Vonck van Lienden

1889 jaargang VII

blz.4


Uit Axel's trouw- en doopboeken (Vervolg.)
22 April/19 Mei 1687. Simon van Rouberge j. g. v.Middelburg, kap., met Adriana
Winckelman j. d. v.Moerspui. Adriana W. werd ged. te Axel 24 Maart 1669 (get.Alida
Vonck van Linden) en hare zuster Lucretia Johanna 23 Feb. 1677, uit Jacob inckelman,
kolonel, commandeur en Lucretia de Haese.

1895 jaargang XIII

blz. 160


Uit het kerkarchief van Ommeren.

1692 22 Febr. te Ingen. getr.Johan Achtevelt Vonck, wedr. van Geurtie de Leew en Gijsbertie van Wijck, jd. van Ravenswaai.


1896 jaargang XIV

blz. 78

gedoopt: 1677 31 Oct. Herbert Teunissen van Luttervelt - Marie.
Get. Anna Vonck huisvr. van Teunis van Westrenen op den Engh.

blz. 79

gedoopt: 1683 19 Aug. te Ingen : Willem de Leeuw - Jacobus.
Get Maayken de huysvr. van Jan Alertse Vonck.

blz. 151

gedoopt: 1694.
28 . . . ? Jan van Wijck op Keulekamp - Hendrijn.
Get. Gijsbertie van Wijk, vr. van Jan Achtevelt Vonck.


blz. 184

Uit het Kerkarchief van Ommeren.

27 Mei. Herman Vonk en Maria v. Meerten - Dirkje,geb. 20 Mei. Get. Cornelia Vonk.1900 jaargang XVIII

blz. 17


Gegevens omtrent den burgerlijken staud van officieren
in de 17de eeuw te Heusden in garnizoen,
en hunne hoisgezinnen,
door Jhr. Nr. F. BEELAERTS VAN B LOKLAND.

1644. Jor Hendrick Fonck van Linden, jong gesel, ruyter onder Vernoege, binnen
Breda, en Elisabet Jans van Hemert, jonge dochter van Heusden (getr. 12 Jan ).

.
1909 jaargang XXVII

blz. 6

IV. Gijsbert van Brienen [van Ramerus] geb. te Wageningen, burgemeester aldaar, tr.
eerst volgens huwelijksvoorw. d.d. 11 April 1657 met Geertruid Vonck van Lienden, dr. van Derk, heer van Tollenburgh en Angela van Rhenen, zij overleed 16 Jan. 1668, waarna hij hertrouwde met Wijnanda van Rijswijck volgens huwelijkscontract d.d. 18 Aug. 1670.


1910 jaargang XXVIII

blz. 116

Ook is juist het huwelijk van Gijsbert van Brienen 27 Mei 1667 (na huw. voorw. d.d. 11 April) met Geertruid Vonck van Lienden.

1920 jaargang XXXVIII

blz. 16

Mededeelingen uit het familie-archief van Brienen van Ramerus
door Jhr. Mr. W. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND.

In de eerste plaats zij gewezen op eene schuldbekentenis ten bedrage van 636 gld., afgegeven 20 April 1639 door de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Bartholomeus van Stralen, in zijn leven secretaris van Wageningen, en Geertruyt van Workum, echtelieden, aan Henrick van Brienen en Anthonis Mom ,als voogden over de onmondige kinderen van wijlen Cornelis van Brienen en Anna van Stralen l), op grond van een met
die voogden aangegaan accoord ter zake van zekere vordering op de nalatenschap van Adriana van Workum, weduwe Vijgh. Het stuk draagt aller handteekeningen behalve die van Gerrit Uwens en Willem Henricksz., en is mede onderteekend door de ‘Wageningsche schepenen Johan
Mattheeuwsz. en Johan van Stralen “).

Van minder belang zijn de huwelijksvoorwaarden van Gijsbert van Brienen en Geertruyt Vonck van Lienden, d.d. 11 April 1667. De bruidegom werd bijgestaan door zijnen broeder Gerardt van Brienen, zwager Johan de Jongh , oom Johan van Straelen en neef Diderick van Daetseler, burgemeester, en de bruid door Lubbert Turck, richter en Dijkgraaf te Wageningen, Johan Turck en Joost Noorman, burgemeester “).

