Utrechts Archief

223 Kapittel van Oudmunster te Utrecht

inv. Nr 1222- 1647

febr. 7 Overdracht door de ex-kanunnik Balthazar Vonk aan het kapittel van een huis in het Nedereind van Jutphaas op land van het kapittel, 1647, met retroacta, 1630-1647

460 Huis de Blauwe Kamer te Rhenen

inv. Nr 12-a

Akte met een uitspraak door Gijsbert van Randwijck, heer van Doornik, Johan van Dolre, Eernst van der Lawick, Ott van Laer, Steefken van Thyell en Willam Vonck, dedinxluden (scheidsrechteren, schepene) [te Wageningen] dat Johan van Ewick en zijn broers en zussen niet gerechtigd zijn op de Nye Noygrevenweerd (Nudegraafse weerd) op straf van 50 oude frankische schilden, 1449 febr. 5

 

218-1 Bisschoppen van Utrecht

inv.nr. 993 , 1357 juli 26

Verklaring van vijf zonen van Rutger Vonke dat zij afstand doen van hun aanspraken op het huis Dollenburg, door de bisschop gekocht van hun grootvader Roelof Vonke, omdat een scheidsrechterlijke uitspraak heeft bepaald dat de koopsom is betaald, 1357 juli 26

 inv.nr. 323, 1312 (Augustus 16) Zie inventarisnummer: 6
Zie folio- of paginanummer: 137 vs

Rudolf Vonke draagt den abt der St. Paulus-abdij te Utrecht ten behoeve van bisschop Guy zijn goed in de Mersghe tegenover Renen op, met welke goederen de abt daarna volgens 's bisschops aanwijzing diens ostiarius Hendrik Valeker beleent, totdat de bisschop hem en zijne abdij voor die goederen behoorlijk zal hebben voldaan.

inv.nr.  324, 1312 (Augustus 16)
Zie inventarisnummer: 6
Zie folio- of paginanummer: 137 vs

Leyda, vrouw van Rudolf Vonke, verklaart voor den abt der St. Paulus-abdij en zijne leenmannen, als geïnteresseerde bij den verkoop door haar man van goed in de Mersghe tegenover Renen, dat deze haar aan dat goed gelijftocht had, doch dat dit recht, nadat de goederen aan den abt gekomen zijn, door dezen niet bevestigd is.

inv.nr.  922, 1357 (Juli 26)

De vijf zonen van Rutgher Vonke verklaren, dat zij het huis te Dollenborch met de weerd in bezit genomen hebben wegens wanbetaling der koopsom door den bisschop aan hun grootvader Roelof Vonke, - dat echter de bisschop volgens arbitrale uitspraak van Diric van Lienden heeft bewezen, dat het geld betaald is en dat zij dus van alle aanspraak op het huis afstand doen. Met zegels van Diric van Lienden en van Rutgher, Johan, Roelof, Henric en Willam, zonen van Rutgher Vonke, in groene was.37 Financiële instellingen van de landsheer en van de Staten van Utrecht en daarop volgende gewestelijke besturen

 

inv.nr. 1880-1937

Akten van lijfrente uitgegeven door de staten ten laste van de ontvanger van de generale middelen, 1621-1636. Met aantekeningen van de ontvanger van het ene deel van de generale middelen betreffende de rentebetaling en soms betreffende het jaar van overlijden van degene op wiens persoon de rente is uitgeschreven, 1669-1712

inv. nr 1896 Uitgegeve dd. 1629 nov 1:

Dirk Vonk van Lienden, raad ter admiraliteit Hoorn, (1711)

 

Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht

inv.nr 2395.0

Akte door Aelbert Duys houdende verklaring dat hij van Gerit Claessoen, commandeur te Rhenen, in pacht heeft gekregen voor 20 jaar de aanval en het zand met de visserij aan de Grebsche waard die Henrick Vonck in pacht heeft, 1498 dec. 12

Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht inv nr 2447.0

Akte van verpachting door Cornelis van Oudewater, commandeur te Rhenen, aan Herman Vonck van een huis oostelijk van de school en ten westen van de wal (binnen Rhenen), 1550. Chirograaf

 inv nr.908.0

Stukken betreffende de door de landcommandeur voor het Hof van Utrecht ingestelde eis tegen Adriaen Vonck te Rhenen over achterstallige pacht verschuldigd door Vonck en zijn neef Gerrit Neeft, 1584-1585

inv nr. 1183.1

Akte van transport door de curator over de boedel van Adriaen Corneliss. Vonck aan de Orde van 1 hont land met boomgaard en bakhuis op het Hoochland in Odijk gelegen naast de hofstede van de Orde, 1653 aug. 3

 

29-20 Huis Lielaer te Hoogland

inv.nr. 2-2

Akten van belening door de Staten van Utrecht met het huis Lielaer en bijbehorende landerijen, leenroerig aan de voormalige abdij van S. Paulus te Utrecht, 1686-1796,

Hendrik Vonck van Lienden na dood van Johan Vonck van Lienden 1697

 

 

1006-4 Sint Agnietenklooster te Rhenen inv. Nr 101

 

Akte van deling door Willem van Harn, Willem Vastrick en Dirck Vonck Pelgrimsz., namens Johan Verwoest, pater, Margriet van Galen, mater, Merry van Meerten en de andere zusters van het St. Agnietenklooster enerzijds, en Jelis Holl e.a., namens Janna van Hattem, weduwe van Claes de Witt, en anderzijds Evert de Witt e.a., van een erfenis van de 24 morgen land Het Kleine Griet in De Mars in het kerspel Rhenen, welk land voor de helft eigendom is van het St. Agnietenconvent, 1563 mrt. 29. Met akte van ontvangst door Gerrit van Aken, pater, Anna Jansdochter, mater, en Elisabeth van Wijck, procuratrix, van het zusterconvent te Rhenen van wijlen Janna van Hattem en haar kinderen De Witt van 31/2 morgen land tussen de Klinkwetering of Tochtgrave en de gemeenschappelijke rijsweerd in de Weerd, 1580 mei 25

inventaris :

  • Akte van intijnsgeving door Hubert Vonck, tijnsheer, aan Herman van Colen, priester, ten behoeve van het zusterklooster te Rhenen van de 6 morgen land 'Nedermeden' bij de Nedermedensche straat en de Hoogmeienstraat in de maalschap Meerten in het kerspel Lienden, 1462 juni 25 (59v-60r)

Akte van verkoop door Henrick Vonck en Johan van Groetvelt, kerkmeesters van Lienden, aan het zusterklooster te Rhenen van 6 morgen land bij de Midbroekstraat en de Bovenstraat te Aalst, van 10 hond land bij de Hoogmeienstraat te Bergelen en van een hofstadt van 10 hond land met huis, boomgaard en opstallen bij de A-graeft te Meerten in het kerspel Lienden, leengoed van de heer van Culemborg, 1488 febr. 21 (83v-84v)
N.B. In de kantlijn: 'Van Henrick van Hoemens hofstat toe Lienden'.

  • Akte van uitgifte in tijns door Rutger Vonck, hof- en tijnsheer, aan Gheertrudt de vrouw van Allert van Lynden van de 4 morgen land 'Die Nedermede' bij de Nedermedensche straat en de Hoogmeienstraat in de maalschap Meerten te Lienden, 1452 juni 24 (137r-v)1010 Huis Hardenbroek

 

inv. Nr 5088

Akte van schadeloosstelling door Gherit van Grotfelt Walterszone en zijn vrouw Agnyes, van Adam van Lockhorst Henrickszoon, wegens zijn borgstelling en die van Zander van Grotfelt voor de rentebrief ten behoeve van Pelgrim Vonck en ten laste van Gherit van Grotfelt, 1539 april 28

NB: Adam Henrickszoon van Lockhorst was getrouwd met Johanna Grootveld. Een van hun kinderen was Cornelis van Lockhorst, wiens zoon, eveneens Cornelis geheten, Geertrui Spoor huwde701 Stadsbestuur van Utrecht 1122-1577

 inv. Nr 687-35

Losrentebrief van 3 gouden Filipsguldens van Gerrit Lijster Henricxzoon, uit zijne goederen in het kerspel van Renen, ten behoeve van Herman Vonck Henricxzoon, 1549. Met transfix, houdende overdracht door de dochters van Peter Vonck aan Thonis Lambertsz., 1550

