz. na) van eenzelfde hand is, zal het geheel wellicht later door een familielid zijn overgeschreven. De bybel dateert van 1597 en is gedrukt ,tot ,,Leyden, bij Jan Claesz van Dorp in de vergulde Zon”. In deze Bìjbel, die door mijnen Grootvader Gerrit Groenevelt is nagelaten, heeft met zijn kenlijke hand geschreven gestaan het volgende : Deze bijbel is gekomen van Pieter Goossens Hofland, geweese Baillieu te Bleyswijk”; hetwelk mijn Grootvaders Grootvader was. Rotterdam, 2 July 1721.(Geteekend) GERRIT GROENEVELT.
Op heden den 8en July 1721 Gerrit Groenevelt en Petronella Vonk getreden in den huwelijke staat. 

blz. 242
Door aanteekening van mijne moeder vernomen, het volgende, als dat mijn vader den Heer Jan Cantzlaar (zoon van den heer Hugo Cantzlaar en Mejuffrouw Francina Jacobs Piers, woonende te Rotterdam) en mijne moeder Mejuffrouw Magdalena Groenevelt (dogter van den Heer Gerrit Groenevelt en Mejuffrouw Petronella Vonk te Rotterdam) zijn op Hemelvaartsdag, zijnde de laatste Mei 1766, getrouwd te Rotterdam in de  groote kerk door Ds. van Marle.

blz. 244
Den 11den Maart 1799 des avonds om half twaalf uur is overleden ons jongste kind Geertruydus Leonardus aan de gevolgen van kinkhoest en den 14den dito begraven in de groote kerk in de familiekelder van Moeder Kamerling. (N.-B. : den elfden September 1767 is geboren Hugo Cantzlaar te Rotterdam Vader Jan Cantzlaar, Moeder Magdalena Groenevelt, echtelieden te Rotterdam, waarvan ouders zijn : Hugo Cantzlaar en Francina Jacoba Piers, echtelieden te Rotterdam, Gerrit Groenevelt en Petronella Vonk, echtelieden te Rotterdam).

blz.247
Huwelijksinteekeningen vóór 1680 van Predikanten in de Kerkelijke registers te Amsterdam , medegedeeld door A. B. VAN DER VRIES.
9.12.1679. Carolus Vonck, v. Utrecht, o. 28, p. beroepen Ned.Oost-Indië. Geertruy Smetsers, v. Utrecht, o. 24, ouders dood

 

1921 jaargang XXXIX

Huwelijksinteekeningen in de Kerkelijke registers te Amsterdam van Predikanten, die aldaar gestaan hebben,  medegedeeld door A. B. VAN DER VRIES.

blz. 237
16.1.1711. Wilhelmus Vonk, v. Leiden, o. 35, p. A’dam, m. Russia Burchgraaff.

blz. 287
10.5.1743. Johannes de Lange, p. Nijmegen. Magtelt Clasina Vonk, v.

 

1923 jaargang XLI

blz.106

Ds. Otto, ged. te Zutphen 26 Mei 1678, ontvangt "tot support van zin studiën” 31 Jan. 1699 een vier-Jarig subsidie van f 60 ‘s jaars, student te Utrecht 5),ontvangt bij Res. van 11 Mrt. 1707 honderd car.gulden ,ter cause alhier een tijdt lanck den predickdienst bij affsterven van Ds. Abrahamus Becker, ende vertreck van Ds. Wilhelmus Vonck hebben waergenomen”,legerpredikant, predikant te Groenlo 1708-1713, te Doetinchem 1713-1730, bevestigd aldaar 2 Sept. 1713, overl. 1720, ongeh.

1924 jaargang XLII

blz. 343
De afstamming van het geslacht van Lidth de Jeude, door P. M. VAN WALCHREN.
Loofsignaat Driel. 25% 1684. Magescheid tusschen Geertken en Barbara Dirck Ffoncken  dochteren en Dirck Ffonck de jonge, met hem Dirck Fonck zijn vader eenerzijds en Ariën Cornelisz, Jacob Cornelisz, Jan van Lith Cornelisz en Jan Cornelisz gebroeders anderzijds. De 3 eersten doen afstand ten behoeve der gebroeders van alle rechten hun aanbeërfd van hun broeder Cornelis Cornelisz, voor zoover zij in zin goederen  verstorven zijn en vrijwaren hen voor alle pretensen en geschillen, die voorzegde Dirck Fonck en zijn kinderen bij Jenneken Jan van Lith dr. verkregen op de voorkinderen voorzegd mochten hebben. Zij zullen o.a. Dirck Fonck schadeloos houden van thijns-dijk-en ander geld aangekomen van Cornelis .Jan Saersz en Jenneke des alden Jan van Lith dr. echteluiden in oir leven. idem 26-2-1583. Dirck Fonck Dirckss  verklaart dat Cornelis Hendriks molenaar op de Kyvitsnaemse molen een rente heeft gevest gehad aan des alden Jan Saersz erven namentlijk Cornelisz of Jan de Juede en dat hij van wege zijn huisvrouw de thijns ontvangen heeft; dat bij leven van Jenneken zijn huisvrouw deze gelost noch gekweten is en dat de brief in de scheiding van hem en zijn huisvrouw kinderen gebleven is.