Merkwaardig is echter, dat deze huwelijksvoorwaarden zijn gecasseerd en vervangen door andere, d.d. 27 Mei 1667, waaruit valt af te leiden, dat de familie der bruid blijkbaar bezwaar heeft gemaakt tegen het optreden der heeren Turck en Noorman. Ditmaal toch werd de bruidegom bijgestaan door zijnen broeder Gerrit van Brienen, oom Johan van Stralen en neef Willem Suermont 7), en de bruid door Johan de Kemp, Secretaris van Rhenen, en haren broeder Jor. Huybert Vonck van Lhienden, terwijl het stuk mede de handteekeningen draagt van Fred. van Stralen, R. de Ruyter, Anna Vonck van Lyenden en Maria Vonck van Lienden.


1926 jaargang XLIV

blz. 127


Vonck. Geboortedatum en -plaats gevraagd van Theodorus Vonck zn. van Jacobus Vonck en Ida van Maeren.Hij huwt 2/4 1706 te Drie1 (Bommelerwaard). Volgens mededeling van ons geacht -lid den heer Muschart voeren verschillende Betuwsche Voncken als Vonck van Lienden. Bestaat hier verband of wapenusurpatie?
u. D.

blz. 192

Vonck. (XLIV, 127.) Theodorus (Gerardus) Fonck werd gedoopt te Drie1 (Bommelerwaard) 15 Dec. 1672. Hij behoorde niet tot een der geslachten Vonck (van Lienden) uit de Over-Betuwe, doch tot het Drielsche geslacht Fonck. (Vgl. de artikelen over de afstamming van het
geslacht;van Lidth de Jeude in den vorigen jaargang).

Arnhem VAN SCHILFGAARDE.


1938 jaargang LVI

blz. 44


1. Gysbert van Brienen, die in Mei 1657 gehuwd was met Geertruyt Vonck van Lhienden (Lienden)

blz. 152

11 April en 7 Mei 1657. Gijsbert van Brienen en Geertruid Vonck van Lienden maken huwelijksvoorwaarden te Wageningen: de bruidegom wordt bijgestaan o.a. door zijn broeder Gerard (Gerrit) van Brienen en zijn zwager Johan de Jongh. (Ned. Leeuw 1920, k. 16).

Gijsbert van Brienen vaandrig. later burgemeester x le Wageningen 27 Mei 1657 Geertruid Vonck van Lienden ovl Wageningen 16 Jan.1668
X 2e. Rhenen 21 Aug 1670 Wijnanda van Rijswijck

1952 jaargang LXIX


blz. 164


Willem van Hoemen ontfengt den Weert geheiten den Haeck,etc., twelk Arndt Borre en Johan Borre van Hemert to te behoren plach en deur versuymenissen en ongehoorsaemheit verfallen is, 1515, Rutger Vonck, mits dode Arnt Borren beleent, eodem die.


1958 jaargang LXXV

blz. 572

18. Gijsberf van Noort, raad en ouderling te Rhenen, geb. ald., ged. 24 sept. 1713, zn. van Roelof van Noorf, raad, schepen, diaken en ouderling, (ged. Rhenen 23 febr. 1679 als zn. van Gijsberf van Noort, schepen, diaken en ouderling, en Jannetje de Vael, voornoemd). en (tr. Rhenen 5 jan. 1708) Christina Vonck van Lienden, (ged. Rhenen 20 jan. 1689 als dr. van Roelof Vonck en Woutertje Peters van Emmickhuyzen), tr. Rhenen 14 aug. 1741
19. Jannigje Wiggers, ged. Rhenen 4 febr. 1720, dr. van Willem Wiggers, diaken, en (tr. Rhenen 17 jan. 1705) Neeltje van Snoekeveldt.1969 jaargang LXXXVI

blz. 32

Afstamming van Karel de Grote (Wtenweerde, Vonck van Lienden, van Westrheene, enz), door Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus

Agneta Wtenweerde ( dochter van Arnt Wtenweerde en Hadewich van Culemborg) Transporteert haar aandeel in De Sandacker aan haar broer Jasper 30 maart 1631( register op de leenaktenboeken van Gelre en Zutphen, Kwartier Nijmegen nr 141, blz 343 ev.)

Overleden na 13 oct. 1642. tr ca 1620 Hillebrant Vonck van Lienden, geb 1563/’64 (58 jaar in 1622), woont te Meerten, gegoed onder Zoelen, overleden na 24 maart 1643, zn van Dirck Hillebrantsz. Ex Margriet van Hattum) en N.N.