223 Kapittel van Oudmunster te Utrecht

inv. nr 1223

Overdracht door de ex-kanunnik Balthazar Vonk aan het kapittel van een huis in het Nedereind van Jutphaas op land van het kapittel, 1647, met retroacta, 1630-1647

 

209 Heerlijkheid Montfoort

Inv. NR 309

Rutgher Vonck belooft onder eede, niets meer te zullen ondernemen tegen Johan, burggraaf tot Montfoird, zijne opvolgers, broeders of onderzaten, en geene wraak te zullen nemens wegens de gevangenschap en schade, door hem in den strijd te Gorinchem op St. Loyendach (1 december) geleden ,
1418 april 7

Notabene: Met zegel van Rutgher Vonck den vader in groene was

 

 

Gelders Archief

0124 Hof van Gelre en Zutphen

inv. nr. 5149

Jor. Derck Vonck contra Cornelis Cornelisz van Delft, molenaar te Lienden., Koopschuld van winterkoren op de Tollenburg en Schuilenburg in de Marsch.

Datering: 1635 8 Sept

Procesdossiernummer: 1635/60

Eiser: Jor. Derck Vonck

Gedaagde: Cornelis Cornelisz van Delft, molenaar te Lienden.

Feit: Koopschuld van winterkoren op de Tollenburg en Schuilenburg in de Marsch.

inv. nr. 4977

Jan en Dirck Vonck contra de buurmeesters van Lienden, Riddermatigheid.

Datering: 1574

Procesdossiernummer: 1574/19

Eiser: Jan en Dirck Vonck

Gedaagde: de buurmeesters van Lienden

Feit: Riddermatigheid.

0370 Heren en graven van Culemborg

inv. nr. 4799

Vonck, leenroerig aan de abdij van St. Paulus bij Utrecht. 1 deel

inv. nr. 4800

Acte, waarbij de abt van St. Paulus den heer van Culemborg beleent met de manschap en de leenmannen van Hubert Vonck, 1474. 1 charter N.B. reg. no. 2070.

inv. nr. 6003

Acte, waarbij Hubert Vonck en zijn vrouw aan den heer van Culemborg hun tynsen, tienden en andere rechten in Lienden, Meerten en de Marsch overdragen, 1482. 1 charter N.B. reg. no. 2317. i

inv. nr. 2070

 Johan Claeuwert, abt van St. Paulus te Utrecht, beleent, na opdracht door Hubert Vonck, Gheraerdt, heer tot Culenborch, met al Hubert's manschap en leenmannen.d.d. 1474 April 20

inv.nr. 2114

Steven Henrixz. verklaart, dat aan Gherart, heer tot Culenborch etc., het losrecht toekomt van een rente van 6 oude schilden 's jaars uit 2 kampen land te Oemeren, geheeten de Opperste Hair, groot 9 morgen land, door hem (Steven) gekocht van Hubert Vonck en diens vrouw.Datering: 1476 Januari 4 [des Donredages post Circumcisionis Domini]

inv.nr. 2130

Adam van Lochorst, richter te Lyenden, oorkondt, dat Rutgher Vonck Borrensz. overgeeft aan den heer van Culenborch de verwinbrieven, die hij, als buurmeester te Merthenenals gemachtigde van zijn "medegesel" Dirck Voncke, heeft op de goederen van Bartold van Zalland en de bagijnen te Rienen onder Meerthen.Datering: 1476 Juni 30 [dess Sonnendages nae sunt Peters ind Pauwelsdach apostolorum]

inv.nr.2237

Hubert Vonck en zijn vrouw Margariet van Meell beloven aan Gherartt, heer tot Culenborch, 10 oude schilden te zullen betalen, indien zij binnen 4 jaar met den door hen aan Steven Henricksz., burger te Ryenen, verpanden kamp land onder Oemeren, welke hun door den heer van Culenborch voor een lager bedrag verpand was, inlossen.Datering: 1479 December 17 [opten Vrydach na sunte Luciendach der heligen jofferen]