 

1925 jaargang XLV

blz. 342

De afstamming van het geslacht van Lidth de Jeude, door P. M. VAN WALCHREN.
Loofsignaat Drie1 í6-2-1606. Jan Cornelis Zaerssoen en Gerrit Jan Corneliszoen, Jan Cornelis voor zijn andere kinderen en Gerrit Jans voor zijn andere broeder en zusters verkoopen aan Dirk Fonck de jonge een morgen op de Bastartscamp in Driel.

blz. 343

Idem 12-9- 1613 Johan Cornelis Zaersa. den alden tot Dryel, Johan hem selven hem vervangende en sterk makend voor zijn samtelicke kinderen, Johan Cornelis Zaersx den jongen anders genaampt van Lith schreynwercker en Johalz Lamberts Matthijsz als man en momber zijns wijfs, dochter Jacob Cornelis Zaersz., voor hemselven sich oock vervangend voor sijns wijfs samptelicke medeerven van Jacob Cornelisz, schelden Dirck Fonck Dirckz den alden alles kwijt wat zij volgens magescheid zouden mogen hebben.
Idem 24-7-1614. Johan Cornelis Zaersx. tot Drie1 voor hem en zijn kinderen, Johan Cornelis Zaerse tot Bl. gent van Lith voor hem selven vervangend voirts zijn kinderen, Cornelis Jacobs, Aert Jacops, Johan Lamberts Matthijsz als man en momber zijner huisvrouw en Claes Egensz als man en momber zijner huisvrouw, met hen vieren kinderen oirs z. vaders Jacob Cornelisz ; Dirck Fonck de jonge voor hemzelf, ,Tala  Dircksz. als man en momber zijns huisvrouw Barbara Fonck, Gheertke van Bueren mit oir gekoren momber voor oir zelven vervangend mede oir kinderen ende Jan v. Lith de Joede Jansz als man en momber zijner huisvrouw Jenneken Dircksz voirmaels wijff geweest van z. Dirck Fonck den alden, voirts Dircks Fonck de jonge en Jan Dircksz alsvoigden over het weeskyut dat den alden Dirck Fonck bij Jenneken Dìrcksz zijn leste huysvr. geprocreert had.

blz. 344

Zij beloven Engbert en Michiel Jansz schadeloos te stel1en voor zoover zij erven en goedbeurders geweest zijn van z. Cornelis Jan Saerz en Jenneken van Lith, Jenneken voirsz. ook naderhand wijff van oock z. Dirck Fonck den alden.
Idem 9-3-1633 Barbara Fonck testeert en stelt als erfgenamen haar broeder Jan van Lith Cornelisz, vervolgens de afstammelingen van haar overl. broeder Jan en Jacob Cornelisz, haar broeder Dirck Fonck en de kinderen van haar broeder ook Dirck Fonck genaamt geweest.

 

1926 jaargang XLIV

blz. 127
Vonck. Geboortedatum en -plaats gevraagd van Theodorus Vonck zn. van Jacobus Vonck en Ida van Maeren.Hij huwt 2/4 1706 te Drie1 (Bommelerwaard). Volgens mededeling van ons geacht -lid den heer Muschart voeren verschillende Betuwsche Voncken als Vonck van Lienden. Bestaat hier verband of wapenusurpatie? u. D.

blz. 192

Vonck. (XLIV, 127.) Theodorus (Gerardus) Fonck werd gedoopt te Drie1 (Bommelerwaard) 15 Dec. 1672. Hij behoorde niet tot een der geslachten Vonck (van Lienden) uit de Over-Betuwe, doch tot het Drielsche geslacht Fonck. (Vgl. de artikelen over de afstamming van het geslacht;van Lidth de Jeude in den vorigen jaargang).
Arnhem VAN SCHILFGAARDE.

 

1928 jaargang XLVI

blz. 195

VI Evert van Wede Everts., beleend met de tienden van Zeldert 1467 en 1469, transporteert deze 1474 aan Anthonis Jansz.; beleend met den Cortenkamp 1497, schout van Soest 1601-1606, tr. 1e Claasje N., vermeld te Amersfoort met haar man 1477-1482 ; tr. 2e. Aleid N., vermeld alsvoor 1488-1496 ; tr. 3e Hillegond Bosch, beleend met den Cortenkamp 1497-1609, + voor 1622, dr. van Willem Gerritsz. en Jacoba Spruyt ; zij hertr. Hendrik Vonck, burgem.van Amersfoort.

