VEENENDAAL  Bron: oud archief Rhenen, inventarisnummer 423: kohier van het haardstedengeld aan de Stichtse zijde van Veenendaal 1665.   Ingevolge het plaecaet van haer edele mogendheden de Staten des lants van Utrecht den (niet ingevuld) alhier b geëmaneert ende den (niet ingevuld) alhier binnen Rhenen gepubliceert waerbij alle respective magistraten sijn gelast alle haertsteden off schoorsteenen, ovens, et cetera in derselven jurisdictie off vrijheijt gelegen aan te teeckenen ten eynde van yder schoorsteen jaerlijcx twee guldens moge werden gecontribueert, hebben de heeren Gerardt Klerck borgemeester, representeerende den schout ende Dionijs en Buddingh, schepenen metten secretaris, deselve aengeteeckent ende opghenoomen als volght ende vooreerst aenvanck ghenoomen in Venendael den 24e october 1665. (in de marge) Dat de ovens onder de haertsteden sijn begrepen.

     

Van den Hulck aff en voorts de Kerckstraet langhs tot den boom toe.

 

Lambert Vonck eygenaar, bruiker en aenwijzer.

   

2  

4-0-0

 

RHENEN

Bron: oud archief Rhenen, inventarisnummer 275: haardstedegeld van Rhenen van het jaar 1665.

 

Quoire van het haertstedegelt et cetera sulcx deselve door de onderschreven secretaris der stadt Rhenen is opgestelt, naerdat alvorens bij deselve ingevolge het plaecaet de ordonnantie van haer edel mogende de Staten des lants van Utrecht den lesten september deses jaeren 1665 geëmaneert alle de haertsteden, ovens et cetera soo in de stadt als allomme in de vryheyt van dien, ten overstaen ende in het bijweesen van de respective magistraet gecommitteerden van de magistraet aldaer waeren op geteeckent.


Nota bene: Dat onder de geteeckende haertsteden, de ovens et cetera begrepen sijn.

Den 10 november 1665.

            

      

   

      

Commissarissen, de heeren Gerardt Klerck represent ende den schout,  Taets en Dionijs, schepenen.

 

   

Geurt Claesz eygenaar, Hille Vonck bruiker, de vrouw aenwijzer,  1 haardstede, facit.

 

 

2-0-0

Joffer Geertruijdt Vonck van Lienden weduwe wijlen  Jor Floris van Brederode, in sijn leven commissaris, eygenaar,  bruiker en aenwijzer, 5 haardsteden, facit.

 

 

10-0-0

De erffgenamen van Jor Dirck Vonck van Lienden, eygenaar, Sweer Tonisz Vereest voor de eene helfte ende Jan Huijbert Vonck van Lienden, luitenant heer Van den Tollenburch voor de ander helfte bruiker, 6 haardsteden, facit.

                          

12-0-0          

Jor Johan Vonck van Lienden, eygenaar, bruiker en aenwijzer,  7 haardsteden, facit.

 

 

14-0-0

De heer Coenraet Klerck, secretaris tot Nijmegen eygenaar, juffer Margareta van Beeren weduwe wijlen Jor Dirck Vonck van Lienden bruiker,  5 haardsteden, facit.

 

 

10-0-0

Metje Voncken eygenaar, Gerrit van Noort bruiker en aenwijzer,  2 haardsteden, facit.

 

4-0-0