inv.nr. 2317

Hubert Vonck en zijn vrouw Margriet van Meel erkennen verkocht te hebben aan Jaspar, heer tot Culenborch etc., hun tynsen, tienden met een "koirhoep" uit de goederen van de heeren van Mariendail en "matdaigen" in de heerlijkheid Lyenden, in Meerten en de Mersche.Datering: 1482 November 1

inv.nr. 2583

Dirck Vonck, die tegen de belofte van 1466 Maart 16 (reg. no. 1815) een rosmolen gebouwd had te Meerten, doch dezen weder afgebroken had, belooft nimmer meer een molen te Meerten of Aelst te zullen zetten, doch steeds te zullen malen op den molen van den jonker van Culenborch te Lienden.Datering: 1495 Januari 9 [des Vridages na den heiligen Dertiendach]

0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen

inv.nr. 1184

Akte, houdende uitspraak van scheidslieden in een geschil betreffende een vordering van Rolof Vonck op Arnold van Goer, 1449.03.13. 1 stuk

inv.nr. 1300

Onderhandse akte waarbij Alijt van der Steghe van Peter Vonck een hofstad te Renkum koopt, 1517.10.07. 1 stuk.

 

 

0451 Familie Van Brakell

inv.nr. 179

Akte van verkoop door Bartolomeus van Heteren en zijn vrouw Anna Jans aan Johan van Wijck Alarts van ca. 3 morgen bouwland, genaamd de Achterste Eng, te Ravenswaaij, 1620. 1 charter
N.B Blijkens dorsale aantekeningen zijn de 3 morgen vererfd op Jacob Jansen van Wijk, vervolgens op Maeijgje Jacobs van Wijk en in 1691 door Jan Alerts Vonck en Maeijgje Jacobs van Wijk bij ruiling opgedragen aan ds. Jh. Brandolphus en Eva Wten Weerde.

inv.nr. 187

Akte van transport door Johan Alertse Vonck en zijn vrouw Maeygje van Wijck aan Johannes Brandolphus en diens vrouw Eva Wten Weerde, van ca. 3 morgen land te Ravenswaaij, genaamd de Achterste Eng, 1691. 1 charter

inv.nr. 188

Akte van verkoop door Diderick van Brienen en zijn vrouw Anna de Ruijter, mede voor Maria Vonck van Lienden voor de ene helft en de erfgenamen van Frederick van der Velden voor de andere helft aan Lowis van Stelant, vrijheer van Ubbergen etc., van ca. 11 hond weiland in Zoelmonder Weijde te Ravenswaaij, 1694. 1 charter

 

 0609 Familie Van Randwijck 1inv.nr. 23.

Akte waarbij Gijsbert van Randwijck en zijn vrouw Johanna Vonck aan zijn voorzoons bij Truyde, Gerrit en Rutger van Randwijck, voor het versterf van hun moeder en hun grootouders Gerrit Voss en Jutte al hun goederen en rechten in de kerspelen Randwijck en Heteren afstaan, 1469. 1 charter en 1 stuk
N.B. Met een 18de-eeuws afschrift.

inv.nr. 25.

Verklaring van Gaert en Rutger van Randwijck, gebroeders, Bartholomeus van Eck en zijn vrouw Bart van Randwijck, Allart van Bemmel en zijn vrouw Ghijsbert van Randwijck, dat zij de door hun vader Gijsbert van Randwijck Gijsbertsz. en diens vrouw Johanna Vonck vastgestelde magescheid zullen nakomen, 1471. 1 charter en 1 stuk
N.B. Met afschrift. I

inv.nr. 26.

Akte waarbij Gijsbert van Randwijck en zijn vrouw Johanna  Vonck bepalen, dat zijn zoons in plaats van de hun toegezegde huis en hofstede te Heusden, waar zij plachten te wonen, en die geschonken zijn aan geestelijke zusters, ander land onder Randwijck en Heteren zullen ontvangen, 1482. 1 charter en 1 stuk
N.B. Met een afschrift.

inv.nr. 443.