 

blz. 199

7” post Victoris (11 Oct.) l522. l0) Willem Bosch en Alijt, zijn vrouw, transporteeren Henric Vonck’s twee onmondige kinderen Dirc en Jacob, alzulk recht als zij transportanten hebben aan het derde deel van de molen, molenwerf, huis en hofstede buiten de Utrechtache poort, alsmede alzulk recht aan 2 gouden gulden jaarlijksche rente uit Pieter Rot Andriesgoed en alzulk recht als zij hebben op het halve huis daar Henrick Vonck inwoont, en nog alzulk recht als zij hebben aan de renten en goederen, welke zij in de stad Amersfoort hebben en welke Willem voorschreven gecomen is van dode sijner moeder saliger en nog mag gencomen van Henrick Vonck etc. Tenzelve dage transporteert Henrick Vonck voor hem zelf en als voogd van zijn 2 onmondige kinderen voors. met Jan Vonck en Willem Vonck als naaste bloedverwanten van vaderszijde en Cornelis Bosch (hij was immers de broeder van Hillegond Bosch) en Henrick Spruyt als naaste bloedverwanten van moederszijde dier 2 onmondigen, aan Willem Bosch alzulk recht als z j te samen hebben aan het geheele huis gelegen in de Crommestraat te Amersfoort. Willem Bosch (van Weede) was dus een voorzoon van de overleden echtgenoote van Hendrik Vonck, die blijkens een acte van 4 Juli 1613 gehuwd was met Hillegond Bosch,.


blz. 307
Ware Hillegond kinderloos gestorven, zoodat haar tinsgoed aan haren broeder Cornelis moest vervallen, dan zou het dus aan diens zoon Woert Bosch zijn gekomen en niet aan Willem Bosch, die het in 1668 overdroeg. Ook van deze zijde beschouwd is er derhalve alles voor te zeggen in Willem Bosch eenen afstammeling van Hillegond te zien. Dat Hillegond inderdaad kinderen heeft gehad, is reeds door den heer W1Jnaendts van Resandt opgemerkt. Hij heeft namelijk op kolom 199 medegedeeld, dat Hillegond Bosch na den dood van haren man Euert van Weede is hertrouwd met Hendrik Vonck  le) en bij dezen twee onmondige zonen heeft nagelaten : Dirc en Jacob. Bovendien moet zij de moeder zijn geweest van eenen gelijktijdig met deze kinderen genoemden Willem Bosch, getrouwd met zekere Aleid, zooals blijkt uit twee Amers- _foortsch& schepenacten van 7a post Victoris (11 Oct.) 1526”, op welke dateering ongetwijfeld is gegrond de opgave in Nederland’s Adelsboek, dat Hillegond Bosch is overleden voor 1522. Naar ik vermoed, heeft de heer Wijnaendts van Resandt deze schepenacten echter niet zelf gevonden of nagezien, want dan zou hij niet tot genoemde onjuiste dateering zijn gekomen ; bedoelde acten zijn namelijk van 2” post Victoris 1520, d.w.z. 16 October 1620. Doch het gaat er thans niet om critiek uit te oefenen, maar wel, indien mogelijk, de waarheid te achterhalen, zoodat ik op deze en andere fouten niet verder in wil gaan. Aangenomen, dat Hillegond Bosch behalve de in 1620 nog onmondige Dirc en Jacob Vonck nog eenen ouderen zoon Willem Bosch - destijds reeds getrouwd - heeft gehad, moet de vraag rijzen, wie diens vader is geweest. Er zou op het eerste gezicht iets voor zijn te zeggen daar mede Hendrik Vonck voor te houden, ook met het oog op het feit, dat deze Willem in 1627 schijnt voor te komen met den dubbelen naam Bosch Vonck: Willem Bosch Vonck, Gerit Claess., Jan Janz. ende Peter Verhoeff hebben getuycht, dat Willem Bartz. overbodich geweest is Jan Peterz. te leveren dat stip nae vermogen der scepenenwysinge  maar wanneer wij de data nagaan, dan is het duidelijk, dat onze Willem Bosch, indien hij een zoon uit het na 1604 le) gesloten huwelijk van Hillegond Boschen Hendrik Vonck geweest ware, onmogelijk meerderjarig en getrouwd kon zijn in 1620, zooals in der waarheid uit de acte van 16 October van dat jaar blijkt. Hij moet dus een vóórzoon zgo geweest, en dan dient alleereerst aan Evert van Weede als vader te worden gedacht. Ware Willem Bosch reeds vóór 1497 geboren, dus uit een nog vroeger  huwelijk va.n Hillegond, dan zou het vreemd zijn, dat daarvan toen niet is gerept bij de regeling van de vererving van haar tinsgoed, en bovendien zouden wij dan moeten aannemen, dat Hillegond drie malen is getrouwd, waarvan niets blijkt en hetgeen ook niet bijzonder waarschijnlijk is, gezien dat zij in 1497 stellig nog jong moet zijn geweest en dat uit haar laatste huwelijk met zekerheid nog kinderen zijn geboren. Het is op deze gronden, dat ik geneigd ben aan te nemen, dat de Willem Bosch (1520-1526), van wien het huidige adellijke geslacht van Weede schijnt af te stammen en die de vader moet zijn geweest van den gelijknamigen transportant in 1668, een zoon is geweest van Euert van Reede en Hillegond Bosch, waarvoor voorshands rechtstreeksche bewijzen ontbreken. Groote voorzichtigheid en onbevangenheid bij het waardeeren van eventueele nieuwe stukken blijft echter geboden, al was het alleen omdat tezelfder tijd verschillende personen van denzelfden naam voorkomen, en omdat door Booth aan Gerrit Bosch Willemsz;, die door den heer Wijnaendts van Resandt niet tot het geslacht van Evert van Weede, maar tot de familie van diens vrouw Hillegond Bosch wordt gerekend, (zie kol. 196),  als wapen wordt toegekend zes lelies - evenals de Weede’s voerden - met een gesnoerden hoorn in het hart l3). Het laatste woord in deze zaak is naar mijne meening dan ook nog volstrekt niet gezegd.

