Afdrukken

Uit de briefwisseling van Constantijn Huijgens zijn de volgende transcripties van brieven overgenomen. Het zijn allen brieven gericht aan Huijgens.

Huijgens 1646 deel 3

4289. T. MAURICE (L.B.)

De heer Vonck, die door de Koningin van Boheme wordt voortgeholpen zou gaarne zien, dat zijn zoon vaandrig werd. De Koningin heeft veel op met den ouden Vonck, ‘en consideration de la peine qu'il prend de l'inspection sur la maison de Rehnen". Kunt gij iets voor hem doen?    Ce 10e mars 1646

Huygens 1658 deel 1

5566. A. VAN HULTEN. (H.A.)

 Gelukkig, dat gij van uwe ziekte hersteld zijt. Gij verzoekt mij, u eene kleine genealogie te bezorgen van het geslacht Vonck of Fonck; ik heb een oudheidkundige  geraadpleegd, die zeide, dat eerst allen, die met dat geslacht in verbinding staan, opgaven moesten doen. Gij kunt dus eerst later de menschen in Luxemburg met die genealogie een genoegen doen. Ik heb hier gekend Diderik Vonck van Lienden, die gehuwd was met eene juffrouw van der Marcq; haar vader woonde bij Oldenzaal en was lid der Staten-Generaal. De kapitein 1) had twee broeders, die in de Betuwe woonden en groote jagers waren; de Geldersche heeren in den Haag zullen u meer van hen kunnen vertellen. Van Rheenen zijn twee heeren Vonck van Lienden, vader en zoon, burgemeester geweest; de oudste jan, was afgevaardigde bij de admiraliteit van Wsetfriesland 2), de jongste Diderik, had eene dochter, die gehuwd is met Clercq, tegenwoordig burgemeester van Rhenen 3) en lid van de Staten van Utrecht. Ce 11/21e Jan 1658

 

 

Huijgens 1658 deel 5

5583 A. VAN HULTEN. (H.A.)

Ik zal er zoo veel mogelijk vaart achter zetten; ook achter het onderzoek naar de familie Vonck. Burgemeester Booth, onze oudheidkenner, heeft mij beloofd, zijne onderzoekingen, waarmee hij begonnen is, te vervolgen. Hij heeft nog niets gevonden aangaande de Vonck'en van Amerongen. A Utrecht, le 1/11 de May 1658