Akte waarbij Pelgrom Vonck, voor zijn vrouw Josina van Aartsbergen en haar broeder Hendrick, aan Paul Velthoff en diens vrouw Margarete van Voordt, hun aandelen in een uiterwaard te Haalderen verkoopt, 1625. 1 charter

 

 0439 Huizen Waardenburg en Neerijnen

inv.nr. 842

Magescheid tussen Gosen van Groitvelt en zijn vrouw Benigna van Lookhorst ter eenre en Deliaen Voncken Zandersdr., de kinderen van wijlen Wyllem Vonck en hun moeder Alijt van Rumelar ten andere, over de nalatenschap van Zander en Wyllem Vonck en Janna van Lockhorst, hun moeder c.q. grootmoeder, 1556. 1 charter
N.B. Henrick Pannekoeck Wynoltsz. was gehuwd met Fredericka Vonck.

inv.nr. 858.

Akte waarbij het convent Mariëngaarde de in deze brief opgenomen stichtingsakte van hun convent door Gijsbert van Randwijck en zijn vrouw Johanna Vonck bekrachtigt, 1482. 1 charter

0373 Huis Ampsen 1

inv.nr. 287

Otte van Zallant bekent verkocht te hebben aan Henrick Vonck zijn huis, hof, hofstede en getimmer binnen Wageningen, belast met 4 gouden rijnsche gulden 's jaars aan Bartolt Hacken en 2 rijnsche gulden aan meister Peter van Helssem; ten overstaan van Gerit van Mekeren, drost en richter van Veluen, zomede Johan van Mekeren en Henrick van Cuijll, als gerichtslieden, 1491 januari 3 [Des manendags na den heiligen Jaerssdachs].
N.B. Op perkament, met uithangend zegel in groen was van den drost.

inv.nr. 289.

Otte van Zallant bekent, voor zich en als momber van zijne huisvrouw, ontvangen te hebben 25 gouden rijnsche gulden van Henric Vonck, in afkorting op de schuld groot 200 overl. gouden rijnsche gulden, die Henric Vonck met Johan van Brienen, Helmich van Weelij, Anthonis Kreefft en Henric Fransz, als borgen, hem schuldig is, 1491 october 18.
N.B. Op perkament, de uithangende zegels van Otte van Zallant en van den getuige Johan Hack zijn afgevallen.

 

 0632 Familie Van den Steen van Ommeren en Wayestein

inv.nr. 222

Transportacte voor Johan Vonck van Lienden van ca. 4 m. land onder Ochten, buurschap Eldick. 1610, en van nog ca. 21/2 m. weiland aldaar, 1618. 2 charters

inv.nr. 241.

Acten van belening voor leden van het geslacht Vonck van Lienden met 1/2, later 1/4 in 12 morgen lands te Ommeren, genaamd de Lodderkamp. 1622, 1625 (met dorsale verheffingen d.d. 1640 en 1646) en 1724. 3 charters 

Streek Archief Rivierenland

0008 Rechterlijk archief van Tiel en Zandwijk, 1431 - 1811


inv.nr. 624

Jan Ryersen, rentmeester, tegen Adriaen Vonck, ambtshalve, 1679 i

inv.nr. 939.

Willem Ernst tegen Arnt Vonck, 1705 i

inv.nr. 918.

Wilhem van Alphen, schepen, als weeshuismeester van het armenweeshuis, tegen Arent Vonck, weeshuismeester, 1707 i

inv.nr. 1118.

Arnt Vonck, weeshuismeester, tegen weduwe en erfgenamen van de procureur Cornelis Brouwer, 1710 i

inv.nr. 1301.

Jan de Reuver tegen Hendrick Vonck, gemeensman, 1720 i

inv.nr. 1333.

Hendrick Vonck tegen Maria Taaij met voogd, 1728-1730 i

inv.nr. 1389.

Jan Vos, meester timmerman, tegen Adriana Nooth, weduwe en boedelhoudster van Hendrick Vonck, besiender, 1732 i

inv.nr. 2145.

Aerndt Vonck tegen Henrick Meebeeck, 1694 i

inv.nr. 2182.

Arnoldt Vonck, besiender, tegen Jan Mom, 1694 i

inv.nr. 2978-4053.

