Stamreeksen Van den Pavordt,

door MR. W. DE VRIES.

X.

(Vervolg en slot van LVII, 309).

Blz. 517 – 519

 

Par. 1 Aanvullingen en verbeteringen.

 

Met dankbaarheid kan gewag gemaakt worden van verschillende reacties op voorgaande artikelen. De heer J. Loeff te Arnhem vestigde mijn aandacht op de Correspondentie van het Hof van Gelderland, berustende op het Rijksarchief te Arnhem. Bij raadpleging bleek mij dat Johan van den Padevoort (Johansz) [1]) overleden is tussen 18 November en 12 December 1550 [2]. De collectie Schimmelpenninck, eveneens op genoemd archief aanwezig bevat voorts een charter [3], volgens het welk 15 December 1560 Derrick Ripperbant en diens echtgenote Alidt van den Paephart [1] land onder Didam transporteerden. De heer Bijleveld te Leiden was zoo vriendelijk mij te melden, dat Henrica van den Padevoort [4] te Zeddam huwde met den Kolonel Henrick van Tuyll tot Bulckesteijn, geboren op Bulckesteijn 14 Augustus 1588 [5], terwijl de heer A. Bijl Mzn. te Vlaardingen mij enige correcties zond op enkele mij van bevriende zijde verstrekte gegevens over de Schiedamse Lijn [6], waarvan als enige stamhouder door den heer H. E. van den Pauwert, architect te Eindhoven, mij genoemd werd zijn zoon Kenneth Rex van den Pauwert, geboren Londen 5 April 1933, Door een toeval - een vergissing van den Ambtenaar van den Burgelijken Stand te Amsterdam - werd bij de geboorte-inschrijving van genoemden architect (geboren Amsterdam 7 April 1895) de oorspronkelijke schrijfwijze (van den i.p.v. van der Pauwert) hersteld. Tenslotte bleek mij, dat thans de naam Van den Pavordt (van den Pavert) nog veel in West-Duitsland [7] voorkomt, alsmede in Maagdenburg. Een vraag via den Reichssender Köln had succes, maar (het aangevangen onderzoek, dat betrekkingen met Nederlandsche families aantoonde, werd door den oorlog ontijdig afgebroken. Wij bepalen ons dus hier tot een korte samenvatting van enkele nog niet gepubliceerde gegevens. Wellicht vinden wij in rustiger tijden nog eens gelegenheid tot nader onderzoek en een definitief slotartikel.

Par. 2. De Millingse Groepen.

De gegevens zijn - zoals gezegd [8] - schaars. Reeds in de tweede helft van de 16de eeuw, komen personen met den naam Van den Pavordt te Millingen voor als ambtman, richter en rentmeester in den Bijland. Als eerste vonden wij vermeld Henrick van den Padevoort Ottensz[9], bevelhebber van het land van Bergh. Na hem wordt in de jaren 1576-‘78 [10] melding gemaakt van den rentmeester Johan (Jordens) van den Pavordt; ik houd hem voor een zoon van Henrick’s bastaard Jorden, die van 1559-1568 rentmeester der Berghsche goederen te Ochten was[11]. Johan Jordens van de Pavordt was pachter te Millingen [12], en had vermoedelijk een zuster Grietje[13], vermeld in 1582, gehuwd met Gijsbert van Megen. Johan trouwde vóór November 1580 met een zekere Aelheidt [14], wier familienaam onbekend bleef. In het Gerichtsprotocol van ‘s Heerenbergh (stad) 1581-1614 wordt 1605-1607 herherhaaldelijk een Johan van de Pauwerd genoemd, die dan procedeert tegen zekeren Goossen Goltsmit in zake diens eis tot ,,verburgingh van het sterfhuis van zaliger Engelbert van Schrieck”. Mogelijk dus, dat Aelheidt een dochter van dezen Engelbert was. Ik vermoed, dat Johan de vader was van o.a.( ?) twee zoons, een Hector, die later te Herwen woonde, en aldaar gerichtsman en kerkmeester was [15], doch gegoed onder Millingen in 1612 [16]; en een Johan Johansz van de Pavordt, schepen te Millingen, later in 1633 stadhouder van den ambtman in den Byland [17], Pannerden en Millingen, nog vermeld in 1647[18], en op 16 Augustus 1618 te ‘s Heerenbergh ondertrouwd met Geertruyd Strijfholts, overleden na 26 Juni 1641 [19] (mogelijk een dochter van Derck Strijtholt en Margaretha van de Pavordt Dercksdr., behorende tot de Berghsche lijn) [20].

Gedurende de gehele 17e eeuw worden verschillende Van de Pavordts te Millingen vermeld. Wij noemen behalve voormelde Hector van den Pavordt, pachter [21] ( 1613-‘21), ook Jorden van den Pavordt ( 1622-1630)[22], beiden mede gegoed onder Herwen; Jan van den Pavordt, schepen (1646) [23], hiervoor genoemd; Derck van den Pavordt, schepen ( 1649-1660) [24] tezamen met een Jan van den Pavordt ( 1660-1663) [25]; Jorden van den Pavordt ( 1678-1695) [26], schepen, buurmeester [27], kerkmeester en heemraad te Millingen, in 1696 opgevolgd door Willem van den Pavordt, ,dan ,,in de 30 jaren oud” [27]. Tegelijk met dezen laatste vinden wij dan herhaaldelijk een Jan van de Pauverdt vermeld, die tevens in 1711 stadhouder was [27]. Over de onderlinge verwantschap van Willem en Jan van de Pavordt vernemen wij alleen iets, als in laatstgenoemd jaar bij een feestmaal ten huize van Willemke van de Pavordt (overleden vóór 6 Mei 1722), weduwe van Steven Aernds, Jan woorden krijgt met een anderen gast, en alleen door het ingrijpen van de vrouwen en Jan's neef Willem van de Pavordt erger voorkomen wordt[28].