 

1933 jaargang LI

blz. 11

Officieele mededeelingen betreffende naamsveranderingen en naamsaannemingen,  1933
5. van Leonardus Vonck, kleermaker, te Roermond, om den geslachtsnaam van zijn pupil Willem Jacobus van den Berg, te Roermond, te mogen veranderen in dien van Vonck;

 

1934 jaargang LII

blz. 272
Doch er is meer aan te voeren voor deze onderstelling. Blijkens een acte van 31 Maart 1684 (Drielsche Loofsignaten 1583-1590) passeert Dirck Fonck, de tweede echtgenoot van Jenneken van Lith zaliger, een tijnsbrief op zijn helft van eeu uiterwaard ten behoeve van de erfgenamen van Jan Jan Saerse, terwijl Jan van Lith Jansz. de Juede en Cornelis de Juede fraters, mede voor hun nicht Alitken Ot Claesdr., uit kracht van deeling, aangegaan met Dirck Fonck voornoemd, ten behoeve van dezen afstand doen van de helft des uiterwaards. De vraag rijst, hoe werd deze uiterwaard gemeenschappelijk bezit van Dirck Fonck eenerzijds en van de kinderen, erfgenamen van Jan Jan Saersz,  anderzijds? Zou deze van de Foncken afkomstig zijn, dan zouden deze erfgenamen voor de helft deelgerechtigd zijn, als hun moeder de eenige zuster van Dirck Fonck was, doch daarvan is niets gebleken. Integendeel uit een matgescheid van 16 Juli 1676 blijkt, dat Dirck meerdere broeders en zusters had en niets wijst op zwagerschap van Jan Jan Saersz. Eveneens hoogst onwaarschijnlijk is, dat de uiterwaard van de Saersens afkomstig is, al ware het slechts dat van een onverdeelden boedel van den grootvader Jan Saersz, nadat Cornelis Jan Saersz reeds jaren geleden gestorven was, nergens sprake is. Als meest aannemelijke verklaring blijft dan dat Dirck Fonck zijn helft geërfd had van zijn overleden vrouw Jennekeb van Lith en dat deze uiterwaard afkomstig was van haar vader Jan van Lith, die twee dochters had, respectievelijk getrouwd met de gebroeders Cornelis Jan Saersz en Jan Jan Saersz.

blz. 273
Deze verwantschap blijkt eveneens uit het reeds eerder vermelde magescheid van 16 Juli 1676 (Drielsche Loofsignaten 1683-1690), geregistreerd op 26 Februari 1684, tusschen de kinderen van Cornelis Jan Saersz eenerzijds en Dirck Fonck met zijn kinderen anderzijds, waarbij als magescheidsvrienden optreden Arent van Tuyl, Jan Jan Saersz en Arent Jan van Henxtum en waarin eveneens sprake is van de ,,gerechte helcht van eenen uyterweyrdt genampt Casteleyns weyrdt”, toebehoorende aan Dirck Fonck.