Verwin door Willem Vonck, gehuwd met Elisabeth Sam mede-erfgenaam van Jacob Sam, op een huis tegenover het stadhuis op de hoek van De Vleesstraat en de Kerkstraat en een hof op de Contrescharp, eigendom van Barbera Peters, weduwe van Arien tonisz, 1681: met retroacta vanaf 1656

inv.nr. 1069

Arnt Vonck tegen Ezechias Paccot, 1698 i

1514 Rechterlijk archief van de Nederbetuwe (Bank van Zoelen en Bank van Kesteren), 1476 - 1811

 

inv.nr. 1139

De Ambtman van Nederbetuwe tegen Paulus Peregrinus, predikant te Ingen betreffende niet tijdig leveren van een boedelinventaris in zijn kwaliteit als voogd over de kinderen van Jan van Agtervelt Vonck en Gijsbertje van Wijck, 1705

inv.nr. 669

Thjert Herema tegen Maria Vonck van Lienden, 1692

inv.nr. 673.

Johanna Vonck van Lienden, weduwe Gerard Witterweerde tegen de erfgenamen van Claes Dircksz van der Eem, c.s., 1693

inv.nr. 701.

Maas Vonck tegen Jan Goossensz van Wadenoijen, 1699

inv.nr. 708.

Louis van Steelant tegen Maes Joosten Vonck, 1700

inv.nr. 793.

Peter van Teffelen tegen de gebroeders van Rijswijck en Dirck Vonck, 1718

inv.nr. 794.

Dirck Vonck tegen Gerret Jansz van Eck, 1718

inv.nr. 908.

Steven Walraven van Randwijck tegen Nicolaas Vonck, 1792

 

 

1512 Rechterlijk archief van het Graafschap Buren (Schoutambten van de stad Buren, Beusichem en Zoelmond en Buurmalsen en Tricht), 1560 - 1811

inv.nr. 640

Willem Vonck tegen Jan Alertsen van Groeningen, 1647

inv.nr. 747

Willem Jelisz. Vonck c.s. tegen Johan Petersz. Schutter, 1671

inv.nr. 756.

De momber over de kinderen van Hendrick Jelisz. Middelcoop c.s. tegen Jelis Vonck, 1676

inv.nr. 759.

Jacob Claesz. van Utrecht tegen Jilis Joosten Vonck, 1678

inv.nr. 792.

Hendrickje Vonck, wed. Cornelis Adriaansen van Rossum tegen Anna Lammens, wed. Maes Vonck, 1707

inv.nr. 793.

Jan Dirkse van Bergen tegen Anneke Lammen, wed. Maes Vonck, 1708

 

 

3184 Archief van de Bank van Driel, 1513 - 1811

inv.nr. 264

A. de Vries contra J. Vonck, 1681

inv.nr. 299

H. van Casteren contra J. Vonck, 1684

inv.nr. 326.

Ysabella Maliart weduwe van Stout contra J. en C. Vonck, 1685

inv.nr. 366.

J. Gerrits van Goor contra Catharina Vonck, 1688

 

1044 Archief van de Dorps- en buitenpolders in de Neder-Betuwe, 1525 - 1971

Schepenen en heemraden van De Mars, vanaf 1838 van De Mars, Lede en Oudewaard

 

Vonck van Lienden, Dirck, 1650

Vonck van Lienden, Johan, 1667

Vonck van Lienden, Roelof, 1699

2.28.3.1. Buur- en poldermeesters van Ochten

Vonck, Gerrit, 17001509 Rechterlijk archief van De Marsch, 1604-1810

inv.nr. 42

Testament van Dirck Vonck van Lickens en Mirthe van Dommeren van Voort , 1623

inv.nr. 45

Testament van Hillebrant Vonck Roeloffsen van Lienden en zijn vrouw Jeriphaesken Hermens op de langstlevende, 1630

inv.nr. 62 Testament van Wilhelmina Vonk van Lienden weduwe van Gijsbert Vonk van Lienden , 1736

 