In het begin van de 18e eeuw vangen ook de kerkelijke registers aan, en dan blijken verschillende families Van de Pavordt te Millingen en omgeving gevestigd, wier onderlinge samenhang in het duister verborgen blijft. De verzoeking is groot de uit deze Van de Pavordt’s gesproten lijnen te publiceren, maar wij menen goed te doen, in afwachting van nadere gegevens uit ‘t naburige Kleefse land, belangstellenden te verwijzen naar de kerkelijke registers zelf, waaruit de gegevens met geringe moeite te putten zijn. Wij, voor ons, ontgaan daarmede den kans voortijdig over te gaan tot publicaties, die later, in groter verband, wellicht waardevoller zullen zijn, en bepalen ons hier tot de bereidverklaring diegenen, wier belangstelling uitgaat naar bepaalde Van de Pavordt’s, welke wij niet vermeldden, - het zijn er nog velen - zoveel als ons mogelijk is, nader in te lichten.

 

 

1] Nederlandsche Leeuw LVII kolom 150.

2 ] Correspondentie met het kwartier van Arnhem no. 1011 ; idem met het kwartier Zutphen no. 1123 (Derck Ripperband is erfgenaam van zijn zwager Johan, van de Pavordt)

3] Inv. no. 8.

4] N.L. LVII, kolom. 152.

5] Hij hertrouwt (aangetekend ‘s-Gravenhage I3 November 1638) Emerentia van Lijere (waardoor hij afvallig werd), overleden ‘s-Hertogenbosch 23 Mei 1646.

6] N.L. VII, kolom. 303: Johannes van der Pauwert, gedoopt Schiedam 3 Juni 1739, moet zijn: 22 Maart 1743, overleden 6 Juni 1833. kolom. 304, IV bis, 4e regel. lees overleden i.p.v. begraven : IV bis 3 : 27 Februari 1750. moet zijn 1 Februari I778. Na IV bis 3 volgt: 4 Johannes van der Pauwert, gedoopt Schiedam 27 Februari 1780, overleden Schiedam 25 Oktober 1868 (Jannetje was het, vijfde kind). Zelfde kolom V, 5 Maria Anna Jacoba v.d. P. vervalt.

7] Onder meer te Emmerik en Elten. Uit eerstgenoemde plaats stamt thans nog in Nederland (Bloemendaal) levend R.R. Geslacht Van de Pavoord

8] Zie Inleiding paragraaf 3. 

9] N.L. LVII ko1. 151.

10] A. H. B. Inv. no. 5037,

11] A. H. B. Inv. no. 5867-5873; Reg. 2866, 2668, 2951, 3972 2978, 3979, 2998, 3002, 3006, 3007, 3011. 3107. Zie ook hoofdstuk. 11. aantekening 51.

12] A. H. B. Inv. 1411, 5789, 3501, 3641, 3687, 3700 

13] A. H. B. Inv. no. 3758.

14] A. H. B. Reg. 3641, 3687.

15] 4 Maart 1604 (Rekenkamer Gelderland, Charter 110. 2663:

16] A. H. B. Inv. no. 5775. Hij leefde nog 17 September 1662 (A. H. B. Inv. no. 1176, fol. 194).

17] A. H. B. Inv. no. 1171, fol. 31.

18] A. H. B. Inv. no. 1173, fol. 30. Mogelijk was hij identiek met zijn naamgenoot, den secretaris van den graaf van Bergh (1629) (A. H. B. Inv. no. 1468).

19] Protocol van Bezwaar Landdrostambt Bergh.

20] N.L. LVII, kolom. 153.

21] A. H. B. Inv. no. 5704, 5706, 5708-10; 5712-14.

22] A. H. B. Inv. no. 5714,’ 5715,’ 5740. ’

23] Tezamen met Geurt de Waell (A.H.B. Inv. no. 5686), welke laatste gehuwd was met Jantie van de Pavert (A. H. B. Inv. no. 1174).

24] A. H. B. Inv. no. 5686 en gerichtsprotocol Elst 1647-1656 (17 Februari 1649).

25] A. H. B. Inv. no. 5686.

26] Civiele Procesdossiers Millingen 1730 (R. A. Arnhem).

27] A. H. B. Inv. no. 5692.

28] Civiele Procesdossiers Millingen 9 Mei 1713 (R. A. Arnhem). Zie ook dossier 1722/23

Afkortingen:

A.H.B. : Het Archief van het Huis Bergh

A.H.R.

P.V.B. : Protocol van Bezwaar

G.L.B. : Gerichtssprotocol Landdrostambt Bergh

G.B.K. : Gerichtssignaat Bank van Kesteren

R.L.B. : Register Leenen van het Huis Bergh

G.L.R. : Gelderse Leen Registers

J.P.B. : Judiciële Protocollen Bredevoort

S.P.N. ; Schepenprotocol Nijmegen

N.L. : Nederlandsche Leeuw

t.a.p. : Ter plaatse aangehaalde bron

vso : achterkant van een blad

passim. : Verwijzing in voetnoten naar woorden of betekenissen die op verschillende plaatsen in een geschreven stuk voorkomen

a.v. : Als voren

Inv : Inventaris

R.A. Arnhem nu Gelders Archief

G.A. : Gemeente Archief

ons genootschap : Het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (KNGGW)