Anna Vonck van Lienden (dr van bovenstaande), geb. te Meerten, verkoopt De Sandacker met de andere erfgenamen van haar oom Jasper Wtenweerde 11 jan 1661( register op de leenaktenboeken van Gelre en Zutphen, Kwartier Nijmegen nr 141, blz 343 ev.)overleden na 31 okt. 1677, tr. Lienden 21 mei 1644 Anthonij Jansz van Westrheene, geb te Meerten beleend met "den Nedersten Lodderkamp" onder Ommeren 2 mei 1646, overleden Ommeren tussen 1692 en 1703, zn. Van Jan Goossensz. en Maria Thonisdr. Udents;1976 jaargang XCIII


blz. 436

Xa. Abbe Sierksma, ged. Bolsward 26 mei 1664, luitenant,tr. le N.N. Beukema; tr. 2e Bolsward 25 juli 1728 Klaaske Vonk van Linden, wed. van Ds. Johannes Wommelius; tr. 3e Bolsward 14 april 1753 Titia Gravius. In de huwelijksproclamatie van 1728 wordt Abbe ,,oldt luitenant van een compagnie te voet” genoemd. Toen abbe zijn tweede huwelijk aanging, was zij weduwe van Ds. Johannes Wommelius, ovl. Leeuwarden 7 oktober 1656. Deze was predikant geweest in Nijega en Ealahuizen (1631-1635) en stond daarna te Leeuwarden.
1979 jaargang XCVI

blz. 41


De deugniet Mr. Fokke Sierksma was vader van Abbe Sierksma (X a), luitenant, die uit zijn eerste huwelijk een zoon Reiner (Renerus) had, die later volgt en uit een tweede huwelijk met een lid van de oude familie Vonck van Lienden een zoon Fokke zou hebben gehad, die 47 jaar scheelde met zijn oudste halfzuster, boer te Rinsumageest was en een Sytske Douwes tot vrouw had. Gespatieerd volgt dan: Hij had één zoon via welke het geslacht Sierksma zich tot in onze eeuw voortzet. Deze Fokke steekt zo af bij zijn omgeving en past er ook qua leeftijd zo slecht tussen dat ik durf te stellen dat hij geen zoon is van X a.

blz. 47

(Xa). Wat ,de schrijver ons hier opdist, ,is wonderbaarlijk. Klaaske Vonk van Linden, tr. 1e Johannes Wommelius, ovl in 1656; tr. 2e Bolsward in 1728 Abbe Sierksma, waaruit omstreeks 1730 een zoon Fokke Abbes werd geboren. Die vader was toen 66 jaar oud en van beroep een weerbaar en vitaal man, maar hoe oud was de moeder toen ? Gaan we er vanuit dat zij bij het overlijdan van haar eerste man 13 jaar oud was en tevoren ‘op 12 jarige leeftijd getrouwd was, [dan heeft ze daarna op 87-jarige leeftijd een kiind gekregen; deze Klaaske is kennelijk lange tijd een bijzit van Abbe geweest, want zij kreeg)reeds in 1687, toen ze de jeugdige leeftijd van 44 jaar had bereikt, reeds een kind bij Abbe. Voorwaar een sterk geslacht dat dan ook vanzelfsprekend niet uitgestorven is en zich tot in onze eeuw voortzette. In Brabant zegt men: ende gie gleufde dat.

1986 jaargang CIII

blz. 56

Vonck

1605 nov. 17, Rhenen. Johan Vonck en Claesken Lijsters, mede-erfgenamen van wijlen joffr. Janna Lijsters;

- en procuratie hebbende van Johan van Wijck Jan Vonck en Hillebrant Vonck, Dirckszonen, gebroeders, als erfgenamen van hun moeye Marie Vonck, wed. Dirck Lijster;

- en voorn. Johan Vonck Dircksz., zich sterk makende voor Jan Berntsz. als man van . . . (niet ingevuld), ook erfgenaam van Marie Vonck;

- mitsgaders Evert Lijster als momber van de kinderen van wijlen Gerrit Keyser bij Claesken Lijsters voornoemd;

-met nog borgemeester Johan Vonck en Dirck Kreevanger als mombers van de onmondige kinderen van Elizabeth Lijsters, hij zal. Johan de Keyser en Jan Bercheyck als vader van zijn kind bij dezelfde Elizabeth; transporteren aan Cornelis van Schoonhoven en Mechteitgen Rutgers Deraidt een huis in de Lange Heerstraat. (RA. Utrecht, ra. nr. 511, pak 1500-1623).

1628 jan.21. Johan Vonck van Lienden Hillebrantsz., brouwer, man van Adriana Lambertsdr. (Id., id., pak 1623-'31).