Heerlijkheid Friesland

De provincie Friesland, door Karel de V tot heerlijkheid gemaakt bestaat uit vier kwartieren. Totaal bestaande uit 30 grietnijen en 11 steden.
De kwartieren hadden geen bestuurlijke betekenis.
Hoge heerlijkheden kwamen niet voor.

zie ook : Wikipedia

 

Hoofdindeling:

Kwartieren:

Oostergo
Westergo
Zevenwolden

Indeling:

Steden:

Leeuwarden,
Bolsward,
Franeker,
Sneek,
Dokkum,
Harlingen,
Stavoren,
Sloten,
Workum,
IJlst,
Hindelopen

Oostergo

grietenijen:

Leeuwarderadeel
Ferwerderadeel
West-Dongeradeel
Oost-Dongeradeel
Kollumerland en Nieuw Kruisland
Achtkerspelen
Dantumadeel
Tietjerksteradeel
Smallingerland
Idaarderadeel
Rauwerderhem

Westergo

grietenijen:

Menaldumadeel
Franekeradeel
Barradeel
Baarderadeel
Hennaarderadeel
Wonseradeel
Wymbritzeradeel
Hemelumer Oldeferd
Het Bilt

Zevenwolden

grietenijen:

Utingeradeel
Aengwerden
Doniawerstal
Haskerland
Schoterland
Lemsterland
Gaasterland
Opsterland
Stellingwerf Oosteinde
Stellingwerf Westeinde

De Eilanden:

Ameland
Hoge en Vrije Heerlijkheid


Schiermonnikoog

 

Kaarten:

klik op de kaart voor inzoomen

Kwartieren Indeling
Friesland kwartieren web Friesland indeling web