1508 Rechterlijk archief van Lienden, 1639-1810

18-19 Protocol van testamenten, 1688-1810. 2 delen, 1688-1810

PROTOCOL 6 (folio 2v.)
Wij Gerard van Zwoll, stadtholder van de welgeboren heere Johan Frederik van Brakell tot Karmesteijn, richter der heerlickheijt Lienden wegens 't furstendom Gelre en graefschap Zutphen, Jan Willemsen van Roijen en Cornelis van Wamell, schepenen doen kond hier mede, dat ons wegens joffrouw Johanna Vonck van Lienden een versloten testament is vertoont geworden, versocht sijnde 't selve t'openen, moeten verklaren 't selve onbeschadight en van inhout accorderende bevonden met hetgeen onder den secretaris der voorschreven heerlickheijt was berustende. Des t'oirkonde der waarheijt hebben wij desen onderteijckent op den 29° september 1692 segh 1692.

PROTOCOL 8 (folio 3)
Wij Gerard van Zwoll, substituut richter en Philips van Hove, richter, beijde in de heerlicheijt Lienden doen kond hier mede, dat voor ons en schepenen naebenoempt in eijgener persoon gecompareert en erschenen is jonker Hillebrandt Vonck van Lienden ons verklarende, dat 't geene in dit versloten papier begrepen is, sijnen uijtterste wille te sijn. Begeerende dat het selve nae sijn overlijden in alle sijne deelen magh naegekomen worden. Actum voor schepenen Jan Willem van Roijen en Willem van Grootvelt den 26° januarij 1693. #Dese geopent den 28° october 1705.#1384 Archief van de Hervormde gemeente Eck en Wiel, 1705 - 1992

inv.nr. 81

Aankoop van Antonie Vonk e.a. een boomgaard met huis en erf te Eck en Wiel, kadastraal bekend D72, D73, D74, met afkoop van tijns, 1847, 1860 N.B. betreffende percelen in 1832 eigendom van Huibert van Ingen Bron: HISGIS Gelderland

 

 

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN HET STADS- EN GEMEENTEBESTUUR RHENEN

blz 68

17.Inv. no. 744a

Hubert Vonck, hof - en insheer, en zijn tinsgenooten verklaren, dat Willam Zomer en Willam van Hien aan de kerk te Rienen het dominium utile overdragen van 1½ morgen land gelegen in der Merschen in het kerspel van Rienen. 3 zegels, geschonden. 1457 (September 3) des Dinxdagen post Egidii.

 

blz. 83.

107 .Inv. no. 753.

Kerkmeest ers van de St . Cunera kerk te Rhenen verklaren in erfpacht te hebben gegeven aan Adam Vonck van Lienden 1½ morgen 120 roeden land gelegen naast des erfpachters huis aan de Clinckwetering. Met zegel van Adam Vonck van Lienden.1613 Juli 8.

 

109.Inv. no. 903a.

Johan Vonck, als voogd van Huybert van Rhenen en in die hoedanigheid tinsheer, verklaart dat de erf genamen van Aert Thonisz. Moll hem opgedragen hebben een huis en hof stede in den Dijk Achterberch, heerli jk tinsgoed van Huybert van Rhenen, en dat hij dat daarop verleend heeft aan Henrick Beyir en Margriet Roeloffsdochter, zijne vrouw . Zegels verloren.1621 July 1.

 

Blz. 87

134. Inv. no. 744b.

De Staten van Utrecht beleenen na den dood van Alardt van Harn, Dirck Vonck van Lienden, ten behoeve van de St. Cunerakerk te Rhenen, met het goed Remmerten in het kerspel van Rhenen. Zegel van het leenhof van Utrecht. 1640 September 1.

 

Blz. 94

171. Inv. no. 903a.

Schepenen van Rhenen oorkonden, dat Cornelis Vonck en Elisabeth Beijers, echtelieden, erkennen schuldig te zijn aan Johan Diderik Cuntzen, luitenant der Hannoversche artillerie, tegenwoordig op het Koningshuis te Rhenen, 200 gulden, tegen 5 percent ' s jaars, en daarvoor tot onderpand gesteld hebben een huis, hof en boomgaard en tw ee morgen land aan de Grebbe. Afgelost 7 April 1763. 2 zegels, zéér geschonden; 1 zegel verloren. 1749 December 22.