1911 jaargang XXIX

blz. 300

Eenige - dikwijls eigenaardige - aanteekeningen uit het zeer verward kerkarchief van Lienden 

(waarin ook aanteekeningen over naburige gemeenten)

verzameld door G. J. Brenkman

TE AELST (GEM. LIENDEN.).

 

Doop:

1660 8 Januani Hillebrant s. v. Jr. Derck Vonck en Elisabethlt van NieuKerck Testes Wijchma(n) van NieKerck Cornclisz. en(de) Joffr. Grietgen Voncken.

blz. 301

1729 den 10 dito (april) een dogter van Arien Teunissen  van Oghten soldaet in de compagnie van de heer Capteijn Vonok op de poort en Johanna van Hattem genaemt Trijneken, geheven door Barbara van (verm.)Itlerson.

blz. 302

Lidmaten.

Aan het avondmaal nam o. a. deel op:

6 April 1683 De Heer Huybert Vonck. man.

20 Mei 1683 Juffr. Angelica Vonck. J. D.

3 Junius 1688 Juffr. Willemina Vonck J. D.

Lidmaten. Ex~act. 1717.

Lidmaten in Aelst waren o.a. de Heer Gijsbert Vonck Capt. en Juffrou Vonck op de poort met name Willemina Vonck van Lienden

blz. 303

Huwelijk:

1716 den 23 Sept. getrout de heer Gijsbert Vonck van Lienden Capiteyn ten dienste deser vereenigde nederlanden met juffrou Willemijna Vonk van Lienden op het adelijke huijs 'S Grayenhoef ter presentie van den Heer rigter Foyerts en schepen Jan van Westrenen en ouderlingen.

blz. 305

Maendag den 23 april 1714 des namiddags is in de kercke tot Lienden begraven het lijck van de hoogwelgebooren juffrou Johanna Vonck van Lienden, sijnde smaandags avonds te vooren sagtelijc in den heere ontslapen.

1720 den 21 augustus Woensdag de heer Jacob Vonck van Lienden, Luytenant begraven.

blz. 308

1732 den 19 Junij '5 avonds omtrent 6 uijr te rheenen gestorven de Capiteyn Vonck van de poort en 's maendags den 23 dito aldaer begraven.

blz. 309

1735 Jan. Den 9 sondag snagts om 11 uren gestorven de oude juffrou Vonck op de poort genaemt Aleyda. gesoncken savonds in de kercke den 18 dito met flambouwen.

1735 Saturdag den 30 april begraven Lijsbet van Lutterveld vrou van Steven Vonck aen het oever.

Dijnsdag den 17 mei begraven Steven Vonck. de man van voornoemde vrou, allernaest haer leggende.

1736 Donderdag den 2 febr. in de kercke voormiddag begraven het lijck van Mevrou Wil1emina Vonck van Lienden douariere van de heer Capiteyn Gijsbert Vonck van Lienden: op de roumaeltijt geweest; het Lijo wierd gedragen.

DIVERSE

Volgens acte van 8 October 1740 waren er toen 4 herbergiers onder censuur omdat zij op den dag des heeren gelagen zetten en snarenspel toelieten, en sondags te voren nog (in) hunne huisen de phiool hadden doen galmen.

1 Jan. 1741 hadden overstroomingen en doorbraak der rivieren de Betuwe en Marssch ,,overdekt".

 

1912 jaargang XXX

blz. 89


MEMORIES: VAN DEN RENTEN DEN ARMEN TOT INGEN
TOEBEHOORENDE.

Op dato ondersch. soo heeft de weduw van Gerrit Vonck Pelgromsz. den erfpacht int ackoort hier voore begrepen wt gelost on(de) vrij gecoft van derck van Wijck en(de) Antony de Grauw int bijwesen van Jr .Rudolph van Eek & Jr. Adrijaen Johan van Golsteijn soo dat den Erfpacht hiermede doot en(de) te niet is en(de) de kerck geen vorder actie op onderpant is behouden desen 3den Septemb. 1664.

Lambertsdr. (Id., id., pak 1623-'31).